Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

201909-PHPCon北海道-PHPでCI_CD.pdf

Kaz Watanabe
September 21, 2019

 201909-PHPCon北海道-PHPでCI_CD.pdf

Kaz Watanabe

September 21, 2019
Tweet

More Decks by Kaz Watanabe

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PHPͰCI/CD
  ࢲ͸࠷ۙ͜Μͳײ͡Ͱ΍ͬͯ·͢
  Θͨͳ΂@kaz_29
  @PHPΧϯϑΝϨϯε๺ւಓ 2019

  View Slide

 2. WHO?
  ౉ลҰ޺(@kaz_29)
  גࣜձࣾϋʔτϏʔπ ։ൃࣄۀ෦
  WebΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃ
  iOS/AndroidΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃ
  Ϋϥ΢υΠϯϑϥͷߏஙɾӡ༻

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. #hbSAKABA
  podcast΍ͬͯ·͢

  View Slide

 6. ΑΖ͘͠
  ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 7. PHPͰCI/CD

  View Slide

 8. Q?

  View Slide

 9. Q
  CIΛ࣮ફ͍ͯ͠Δਓ?

  View Slide

 10. Q
  CDΛ࣮ફ͍ͯ͠Δਓ?

  View Slide

 11. CI
  ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ

  View Slide

 12. XP - ։ൃͷϓϥΫςΟε
  • ςετۦಈ։ൃ
  • ϖΞϓϩάϥϛϯά
  • ϦϑΝΫλϦϯά
  • ιʔείʔυͷڞಉॴ༗
  • ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ
  • YAGNI

  View Slide

 13. ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ
  • ιʔείʔυ͕मਖ਼͞ΕΔͨͼʹϏϧυΛ࣮ߦ
  • ςετΛࣗಈ࣮ߦ͠GREENͳঢ়ଶΛอͭ
  • Ϗϧυઐ༻ͷػࡐ΍αʔϏεΛ࢖͏
  • ϝτϦοΫΛऔಘ͢Δ

  View Slide

 14. CD
  ܧଓతσϦόϦʔ

  View Slide

 15. ܧଓతσϦόϦʔ
  CIͰςετ͞Εͨιϑτ΢ΣΞΛ
  ࣗಈతʹϦϦʔε͢Δ
  https://www.amazon.co.jp/dp/4048707876

  View Slide

 16. ܧଓతσϦόϦʔ
  • ϓϩδΣΫτ։͔࢝࣌ΒࣗಈԽ͢Δ
  • ͢΂ͯͷ؀ڥΛಉ͡ํ๏ͰσϓϩΠ͢Δ
  CDͷϓϩηεࣗମ͕܁Γฦ͠ςετ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔ

  View Slide

 17. CI/CDΛ࢝ΊΔͨΊʹ
  • ιʔείʔυͷόʔδϣϯ؅ཧ
  • σʔλϕʔεϚΠάϨʔγϣϯͷࣗಈԽ
  • ࣗಈςετ
  • UnitTest
  • ݁߹ςετ

  View Slide

 18. ͳͥ΍Δͷ͔ʁ

  View Slide

 19. View Slide

 20. https://www.ryuzee.com/contents/blog/6102
  https://slide.meguro.ryuzee.com/slides/59

  View Slide

 21. িܸΛड͚ͨ

  View Slide

 22. ͳͥ΍Δͷ͔ʁ
  • ҆৺ͯ͠ϦϦʔε͍ͨ͠
  • ࣗಈςετ
  • ୭Ͱ΋ϦϦʔεͰ͖Δ
  • ૉૣ͘ϦϦʔεͯ͠ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏
  • ૉૣ͘վળͯ͠සൟʹϦϦʔε
  • ΞϓϦͷঢ়ଶΛ೺Ѳ͍ͨ͠
  • ςετͷঢ়گΛอଘ
  • ੩తղੳ݁Ռͷอଘ

  View Slide

 23. ࣮ફͨ͠
  • 2012-10-01 - CakePHP2࣮ફೖ໳͕Ͱ·ͨ͠(deployͷষΛॻ͍ͨ)
  http://kaz29.hatenablog.com/entry/2012/10/01/100150
  • 2012-10-30 - ࠓ࣌ͳCakePHPͰͷ։ൃ؀ڥʂʁ
  http://kaz29.hatenablog.com/entry/2012/11/30/173424
  • 2013-04-30 - ʮCIΛ൒೥ؒ·Θͯ͠Έͯʯͱ͍͏͓୊ͰLTΛ͖ͯ͠·ͨ͠
  http://kaz29.hatenablog.com/entry/2013/04/30/122642
  • 2013-04-30 - ʮCakePHPͰֶͿܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯʯ- CakePHPΛ࢖ͬ
  ͯܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯΛ࣮ફ͢Δͳ͕ΕΛղઆͨ͠ॻ੶͕ग़൛͞Ε·͢
  http://kaz29.hatenablog.com/entry/2014/09/03/095358

  View Slide

 24. ࢲ͸࠷ۙ͜Μͳײ͡Ͱ
  ΍ͬͯ·͢

  View Slide

 25. #1

  View Slide

 26. #1
  • Jenkins
  • εςʔδϯάαʔόʹ͍͋ͷΓ
  • ઐ༻CIαʔό
  • Capistrano2
  • εςʔδϯάͷΈࣗಈߋ৽
  • ։ൃ؀ڥ
  • Mac্ͷApache/PHP

  View Slide

 27. #2

  View Slide

 28. #2
  • CircleCI(v1)
  • UnitTest
  • Capistrano3
  • ࣗಈσϓϩΠ͸΍ͬͯͳ͍
  • ։ൃ؀ڥ
  • Vagrant (+Chef solo)

  View Slide

 29. #3

  View Slide

 30. #3
  • CircleCI(v2)
  • UnitTest
  • dockerԽ
  • Ansistrano
  • ࣗಈσϓϩΠ͸΍ͬͯͳ͍
  • ϓϩϏδϣχϯάͱಉ͡πʔϧ
  • ։ൃ؀ڥ
  • Vagrant+Ansible local
  • Docker

  View Slide

 31. #4 ʙ ͍·

  View Slide

 32. #4 ʙ ͍·
  AWS CodePipeline
  Azure DevOps
  ΋ͪΖΜଞͷαʔϏε΋࢖ͬͯ·͢

  View Slide

 33. AWS CodePipeline

  View Slide

 34. AWS CodePipeline
  • AWS͕ఏڙ͢ΔϑϧϚωʔδυͳCI/CDαʔϏε
  • ෳ਺ͷαʔϏεΛऔΓ·ͱΊΔܗͰߏ੒͞Ε͍ͯΔ
  CodeCommit / CodeBuild / CodeDeploy
  • AWSͷαʔϏεͱͷߴ͍਌࿨ੑ

  View Slide

 35. View Slide

 36. AWS FargateͰB/G(1)
  • Cloud Formation
  • AWS Fargate
  • Amazon Aurora
  • AWS CodePipeline

  View Slide

 37. https://github.com/aws-samples/ecs-blue-green-deployment/tree/fargate Λϕʔεʹߏங

  View Slide

 38. AWS FargateͰB/G(2)
  • AWS cdk(Cloud Formation)
  • AWS Fargate
  • Amazon Aurora
  • AWS Codepipeline
  NEW!

  View Slide

 39. View Slide

 40. AWS FargateͰB/G(2)
  • AWS cdkͰߏங
  • ϦιʔεߏஙͱύΠϓϥΠϯΛ෼཭Ͱ͖ͨ
  • CloudFormationΛ௚઀࢖Θͳ͍
  • ࢖͍׳ΕͨίʔυͰΠϯϑϥΛߏஙͰ͖Δ
  • IDEͷίʔυิ׬ͷԸܙ

  View Slide

 41. Azure DevOps

  View Slide

 42. Azure DevOps
  • MS͕ఏڙ͢ΔϚωʔδυͳCI/CDαʔϏε
  چVSTSΛࡢ೥Ϧϒϥϯυ
  • ෳ਺ͷαʔϏεͰߏ੒
  Board / Repos / Pipelines / Artifacts
  • Azureͷ֤छαʔϏεͱͷ਌࿨ੑ

  View Slide

 43. View Slide

 44. Azure WebAppͰB/G
  • Azure WebApp for Containers
  • Azure Container Registory
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Azure DevOps

  View Slide

 45. Azure WebAppͰB/G

  View Slide

 46. Azure AKSͰB/G
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Container Registory
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Azure DevOps

  View Slide

 47. View Slide

 48. ·ͣ͸΍ͬͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 49. ·ͱΊ

  View Slide

 50. ·ͱΊ
  • CI/CDΛߏங͢Δͱ҆৺ͯ͠վળΛਐΊΒΕΔ
  • ୭Ͱ΋ૉૣ҆͘શʹϦϦʔεͰ͖Δ
  • ঢ়ଶΛ೺ѲͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ(͠΍͘͢ͳΔ)
  • ؀ڥ͸࣌୅ͱͱ΋ʹมԽ͍ͯ͘͠
  • PaaSͷར༻͕૿͖͑ͯͨ
  • Ϋϥ΢υϕϯμʔఏڙͷ΋ͷΛ࢖͏ػձ͕૿͑ͨ

  View Slide

 51. ͓͠·͍
  ͜Μͳ෩ʹ΍ͬͯΔͱ͔ɺ͜ΜͳࠔΓࣄ͕͋Δͱ͔ੋඇฉ͔͍ͤͯͩ͘͞ʂ

  View Slide