$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Metal for data-parallel computations

Metal for data-parallel computations

グラフィックス以外の分野でのMetalの可能性

iOSDC 2018 LT 発表資料

kotetu (kotetuco)

September 02, 2018
Tweet

More Decks by kotetu (kotetuco)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. άϥϑΟοΫεҎ֎ͷ
  ෼໺ͰͷMetalͷՄೳੑ
  iOSDC 2018 (2018/9/2)
  @kotetu

  View Slide

 2. Kuriyama Toru (܀ࢁప)
  iOS / Android developer
  ɹɹɹɹɹɹɹɹat
  Sansan app (iOS/Android)
  Twitter: @kotetuɹɹɹɹɹɹ
  Github, Qiita: @kotetuco

  View Slide

 3. Metal
  • GPUΛ࢖͏ͨΊͷFramework
  • ओʹ3DάϥϑΟοΫεͰ࢖༻
  • άϥϑΟοΫεͰ͔͠࢖͑ͳ
  ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍
  3 / 14

  View Slide

 4. Metalͷ༻్
  “Render advanced 3D graphics and perform
  data-parallel computations using the GPU.”
  ʮGPUΛ࢖ͬͨߴ౓ͳ3DϨϯμϦϯάͱฒྻॲཧʯ
  https://developer.apple.com/documentation/metal
  4 / 14

  View Slide

 5. Metalͷ༻్
  “Render advanced 3D graphics and perform
  data-parallel computations using the GPU.”
  ʮGPUΛ࢖ͬͨߴ౓ͳ3DϨϯμϦϯάͱฒྻॲཧʯ
  https://developer.apple.com/documentation/metal
  4 / 14
  3DάϥϑΟοΫεҎ֎ͷ༻్΋૝ఆ

  View Slide

 6. GPUͷಛੑ
  • 1ίΞ͋ͨΓͷੑೳ͸CPUͷํ͕ߴ͍͕ίΞ਺
  ͸CPUΑΓଟ͍
  • ʮCPU͸εϙʔπΧʔɺGPU͸όεʯ
  • ฒྻॲཧʹ޲͍ͨΞʔΩςΫνϟ
  Ҿ༻ɿiOSDC 2017ʮඈͼಓ۩Ͱ͸ͳ͍Metalʯ(@shu223͞Μ) ൃදࢿྉ
  5 / 14

  View Slide

 7. ฒྻॲཧͷԸܙΛड͚ͦ͏ͳɹ
  ෼໺
  • ը૾ॲཧ
  • ػցֶश(ਪ࿦)
  • ෺ཧγϛϡϨʔγϣϯ
  6 / 14

  View Slide

 8. ฒྻॲཧͷԸܙΛड͚ͦ͏ͳɹ
  ෼໺
  • ը૾ॲཧ
  • ػցֶश(ਪ࿦)
  • ෺ཧγϛϡϨʔγϣϯ
  6 / 14

  View Slide

 9. ը૾ॲཧ
  • Core Image (Core Imageͷը૾ॲཧͷҰ෦͸
  ಺෦ͰMetalΛ࢖༻͍ͯ͠Δ)
  • Core Image͕αϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍ը૾ॲཧ͸
  OpenCVͳͲͷը૾ॲཧϥΠϒϥϦΛ࢖͏
  7 / 14

  View Slide

 10. OpenCV
  • ը૾ॲཧɾίϯϐϡʔλϏδϣϯϥΠϒϥϦ
  • PCͷGPUʹ͸ରԠ͍ͯ͠Δ͕Metalʹ͸ରԠ
  ͍ͯ͠ͳ͍
  • iOS্Ͱ͸GPUͷԸܙΛड͚ΒΕͳ͍
  8 / 14

  View Slide

 11. ࣮ݧɿը૾ॲཧͷॲཧ࣌ؒɹɹ
  Λൺֱɹɹ
  • OpenCV (CPU)
  • Metal (GPU)
  • Metal Performance Shader ɹɹɹɹɹ
  (MetalΛ࢖ͬͨը૾ɾฒྻॲཧϥΠϒϥϦ)
  9 / 14

  View Slide

 12. ࢖༻ͨ͠ը૾
  https://pixabay.com/photo-3599450/
  ը૾αΠζɿ5984 × 3989
  ϑΝΠϧαΠζɿ6.9MB (JPEG)
  10 / 14

  View Slide

 13. ൺֱʹ༻͍ͨը૾ॲཧ
  11 / 14
  1. ೋ஋Խ
  (നࠇը૾΁ม׵)
  2. ը૾ͷॖখ 3. ॖখ + ΅͔͠

  View Slide

 14. ݕূ༻ΞϓϦ
  • githubʹ͋Γ·͢(Լهࢀর)
  • Xcode 10 (beta 6)
  • iOS11+ (࣮ػ͕ඞཁ)
  • OpenCV 3.4.2
  12 / 14
  https://github.com/kotetuco/ComparisonOfMetalAndOpenCV

  View Slide

 15. ݕূ݁Ռ
  13 / 14
  ※ ୯Ґ͸ϛϦඵɺ࢖༻୺຤͸ iPhone 8 Plusɹ(iOS11.3.1)

  View Slide

 16. ݕূ݁Ռ
  13 / 14
  ※ ୯Ґ͸ϛϦඵɺ࢖༻୺຤͸ iPhone 8 Plusɹ(iOS11.3.1)
  Metal͕
  ଎͍

  View Slide

 17. ·ͱΊ
  • MetalΛ࢖͑͹ඞͣ଎͘ͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ୯७ͳฒྻॲཧͰ͸GPU༻ϝϞϦ΁ͷίϐʔ΍
  CPU-GPUؒ௨৴ͷ࣌ؒΛແࢹͰ͖ͳ͍
  • ෳ਺ͷॲཧΛ·ͱΊͯߦ͍͍ͨ৔߹ʹ͸Metal͕༗ར
  • Metal(GPU)ʹ޲͍͍ͯΔ͔Ͳ͏͔ͷݟۃΊ͕େࣄ
  14 / 14

  View Slide