טל בר יוסף

D1574918b62c38a5a0c4ca9125f689db?s=47 Or Daniel
October 15, 2020

טל בר יוסף

sfdagfd

D1574918b62c38a5a0c4ca9125f689db?s=128

Or Daniel

October 15, 2020
Tweet

Transcript

 1. תיבוציע הפש תיפרג תבצעמ : ףסוי רב לט

 2. None
 3. םיעבצה טס : טסקטו תורתוכ עבצ עקר עבצ ' םח

  ' תוגצמל םימוד םילהקו ךוניח . עקר עבצ ' רק ' םימוד םילהקו הקוסעת תוגצמל . תישאר תוינועבצ : ו וגולה יעבצ ' רגובה לדומ ' . ןוגראה ללכ לש םיימשר םיכמסמל תדעוימ , םימוסרפב הליבומ תוינועבצכ ןכו המודו ךוניחל רקיעב םידעוימה םיכמסמו . תדיינ םיעבצ תטלפ ! הז םע םידבוע ךיא ? • יפוק טסייפ םכלש תגצמה ךותל • עובצל וצרתש טסקטה וא טנמלאה תריחב • תועצמאב יוצרה עבצה תריחב ' הרוצ יולימ > תפטפט ,' המיגדו הנומתהמ • ב עגר ותואמ עיפוי םתמגדש עבצה ' הרוצ יולימ > שומישב ויהש םיעבצ הנורחאל ' תירוקמה תיבוציעה הפשהמ תוינועבצ : סרוקל השדח תיפרג הפש תוינועבצ : השגדה עבצ ונפסוהו םיירוקמה םיעבצה תא ונחקל תישאר תוינועבצ : ו וגולה יעבצ ' רגובה לדומ ' . ןוגראה ללכ לש םיימשר םיכמסמל תדעוימ , םימוסרפב הליבומ תוינועבצכ ןכו המודו ךוניחל רקיעב םידעוימה םיכמסמו . לדומה יעבצ יפל ויהי סרוקב םינושה םיקרפה : השגדה עבצ : עיפויש עבצל רשק אלל קרפ לכב ולש :
 4. רגובה לדומ רגובה לדומ לש המאתה רבדמש יביטקארטניא ביכרל תיפרגה

  הפשה םע
 5. טנופ Rubic קיבור תישאר תרתוכ 22pt הנשמ תרתוכ 18pt ץר

  טסקט 14pt
 6. ישאר רנאב סרוקל א היצפוא ' ב היצפוא '

 7. רנאב םיקרפל א היצפוא ' ב היצפוא '

 8. םינוקייא א היצפוא ' ב היצפוא ' תואסרגה יתשל ףקת

  טוטיצ ביכר -
 9. ןוידרוקא א היצפוא '

 10. ןוידרוקא ב היצפוא '

 11. ביכר םיבאט א היצפוא '

 12. ביכר םיבאט ב היצפוא '

 13. יביכר השגדה א היצפוא ' ב היצפוא '

 14. ביכר '' םינפ ירופיס ''