Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Node.js v12の気になる変更点 / #kng6

Node.js v12の気になる変更点 / #kng6

関西Node学園 6時限目でNode.js v12の変更点について話しました。
https://nodejs.connpass.com/event/126358/

Masashi Hirano

May 08, 2019
Tweet

More Decks by Masashi Hirano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Node.js v12
  Notable Changes
  ؔ੢NodeֶԂ 6࣌ݶ໨
  Masashi Hirano(@shisama)

  View Slide

 2. ฏ໺ ণ࢜ / Masashi Hirano
  ɹɹɹɹ Kyoto office
  @shisama_
  @shisama
  Node.js Core Collaborator
  ؔ੢NodeֶԂOrganizer

  View Slide

 3. 4/23ʹ12.0.0͕ϦϦʔε͞Ε·ͨ͠

  View Slide

 4. https://nodejs.org/en/blog/release/v12.0.0/
  ݄຤ʹ-54ʹ

  View Slide

 5. https://nodejs.org/en/blog/release/v12.0.0/
  W͸&0-ʹ

  View Slide

 6. Node.js v12ͷಛʹؾʹͳͬͨ
  มߋ఺Λ঺հ͠·͢ʂ

  View Slide

 7. https://nodejs.org/en/blog/release/v12.0.0/
  /PEFKTͷެࣜϖʔδ΍(JU)VCͷ3FMFBTFϖʔ
  δʹ͸1VMM3FRVFTU΁ͷϦϯΫ͕షͬͯ͋Δ

  View Slide

 8. https://github.com/nodejs/node/pull/26685

  View Slide

 9. V8(JSΤϯδϯ)͕7.4ʹ
  • Node.js v10ͷV8͸6.8
  • JavaScript(ECMAScript)৽ػೳ͕௥Ճ
  • async / await͕ߴ଎Խ
  • async-stack-trace͕௥Ճ

  etc…

  View Slide

 10. https://twitter.com/mathias/status/1120700101637353473
  JavaScript৽ػೳ

  View Slide

 11. Array#{flat,flatMap}
  var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
  arr1.flat();
  // [1, 2, 3, 4]
  arr1.flatMap(x => [x * 2]);
  // [2, 4, 6, 8]

  View Slide

 12. Private Class Field
  class Counter {
  #count = 0;
  get value() {
  return this.#count;
  }
  increment() {
  this.#count++;
  }
  }
  const counter = new Counter();
  counter.increment();
  counter.#counter; // Error
  counter.value; // OK
  QSJWBUFʹ͍ͨ͠ϑΟʔϧυʹ͸Λ͚ͭΔ

  View Slide

 13. https://twitter.com/mathias/status/1120700101637353473
  ଞʹ΋ͨ͘͞Μ͋Γ·͢ʂଓ͖͸WebͰʂ

  View Slide

 14. https://speakerdeck.com/ajido/callback-to-promise-and-beyond
  લճˏAjido͞Μ͕ൃදͯ͘͠Ε·ͨ͠ʂ

  View Slide

 15. https://blog.risingstack.com/node-js-12-new-features/
  Async Stack Trace

  View Slide

 16. https://blog.risingstack.com/node-js-12-new-features/
  Async Stack Trace
  v11
  V12

  View Slide

 17. https://github.com/nodejs/node/pull/26685

  View Slide

 18. llhttp
  • HTTPύʔαͷσϑΥϧτ͕http_parser͔Βllhttpʹ
  • http_parserվྑΛࢼΈ͚ͨͲ೉͔ͬͨ͠
  • llhttp͸TypeScriptͰॻ͔Ε͍ͯͯϝϯς͠΍͘͢ͳ͍ͬͯΔ
  • http_parserΑΓ࣮ߦ଎౓͕଎͍
  • llparseͰCݴޠ΍LLVMϏοτίʔυʹม׵

  View Slide

 19. llhttp
  https://github.com/nodejs/llhttp

  View Slide

 20. https://github.com/nodejs/node/pull/26209
  εΫϦʔϯγϣοτ 2019-05-08 02.51.41.png

  View Slide

 21. https://github.com/nodejs/node/pull/23814

  View Slide

 22. tls
  • TLS 1.3Λ৽͘͠αϙʔτ
  • TLS1.0ɺ1.1͸σϑΥϧτͰαϙʔτର৅֎ʹ
  • 2020/03ʹϝϯς͞Εͳ͘ͳΔ
  • v12͸LTSͰ2022/04ͰEOL

  View Slide

 23. https://github.com/nodejs/node/pull/25576

  View Slide

 24. σϑΥϧτͷheapͷ࠷େ஋
  • ैདྷ͸700MB(32bit) / 1400MB(64bit)ݻఆͩͬͨ
  • v12͔Β͸࢖༻ՄೳͳϝϞϦ༰ྔʹ߹Θͤͯ૿ݮ

  View Slide

 25. https://github.com/nodejs/node/pull/23027
  ͜ͷޙɺొஃ༧ఆʂ

  View Slide

 26. https://github.com/nodejs/node/pull/27361
  /PEFKTWͰ͸
  ྩ࿨ରԠ͞Εͨ

  View Slide

 27. Node.js v12ʹͳΔ͜ͱͰಈ͔ͳ͘ͳ
  Δύοέʔδ΋ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 28. https://github.com/nodejs/node/issues/25060

  View Slide

 29. Node.js v12ͰյΕΔύοέʔδ͕͋Δ
  • uglify-js΍bcryptͳͲ༗໊ͳͱ͜Ζ͕ର৅
  • طʹରԠࡁͷ΋ͷ΋͋Δ
  • CITGMͱ͍͏Node.js CoreͷCIδϣϒͰᖰΓग़͍ͯ͠Δ
  • Α͘࢖ΘΕΔύοέʔδͷςετ͕௨Δ͔ݕূ
  • https://github.com/nodejs/citgm
  • ੈͷதͷશͯͷnpmύοέʔδΛݕূ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 30. npmʹύοέʔδΛެ։͍ͯ͠Δਓ͸
  Node.jsͷϝδϟʔόʔδϣϯ͕ϦϦʔ
  ε͞ΕͨΒݕূͯ͠Έ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 31. ·ͱΊ
  • V8ͷόʔδϣϯΞοϓͰJavaScriptͷ৽ػೳ͕௥Ճ͞Εͨ
  • Node.js Core΋಺෦తʹΞοϓσʔτ͞Ε͍ͯΔ
  • ϝδϟʔόʔδϣϯ͸npmύοέʔδ͕յΕͨΓ͢ΔͷͰݕূ
  ͕ඞཁ

  View Slide

 32. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  @shisama_
  @shisama

  View Slide