Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Traffy Fondue: City Maintenance Chatbot

Traffy Fondue: City Maintenance Chatbot

LINE Developers Thailand

September 17, 2022
Tweet

More Decks by LINE Developers Thailand

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง รางวัลการันตีคุณภาพ Citydata dashboard พลิกโฉมให้

  เมืองน่าอยู่. Traffy* Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Citizen Engagement & Empowerment Platform 1 ทีมพัฒนา
 2. 2 เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วม (Citizen Engagement) สร้างความหวัง ความมั่นใจ (Hope & Trust)

  ให้อํานาจ (Empowerment) เชื่อมต่อกับผู้บริหาร (Direct Connection)
 3. 3 คุณลักษณะที่ต้องการ ประชาธิปไตย (Democracy) ทุกคนเท่าเทียม และ มีส่วนร่วมได้ (Equallity) ตัดตอนสายบังคับบัญชา (Flat

  and Transparency) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ประชาชน จนท. ผู้บริหาร เห็นการจัดการปัญหาในภาพเดียวกัน ทลายไซโล (Silo to Collaboration & Alignment) เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งไปทิศทางเดียวกัน
 4. "Platform Revolution" จาก Pipeline สู่ Platform: การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการด้วย Traffy Fondue 4

  Pipeline ประชาชนแจ้งปัญหา เจ้าหน้าที่รับเรื่อง รองปลัดฯ ดําเนินการแก้ไขปัญหา ผอ.เขตฯ ผอ.ฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติฯ
 5. "Platform Revolution" จาก Pipeline สู่ Platform: การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการด้วย Traffy Fondue 6

  เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารเมือง Platform ผอ.เขต ประชาชน ผอ.ฝ่าย รองปลัดฯ Traffy* Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง หน่วยงาน ส่งต่อ
 6. 7 Job-to-be-Done เจ้าหน้าที่ เจอ จัด จบ แพลน แอค เช็ค ผู้บริหาร

  • Minimal Efforts & Interactions (ผู้บริหารไม่ต้องสั่ง แต่ละส่วนรับเรื่อง จัดการได้เอง) • Fast & Simple (Dashboard ข้อมูลเมืองเชิงพื้นที่ ติดตามแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่) • Functional & Emotional Elements (แก้ปัญหาเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา) • Minimal Efforts & Interactions (มีข้อมูลครบถ้วนในการแก้ปัญหา เห็นภาพหน้างานรู้ตําแหน่งชัดเจน) • Fast & Simple รู้ปัญหาได้รวดเร็ว จัดการได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ • Functional & Emotional Elements คุยกับผู้แจ้งได้ วางแผนจัดการ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์ม • Minimal Efforts & Interactions (จบการแจ้งได้เพียง 30 วินาที - 1 นาที) • Fast & Simple (แจ้งได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเรียนรู้) • Functional & Emotional Elements (แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง แจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า) ประชาชน เจอ แชะ แชท
 7. ประชาชน แจ้งปัญหาผ่าน @traffyfondue • แจ้งปัญหาที่พบได้ง่ายๆ ผ่าน LINE @TraffyFondue • หรือคลิกที่ลิงค์

  https://lin.ee/nwxfnHw • แจ้งได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เกิน 30 วินาที • แจ้งได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา • แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้โดยตรง ประชาชน ขั้นตอนการแจ้งปัญหาสําหรับประชาชน
 8. ฟีเจอร์ใหม่ Fondue 2023 แจ้งปัญหาง่ายขึ้น ติดตามเรื่อง ดูสถิติได้ เปิดตัว Fondue 2023 -

  8 กันยายน 2565 ลงทะเบียนที่นี่ แจ้งปัญหาง่ายขึ้น ขั้นตอน ชัดเจนขึ้น ประวัติและสถิติ การแจ้ง ติดตามเรื่อง กับเจ้าหน้าได้
 9. 12 https://share.traffy.in.th /teamchadchart • 140,000 เรื่องแจ้งใน 3 เดือน (1555 ปี

  ละ 1 แสนเรื่อง) • 50 เขต และ 16 สํานัก เข้าระบบ 100% ใน 1 สัปดาห์ • รับเรื่อง สูงสุด 3,385 เรื่อง • เปิ ดข้อมูล (open data) ให้ทุกคนนําไปต่อยอด (CVS, JSON) • เพิ่มการกํากับติดตามคุณภาพการแก้ ไขป ั ญหา ให้ผู้บริหารเขต และผู้บริหาร กทม
 10. การขยายผลต่อยอด Traffy Fondue ใน จ.นครราชสีมา 14 • ท่านผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ หัวหน้า

  สนง.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ตั้งคณะทํางานพัฒนาเมือง โคราช • ประชุมกลุ่มย่อย เพื่ดดําเนินการ • เชิญ อปท ส่วนราชการต่างๆ เข้าอบรมการใช้ งาน Traffy Fondue ทั้งจังหวัด จํานวน 414 หน่วยงาน • Kickoff เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 • จัดอบรม เมื่อวันที่ 2 - 5 ส.ค. 65 • อปท ส่วนราชการต่างๆ ที่ผ่านการอบรม ประชาสัมพันธ์เพื่อรับแจ้งปัญหาเมืองจาก ประชาชน • ท่านผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ หัวหน้า สนง.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาเมือง โคราช ติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ
 11. หน่วยงานใหม่ที่เข้าใช้งาน Traffy Fondue (Active User) 17 บชน บก.น 1-9, บก.จร.,

  บก.สปพ 191, 88 สน, สตช 1584 สน/สภ ทั่วประเทศ การไฟฟ้านครหลวง + 18 เขต การประปานครหลวง + 18 สาขา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สปสช ปัญหาการใช้สิทธิบัตร ทอง ทุกเขตทั่วประเทศ จ.นครราชสีมาใช้ทั้งจังหวัด 398 หน่วยงาน จ.นนทบุรี จ.อุบลราชธานี จ.เชียงราย ม.รังสิต รร.สาธิต ม.พะเยา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร องค์การนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จ.เพชรบูรณ์
 12. การขยายผลต่อยอด รับแจ้งสาธารณภัยทั่วประเทศ กับ ปภ “เจอภัย แจ้งได้ ง่ายๆ ผ่าน LINE @1784DDPM

  ทั่วประเทศ” ปภ. ต่อยอด Traffy Fondue รับแจ้งและบริหารจัดการสาธารณภัยทั่วประเทศ (13 ประเภทสาธารณภัย) 20
 13. การขยายผลต่อยอด สํารวจสิ่งอํานวยความสําดวกสําหรับผู้พิการ กับ สสส “พบเห็นจุดที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก แจ้งผ่าน LINE: เมืองใจดี” สสส. ต่อยอด

  Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มขึ้น ทะเบียน รับแจ้งปัญหาและประเมินสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (ได้รับงบประมาณ) https://ud.traffy.in.th/ 22
 14. Feature หลักๆ ของ Traffy Fondue ใช้ API ดังนี้ • Messaging

  ◦ Reply Message, Push Message ① Text (+ Quick Reply) ② Flex ③ Image ◦ Rich Menu 24 ① Quick Reply ② Flex 3 Image
 15. Technology 25 • API • Dashboard • Webhook Message Queue

  • Analytic Script • Crontab Script ภาพ + ไฟล์อื่นๆ • Cache • เก็บ State การคุย Analytic Script • VM Instance • Analytic Script • Crontab Script Data + Config • Data • Config • Log Dashboard Prototyping ณพงศ
 16. ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม แนะนํา ติชม สนใจร่วมทีม Traffy Fondue รางวัลการันตีคุณภาพ พลิกโฉมให้

  เมืองน่าอยู่. Traffy* Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Citizen Engagement & Empowerment Platform 26 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่ @wasan