Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

厨二病OSのすすめ

KOBA789
August 11, 2012

 厨二病OSのすすめ

KOBA789

August 11, 2012
Tweet

More Decks by KOBA789

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ਥೋප04ͷ͢͢Ί ,0#" 12೥8݄11೔౔༵೔

 2. ࣗݾ঺հ wυϫϯΰͷΤϯδχΞ όΠτ wඇϦΞॆ wී௨ͷߴߍੜ 12೥8݄11೔౔༵೔

 3. ਥ ೋ0QFSBUJOH ප4ZTUFN 12೥8݄11೔౔༵೔

 4. 12೥8݄11೔౔༵೔

 5. %FCJBO (/6)VSE 12೥8݄11೔౔༵೔

 6. 12೥8݄11೔౔༵೔

 7. 12೥8݄11೔౔༵೔

 8. Ͱ͸ͳͯ͘ 12೥8݄11೔౔༵೔

 9. 12೥8݄11೔౔༵೔

 10. 12೥8݄11೔౔༵೔

 11. ;'4 %5SBDF ;POFT ,7. 12೥8݄11೔౔༵೔

 12. શ෦ೖΓ 12೥8݄11೔౔༵೔

 13. ࢖͍ํ 12೥8݄11೔౔༵೔

 14. ࣮ݧ؀ڥΛ ͪ͗ͬͯ͸౤͛ɺ ͪ͗ͬͯ͸౤͛ʜʜ 12೥8݄11೔౔༵೔

 15. 7.͔ͩΒ͍͘ΒͰ΋؀ڥյͤΔ͠ ;'4͔ͩΒ4OBQTIPUऔΓ์୊ 12೥8݄11೔౔༵೔

 16. ࢖͍ํ 12೥8݄11೔౔༵೔

 17. Έͳ͞Μ୐ࡸ͸ ࣋ͬͯ·͢ΑͶ 12೥8݄11೔౔༵೔

 18. ࣗ࡞αʔϏεͷ ӡ༻؀ڥͱͯ͠ 12೥8݄11೔౔༵೔

 19. ઃఆ͸ΊΜͲ͍͘͞ w৽͍͠αʔϏε͕׬੒ w"QBDIFͷઃఆΛॻ͖׵͑ͯ wʮ͋ɺϛεͬͨʯ wطଘͷαʔϏε΋ࢭ·ͬͨ wʮ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋ʯ 12೥8݄11೔౔༵೔

 20. 4NBSU04ͳΒ w৽͍͠αʔϏε͕׬੒ wӡ༻؀ڥͷςϯϓϨ͔Β7.Λੜ੒ w࠷খݶͷઃఆมߋͰӡ༻։࢝ w΋ͪΖΜطଘαʔϏεʹӨڹͳ͠ wόοΫΞοϓ΋4OBQTIPUͰ༰ྔઅ 12೥8݄11೔౔༵೔

 21. ;POFT w4PMBSJT$POUBJOFST wԾ૝Խٕज़ wΧʔωϧΛϗετͱڞ༗͢Δ wϝϞϦফඅ͕গͳ͍ wϗετͱಉ͡Χʔωϧ͔͠࢖͑ͳ͍ 12೥8݄11೔౔༵೔

 22. ,7.;POFT wී௨͸;POFTͰ wʮ͜ͷίϯϙʔωϯτɺ-JOVYઐ༻ ͩʯ w,7.Ͱ 12೥8݄11೔౔༵೔

 23. ᠘ 12೥8݄11೔౔༵೔

 24. ϒʔτ࣌ʹ64#4UJDL͕ૠͬͯ͞ͳ͍ͱ ىಈ͠ͳ͍ 12೥8݄11೔౔༵೔

 25. ࣮͸64#ϝϞϦϒʔτ ൒೔೰Μͩ 12೥8݄11೔౔༵೔

 26. Πϯετʔϧͷ࣌͸ؾΛ͚͍ͭͯͩ͘͞ ͋ͱ࠶ىಈͷ࣌΋ 12೥8݄11೔౔༵೔

 27. ָ͍͠4NBSU04ϥΠϑΛ͸͡ΊΑ͏ 12೥8݄11೔౔༵೔

 28. એ఻ 12೥8݄11೔౔༵೔

 29. wதֶߴߍίϯϐϡʔλ෦த৺ͷษڧձ wҰൠࢀՃ ൃදෆՄ ࿮͋Γ w࣍ճ͸݄Λ༧ఆ wࢀՃߍɾࢀՃऀઈࢍืूத wৄ͘͠͸!,0#"·Ͱ 12೥8݄11೔౔༵೔

 30. Happy Hacking! 12೥8݄11೔౔༵೔