Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

厨二病OSのすすめ

KOBA789
August 11, 2012

 厨二病OSのすすめ

KOBA789

August 11, 2012
Tweet

More Decks by KOBA789

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ਥೋප04ͷ͢͢Ί
  ,0#"
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  wυϫϯΰͷΤϯδχΞ όΠτ

  wඇϦΞॆ
  wී௨ͷߴߍੜ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide


 3. ೋ0QFSBUJOH
  ප4ZTUFN
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 4. 12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 5. %FCJBO
  (/6)VSE
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 6. 12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 7. 12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 8. Ͱ͸ͳͯ͘
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 9. 12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 10. 12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 11. ;'4 %5SBDF
  ;POFT
  ,7.
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 12. શ෦ೖΓ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 13. ࢖͍ํ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 14. ࣮ݧ؀ڥΛ
  ͪ͗ͬͯ͸౤͛ɺ
  ͪ͗ͬͯ͸౤͛ʜʜ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 15. 7.͔ͩΒ͍͘ΒͰ΋؀ڥյͤΔ͠
  ;'4͔ͩΒ4OBQTIPUऔΓ์୊
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 16. ࢖͍ํ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 17. Έͳ͞Μ୐ࡸ͸
  ࣋ͬͯ·͢ΑͶ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 18. ࣗ࡞αʔϏεͷ
  ӡ༻؀ڥͱͯ͠
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 19. ઃఆ͸ΊΜͲ͍͘͞
  w৽͍͠αʔϏε͕׬੒
  w"QBDIFͷઃఆΛॻ͖׵͑ͯ
  wʮ͋ɺϛεͬͨʯ
  wطଘͷαʔϏε΋ࢭ·ͬͨ
  wʮ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋ʯ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 20. 4NBSU04ͳΒ
  w৽͍͠αʔϏε͕׬੒
  wӡ༻؀ڥͷςϯϓϨ͔Β7.Λੜ੒
  w࠷খݶͷઃఆมߋͰӡ༻։࢝
  w΋ͪΖΜطଘαʔϏεʹӨڹͳ͠
  wόοΫΞοϓ΋4OBQTIPUͰ༰ྔઅ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 21. ;POFT
  w4PMBSJT$POUBJOFST
  wԾ૝Խٕज़
  wΧʔωϧΛϗετͱڞ༗͢Δ
  wϝϞϦফඅ͕গͳ͍
  wϗετͱಉ͡Χʔωϧ͔͠࢖͑ͳ͍
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 22. ,7.;POFT
  wී௨͸;POFTͰ
  wʮ͜ͷίϯϙʔωϯτɺ-JOVYઐ༻
  ͩʯ
  w,7.Ͱ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide


 23. 12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 24. ϒʔτ࣌ʹ64#4UJDL͕ૠͬͯ͞ͳ͍ͱ
  ىಈ͠ͳ͍
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 25. ࣮͸64#ϝϞϦϒʔτ
  ൒೔೰Μͩ

  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 26. Πϯετʔϧͷ࣌͸ؾΛ͚͍ͭͯͩ͘͞
  ͋ͱ࠶ىಈͷ࣌΋

  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 27. ָ͍͠4NBSU04ϥΠϑΛ͸͡ΊΑ͏
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 28. એ఻
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 29. wதֶߴߍίϯϐϡʔλ෦த৺ͷษڧձ
  wҰൠࢀՃ ൃදෆՄ
  ࿮͋Γ
  w࣍ճ͸݄Λ༧ఆ
  wࢀՃߍɾࢀՃऀઈࢍืूத
  wৄ͘͠͸!,0#"·Ͱ
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide

 30. Happy Hacking!
  12೥8݄11೔౔༵೔

  View Slide