201909-PHPCon北海道-PHPでCI_CD.pdf

B51ca7a51ae1fd06bc536fe83e6113e2?s=47 Kaz Watanabe
September 21, 2019

 201909-PHPCon北海道-PHPでCI_CD.pdf

B51ca7a51ae1fd06bc536fe83e6113e2?s=128

Kaz Watanabe

September 21, 2019
Tweet

Transcript

 1. 3.
 2. 4.
 3. 8.

  Q?

 4. 12.

  XP - ։ൃͷϓϥΫςΟε • ςετۦಈ։ൃ • ϖΞϓϩάϥϛϯά • ϦϑΝΫλϦϯά •

  ιʔείʔυͷڞಉॴ༗ • ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ • YAGNI
 5. 19.
 6. 22.

  ͳͥ΍Δͷ͔ʁ • ҆৺ͯ͠ϦϦʔε͍ͨ͠ • ࣗಈςετ • ୭Ͱ΋ϦϦʔεͰ͖Δ • ૉૣ͘ϦϦʔεͯ͠ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏ •

  ૉૣ͘վળͯ͠සൟʹϦϦʔε • ΞϓϦͷঢ়ଶΛ೺Ѳ͍ͨ͠ • ςετͷঢ়گΛอଘ • ੩తղੳ݁Ռͷอଘ
 7. 23.

  ࣮ફͨ͠ • 2012-10-01 - CakePHP2࣮ફೖ໳͕Ͱ·ͨ͠(deployͷষΛॻ͍ͨ) http://kaz29.hatenablog.com/entry/2012/10/01/100150 • 2012-10-30 - ࠓ࣌ͳCakePHPͰͷ։ൃ؀ڥʂʁ

  http://kaz29.hatenablog.com/entry/2012/11/30/173424 • 2013-04-30 - ʮCIΛ൒೥ؒ·Θͯ͠Έͯʯͱ͍͏͓୊ͰLTΛ͖ͯ͠·ͨ͠ http://kaz29.hatenablog.com/entry/2013/04/30/122642 • 2013-04-30 - ʮCakePHPͰֶͿܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯʯ- CakePHPΛ࢖ͬ ͯܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯΛ࣮ફ͢Δͳ͕ΕΛղઆͨ͠ॻ੶͕ग़൛͞Ε·͢ http://kaz29.hatenablog.com/entry/2014/09/03/095358
 8. 25.

  #1

 9. 26.

  #1 • Jenkins • εςʔδϯάαʔόʹ͍͋ͷΓ • ઐ༻CIαʔό • Capistrano2 •

  εςʔδϯάͷΈࣗಈߋ৽ • ։ൃ؀ڥ • Mac্ͷApache/PHP
 10. 27.

  #2

 11. 29.

  #3

 12. 30.

  #3 • CircleCI(v2) • UnitTest • dockerԽ • Ansistrano •

  ࣗಈσϓϩΠ͸΍ͬͯͳ͍ • ϓϩϏδϣχϯάͱಉ͡πʔϧ • ։ൃ؀ڥ • Vagrant+Ansible local • Docker
 13. 35.
 14. 38.
 15. 39.
 16. 43.
 17. 44.

  Azure WebAppͰB/G • Azure WebApp for Containers • Azure Container

  Registory • Azure Database for PostgreSQL • Azure DevOps
 18. 46.

  Azure AKSͰB/G • Azure Kubernetes Service (AKS) • Azure Container

  Registory • Azure Database for PostgreSQL • Azure DevOps
 19. 47.
 20. 49.