Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

kirimin-chan

 kirimin-chan

きりみん

March 03, 2018
Tweet

More Decks by きりみん

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͖ΓΈΜͪΌΜΛ
  ࢧ͑Δٕज़
  ΩονϯͰϫΠϫΠ͠ͳ͕ΒҿΉձ
  2018/03/08

  View Slide

 2. ͖ΓΈΜͪΌΜͰ͢
  • ͍̓͞
  • ͠ΐ͏͕͍ͤ͘Ͱ͢
  • ͠ΎΈ͸ϓϩάϥϛϯάͱࢿ࢈ӡ༻Ͱ͢

  View Slide

 3. ͖ΓΈΜͪΌΜͷΑ͏͢

  View Slide

 4. ͖ΓΈΜͪΌΜͷٕज़ελοΫ

  View Slide

 5. 4BJ
  -JWF%
  Πϥετ
  ϞσϧԽ
  'BDF3JH
  ϦΞϧλΠϜΞχϝʔγϣϯ
  8FCΧϝϥ
  ϚΠΫ
  /"."30*%
  ๮ಡΈͪΌΜ
  ݄ಡΞΠ
  τϥοΩϯά
  Ի੠ೝࣝ
  0QFO#SPBEDBTUFS
  4PGUXBSF
  ഑৴؀ڥ
  :PVUVCF 5XJUDI
  ϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 6. Live2DϞσϧͷͭ͘Γ͔ͨ

  View Slide

 7. Live2DϞσϧͷͭ͘Γ͔ͨ
  1. ݩʹͳΔΠϥετΛඳ͘
  2. PSDͰΤΫεϙʔτ
  3. Live2D Cubismʹimport
  4. ύʔπΛςΫενϟͱͯ͠ಈ͖Λઃఆ͢Δ

  View Slide

 8. Πϥετ
  • SAI2Λ࢖ͬͯΔΑ
  • Πϥετͷ࿅श͸͕Μ͹Ε
  • SAI2ͰϨΠϠʔΛ෼͚ΔͱLive2Dʹimport͠
  ͨ࣌ͦͷ··ύʔπͱͯ͠ೝࣝͯ͘͠Εͯศར
  ͩͬͨ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ϞσϦϯά
  • Live2DΛར༻
  • 2࣍ݩͷΠϥετΛϞσϧԽͯ͠Ξχϝʔ
  γϣϯΛ෇͚ΒΕΔιϑτ΢ΣΞ
  • ແঈ൛΍ମݧ൛΋͋Δ
  • ૢ࡞͸؆୯

  View Slide

 11. View Slide

 12. Live2D
  • ໨΍ޱͷ։ดͳͲ͸ςΫενϟԽͨ͠ύʔπΛ࿪·ͤ
  ͯΰϦΰϦಈ͔͍ͯ͘͠
  • શ਎ͷΏΕ΍ύʔπͷճసͳͲ΋؆୯ʹ࣮૷Մೳ
  • ެࣜʹ͋ΔνϡʔτϦΞϧ͕෼͔Γ΍ͯ͘͢ɺͦΕ௨
  Γʹ΍Ε͹͙͢ʹֶशͰ͖Δ
  • http://docs.live2d.com/cubism-editor-tutorials/top/

  View Slide

 13. ϦΞϧλΠϜΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 14. FaceRig
  • WebΧϝϥͰਓͷಈ͖ΛτϥοΩϯάͯ͠
  ΩϟϥΫλʔΛಉ͡Α͏ʹಈ͔ͤΔιϑτ
  ΢ΣΞ
  • SteamͰങ͑Δ
  • Live2DϓϥάΠϯ΋DLCͱͯ͠ചͬͯΔ

  View Slide

 15. FaceRig
  • Live2D Cubism࠷৽൛ͷ3ܥʹ͸ରԠ͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɺ2
  ܥͷσʔλΛmport͢Δඞཁ͕͋Δ
  • Live2D 3ܥͰͷ2ܥσʔλΤΫεϙʔτʹ͸ඍົʹบ
  ͕͋ΔͷͰ஫ҙ
  • ͜ͷลͷ஌ݟ͸Ҏલϒϩάʹ·ͱΊ·ͨ͠
  • http://kirimin.hatenablog.com/entry/
  2018/02/04/143237

  View Slide

 16. Ի੠ೖग़ྗ

  View Slide

 17. Ի੠ೖग़ྗ
  • VoiceRoidͷ݄ಡΞΠͪΌΜΛ࢖༻
  • ϚΠΫʹ஻ͬͨ಺༰ΛࣗಈͰಡΈ্͛ͯཉ͍͠
  • ͦΜͳػೳ͸ͳ͍
  • ๮ಡΈͪΌΜͱ͍͏ϑϦʔ΢ΣΞͰΫϦοϓϘʔυ
  Λ؂ࢹͯ͠VoiceRoidͷಡΈ্͕͛ग़དྷΔ
  • NAMAROIDͱ͍͏ϑϦʔιϑτ͕๮ಡΈͪΌΜͱԻ
  ੠ೝࣝΛܨ͍Ͱ͘ΕΔ(͍ͭͰʹࣈນ΋ग़ͯ͘͠ΕΔ)
  ϚΠΫ
  /"."30*%
  ๮ಡΈͪΌΜ
  ݄ಡΞΠ
  Ի੠ೝࣝ

  View Slide

 18. ഑৴

  View Slide

 19. ഑৴
  • Open Broadcaster Softwareͱ͍͏ଟ෼ɹ
  Ұ൪ϝδϟʔͳ഑৴ιϑτ΢ΣΞΛ࢖༻
  • ࢖͍͔ͨ͸άάΕ

  View Slide

 20. ·ͱΊ

  View Slide

 21. 4BJ
  -JWF%
  Πϥετ
  ϞσϧԽ
  'BDF3JH
  ϦΞϧλΠϜΞχϝʔγϣϯ
  8FCΧϝϥ
  ϚΠΫ
  /"."30*%
  ๮ಡΈͪΌΜ
  ݄ಡΞΠ
  τϥοΩϯά
  Ի੠ೝࣝ
  0QFO#SPBEDBTUFS
  4PGUXBSF
  ഑৴؀ڥ
  :PVUVCF 5XJUDI
  ϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 22. ͖ΓΈΜͪΌΜ͸༷ʑͳ
  ༗ঈ/ແঈͷΞϓϦʹࢧ͑ΒΕ͍ͯ·͢

  View Slide

 23. ͓ΘΓ

  View Slide