Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fuzzy finder as a Go library

ktr
May 18, 2019

Fuzzy finder as a Go library

Go Conference 2019 Spring

ktr

May 18, 2019
Tweet

More Decks by ktr

Other Decks in Programming

Transcript

 1. BU(P$POGFSFODF4QSJOH
  Fuzzy finder as a

  Go library

  View full-size slide

 2. XIPBNJ
  w LUS Ωλϩʔɺ!LUS@

  w ৽ଔ
  w (Pͱ$-*πʔϧ͕͖͢

  View full-size slide

 3. 'V[[ZpOEFSJTԿ

  View full-size slide

 4. wೖྗʹର͠ɺ͍͋·͍ݕࡧ

  ʹΑͬͯΠϯλϥΫςΟϒʹ

  ಛఆͷߦΛબ୒Ͱ͖Δ
  wίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFS

  G[G G[Z FUD

  'V[[ZpOEFS

  View full-size slide

 5. $ cd `ghq root`/`ghq list | fzf`
  HIR഑ԼͷϦϙδτϦʹҠಈ

  View full-size slide

 6. $ git branch | egrep -v '^\*' | fzf | 

  xargs git checkout
  ΠϯλϥΫςΟϒʹνΣοΫΞ΢τઌ

  ϒϥϯνΛબ୒

  View full-size slide

 7. ίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFSΛ

  ѻ͏ࡍʹൃੜ͢Δ໰୊

  View full-size slide

 8. w ߦࢦ޲Ͱ͋ΔͨΊɺؚΊΒΕΔ৘ใྔʹ੍ݶ͕͋Δ
  w πʔϧʹ૊ΈࠐΉࡍͷෳࡶ͞
  ίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFS

  Λѻ͏ࡍʹൃੜ͢Δ໰୊

  View full-size slide

 9. w ߦࢦ޲Ͱ͋ΔͨΊɺؚΊΒΕΔ৘ใྔʹ੍ݶ͕͋Δ
  w πʔϧʹ૊ΈࠐΉࡍͷෳࡶ͞
  ίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFS

  Λѻ͏ࡍʹൃੜ͢Δ໰୊

  View full-size slide

 10. w શ͘ಉ͡಺༰Λද͍ࣔͯ͠Δߦ͕ෳ਺͋Δͱ͖ɺ

  ϓϩάϥϜతɺϢʔβతʹ΋ͦΕΒΛ۠ผͰ͖ͳ͍
  w ৘ใྔΛ૿΍͢͜ͱͰϢχʔΫʹ͸Ͱ͖Δ͕ʜ
  w ͱʹ͔͘ݟͮΒ͍
  w ิॿతͳ৘ใ΋ݕࡧର৅ʹͳΓɺݕࡧਫ਼౓͕௿Լ͢Δ
  ߦࢦ޲ͷݶք

  View full-size slide

 11. w ߦࢦ޲Ͱ͋ΔͨΊɺؚΊΒΕΔ৘ใྔʹ੍ݶ͕͋Δ
  w πʔϧʹ૊ΈࠐΉࡍͷෳࡶ͞
  ίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFS

  Λѻ͏ࡍʹൃੜ͢Δ໰୊

  View full-size slide

 12. w DEίϚϯυͷ֦ு
  w ύεͷཤྺΛΠϯλϥΫςΟϒʹબ୒ͯ͠Ҡಈ
  CCSFOIBODE

  View full-size slide

 13. w J5VOFTΛίϚϯυϥΠϯ͔Βૢ࡞Ͱ͖Δ
  w J5VOFTͷۂΛΠϯλϥΫςΟϒʹબ୒ɺ࠶ੜ
  LUSJUVOFTDMJ

  View full-size slide

 14. w ίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFSͷΠϯετʔϧ
  w πʔϧʹೝࣝͤ͞ΔͨΊͷઃఆ
  w ؀ڥม਺ͳͲ
  πʔϧʹ૊ΈࠐΉࡍͷෳࡶ͞

  View full-size slide

 15. 'V[[ZpOEFSΛϥΠϒϥϦ

  ͱͯ͠ఏڙ͢Δ

  View full-size slide

 16. w ߦࢦ޲Ͱ͋ΔͨΊɺؚΊΒΕΔ৘ใྔʹ੍ݶ͕͋Δ
  ‣ ಺෦తʹঢ়ଶΛ࣋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖ɺϓϩάϥϜଆͰॏෳߦ
  Λ۠ผͰ͖Δ
  w πʔϧʹ૊ΈࠐΉࡍͷෳࡶ͞
  ‣ (PʹͷΈґଘ͢ΔͨΊɺͦ΋ͦ΋πʔϧͷઃఆ͕ෆཁ
  'V[[ZpOEFSBTBMJCSBSZ

  View full-size slide

 17. LUSHPGV[[ZpOEFS

  View full-size slide

 18. func Find(
  slice interface{},
  itemFunc func(i int) string,
  opts ...Option,
  ) (idx int, err error)
  LUSHPGV[[ZpOEFS

  View full-size slide

 19. EFNP
  ίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFS

  View full-size slide

 20. func main() {
  var slice []string
  s := bufio.NewScanner(os.Stdin)
  for s.Scan() {
  slice = append(slice, s.Text())
  }
  idx, err := fuzzyfinder.Find(slice, func(i int) string {
  return slice[i]
  })
  if err != nil {
  fmt.Fprintf(os.Stderr, "failed to find: %s\n", err)
  os.Exit(1)
  }
  fmt.Println(slice[idx])
  }

  View full-size slide

 21. $ (cd $GOPATH/src/github.com/golang/go; git ls-files) | ./cli

  View full-size slide

 22. EFNP
  ಉҰ಺༰ͷߦͷදࣔ

  View full-size slide

 23. w ϓϩάϥϜࣗ਎͸ॏෳߦͷ൑ผ͕Ͱ͖Δ͕ɺ

  Ϣʔβ͸౰વ൑ผͰ͖ͳ͍
  w ิॿతͳ৘ใΛϓϨϏϡʔ΢Πϯυ΢Ͱදࣔ
  ಉҰ಺༰ͷߦͷදࣔ

  View full-size slide

 24. func main() {
  idx, err := fuzzyfinder.FindMulti(songs, func(i int) string {
  return songs[i].Title
  }, fuzzyfinder.WithPreviewWindow(func(i, w, h int) string {
  if i == -1 {
  return ""
  }
  return fmt.Sprintf(
  "Title: %s\nArtist: %s\nAlbum: %s\n",
  songs[i].Title, songs[i].ArtistName, songs[i].AlbumName)
  }))
  if err != nil {
  fmt.Fprintf(os.Stderr, "failed to find: %s\n", err)
  os.Exit(1)
  }
  for _, i := range idx {
  fmt.Println(fmt.Sprintf(
  "%s / %s / %s",
  songs[i].Title, songs[i].ArtistName, songs[i].AlbumName))
  }
  }

  View full-size slide

 25. HPGV[[ZpOEFSͷ࣮૷

  View full-size slide

 26. w ೖྗͱީิߦͷϚονϯά
  w Ϛονͨ͠ߦͷείΞϦϯά
  'V[[ZpOEFSΛߏ੒͢Δཁૉ

  View full-size slide

 27. w ೖྗlHSQDzΛؚΉߦΛ୳͢
  w ۪௚ʹೋॏϧʔϓճ͚ͩ͢
  Ϛονϯά

  View full-size slide

 28. w ظ଴͍ͯ͠ΔߦΛ༏ઌతʹදࣔ͢ΔͨΊʹඞཁ
  w ֤ߦΛιʔτ͢ΔͨΊͷείΞΛࢉग़͢Δ
  είΞϦϯά

  View full-size slide

 29. w ϨʔϕϯγϡλΠϯڑ཭
  w /FFEMFNBO8VOTDI
  w 4NJUI8BUFSNBO
  ৭ʑͳείΞϦϯάΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 30. w ϨʔϕϯγϡλΠϯڑ཭εϖϧνΣοΧʔ
  w /FFEMFNBO8VOTDIG[Z
  w 4NJUI8BUFSNBOG[G
  ৭ʑͳείΞϦϯάΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 31. w ϨʔϕϯγϡλΠϯڑ཭
  w /FFEMFNBO8VOTDI
  w 4NJUI8BUFSNBO
  ৭ʑͳείΞϦϯάΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 32. w άϩʔόϧ
  ΞϥΠϯϝϯτΞϧΰϦζϜͷҰͭ
  w ͋ΔͭͷจࣈྻΛ੔ྻͤ͞ΔͨΊʹ

  ඞཁͳίετΛಈతܭը๏Λ࢖ͬͯٻΊΔ
  /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 33. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  | A T A C
  -------------------------
  |
  A|
  C|

  View full-size slide

 34. w ҎԼͷ͍ͣΕ͔ͷૢ࡞ͷ͏ͪɺ࠷΋είΞ͕ߴ͍΋ͷΛબ୒
  w ۭന Ϊϟοϓ
  ΛࠨͷจࣈྻʹҰͭૠೖ
  w ۭന Ϊϟοϓ
  Λ্ͷจࣈྻʹҰͭૠೖ
  w จࣈͱจࣈͷରԠ෇͚ ϚονPSϛεϚον

  /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 35. w ҎԼͷ͍ͣΕ͔ͷૢ࡞ͷ͏ͪɺ࠷΋είΞ͕ߴ͍΋ͷΛબ୒
  w ۭന Ϊϟοϓ
  ΛࠨͷจࣈྻʹҰͭૠೖ
  w ۭന Ϊϟοϓ
  Λ্ͷจࣈྻʹҰͭૠೖ
  w จࣈͱจࣈͷରԠ෇͚ ϚονPSϛεϚον
  PS
  /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 36. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  ยํ͕ۭจࣈͷͱ͖ͷ

  είΞ͸࠷ॳʹٻ·Δ
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2
  C| -4

  View full-size slide

 37. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  e.g.


  “ATAC” ʹରͯ͠ “” ΛΞϥ
  Πϯϝϯτ͢Δʹ͸ 4 ͭ
  ΪϟοϓΛૠೖ͢Ε͹ྑ͍
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2
  C| -4

  View full-size slide

 38. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  “” ͱ “” ʹͦΕͧΕ
  จࣈΛରԠ෇͚Δ৔߹ɺ
  Ϛον͍ͯ͠ΔͷͰ +2

  (0 + 2 = 2)
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2
  C| -4

  View full-size slide

 39. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  “A” ͱ “” ͕͋Γɺ

  ޙऀʹΪϟοϓΛૠೖ

  ͢ΔͷͰ -2
  (-2 - 2 = -4)
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2
  C| -4

  View full-size slide

 40. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  “” ͱ “A” ͕͋Γɺ

  લऀʹΪϟοϓΛૠೖ

  ͢ΔͷͰ -2

  (-2 - 2 = -4)
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2
  C| -4

  View full-size slide

 41. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  match = 2
  left gap = -4
  top gap = -4


  Ͳ͔͜ΒٻΊ͔ͨΛه࿥
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2 2
  C| -4

  View full-size slide

 42. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  mismatch = -3
  left gap = 0
  top gap = -6
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2 2 0
  C| -4

  View full-size slide

 43. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  match = -2
  left gap = -2
  top gap = -8
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2 2 0 -2
  C| -4

  View full-size slide

 44. /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  mismatch = -7
  left gap = -4
  top gap = -10
  | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2 2 0 -2 -4
  C| -4

  View full-size slide

 45. | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2 2 0 -2 -4
  C| -4 0 1 -1 0
  /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  ࠷ऴతͳঢ়ଶ

  View full-size slide

 46. | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2 2 0 -2 -4
  C| -4 0 1 -1 0
  /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  ຤ඌͷείΞ͕

  ͜ͷจࣈྻؒͷείΞ

  είΞ = 0

  View full-size slide

 47. | A T A C
  -------------------------
  | 0 -2 -4 -6 -8
  A| -2 2 0 -2 -4
  C| -4 0 1 -1 0
  /FFEMFNBO8VOTDIΞϧΰϦζϜ
  A T A C
  | |
  A - - C
  ຤ඌ͔Β໼ҹͷॱʹḷΔ

  View full-size slide

 48. w ϨʔϕϯγϡλΠϯڑ཭
  w /FFEMFNBO8VOTDI
  w 4NJUI8BUFSNBO
  ৭ʑͳείΞϦϯάΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 49. w ϩʔΧϧΞϥΠϯϝϯτΞϧΰϦζϜͷҰͭ
  w શମతʹ͸ࣅ͍ͯͳ͍ͭͷจࣈྻͷ

  ہॴతͳΞϥΠϯϝϯτΛٻΊΔΞϧΰϦζϜ
  w /FFEMFNBO8VTDIͱඇৗʹࣅ͍ͯΔ͕ɺ

  είΞ͕ϚΠφεʹͳΒͳ͍
  4NJUI8BUFSNBOΞϧΰϦζϜ

  View full-size slide

 50. 4NJUI8BUFSNBOΞϧΰϦζϜ
  w ҎԼͷ͍ͣΕ͔ͷૢ࡞ͷ͏ͪɺ࠷΋είΞ͕ߴ͍΋ͷΛબ୒
  w ۭന Ϊϟοϓ
  ΛࠨͷจࣈྻʹҰͭૠೖ
  w ۭന Ϊϟοϓ
  Λ্ͷจࣈྻʹҰͭૠೖ
  w จࣈͱจࣈͷରԠ෇͚ ϚονPSϛεϚον

  w θϩ஋

  View full-size slide

 51. | A T A C
  -------------------------
  | 0 0 0 0 0
  A| 0 2 0 2 0
  C| 0 0 1 0 4
  4NJUI8BUFSNBOΞϧΰϦζϜ
  ຤ඌ͔Βઌ಄Ͱ͸ͳ͘ɺ
  ෦෼తͳΞϥΠϯϝϯτ
  (຤ඌ͔Β 0 ·Ͱ)

  View full-size slide

 52. | A T A C
  -------------------------
  | 0 0 0 0 0
  A| 0 2 0 2 0
  C| 0 0 1 0 4
  4NJUI8BUFSNBOΞϧΰϦζϜ
  είΞ = 4

  View full-size slide

 53. | A T A C
  -------------------------
  | 0 0 0 0 0
  A| 0 2 0 2 0
  C| 0 0 1 0 4
  4NJUI8BUFSNBOΞϧΰϦζϜ
  A T A C
  | |
  - - A C

  View full-size slide

 54. w ΪϟοϓΛ࡞Δ͜ͱࣗମ΁ͷϖφϧςΟ
  w ઌ಄ҰகϘʔφε
  w FUD
  ϘʔφεͱϖφϧςΟ

  View full-size slide

 55. w ઃܭ͸ͦΕͧΕͷ࣮૷ʹΑΔ
  w G[ZKIBXUIPSOG[Z"-(03*5).NE
  w G[GKVOFHVOOG[GTSDBMHPBMHPHP
  ϘʔφεͱϖφϧςΟ

  View full-size slide

 56. ೖྗʹϚον͢ΔߦΛߜΓࠐΉ
  4NJUI8BUFSNBOͰ֤ߦΛείΞϦϯά
  είΞ͕ߴ͍΋ͷ͔Βॱʹදࣔ
  HPGV[[ZpOEFSͷ࣮૷

  View full-size slide

 57. w ॏෳߦͷ۠ผ
  w ϓϨϏϡʔ΢Πϯυ΢Ͱͷิॿతͳ৘ใͷ෇༩
  w πʔϧ͔ΒGV[[ZpOEFSΛͭ͘Δࡍʹɺ

  ίϚϯυϥΠϯGV[[ZpOEFS΁ͷґଘΛղফͰ
  ͖Δ
  HPGV[[ZpOEFSͷղܾ͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 58. 5IBOLTGPSMJTUFOJOH

  View full-size slide