Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Redisの調査についてとrmlp

Konboi
March 22, 2016

 Redisの調査についてとrmlp

shibuya.go#2 での発表資料にします

Konboi

March 22, 2016
Tweet

More Decks by Konboi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Redisͷௐࠪʹ͍ͭͯͱ
  rmlp
  shibuya.go#2 3/22

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @Konboi
  • ໘ന๏ਓΧϠοΫ
  • ϞόΠϧήʔϜͷ։ൃͱӡ༻

  View full-size slide

 3. ࠓ೔࿩͢ࣄ
  • Redisͷௐࠪ
  • CPU͕
  • ϝϞϦ͕
  • 1୆Ͱ͸
  • rmlpʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 4. ࠓ೔࿩͞ͳ͍ࣄ
  • Redisʹ͍ͭͯͷ࿩
  • Redisͷνϡʔχϯά
  • GoΛ࢖ͬͯͷRedisͷૢ࡞

  View full-size slide

 5. RedisΛۀ຿Ͱ࢖ͬͯΔ
  ͱ͍͏ํ ✋

  View full-size slide

 6. Redisͷௐࠪʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 7. ӡ༻͍ͯ͠ΔҊ݅Ͱ
  RedisͷCPU͕͜ͷ༷ʹ
  ͳͬͨܦݧ͸͋Γ·͔͢

  View full-size slide

 8. ಥൃతʹ͕͋ΔCPUෛՙ

  View full-size slide

 9. ໷ʹͳΔʹͭΕ͕ͯ͋Δ
  CPUෛՙ

  View full-size slide

 10. ೔ʹ೔ʹߴ͘ͳΔCPUෛՙ

  View full-size slide

 11. ͱ͍͏͜ͱͰຊ୊

  View full-size slide

 12. CPUͷෛՙ͕ߴ͍࣌

  View full-size slide

 13. CPUͷෛՙ͕ߴ͍࣌
  • ͳʹ͔ॏ͍ॲཧ͕ߦΘΕ͍ͯΔ֬཰͕ߴ͍Ͱ͢
  • Redis͸γϯάϧεϨουͳͷͰॏ͍ॲཧ͕͋ΔͱͦΕ͕ऴΘ
  Δ·Ͱଞͷॲཧ͸଴ͨ͞ΕͯͭΒ͍
  • ॏ͍ͱ͍ͬͯ਺ϛϦඵͰॲཧ͸ऴΘΔͷͰؾ͖ͮʹ͍͘
  • devͩͱΞΫηε͕গͳ͍ͷͰ࿐ఄ͠ʹ͍͘

  View full-size slide

 14. slow logΛݟ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 15. # ࠓճ͸ݕূͷͨΊ slowlogͷ৚݅Λ10microඵʹ͍ͯ͠·͢
  $ redis-cli -h slowlog get
  1) 1) (integer) 34990
  2) (integer) 1457071463
  3) (integer) 11
  4) 1) "slowlog"
  2) "get"
  3) "1"
  ...
  3) 1) (integer) 34988
  2) (integer) 1457071448
  3) (integer) 51
  4) 1) "slowlog"
  2) "get"
  3) "5"

  View full-size slide

 16. ݟํ
  1) 1) (integer) 34990
  2) (integer) 1457071463
  3) (integer) 11
  4) 1) "slowlog"
  2) "get"
  3) "1"
  1) 1) slowlogͷID
  2) ࣮ߦऴྃ࣌ͷtimestamp(UNIXඵ)
  3) ࣮ߦ࣌ؒ(microඵ)
  4) ࣮ߦίϚϯυͱΦϓγϣϯ

  View full-size slide

 17. CPUͷෛՙ͕ߴ͍࣌
  • ͍͍ͩͨ͜ΕͰ஗͍(ෛՙͷߴ͍)ίϚϯυ͕෼͔Δ͸ͣͰ͢
  • ޙ͸֘౰ͷιʔείʔυΛ௚͠·͠ΐ͏
  • ܦݧ্ keys * ΍େྔͷσʔλಉ࢜ͰͷUNION ΍ DIFF Λ͢Δ
  ͱCPUͷෛՙ͕άϯάϯ্͕Γ·͢

  View full-size slide

 18. ೔ʹ೔ʹ૿͑Δσʔλྔ

  View full-size slide

 19. ͜ΕͰ͸͋ͱX೔Ͱ༰ྔ
  ͷݶքΛܴ͑ͯ͠·͏

  View full-size slide

 20. dumpΛऔΓ rdb tool
  Λ࢖ͬͯௐࠪ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 21. rdb tool ͱ͸
  • sripathikrishnan/redis-rdb-tools
  • Rdbtools is a parser for Redis' dump.rdb files.
  • python੡
  • rdbϑΝΠϧ͔Βσʔλͷ༷ʑͳ৘ใΛग़ྗͰ͖Δπʔϧ

  View full-size slide

 22. αϯϓϧ
  dump͸slaveͳͲ͔ΒऔΓ·͠ΐ͏
  # αʔόʔ͔Βdump
  $ redis-cli -h --rdb dump.rdb
  # memoryͱkeyΛग़ྗ
  $ rdb -c memory dump.rdb > dump_memory.csv
  # memoryͷେ͖͞ॱʹsort
  $ cat dump_memory.csv | awk -F "," '{print $4 "\t" $3'} | sort -n

  View full-size slide

 23. ϝϞϦ
  • ༰ྔॱʹstore͞Ε͍ͯΔσʔλ͕Θ͔ΔͷͰ֘౰ͷσʔλΛ
  ফ͢
  • ඞཁແ͘ͳͬͨσʔλΛ࡟আ͢Δ
  • ܦݧ্ temporary తͳσʔλ͕࢒͍ͬͯΔࣄ͕ଟ͍
  • SET "EX"
  • ͳͲexpire͢Δ࣌ؒΛ͜·Ίʹࢦఆ
  • ফ͜͠Έॲཧ͕࣮૷͞Ε͍ͯΔ͔֬ೝ

  View full-size slide

 24. ͖ͪΜͱফ͜͠ΈΛߦ͏
  Α͏ʹͨ݁͠Ռ

  View full-size slide

 25. ͦΕͰ΋1୆Ͱ͸ݶք͕...

  View full-size slide

 26. ໾ׂ͝ͱʹෳ਺୆ʹ͠Α͏ʂ

  View full-size slide

 27. ໾ׂ͝ͱʹෳ਺୆ʹ͠Α͏
  • session༻
  • cache༻
  • ϥϯΩϯά࡞੒༻
  • ͳͲͳͲ

  View full-size slide

 28. Ͱ΋ͪΐͬͱ଴ͬͯ ✋

  View full-size slide

 29. ͦͷ෼ׂຊ౰ʹޮ͘...?

  View full-size slide

 30. ͦͷ෼ׂຊ౰ʹޮ͘...?
  • $ redis-cli slowlog get Ͱ͸஗͍ίϚϯυ͕Θ͔Δ
  • rdb tool Ͱ৭ʑղੳͰ͖Δ
  • ͜Ε͚ͩͰ͸Ŋ֤keyͷར༻ස౓·Ͱ͸෼͔Βͳ͍
  • ಛఆͷΠϕϯτͷ͚࣌ͩଟ͍͔΋͠Εͳ͍
  • ͋Δkeyͷ࣮ߦ͕΄͔ͷkeyͷ10ഒҎ্͔΋͠Εͳ͍
  • ͳͲ

  View full-size slide

 31. redis-cli monitor

  View full-size slide

 32. redis-cli monitor
  $ redis-cli monitor
  1457077479.354522 [0 127.0.0.1:59247] "INCR" "counter:__rand_int__"
  1457077479.354621 [0 127.0.0.1:59247] "INCR"
  1457077479.352548 [0 127.0.0.1:59245] "SET" "key:__rand_int__" "xxx""counter:__rand_int__"
  1457077479.354852 [0 127.0.0.1:59248] "LPUSH" "mylist" "xxx"
  1457077479.352812 [0 127.0.0.1:59245] "SET" "key:__rand_int__" "xxx"
  1457077479.354522 [0 127.0.0.1:59247] "INCR" "counter:__rand_int__"
  1457077479.354621 [0 127.0.0.1:59247] "INCR" "counter:__rand_int__"
  1457077479.354852 [0 127.0.0.1:59248] "LPUSH" "mylist" "xxx"
  1457077479.353138 [0 127.0.0.1:59245] "SET" "key:__rand_int__" "xxx"
  ݱࡏ࣮ߦ͞Ε͍ͯΔίϚϯυ਺͕෼͔Δ
  एׯෛՙ͕͕͋ΔͷͰؾΛ͚࣮ͭͯߦ͍ͯͩ͘͠͞

  View full-size slide

 33. 1457077479.354852 [0 127.0.0.1:59248] "LPUSH" "mylist" "xxx"
  1457077479.354956 [0 127.0.0.1:59248] "LPUSH" "mylist" "xxx"
  [ ]
  ͳͷͰ2ߦ໨͔Β1ߦͷtimestampΛҾ͚͹1ߦ໨ͷ࣮ߦ࣌ؒ
  ͕Θ͔Δ (ݫີͰ͸ͳ͍)

  View full-size slide

 34. ίϚϯυϥΠϯͰ΍Δͱ
  $ awk 'function fetchcommand() { c =""; for (i = 4; i < NF; i++)
  { c = c " " $i }; c = c " " $NF; return c } NR==1 { time=$1;
  command=fetchcommand() } NR!=1 { print command, $1-time;
  time=$1; command=fetch_command(); }' /tmp/redis.log
  surported by @tkuchiki

  View full-size slide

 35. ίϚϯυʹ͠·ͨ͠

  View full-size slide

 36. ΍ͬͱGoͷ࿩Λ
  ͪΐΖͬͱ͠·͢

  View full-size slide

 37. rmlp
  • Konboi/rmlp
  • Redis Monitor Log Profiler
  • Go੡
  • ઌ΄ͲͷlogΛݟ΍͍͢ܗʹ੔ܗ
  • ίϚϯυͷ ฏۉॱ ࣮ߦॱ ࣮ߦճ਺ॱ ͰιʔτՄೳ

  View full-size slide

 38. $ redis-cli monitor > redis-monitor.log
  $ rmlp -f redis-monitor.log
  Overall Stats
  ==================================
  LineCount 15000
  Commands Rate
  ==================================
  LRANGE 4000
  PING 2000
  ...
  Heavy Commands
  ==================================
  Command Sum(msec)
  LRANGE 0.803558
  PING 0.106445
  ...
  Slowest Calls
  ==================================
  KEY Count Max(msec) Avg(msec)
  PING 2000 0.001511 0.000053
  LRANGE mylist 4000 0.001358 0.000201

  View full-size slide

 39. rmlp
  • खݩ(Mac)Ͱσόοάͯ͠Ϗϧυ͢Ε͹ຊ൪(EC2)Ͱಈ͘࠷ߴ
  • Ͳͷkey͕Ͳͷఔ౓ͷස౓Ͱൃߦ͞Ε͍ͯΔͷ͔೺ѲͰ͖Δ
  • ࿈ଓతʹredis͕ར༻͞Ε͍ͯͳ͍ͱਖ਼֬ͳܭଌ͕Ͱ͖ͳ͍
  • ࣍ͷίϚϯυͷ։࢝࣌ؒΛݩʹ࣮ߦ࣌ؒΛग़͍ͯ͠ΔͨΊ
  • ෼͚Δඞཁੑ͕͋Δͷ͔ͷ൑அࡐྉʹ͸Ͱ͖Δ͔ͳͱ

  View full-size slide

 40. rmlp
  • facebookarchive/redis-faina
  • python੡
  • hirose31/redis-traffic-stats
  • tcpdump࣮ͯ͠ߦ࣌ؒͱස౓Λܭଌ͢Δπʔϧ΋͋Δ

  View full-size slide

 41. ஫ҙࣄ߲
  • ࠓճग़ͨ͠ௐࠪͷྫ͸͋͘·ͰҰྫͰ͢ͷͰଞʹ΋ௐࠪํ๏
  ͸͋Δͱࢥ͍·͢
  • dumpͱ͔͸ෛՙͰ࣮αʔϏε͕Өڹͳ͍ঢ়گͰͦ͏ͧ !

  View full-size slide

 42. շదͳRedisੜ׆Λʂ

  View full-size slide

 43. ! ͝੩ௌ !
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide