Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

18年でRubyから学んだこと - 関西Ruby会議 2017

Yuichiro MASUI
May 28, 2017
2k

18年でRubyから学んだこと - 関西Ruby会議 2017

Yuichiro MASUI

May 28, 2017
Tweet

Transcript

 1. 18೥Ͱ
  Ruby͔ΒֶΜͩ͜ͱ
  Yuichiro MASUI

  View Slide

 2. @masuidrive
  Yuichiro MASUI
  Toreta, Inc. CTO

  View Slide

 3. ෩࿊άϥϚʔ

  View Slide

 4. ITܳਓ

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. Rubyྺ 18೥͙Β͍
  • ͨͿΜ1999೥͙Β͍͔Β࢖ͬͯΔ
  • PHP/FI͸1997೥͔Β
  • ͦͷલ͸Perl, C, C++

  View Slide

 9. Ruby
  • Ͳ͜Ͱݟ͚ͭͨͷ͔֮͑ͯͳ͍
  • ݩʑݴޠεΩʔͰ৭ʑͳݴޠΛࢼ͍ͯͨ͠͸ͣ
  • ΦϒδΣΫτࢦ޲Λखܰʹ࢖͑Δ
  • ΠϯλϓϦλͰ৭ʑࢼͤΔ
  • ೔ຊޠͰҰ࣍৘ใ͕͋Δ

  View Slide

 10. method_missing
  • Ұ൪޷͖ͳϝιου
  • ͳΜͰ΋ΞϦ
  • ݪҼෆ໌ͳڍಈͷݩڟ
  • ιʔεΛ௥͏ͷΛ΄΅ෆՄೳʹ͢Δ
  • ࣍͸ define_method

  View Slide

 11. dRuby
  • Java / RMIͱ͔ʹϋϚͬͯͨ
  • ෼ࢄΦϒδΣΫτͱ͔ਥೋతʹ͓͍͍͠
  • ιʔείʔυΊͬͪΌ୹͍

  View Slide

 12. ͣʔͬͱϢʔβ
  • Rubyຊମʹ͸ίϛοτ΋ͤͣ
  • ϝʔϦϯάϦετ΋1-2ճ࣭໰͚ͨͩ͠
  • ίϛϡχςΟʔ׆ಈ΋ͳ͠
  • Gem΋Ұݸ͚ͩ

  View Slide

 13. ਺গͳ͍ߩݙ

  View Slide

 14. mruby

  View Slide

 15. 1999೥
  • i-mode
  • PHP, PostgreSQL
  • ݸਓతʹ͸ FreeBSD > Linux
  • ADSLҎલ (Y! BB͸2001೥)

  View Slide

 16. ౰࣌ͷRubyͷ࢖͍ಓ
  • ศརͳone liner (awkͷ୅ΘΓͱ͔)
  • ςΩετ΍CSVԽͨ͠σʔλϕʔεͷલॲཧ
  • ूܭॲཧ

  View Slide

 17. Rubyຊ

  View Slide

 18. ΦϒδΣΫτࢦ޲
  • ΄ͱΜͲRuby͔Β֮͑ͨ
  • Ϋϥεϕʔε͚ͩͲߴ͍ॊೈੑ
  • ଟ༷ͳϥΠϒϥϦͱαϯϓϧ

  View Slide

 19. RubyʹڭΘͬͨ͜ͱ
  • ΠςϨʔλ
  • Ϋϩʔδϟ
  • ϝλϓϩάϥϛϯά
  • Ϣχοτςετ

  View Slide

 20. 2000೥୅લ൒
  • PHPͰPukiWiki࡞ͬͯͨ
  • ىۀͯ͠i-modeͷαΠτߏங
  • Linux World΍Linux MagazineͰࣥච
  • Ajaxؔ܎ͷهࣄ΍ຊΛࣥච

  View Slide

 21. WindowsͰ΋ؤுͬͯͨ
  • wxWindowsͱ͔QT࢖ͬͯGUIΞϓϦ࡞Γ
  • exerb࢖ͬͯύοέʔδϯά
  • ActiveScript Ruby

  View Slide

 22. Ruby on Rails
  • 2004/07 - DHH͕ެ։
  • 2005೥಄͙Β͍ʹൃݟ
  • ͍͢͝ʂRubyͰWebΞϓϦ͕ΩϨΠʹ࡞ΕΔʂ

  View Slide

 23. 2005೥͔ΒRuby௮͚
  • RailsΛࢼͯ͠
  • ϒϩάॻ͍ͯ
  • ࡶࢽʹهࣄΛॻ͘

  View Slide

 24. OSC Hokkaido 2005
  • ͨͿΜॳΊͯMatzΛݟͨͷ͸͜ͷ࣌
  • جௐߨԋͷ࣭ٙԠ౴ΛӳޠͰ΍͍ͬͯͨ
  • ӳޠ͠Ό΂ΕΔͷ͸͍͍ͳͱࢥͬͨΒ͍͠

  View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. RailsConf 2006
  • ॳΊͯͷւ֎
  • ӳޠྗθϩ
  • ϦΞϧRuby༑ୡ΋΄΅θϩ

  View Slide

 30. ॳͷւ֎ΧϯϑΝϨϯε
  • ӳޠ෼͔Βͳ͍͔ΒԿݴͬͯΔ͔෼͔Βͳ͍
  • εϥΠυݟΔͱͳΜͱͳ͘෼͔Δ
  • ࣮͸େͨ͜͠ͱΛݴͬͯͳ͍ʢؾ͕͢Δʣ
  • Railsษڧձ@౦ژͷํ͕εΰ͘ͳ͍ʁ

  View Slide

 31. ͳΒ౉ถ͠Α͏
  • RubyྺͳΒઈରࣗ෼ͷํ͕௕͍
  • ͜Ε͘Β͍ͷൃදɺ೔ຊޠͳΒࢲͰ΋ग़དྷΔ
  • ॅΊ͹ӳޠ͙Β͍Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔΜ͡Όͳ͍ʁ

  View Slide

 32. ৭ʑ͋ͬͯ2008೥౉ถ
  • தౡ૱͞ΜͱೋਓͰBig Canvas, Inc.ઃཱ
  • γΞτϧʹҠॅ
  • iPhone޲͚ࣸਅڞ༗ΞϓϦPhotoShareΛϦϦʔ
  ε

  View Slide

 33. View Slide

 34. Seattle.rb
  • γΞτϧͷRubyίϛϡχςΟ
  • Nokogiriͷ@tenderlove΍ RubyGemsͷ@drbrain
  • ຖिΧϑΣͰmeet up
  • ӳޠ෼͔Βͳ͍͚ͲͳΜͱͳ͘ࢀՃ֮ͯ͑ͨ͠

  View Slide

 35. Appcelerator΁స৬
  • ஌Γ߹͍ͷ͍ͳ͍ίϛϡχςΟʔͰ׆ಈ͍ͨ͠
  • Node.jsͱTitanium Mobile
  • Titanium MobileʹύονૹͬͨΓνϟοτͰ࿩
  ͨ͠͠Γ͍ͯ͠Δ͏ͪʹதͷਓʹ

  View Slide

 36. ӨڹΛड͚ͨਓ

  View Slide

 37. ςΫϊϩδʔʹѪΛᨳ͏
  • ࢲͷΦʔϓϯιʔε΁ͷಈػͱ৘೤ͷݯ͸ѪͰ͢

  http://el.jibun.atmarkit.co.jp/rails/2012/10/ruby-matz-7080.html
  • ͳͥRubyΛѪ͍ͯ͠Δͷ͔ - ͦΕ͸೉͍࣭͠໰
  ͩɻ ͳͥԞ͞ΜΛѪ͍ͯ͠Δͷ͔؆୯ʹ͸౴͑Β
  Εͳ͍ΑͶɻ

  http://jp.rubyist.net/RubyKaigi2007/Log0610-S5.html

  View Slide

 38. ϩδΧϧ͡Όͳ͍

  View Slide

 39. Ѫ͸׮༰Ͱ͋ΓɺѪ͸਌੾Ͱ͢ɻ·ͨਓΛͶͨΈ·ͤΜɻ
  Ѫ͸ࣗຫͤͣɺߴຫʹͳΓ·ͤΜɻྱّʹ൓͢Δ͜ͱΛ
  ͤͣɺࣗ෼ͷརӹΛٻΊͣɺౖΒͣɺਓͷͨ͠ѱΛࢥΘͣɺ
  ෆਖ਼Λت͹ͣʹਅཧΛتͼ·͢ɻ͢΂ͯΛ͕·Μ͠ɺ͢
  ΂ͯΛ৴͡ɺ͢΂ͯΛظ଴͠ɺ͢΂ͯΛ଱͑೜ͼ·͢ɻ
  Ѫ͸ܾͯ͠ઈ͑Δ͜ͱ͕͋Γ·ͤΜɻ

  ʢίϦϯτਓ΁ͷखࢴI 13ɿ4ʙ8ʣ

  View Slide

 40. Matz
  Is

  Nice
  So
  We
  Are
  Nice

  View Slide

 41. View Slide

 42. Matz͸ετʔϦʔΛ

  ޠΔͷ্͕ख͍

  View Slide

 43. ॳΊͯͷRubyຊମ΁ͷ
  ߩݙ

  View Slide

 44. mruby
  • ૊ΈࠐΈ޲͚Ruby
  • શ͘৽͍࣮͠૷
  • RubyConf 2010Ͱฉ͍ͨ
  • ͔ͦͬΒਐḿΛશવฉ͔ͳ͍

  View Slide

 45. View Slide

 46. ΍Δ͜ͱଟ਺
  • ී௨ʹόά͕࢒ͬͯΔ
  • ίϯύΠϧࡁΈmrubyϑΝΠϧͷϑΥʔϚοτ
  • ϏϧυγεςϜ
  • RubyGems૬౰ͷγεςϜ

  View Slide

 47. View Slide

 48. GitHubҎޙͷ։ൃίϛϡχςΟ
  • ίʔυͷมߋ΍ߩݙ͕ՄࢹԽ͞Εͨ
  • ίϛϡχέʔγϣϯ͕ߏ଄Խ͞Εͨ
  • ίϛολͱίϯτϦϏϡʔλ۠ผ͕ബ͘ͳͬͨ

  View Slide

 49. MobiRuby
  • iOSͷΞϓϦΛRubyͰॻ͚Δ
  • Cocoa/Objective-CͱmrubyͷϒϦοδ
  • Titanium MobileͷΞʔΩςΫνϟͷ໰୊Λղফ

  View Slide

 50. View Slide

 51. MobiRubyͷ΋͘ΖΈ

  View Slide

 52. MobiRubyͷ΋͘ΖΈ

  View Slide

 53. Matzʹ͸ͳΕͳ͍

  View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. Ruby͔ΒಘͨϞϊ
  • ٕज़ऀͱͯ͠ͷ෢ث
  • ΤϯδχΞϦϯάͷ஌ࣝ
  • ίϛϡχςΟʔͷखຊ
  • ଟ͘ͷ༑ਓɾଚܟͰ͖Δਓୡ

  View Slide

 60. Ruby͔ΒಘͨϞϊ

  View Slide