Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Guards Guards

Guards Guards

Nemanja Maric

December 15, 2016
Tweet

More Decks by Nemanja Maric

Other Decks in Programming

Transcript

 1. GUARDS! GUARDS!
  NEMANJA MARIĆ
  Junior PHP Developer at System INC

  View Slide

 2. LARAVEL AUTHENTICATION
  php artisan make:auth

  View Slide

 3. SAVET
  Ako pokrećete php artisan make:auth vodite računa
  da to bude na početku pravljenja aplikacije, kako vam ne bi
  pregazio controller-e ili view-ove ako postoje pod tim
  nazivom.

  View Slide

 4. .

  View Slide

 5. APLIKACIJA JE SPREMNA
  make:auth koristi bootstrap. Idealan je za male aplikacije,
  jer ima sve što klijentu treba za sajt, kao sto su:
  1. Registracija
  2. Login
  3. Change password
  4. Forgot password
  5. Logout

  View Slide

 6. ZASTO JE PO MOM MIŠLJENJU DOBAR
  LARAVEL AUTHENTICATION
  1. Preglednost
  2. Brzo je spremno za rad
  3.
  4.
  5. Dosta mogućnosti out of the box
  Lako se edituje
  Mogućnost dodavanja custom guard-a

  View Slide

 7. AUTH CONTROLLERS

  View Slide

 8. REGISTER CONTROLLER
  protected function validator(array $data)
  {
  return Validator::make($data, [
  'name' => 'required|max:255',
  'email' => 'required|email|max:255|unique:users',
  'password' => 'required|min:6|confirmed',
  ]);
  }
  protected function create(array $data)
  {
  return User::create([
  'name' => $data['name'],
  'email' => $data['email'],
  'password' => bcrypt($data['password']),
  ]);
  }

  View Slide

 9. LOGIN CONTROLLER
  /**
  * Where to redirect users after login / register.
  *
  * @var string
  */
  protected $redirectTo = '/home';

  View Slide

 10. LOGIN PREKO USERNAME
  public function username()
  {
  return 'username';
  }

  View Slide

 11. ROUTE
  Auth::routes();
  Route::get('/home', '[email protected]');

  View Slide

 12. public function auth()
  {
  // Authentication Routes...
  $this->get('login', 'Auth\[email protected]')->name('login'
  $this->post('login', 'Auth\[email protected]');
  $this->post('logout', 'Auth\[email protected]')->name('logout'
  // Registration Routes...
  $this->get('register', 'Auth\[email protected]'
  $this->post('register', 'Auth\[email protected]');
  // Password Reset Routes...
  $this->get('password/reset', 'Auth\[email protected]
  $this->post('password/email', 'Auth\[email protected]
  $this->get('password/reset/{token}', 'Auth\[email protected]
  $this->post('password/reset', 'Auth\[email protected]'
  }

  View Slide

 13. CUSTOM GUARD
  Postoje 2 načina dodavanje custom guarda:
  1. Prepravljanjem make:auth
  2. Manuelno

  View Slide

 14. PREPRAVLJANJE MAKE:AUTH
  U Laravelu 5.3, prepravljanje auth-a je lakše i preglednije
  nego u verziji 5.2. Pri pokretanju make:auth, može se
  jednostavno preimenovati folder, za controller-e i view-ove.
  Zameniti namespace, dodati custom guarda, route, i sama
  registacija guard-a.

  View Slide

 15. Dodavanje custom guarda u LoginController,
  RegisterController i ResetPasswordController
  use Illuminate\Support\Facades\Auth;
  protected function guard()
  {
  return Auth::guard('guard-name');
  }

  View Slide

 16. MANUELNO
  Možda ne baš najbolji način ali pregledan. Veoma lako ćete
  se snaći kada se budete vratili na projekat da nešto dodate
  ili izmenite.

  View Slide

 17. REGISTRACIJA CUSTOM GUARDA
  U config/auth.php treba dodati svog guarda.
  'guards' => [
  'web' => [
  'driver' => 'session',
  'provider' => 'users',
  ],
  'api' => [
  'driver' => 'token',
  'provider' => 'users',
  ],
  ],

  View Slide

 18. REGISTRACIJA CUSTOM GUARDA
  Takođe u config/auth.php treba dodati providera.
  'providers' => [
  'users' => [
  'driver' => 'eloquent',
  'model' => App\User::class,
  ],
  ],
  'providers' => [
  'users' => [
  'driver' => 'database',
  'table' => 'users',
  ],
  ],

  View Slide

 19. LOGOVANJE
  Napravite neki controller koji će da rešava vašeg guarda.
  if (Auth::guard('account')->check()
  || Auth::guard('account')->attempt(['email' => $request->email, 'password'
  return redirect('/');
  } else {
  return back()->with(['message' => 'Login failed'])->withInput();
  }

  View Slide

 20. SAVET
  Kada nazivate guard-a, npr. 'account', dodajte i model sa
  migracijom za taj naziv guard-a, kako biste se lakše snalazili
  kad se nekad vratite na projekat.

  View Slide

 21. MODEL
  Ako dodajete model preko konzole morate malo da ga
  editujete da biste mogli da se ulogujete preko njega.
  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
  class Account extends Model
  use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
  class User extends Authenticatable

  View Slide

 22. HVALA NA PAŽNJI

  View Slide