$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

PHP製のPodCast配信用WebアプリをReact+Next.jsなSSGで作り直してみた話

 PHP製のPodCast配信用WebアプリをReact+Next.jsなSSGで作り直してみた話

Kaz Watanabe

March 26, 2021
Tweet

More Decks by Kaz Watanabe

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Θͨͳ΂!LB[@
  1)1੡ͷ1PE$BTU഑৴༻8FCΞϓϦ
  Λ3FBDU/FYUKTͳ44(Ͱ࡞Γ௚ͯ͠
  Έͨ࿩
  !1)1FS,BJHJ

  View Slide

 2. 8)0
  ౉ลҰ޺
  (Θͨͳ΂ ͔ͣͻΖ)
  @kaz_29
  גࣜձࣾϋʔτϏʔπ ։ൃࣄۀ෦

  View Slide

 3. גࣜձࣾϋʔτϏʔπ
  ຊۀ͸MSPͷձࣾͰɺ
  ։ൃࣄۀΛ΍͍ͬͯ·͢ɻ
  IUUQTIFBSUCFBUTKQ

  View Slide

 4. Agenda
  • PodCastͷ࢓૊Έ
  • v1(چ൛)ͷߏ੒
  • WHY?
  • v2Ͱ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  • SPA / SSR / SSG ͱ͸?
  • v2ͷಈ࡞؀ڥ
  • ·ͱΊ

  View Slide

 5. IC4","#"

  View Slide

 6. Podcastͷ഑৴

  View Slide

 7. Podcastͷ഑৴
  w 344'FFE
  w গͳ͘ͱ΋݅ͷΤϐιʔυ
  w ΞʔτϫʔΫ
  IUUQTIFMQBQQMFDPNJUDQPEDBTUT@DPOOFDUJUDDC

  View Slide

 8. Podcastͷ഑৴
  IUUQTIFMQBQQMFDPNJUDQPEDBTUT@DPOOFDUJUDDC

  View Slide

 9. v1ͷಈ࡞؀ڥ
  • PHP / Slim3
  • neon
  • Docker
  • Azure DevOps

  View Slide

 10. v1ͷಈ࡞؀ڥ

  View Slide

 11. v1ͷಈ࡞؀ڥ
  "[VSF8FC"QQGPS$POUBJOFST
  ίʔυΛQVTI
  ίϯςφΠϝʔδΛQVTI ίϯςφΠϝʔδΛQVMM
  4UBHJOHTMPUΛߋ৽ຊ൪ʹEFQMPZ
  "[VSF%FW0QT
  3FQPT1JQFMJOFT
  "[VSF$POUBJOFS3FHJTUPSZ
  αΠτΛ֬ೝ
  Ի੠σʔλ
  "[VSF#MPC4UPSBHF

  View Slide

 12. ಛʹ໰୊ͳ͘
  ഑৴Ͱ͖͍ͯΔ͕…

  View Slide

 13. React SSGԽ͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 14. WHY?
  • ӡӦͷखؒΛͳΔ΂͘ݮΒ͍ͨ͠
  .neonฤू͢Δͷ໘౗😅
  • ഑৴ͷίετ͸௿͍ํ͕ྑ͍
  SSGԽ͢Δͱ੩తͳϑΝΠϧͷΈͷ഑৴ͳͷͰ͍ܰ
  • ࢓ࣄͷҊ݅Ͱ͸ɺ׬શͳSSG͸ͳͦ͞͏ͳͷͰ஌ݟΛಘ͍ͨ
  ં֯ͳͷͰҰൠʹެ։Ͱ͖ΔαΠτͰࢼ͍ͨ͠

  View Slide

 15. SPA / SSR / SSG

  View Slide

 16. SPA
  (Single Page Application / Client Side Rendering)
  • ϝϦοτ
  • JSͷϑϨʔϜϫʔΫͰϦονͳUXΛఏڙͰ͖Δ
  • ϖʔδભҠ͕ૣ͍(࡞Γʹ΋ΑΔ͕…)
  • σϝϦοτ
  • ॳظද͕ࣔ஗͍
  • SEOతʹෆར(࠷ۙ͸ͦ͏Ͱ΋ͳ͍…?)

  View Slide

 17. SSR
  (Server Side Rendering)
  • ϝϦοτ
  • දࣔ·Ͱͷ͕࣌ؒ୹ॖͰ͖Δ
  αʔόͰϨϯμϦϯά͢ΔͨΊɻαʔόʔଆʹ͸ෛՙ͕͔͔Δɻ
  • SEOతʹ༗ར(࠷ۙ͸ͦ͏Ͱ΋ͳ͍…?)
  • σϝϦοτ
  • nodeͷαʔό͕ඞཁ
  • ؅ཧ͕໘౗

  View Slide

 18. SSG
  (Server Side Generator)
  • ϝϦοτ
  • ੩తͳαΠτͳͷͰ͍ܰ
  • Webαʔό͚ͩͰ഑৴Ͱ͖Δ
  • σϝϦοτ
  • ಈతͳϖʔδ͕ଟ͍αΠτʹ͸޲͔ͳ͍
  • ߋ৽ස౓͕ߴ͍αΠτʹ͸޲͔ͳ͍
  • ϖʔδ͕૿͑ΔͱϏϧυʹ͕͔͔࣌ؒΔ

  View Slide

 19. SSG + SPA
  • SSG ͱ SPAͷϋΠϒϦου(?)
  • SSRͳ͠ͰׂΓ੾Δ
  ͦ΋ͦ΋ϩάΠϯ͕ඞཁͩ͠SEOͱ͔…
  • LP͸ผͰ࡞੒
  • ߋ৽΍ϖʔδ਺͕ଟͯ͘΋େৎ෉
  • WebαʔόͷΈͰ഑৴Մೳ(mod_rewriteతͳػೳඞਢ)

  View Slide

 20. SSG͸
  Podcastͷ഑৴ʹ࠷దʂ

  View Slide

 21. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  • docker / docker compose
  • PHP / CakePHP 4.x
  • swagger-php
  • Next.js
  • Typescript
  • Storybook
  • PostgreSQL
  • Swagger UI
  • Github Actions
  • Azure Static Web Apps (PREVIEW)

  View Slide

 22. CakePHP
  IUUQTDBLFQIQPSH

  View Slide

 23. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  CakePHP
  • 4ܥ͕ग़ͯ1೥Ҏ্ܦաͯ͠ɺ࠷৽͸4.2.3
  • ܧଓͯ͠৭ʑվળ͞Ε͍ͯΔ
  • ·ͩ·ͩݩؾͰ͢Αʂ

  View Slide

 24. Swagger UI
  IUUQTTXBHHFSJPUPPMTTXBHHFSVJ

  View Slide

 25. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  Swagger UI
  /**
  * Index method
  *
  * @OA\Get(
  * path="/api/articles.json",
  * tags={"COMMON"},
  * summary="هࣄҰཡऔಘAPI",
  * description="هࣄҰཡऔಘAPI",
  * @OA\Parameter(
  * name="page",
  * in="query",
  * @OA\Schema(
  * type="integer",
  * ),
  * description="ϖʔδࢦఆ",
  * ),
  * @OA\Response(
  * response=200,
  * description="successful operation",
  * @OA\JsonContent(
  * @OA\Property(
  * property="success",
  * type="boolean",
  * default=true,
  * ),
  * @OA\Property(
  * property="data",
  * type="array",
  * @OA\Items(ref="#/components/schemas/Article"),
  * ),
  * ),
  * ),
  * )
  IUUQTTXBHHFSJPUPPMTTXBHHFSVJ

  View Slide

 26. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  Swagger UI
  IUUQTTXBHHFSJPUPPMTTXBHHFSVJ

  View Slide

 27. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  Swagger UI
  IUUQTTXBHHFSJPUPPMTTXBHHFSVJ

  View Slide

 28. ٕज़ཁૉ
  React
  • Facebookۘ੡ͷJavaScriptϑϨʔϜϫʔΫ
  • Angularͱ͔Vueͱ͔ͱΑ͘ൺ΂ΒΕΔ
  • ࠃ಺Ͱ͸Vue͕ਓؾ?
  • ࠓճ͸࢖͍׳ΕͨReactͰ͢͢Ί·͢

  View Slide

 29. Storybook
  IUUQTTUPSZCPPLKTPSH

  View Slide

 30. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  Storybook
  import React from 'react'
  import { Meta } from '@storybook/react/types-6-0'
  import Presentational from '.'
  import { Article } from '~/types'
  import { articles } from '~/__fixture__/articles'
  export default { title: 'components/views/Admin/Articles' } as Meta
  const onSelect = (article: Article) => {
  console.info(article)
  }
  const onClick = () => console.info('onClick')
  const onSync = () => console.info('onSync')
  export const Default = () => loading={false}
  articles={articles}
  onSelect={onSelect}
  onClick={onClick}
  />
  IUUQTTUPSZCPPLKTPSH

  View Slide

 31. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  Storybook
  IUUQTTUPSZCPPLKTPSH

  View Slide

 32. Next.js
  IUUQTOFYUKTPSH

  View Slide

 33. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  Next.js
  • RectϑϩϯτΤϯυ։ൃ༻ͷWebϑϨʔϜϫʔΫ
  • ॳظঢ়ଶͰSSRʹରԠ͍ͯ͠Δ
  Universal Javascript (Isomorphic JavaScript) ରԠ
  • SSGʹ΋ରԠ͍ͯ͠Δ
  v9.3(2020/3)ͰSSGରԠͨ͠
  • Կ΋ઃఆ͠ͳ͍Ͱ΋Α͠ͳʹಈ͘
  ຊՈ͸ `No config needed.` Λᨳ͍ͬͯΔ
  ͕ɺ৭ʑઃఆ͸Ͱ͖·͢
  IUUQTOFYUKTPSH

  View Slide

 34. Next.jsͷSSG

  View Slide

 35. SSGͷղઆͷલʹ…
  Next.jsͷDynamic Routing
  • pages/article/[id].tsx
  {ม਺໊}.[js or tsx]ͳϑΝΠϧΛ༻ҙ͢Δͱ…
  • http://example.com/article/1
  ͜Μͳײ͡ͷΞΫηεΛࣗಈͰroutingͯ͘͠ΕΔػೳ
  ctx.query.id ͰΞΫηεՄೳ
  • pages/article/[id]/edit.tsx
  σΟϨΫτϦΛಈతʹࢦఆ͢Δ͜ͱ΋Մೳ

  View Slide

 36. SPA / SSRͷ࣌
  http://example.com/article/{id}
  import React from 'react'
  import { NextPage, NextPageContext } from 'next'
  type Props = {
  article: Article
  }
  const HogePage: NextPage = ({
  article,
  }) => (
  return
  )
  ArticlePage.getInitialProps = async ({ query }: NextPageContext) => {
  const id = Number(query.id)
  const res = await fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_API_ENDPOINT}/article/${id}.json`)
  const response = await res.json()
  return { article: response.data }
  }
  export default ArticlePage
  - ௚઀URLʹΞΫηε͞Εͨ৔߹ʹ͸αʔόʔαΠυͰಈ͘
  - ϒϥ΢βͰભҠͨ͠৔߹ʹ͸ΫϥΠΞϯταΠυͰಈ͘

  View Slide

 37. SSG
  http://example.com/article/{id}
  type Props = {
  article: Article
  }
  const ArticlePage: NextPage = ({
  article,
  }) => {
  return
  }
  export const getStaticPaths: GetStaticPaths = async () => {
  const res = await fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_API_ENDPOINT}/articles.json`)
  const response = await res.json()
  const paths: any[] = []
  for (const article of response.data) {
  paths.push({ params: { id: String(article.id) } })
  }
  return {
  paths,
  fallback: false,
  }
  }
  export const getStaticProps: GetStaticProps = async (context: GetStaticPropsContext) => {
  const id = context.params && context.params.id
  if (!id) {
  return { notFound: true }
  }
  const res = await fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_API_ENDPOINT}/articles/${id}.json`)
  const response = await res.json()
  return { props: { article: response.data } }
  }
  export default ArticlePage
  ଘࡏ͢ΔϖʔδͷҰཡΛऔಘ
  ݸผͷϖʔδͷ৘ใΛऔಘ
  (getInitialPropsʹ૬౰)

  View Slide

 38. SSG
  Ϗϧυ݁Ռ

  View Slide

 39. SSG
  http://example.com/article/{id}

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^([0-9]+)$ article/$1.html [L]

  ഑৴؀ڥͰ͸͜Μͳײ͡ͷઃఆ͕ඞཁ
  http://example.com/1 => http://example.com/article/1.html

  View Slide

 40. ͓·͚ (SSG + SPAͷ৔߹)
  http://example.com/article/{id}
  import { NextPage } from 'next'
  import React from 'react'
  import AdminLayout from '~/layouts/Admin/index'
  import AdminArticleView from '~/components/views/Admin/Article'
  import { useRouter } from 'next/router'
  type Props = React.ComponentProps
  const AdminArticlesPage: NextPage = () => {
  const router = useRouter()
  const props: Props = {
  article_id: Number(router.query.id),
  }
  return (  )
  }
  export default AdminArticlesPage
  ApacheͳͲͷWebαʔόͰ഑৴͢Δ৔߹ɺ
  SSRͰ͸ͳ͍ͷͰαʔόαΠυͰgetInitialProps͸౰વಈ͔ͳ͍ɻ
  ࣗલͰDynamic RoutingͷύϥϝʔλΛऔಘ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 41. ࢖༻͢Δٕज़ཁૉ
  Azure Static Web Apps (PREVIEW)
  • ੩తαΠτͷϗεςΟϯάαʔϏε
  • GitHub ActionsʹΑΔ Build & Deploy (GitHub࿈ܞඞਢ)
  • ΧελϜυϝΠϯରԠɺSSLূ໌ॻ(ແྉ)
  ΧελϜυϝΠϯͷઃఆΛ͢ΔͱɺࣗಈతʹSSLূ໌ॻ΋࡞੒͞ΕΔ
  Zone Apex(Naked Domainʣ͸ݱঢ়ඇରԠ (Cloudflare࢖ͬͨΓ͢Ε͹ରԠ͸Ͱ͖Δ)
  • ϓϨϏϡʔػೳ
  PRΛ࡞੒͢ΔͱɺϓϨϏϡʔ൛͕ࣗಈσϓϩΠɻϚʔδ͢ΔͱϓϨϏϡʔ൛͸ࣗಈ࡟আ͞Εຊ൪൓өʹ΋൓өɻ
  • ΞϓϦΤϯδχΞʹ࢖͍΍͍͢
  • ࠓͷͱ͜Ζແྉ
  • ϩʔΧϧ؀ڥͰ࣮ߦՄೳͳػೳ(static-web-apps-cli)͕ϦϦʔε͞Εͨ (2021/3/5 new!)
  • https://github.com/Azure/static-web-apps-cli
  IUUQTB[VSFNJDSPTPGUDPNKBKQTFSWJDFTBQQTFSWJDFTUBUJD

  View Slide

 42. v2ͷಈ࡞؀ڥ

  View Slide

 43. v2ͷಈ࡞؀ڥ
  "[VSF4UBUJD8FC"QQT(JUIVC"DUJPOT
  "[VSF4UBUJD8FC"QQT
  13Λ࡞੒
  (JUIVC"DUJPOT
  CVJMEΛ࣮ߦ
  σϓϩΠ
  ։ൃɾςετ
  13
  هࣄσʔλ
  Λಉظ
  هࣄσʔλΛऔಘ
  Ի੠σʔλ
  "[VSF#MPC4UPSBHF

  View Slide

 44. ಈ͔Μ😱

  View Slide

 45. v2ͷಈ࡞؀ڥ
  "[VSF4UBUJD8FC"QQT(JUIVC"DUJPOT
  • ΤϯυϙΠϯτ͸͓ͦΒ͘App Service (Windows)?
  • ੈք֤஍ͷ஍ཧతʹ෼ࢄͨ͠ϙΠϯτ͔Βఏڙ͞ΕΔ
  https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/static-web-apps/overview
  • Azure Traffic managerܦ༝ͰΞΫηε͞ΕΔ
  EJH99999:::::;;;;;;;;;B[VSFTUBUJDBQQTOFU
  ʜ
  99999:::::;;;;;;;;;B[VSFTUBUJDBQQTOFU*/"
  "/48&34&$5*0/
  99999:::::;;;;;;;;;B[VSFTUBUJDBQQTOFU*/$/".&B[VSFTUBUJDBQQTUSB⒏DNBOBHFSOFU
  B[VSFTUBUJDBQQTUSB⒏DNBOBHFSOFU*/$/".&NTIBILTUBUJDTJUFTQSPEFBTUBTJBQB[VSFXFCTJUFTOFU
  ʜ
  ͠͹΍Μࡶه"QQ4FSWJDF4UBUJD8FC"QQTͷ࢓૊ΈΛ୳Δʢඇެࣜʣ
  IUUQTCMPHTIJCBZBOKQFOUSZ
  ඇެࣜͳ৘ใͰ͢

  View Slide

 46. mod_rewrite࢖͑Μ😱
  Կ͔ผͷํ๏ͳ͍ͷ͔ʜ

  View Slide

 47. v2ͷಈ࡞؀ڥ
  "[VSF4UBUJD8FC"QQT(JUIVC"DUJPOT
  • routes.jsonͰ੍ޚͰ͖Δ
  ͨͩ͠ਖ਼نදݱͱ͔Ͱࢦఆ͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰॻ͖׵͍͑ͨϧʔτΛશͯهड़͢Δඞཁ͕͋Δ
  "[VSF4UBUJD8FC"QQTϓϨϏϡʔͰͷϧʔτ
  IUUQTEPDTNJDSPTPGUDPNKBKQB[VSFTUBUJDXFCBQQTSPVUFT
  \
  SPVUFT<
  \
  SPVUF
  TFSWFBSUJDMFIUNM
  ^
  >
  ^
  ͜ΕΛΤϐιʔυ෼هࡌ͠ͳ͍ͱ͍͔Μ…

  View Slide

 48. v2ͷಈ࡞؀ڥ
  "[VSF4UBUJD8FC"QQT(JUIVC"DUJPOT
  • Ϗϧυ࣌ʹҰཡϖʔδͷgetStaticPropsͰࣗಈੜ੒
  const exportRoutes = (articles: Article[]) => {
  const routes = {
  routes: [] as any,
  platformErrorOverrides: [
  {
  errorType: 'NotFound',
  serve: '/404.html',
  },
  ],
  mimeTypes: {
  xml: 'application/xml; charset=UTF-8',
  },
  }
  for (const article of articles) {
  routes.routes.push({
  route: `/${article.id}`,
  serve: `/article/${article.id}.html`,
  })
  }
  fs.writeFileSync('./public/routes.json', JSON.stringify(routes))
  }
  export const getStaticProps: GetStaticProps = async (_) => {
  firebaseInit()
  const db = firebase.firestore()
  const ref = db.collection('articles')
  const articles: Article[] = []
  try {
  const query = await ref.orderBy('date', 'desc').get()
  query.forEach(doc => {
  articles.push(doc.data() as Article)
  })
  if (process.env.BUILD === '1') {
  exportRoutes(articles)
  }
  } catch (error) {
  console.error(error)
  }
  return { props: { articles, url: process.env.NEXT_PUBLIC_WEB_ENDPOINT } }
  }

  View Slide

 49. V2׬੒
  https://heartbeats.jp/hbsakaba/ #hbsakaba

  View Slide

 50. ·ͱΊ

  View Slide

 51. ·ͱΊ
  • SSGศར
  • SSR / SSG / SSG+SPA దࡐదॴͰ࢖͍෼͚Δͱྑ͍
  • ϑϩϯτͷ։ൃ΋ָ͍͠Αʂ
  • ΋ͪΖΜۤ࿑΋͋Δ͚ͲɺόοΫΤϯυ΋ಉ͡😅
  • ࣗ෼Ͱ੍ޚͰ͖ΔΞϓϦΛ࣋ͬͯΔͱ৭ʑ࣮ݧͰ͖ͯศར
  Enjoy!

  View Slide

 52. ͓͠·͍

  View Slide