Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Groove Coaster の魅力

ktr
April 03, 2017
64

Groove Coaster の魅力

ktr

April 03, 2017
Tweet

More Decks by ktr

Transcript

 1. Groove Coaster ͷັྗ 2015.12.3 @ktr_0731

 2. ࣗݾ঺հ @ktr_0731 ޷͖ͳ΋ͷ: • Groove Coaster • ϊελϧδοΫͳ෩ܠ • STEINS;GATE

 3. None
 4. • Groove Coaster • Steins;Gate • ϊελϧδοΫͳ෩ܠ

 5. ໨࣍ • Groove Coaster ͱ͸ʁ • جຊૢ࡞ • Groove Coaster

  ͷັྗ • Groove Coaster ͷܽ఺ • ·ͱΊ
 6. Groove Coaster ͱ͸ʁ

 7. Groove Coaster (RYTHMVADERS, άϧίε) • λΠτʔͷԻָήʔϜ • 2011೥7݄28೔ʹϦϦʔε • iOS

  / Android / Ξʔέʔυ
 8. ”δΣοτίʔελʔͷΑ͏ͳ ࣬૸ײָ͕͠ΊΔ”

 9. http://groovecoaster.jp

 10. http://www.konami.jp

 11. http://maimai.sega.jp

 12. جຊૢ࡞

 13. http://groovecoaster.jp

 14. Ͳ͜Ͱ༡΂Δ͔ʁ

 15. None
 16. http://www.supernova-web.com/aizu

 17. Groove Coaster ͷັྗ

 18. Groove Coaster ͷັྗ • ॳ৺ऀʹ༏͍͠ • ۂͷϥΠϯφοϓ • ԋग़

 19. ॳ৺ऀʹ༏͍͠ • ్தήʔϜΦʔόʔ͕ͳ͍ • ೉қ౓͕௿͍(ྫ֎͋Γ) • ֮͑Δૢ࡞ͷগͳ͞

 20. None
 21. None
 22. ۂͷϥΠϯφοϓ • J-POP • Ξχϝ • ήʔϜ • VOCALOID •

  ౦ํProject • ΦϦδφϧ
 23. ԋग़

 24. Attention! ɾ఺໓΍೿खͳಈ͖͋Γ ɾ೉қ౓ߴͷۂଟΊ

 25. @groove_coaster #ࡉ͔͗ͯ͢఻ΘΒͳ͍άϧίεԋग़ωλ #άϧίεԋग़ωλ

 26. ओͳԋग़ • ݪ࡞/MVʹ४ڌ • ωλ • ۂͷงғؾʹ߹ͬͨ΋ͷ

 27. ݪ࡞/MV४ڌλΠϓ

 28. φΠτɾΦϒɾφΠπ • DIFFICULTY: 10(EXTRA) • δϟϯϧ: ౦ํΞϨϯδ • ݪۂ: •

  ౦ํߚຐڷʮ݄࣌ܭ ~ ϧφɾμΠΞϧʯ • ౦ํՖө௩ʮϑϥϫϦϯάφΠτʯ
 29. े࿡໷࡙໷ • ࣌ؒΛૢΔఔ౓ͷೳྗ • େྔͷφΠϑΛ౤͛ͯ߈ܸ https://www.youtube.com/watch?v=E5HpxHVFraA

 30. https://www.youtube.com/watch?v=IbQlmmX2IrI

 31. FLOWER • DIFFICULTY: 10(HARD) • δϟϯϧ: ήʔϜ • jubeatΑΓҠ২

 32. http://groovecoaster.jp

 33. None
 34. https://www.youtube.com/watch?v=z6DFDqb0or8

 35. ωλλΠϓ

 36. 2112410403927243233368 • DIFFICULTY: 9(HARD) • δϟϯϧ: ΦϦδφϧ • ΤΠϓϦϧϑʔϧ2015ݶఆۂ

 37. ͋Δɺ༵ۚͷ໷ͷࣄͩͬͨΜͰ͚͢Ͳɺ ϥʔϝϯͰ΋৯΂͍ͨͳʙͳΜͯࢥ͍·ͯ͠ɻ φϏʹॅॴೖΕͯɺ͋͞ग़ൃͱɻ ͠͹Β͘૸ͬͯ·͢ͱɺͳΜ͔ϛϣʔʹٹٸंͱ͢Εҧ͏ΜͰ͢Αɻ ͋ɺ·༵͋ۚ೔ͷ໷ͩ͠ɺҿΈաౕ͗ͨଟ͍ͷ͔ͳͱɻ ͦΕʹͯ͠͸਺͕ଟ͍ɻ ͦ͏͜͏͍ͯ͠Δ͏ͪʹɺࠓ౓͸φϏ͕͜Μͳ͜ͱΛݴ͏Θ͚Ͱ͢ɻ ʮ͜ͷઌɺࣄނଟൃ஍఺Ͱ͢ɻଞͷं΍าߦऀʹ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞ɻʯ ͜Ε΋ɺົʹ਺͕ଟ͍ɻ΄Μͱɺަࠩ఺ʹֻ͔ࠩ͠Δͨͼʹɺ ʮ͜ͷઌɺࣄނଟൃ஍఺Ͱ͢ɻʯʮ͜ͷઌɺࣄނଟൃ஍఺Ͱ͢ɻʯ

  ंͱ͔΄ͱΜͲ͍ͳ͍ΜͰ͢Αɻ ͳΜ͔ͩා͍ͳʔɺ΍͹͍ͳʔɺͱɻ Α͏΍͘ɺʮ໨త஍ʹ౸ண͠·ͨ͠ɻʯͬͯɺφϏ͕ݴ͏ΜͰ͢ɻ ͑ʁपΓʹԿ΋ແ͍ΜͰ͢Αɻ ͓͔͍͠ͳʔɺͳΜͳΜͩΖ͏ͳʔɺͬͯɻ ;ͬͱԣΛݟΔͱɺͦ͜ɺҠసͯͨ͠ΜͰ͢Αɻ https://www.youtube.com/watch?v=eVTb4FqZiHI
 38. None
 39. ۂΠϝʔδ४ڌλΠϓ

 40. Marry me, Nightmare • DIFFICULTY: 10(HARD) • δϟϯϧ: ΦϦδφϧ •

  ϋϩ΢Οϯࠒʹొ৔ • Groove Coaster ४࠷೉ۂ
 41. https://www.youtube.com/watch?v=iMSwmMVCikw

 42. FUJIN Rumble • DIFFICULTY: 10(HARD) • δϟϯϧ: ΦϦδφϧ • ఱԼҰԻήࡇ

  Groove Coaster ୅දۂ
 43. None
 44. https://www.youtube.com/watch?v=11YNpVWXiL8

 45. Groove Coaster ͷܽ఺

 46. Groove Coaster ͷܽ఺ • ࢹೝੑ • 3Dਲ͍ • ϚΠϖʔδͷUI΍ػೳ

 47. Groove Coaster ͷܽ఺ • ࢹೝੑ • 3Dਲ͍ • ϚΠϖʔδͷUI΍ػೳ

 48. ϚΠϖʔδͷUI΍ػೳ͕ͻͲ͍ • PCͰ΋εϚϗαΠζͷը໘ • αϜωΠϧ͕ͳ͍ • ୭ಘιʔτ • ۂͷݕࡧ͕Ͱ͖ͳ͍ •

  ୭ಘεςʔλε • etc.
 49. None
 50. None
 51. ෆຬ͔͠ͳ͍

 52. ͡Ό͋Ͳ͏͢Δ͔ʁ

 53. None
 54. Groover(Ծ)

 55. Groover(Ծ) • Android • ੡࡞్த • https://github.com/lycoris0731/Groover

 56. • ͋ͪͪ͜ʹ෼͔Ε͍ͯͨ৘ใΛ౷߹ • ਐߦ౓Λ%දࣔ • ϚΠϖʔδʹ͸ͳ͍৘ใͷ௥Ճ

 57. • ۂͷαϜωΠϧදࣔ • Ұ໨Ͱۂͷ৘ใ͕໌֬ʹ • ۂͷݕࡧ • ଟ࠼ͳιʔτ(࣮૷༧ఆ) • ϑΟϧλʔػೳ(࣮૷༧ఆ)

 58. • είΞάϥϑ(ئ๬) • ϥϯΩϯά

 59. ·ͱΊ

 60. Groove Coaster • Իήʔॳ৺ऀͰ΋ָ͠ΊΔ • ϫΠϠʔϑϨʔϜΛ࢖ͬͨ3DCG • ຊ౰ͷ໘ന͞͸ࣗ෼ͷ໨Ͱ • άϧίεਓޱ͕૿͑ͯཉ͍͠ʂ

 61. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠