golang tokyo #6 / ゲーム開発には欠かせない?! あれをシュッと見る

935fa3c3cfe0ae00d891c958864e3de1?s=47 Konboi
June 01, 2017

golang tokyo #6 / ゲーム開発には欠かせない?! あれをシュッと見る

935fa3c3cfe0ae00d891c958864e3de1?s=128

Konboi

June 01, 2017
Tweet

Transcript

 1. 5.
 2. 12.
 3. 19.

  What is csviewer? • CSVΛ͍͍ײ͡ʹදࣔ͢Δ
 ίϚϯυϥΠϯπʔϧ • ݅਺ΛߜΔ • දࣔΧϥϜΛߜΔ

  • ؆୯ͳ৚͕݅ࣜ࢖༻Մೳ • go get github.com/Konboi/csviewer • ࣅͨΑ͏ͳtoolͰcsvkitͱ͍͏python੡ͷπʔϧ͕͋Γ·͢
 4. 28.

  soh335/sliceflag • ಉҰΦϓγϣϯͰෳ਺ͷ஋Λड͚औΓ͍ͨͱ͖͕͋Δ • ࣗલͰ࣮૷͢Δͷ͸஍ຯʹ໘౗ • flag.ValueͷinterfaceΛຬͨ͢structͷ༻ҙ • ༻ҙͨ͠structͱflag.Var() Λ࢖༻ͯ͠ෳ਺ड͚औΔ

  • ৄ͘͠͸ 
 Goͷflag package Ͱಉ͡Φϓγϣϯ໊Ͱෳ਺ͷ஋Λड͚औΔ • ͱ͸͍͑ɺcodegangsta/cli, alecthomas/kingpin 
 Λ࢖͏·Ͱ΋ͳ͍͔ͳ...
 5. 38.