$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

既存顧客マーケティングの後悔と反省

 既存顧客マーケティングの後悔と反省

Kengo Iwata

May 23, 2023
Tweet

Other Decks in Marketing & SEO

Transcript

 1. طଘސ٬ϚʔέςΟϯάͷ


  ޙչͱ൓ল
  Kengo Iwata @ίωΫτυοτ2023-05-23

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸

  View Slide

 3. ૣ଎Ͱ͕࣭͢໰Ͱ͢ʂ

  View Slide

 4. Q.୲౰͍ͯ͠ΔϚʔέྖҬ͸ʁ
  ೝ஌֫ಘ
  ߪೖ/ܧଓར༻

  View Slide

 5. ຊ೔ͷ͓࿩
  ೝ஌֫ಘ
  ߪೖ/ܧଓར༻
  UX, CRM, Growth,


  ϦςϯγϣϯϚʔέςΟϯά

  View Slide

 6. ຊ೔ͷ͓࿩
  ೝ஌֫ಘ
  ߪೖ/ܧଓར༻
  طଘސ٬ϚʔέςΟϯά

  View Slide

 7. ࣗݾ঺հ
  • ૑ۀظͷSaaSελʔτΞοϓReproגࣜձࣾ
  ʹ৽ଔ1߸ͱͯ͠ೖࣾɻ໿7೥ؒࡏ੶͠15໊͔
  Β250໊Ҏ্΁૊৫੒௕ͱT2D3ͷച্੒௕
  ʹߩݙɻΧελϚʔαΫηεͷ্ཱͪ͛ͱ૊
  ৫Խɺ400ࣾҎ্ͷάϩʔεϚʔέςΟϯά
  ӡ༻ࢧԉɺ৽نࣄۀͷࣄۀ։ൃɺϓϩμΫτ
  ϚωδϝϯτͳͲ෯޿͘ܦݧޙɺಉࣾΛୀ৬
  ؠా݈ޗ
  ϑϦʔϥϯεʢແ৬ʣ

  View Slide

 8. ࣗݾ঺հ
  • B2CάϩʔεϚʔέςΟϯά


  • B2BΧελϚʔαΫηε
  ओͳܦݧ B2C
  B2B
  طଘސ٬ ৽نސ٬


  View Slide

 9. ࣦഊͱޙչ

  View Slide

 10. KPIπϦʔ
  ARPPU(ฏۉߪೖ୯Ձ)Λ্͛ΔͨΊʹɺߪೖ఺਺Λ૿΍ͦ͏ʂ

  View Slide

 11. ߪೖ఺਺͕গͳ͍ϢʔβʔΛηάϝϯτ


  ϝʔϧͰ঎඼ΛϨίϝϯυ
  🛒
  🛍
  🛒
  🛍
  🛍
  🛍
  🛍

  Email

  View Slide

 12. ޮՌͳ͠

  View Slide

 13. KPIπϦʔΛར༻ࣦͨ͠ഊ

  View Slide

 14. ্͕Βͳ͍ϦςϯγϣϯϨʔτ

  View Slide

 15. ΧελϚʔδϟʔχʔΛඳ͍ͯٳ຾෮ؼΛૂ͏

  View Slide

 16. ٳ຾͍ͯ͠ΔϢʔβʔΛηάϝϯτ


  ΞϓϦͷϓογϡ௨஌Ͱ෮ؼΛଅਐ
  🔔
  App Push


  Noti
  f
  ication
  ΞΫςΟϒ ٳ຾

  View Slide

 17. ޮՌͳ͠

  View Slide

 18. طଘސ٬


  ͬ͞ͺΓ෼͔Βͳ͍…😇

  View Slide

 19. ݱ࣮ಀආ

  View Slide

 20. ؾ੖Β͠ʹ


  ےτϨͰ΋΍Δ͔

  View Slide

 21. ৯ࣄ؅ཧΞϓϦ


  ʮ͚͋͢Μʯ

  View Slide

 22. ͚͋͢Μͱ͸ʁ

  View Slide

 23. 🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  ͚͋͢ΜͷϧʔςΟϯ
  ৯ࣄ
  ه࿥
  ৯ࣄ
  ه࿥
  ৯ࣄ
  ه࿥
  ৯ࣄ
  ه࿥
  ৯ࣄ
  ه࿥

  View Slide

 24. 🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  ୡ੒ײ

  View Slide

 25. 🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  ຖ೔

  View Slide

 26. 🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  ຖ೔ɺຖ೔
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱

  View Slide

 27. 🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  ຖ೔ɺຖ೔ɺຖ೔
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱
  ே৯ ϓϩςΠϯ
  ےτϨ ϓϩςΠϯ
  ன৯ ༦৯ ମॏܭ
  🍱📱→🏋→🥛📱→🍱📱→🥛📱→🍱📱→📈📱

  View Slide

 28. ͋Εʁ

  View Slide

 29. ΋͔ͯ͠͠ɺ


  ಉ͡ߦಈ܁Γฦͯ͠Δʁ

  View Slide

 30. طଘސ٬ͷߦಈʮސ٬ମݧʯ͸ɺ܁Γฦ͞ΕΔαΠΫϧͰ͸ʂʁ

  View Slide

 31. ސ٬ମݧ͸ɺ܁Γฦ͞ΕΔαΠΫϧͰ͸ʂʁ

  View Slide

 32. ϑϦϚαʔϏε΋

  View Slide

 33. ήʔϜ΋

  View Slide

 34. ސ٬ମݧαΠΫϧ

  View Slide

 35. ސ٬ମݧαΠΫϧͷʮճసʯΛߟ͑Ε͹OK

  View Slide

 36. ͞Βʹސ٬ମݧαΠΫϧΛ


  ਂ۷Γ؍࡯͢Δ

  View Slide

 37. ͚͋͢Μ͸


  ʮ͍ͭʯར༻͞Ε͍ͯͨʁ

  View Slide

 38. ৯ࣄͷ


  λΠϛϯά

  View Slide

 39. ͚͋͢Μ͸ʮ৯ࣄʯͷλΠϛϯάͰىಈ͞Ε͍ͯͨ

  View Slide

 40. τϦΨʔͱͳΔ


  γνϡΤʔγϣϯ(ঢ়گ)͕ଘࡏ

  View Slide

 41. ސ٬ମݧαΠΫϧͷճస


  =τϦΨʔγνϡΤʔγϣϯ*1Ͱબ୒͞ΕΔ͜ͱʂ
  ※1:ΑΓਖ਼֬ͳϚʔέςΟϯάͷઐ໳༻ޠͰ͸Category Entry Pointͱݺͼɺδϣϒཧ࿦Ͱ͸ʮঢ়گʯͱݺশ͢Δ

  View Slide

 42. ே৯͔͠ه࿥͍ͯ͠ͳ͍Ϣʔβʔʹ


  ༦৯ͷλΠϛϯάͰϓογϡ௨஌
  https://repro.io/casestudy/interview_asuken/

  View Slide

 43. 7ptվળ
  ݁ՌɿϦςϯγϣϯϨʔτ
  https://repro.io/casestudy/interview_asuken/

  View Slide

 44. ސ٬ମݧαΠΫϧͷճస


  =τϦΨʔγνϡΤʔγϣϯ*1Ͱબ୒͞ΕΔ͜ͱʂ
  ※1:ΑΓਖ਼֬ͳϚʔέςΟϯάͷઐ໳༻ޠͰ͸Category Entry Pointͱݺͼɺδϣϒཧ࿦Ͱ͸ʮঢ়گʯͱݺশ͢Δ

  View Slide

 45. طଘސ٬ϚʔέςΟϯάͬͯ
  ͦ͏͍͏͜ͱͩͬͨͷ͔ʂ


  ΍ͬͨͥʂסഋͩʂ

  View Slide

 46. టਲ

  View Slide

 47. ৯ࣄه࿥๨Εͨ😇

  View Slide

 48. ·ɺ໌೔ه࿥͢Ε͹͍͍͔…

  View Slide

 49. ͔͠͠ɺ਺೔ޙɾɾɾ


  ͚͋͢Μ͕هԱ͔Βফ͍͑ͯͨ

  View Slide

 50. ୅ΘΓʹԿΛ͍ͯͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 51. SNS

  View Slide

 52. τϦΨʔγνϡΤʔγϣϯ͸ܹ͘͠ڝ߹͍ͯ͠Δ

  View Slide

 53. τϦΨʔγνϡΤʔγϣϯͰͷ


  ʮબ୒֬཰ʯΛߴΊΔ͜ͱ͕ඞཁ

  View Slide

 54. τϦΨʔγνϡΤʔγϣϯͰͷબ୒֬཰ΛߴΊͯ
  ސ٬ମݧαΠΫϧͷճసΛ໨ࢦ͢
  ߴස౓
  ௿ස౓

  View Slide

 55. 400+


  All category

  View Slide

 56. طଘސ٬ϚʔέςΟϯάͷ


  ੒ޭͱࣦഊ͸


  େ൒͕͜ͷϑϨʔϜͰઆ໌Մೳ

  View Slide

 57. ·ͱΊ
  • طଘސ٬ͷߦಈ͸܁Γฦ͞ΕΔαΠΫϧʮސ٬ମݧαΠΫϧʯͰ͋Δ


  • ʮސ٬ମݧαΠΫϧͷճసස౓ʯʹطଘސ٬ϚʔέςΟϯάͷ੒ޭ


  • αʔϏε͸τϦΨʔͱͳΔγνϡΤʔγϣϯͰબ୒ར༻͞Ε͍ͯΔ


  • τϦΨʔγνϡΤʔγϣϯ͸ଞͷબ୒ࢶͱܹ͘͠ڝ߹͍ͯ͠Δ


  • τϦΨʔγνϡΤʔγϣϯͰͷબ୒֬཰ΛߴΊΔࣄ͕ॏཁ


  • બ୒֬཰ΛߴΊΔ͜ͱͰސ٬ମݧαΠΫϧ͕ճస͠ɺར༻ස౓͕ߴ·Γɺ

  طଘސ٬ϚʔέςΟϯά͕੒ޭ͢Δ

  View Slide

 58. ࠷ޙʹɺ໘ന͍࿩Λ̍ͭ

  View Slide

 59. ͜ΕΒͷຊΛಡ·Ε·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 60. طଘސ٬ϚʔέςΟϯά͸ࣗવ๏ଇ*2
  ʹͲ͏Ԡ͑Δʁ
  NBDϞσϧͷϓϨϑΝϨϯεMͱ͸ʁ
  μϒϧδϣύσΟʔͷ๏ଇ͕ಇ͘ཧ༝͸ʁ
  ※2:Empirical Generalization (࣮ࡍʹ܁Γฦ͠ى͖͍ͯΔݱ৅Λ؍࡯ɺଌఆͨ݁͠Ռ͔Βڞ௨͢Δ֓೦Λநग़͠ɺҰൠԽͨ͠๏ଇੑ)

  View Slide

 61. αʔϏε͸ɺੜ׆αΠΫϧͷதͰ


  ֬཰తʹબ୒ར༻͞ΕΔ

  View Slide

 62. View Slide

 63. View Slide

 64. View Slide

 65. ʮސ٬ମݧαΠΫϧͷճసʯ͸N=1ͷϢʔβʔͷ


  ར༻ස౓Λࣔ͠ɺϙΞιϯ෼෍Λઆ໌͍ͯ͠Δ

  View Slide

 66. ϒϥϯυશମʹൣғΛ֦ு͠

  View Slide

 67. ͞ΒʹΧςΰϦʔશମʹ֦ு͢Ε͹

  View Slide

 68. ΧςΰϦʔ಺Ͱ੺ۄ͕બ୒͞ΕΔฏۉճ਺
  ϓϨϑΝϨϯε M ≒ Σθ

  View Slide

 69. ϓϨϑΝϨϯεM↑↑
  ৽نސ٬Λऒ͖͚ͭΔαʔϏε طଘސ٬ʹར༻͞Εଓ͚ΔαʔϏε
  ࢢ৔ਁಁ཰↑↑ ϩΠϠϧςΟ↑↑

  View Slide

 70. ϓϨϑΝϨϯεM↓↓
  ৽نސ٬Λऒ͖͚ͭΒΕͳ͍αʔϏε طଘސ٬ʹ཭൓͞Ε΍͍͢αʔϏε
  ࢢ৔ਁಁ཰↓↓ ϩΠϠϧςΟ↓↓

  View Slide

 71. ೋॏͷۤ


  μϒϧδϣύσΟʔͷ๏ଇ͕ಇ͘

  View Slide

 72. ຊ೔ͷ͓࿩
  ೝ஌֫ಘ
  ߪೖ/ܧଓར༻
  طଘސ٬ϚʔέςΟϯά

  View Slide

 73. ϚʔέςΟϯάͷࣗવ๏ଇͰߟ͑Δ΂͖ͩͬͨ
  ೝ஌֫ಘ
  ߪೖ/ܧଓར༻
  ϚʔέςΟϯά

  View Slide

 74. طଘސ٬ϚʔέςΟϯάͷ


  ޙչͱ൓ল

  View Slide

 75. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 76. ຊ೔ͷࢿྉ

  View Slide

 77. • ৿Ԭ ؽ, ࠓ੢ ੟و. (2016). ֬཰ࢥߟͷઓུ࿦ USJͰ΋࣮ূ͞Εͨ਺ֶϚʔέςΟϯάͷྗ


  • όΠϩϯɾγϟʔϓ .(2018). ϒϥϯσΟϯάͷՊֶ ୭΋஌Βͳ͍ϚʔέςΟϯάͷ๏ଇ11


  • όΠϩϯɾγϟʔϓ, δΣχʔɾϩʔϚೋ΢Ϋ.(2020).ϒϥϯσΟϯάͷՊֶ [৽ࢢ৔։୓Ἣ] ΤϏσϯεʹج͍ͮͨϒϥϯυ੒௕ͷ৽๏ଇ


  • δΣχʔɾϩʔϚೋ΢Ϋ.(2022). ϒϥϯσΟϯάͷՊֶ ಠࣗͷϒϥϯυࢿ࢈ߏஙἫ


  • Jenni Romaniuk.(2023). Better Brand Health: Measures and Metrics for a How Brands Grow World


  • ΫϨΠτϯ M ΫϦεςϯηϯ.(2017).δϣϒཧ࿦ ΠϊϕʔγϣϯΛ༧ଌՄೳʹ͢ΔফඅͷϝΧχζϜ


  • ؠా݈ޗ.(2020).αʔϏεάϩʔεʹඞཁͳʮސ٬ମݧαΠΫϧʯͱ͍͏ࢹ఺


  • ؠా݈ޗ.(2021).طଘސ٬ϚʔέςΟϯάΛߟ͑ΔͨΊͷ৽͍͠ࢹ఺


  • ؠా݈ޗ.(2021).طଘސ٬ϚʔέςΟϯάͷ֩ʮબ୒֬཰ʯͱۜͷ஄ؙʮϦɾσβΠϯʯ


  • Repro Inc. (2018). Ϧςϯγϣϯ཰7ϙΠϯτվળʂʰ͚͋͢ΜʱͷΞϓϦϚʔέΛՃ଎ͤ͞Δϓογϡ௨஌ϊ΢ϋ΢ͱ͸ʁ
  ࢀߟจݙ

  View Slide