$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

DJ hands on for IT Engineers

DJ hands on for IT Engineers

Yuichiro MASUI

August 08, 2019
Tweet

More Decks by Yuichiro MASUI

Other Decks in Education

Transcript

 1. ΤϯδχΞ޲͚
  %+ϋϯζΦϯ

  View Slide

 2. DJྺ 1೥ͪΐ͍
  • 2018/5ʹॳΊͯPCDJʹ৮ͬͯ

  • 2018/6ʹBBQͰ20෼ճͨ͠ͷ͕࠷ॳ

  • Ͱ΋2017/12ʹ͜ͷmeetupͷ#1ͰiPadͰDJڭΘͬͨ

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ΩοΧέ͸
  ޡղ͔Β

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. Ϋϥϒྺ͸௕͍͔Β
  ۂ͸஌ͬͯΔ͠
  ࠷ѱҰຊֻ͚Ͱ͍͚͹ΠΠ΍

  View Slide

 10. ໨ඪ
  6/8ʹPCDJΛ
  ԻΛࢭΊͣʹ
  ΍Γ͖Δ

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. 4/23 4/30 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/8
  5/18 Traktor Z1 / Pro 2
  5/22 set list v1
  5/27 helix
  4/23 ΦϑΝʔ
  4/23ίϯτϩʔϥ୳͠
  5/10 ήοτ
  5/29 set list v2
  5/25 Ωʔௐ੔
  5/11 ॳ௅ઓ
  6/8 ຊ൪
  5/30 Լݟ

  View Slide

 14. ΍ͬͨ͜ͱϦετ
  • δϟϯϧܾఆ

  • DJػࡐબͼ

  • ۂpool࡞Γ

  • mixͷجຊशಘ

  • Traktorशಘ

  • Helix controller࡞Γ

  • બۂ

  • ηοτϦετ࡞Γ

  • ϋʔϞχοΫϛΩγϯά

  • Hot cue / Fade-in, out

  View Slide

 15. δϟϯϧ
  • ࣗ෼ͷ޷͖ͳδϟϯϧ͡Όͳ͍ͱۂ͕Θ͔Βͳ͍

  • ΫϥϒͰ͸͍ͭ΋ฉ͚͘Ͳۂ໊͕ͬ͞ͺΓΘ͔Βͳ͍

  • SoundCloud΍Youtubeʹmix͕ͨ͘͞Μ͕͋ΔͷͰࢀߟʹ

  • ݹ͍Techno(ύϥύϥ) || Bassܥ(Future bass, Trap)

  View Slide

 16. DJͷྺ࢙

  View Slide

 17. DJ͸ԿΛ΍ͬͯΔͷ͔
  ৔ͷۭؾΛԻָͰ࡞Δɾ৽͍͠ԻָΛಧ͚Δ

  View Slide

 18. DJͷछྨ
  • ΫϥϒDJ

  • ύʔςΟDJ

  • ͓͏ͪDJ

  • τϥοΫϝΠΧʔ

  View Slide

 19. ̎ͭͷϓϨΠϠʔͱ
  ϛΩαʔ
  • ଎౓ΛมߋՄೳͳϓϨΠϠʔɹ2୆Ҏ্

  • ϛΩαʔ

  • ϔουϑΥϯ

  View Slide

 20. Ξφϩά
  • ϨίʔυʢόΠφϧʣΛ࢖͏

  • ͔͚Δۂ෼࣋ͬͯา͘ͷେม

  • ϨήΤͱ͔͸·ͩΞφϩάଟ
  ͍Πϝʔδ

  View Slide

 21. CDJ
  • CDͰ௚઀DJͰ͖Δ

  • ࠓ͸USB͔ΒۂΛ͔͚ΒΕΔ

  • Ϋϥϒʹ͓͍ͯ͋Δͷ͸΄΅
  ͜Ε

  • USB͍͑࣋ͬͯ͞Ε͹Ͱ͖Δ

  • ҆ఆ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 22. PCDJ
  • PCʹUSBͰܨ͙ίϯτϩʔϥ

  • εΠον͚͔ͩͩΒҊ֎͍ܰ

  • σΟεϓϨΠ͕͍ͭͨϞσϧ
  ΋͋Δ

  • ΞϓϦ͝ͱʹίϯτϩʔϥ͕
  ҧ͏

  • PCඈΜͩΒ͓͠·͍

  View Slide

 23. DVS
  • ΞφϩάϨίʔυΛίϯτ
  ϩʔϥʹͭͳ͙

  • UI͸Ξφϩά͚ͩͲɺॲཧ͸
  PCDJ

  View Slide

 24. ϛΩαʔ
  • 2ͭҎ্ͷԻݯͷԻΛϛοΫε
  ͢Δػց

  • ࠷௿ݶϘϦϡʔϜೋ͍ͭͭͯ
  Ε͹OK

  • ී௨͸Ի৭Λม͑ΒΕΔ

  • Ϟχλʔ༻ʹϔουϑΥϯ΋
  ͔͜͜Βܨ͛Δ

  View Slide

 25. PCDJʹඞཁͳ͜ͱ
  • ϊʔτPC or εϚϗ

  • ΞϓϦ

  • ۂ

  • DJίϯτϩʔϥ

  • ϔουϑΥϯ

  • εϐʔΧʔ

  View Slide

 26. ΞϓϦ
  • Serato DJ

  • Ұ൪ྺ࢙௕͍

  • Rekordbox DJ

  • ͜Ε͔Β৳ͼͦ͏

  • Traktor

  • ϨίʔυʹҾͬுΒΕͯͳ͍ߟ͑ํ

  View Slide

 27. جຊ͸ࣅͯΔ
  • WindowsͱmacOSΈ͍ͨͳ΋Μ

  • σʔλʹޓ׵ੑ͸ͳ͍

  • ίϯτϩʔϥʹΑΔҧ͍΋͋Δ

  View Slide

 28. ػࡐͷઆ໌

  View Slide

 29. CDJͷૢ࡞
  □͕࠶ੜ/CUE

  □͕σΟεϓϨΠ

  □͕BEAT SYNC

  □͕ϐον

  View Slide

 30. ϛΩαʔ
  □͕1νϟϯωϧ෼

  □͕ϑΟϧλ

  View Slide

 31. Իྔ
  □͕τϦϜ

  □͕ॎϑΣʔμʔ

  □͕ԣϑΣʔμʔ

  View Slide

 32. CUE
  ԡ͢ͱϔουϑΥϯ͔Β
  Ի͕ग़Δ

  View Slide

 33. ΠίϥΠβʔ
  • Low, Mid, HighͰ௿ԻɺதԻɺ
  ௿ԻͷϘϦϡʔϜΛௐ੔

  • High - ύʔΧογϣϯ

  • Mid - ϘʔΧϧ

  • Low - ϕʔε

  • ΞΠιϨʔλʔͬͯͷ΋͋Δ

  View Slide

 34. ௿Ի͔ͿΔͱؾ࣋ͪѱ͍
  • ϦζϜ͕͔ͿΔͱυλυλ͢Δ

  • ٯʹݴ͑͹ϦζϜ͕ඃΒͳ͚Ε͹Ҋ֎͍͚Δ

  View Slide

 35. Rekordbox DJ

  View Slide

 36. DJʹඞཁͳͷ͸
  ػࡐΑΓ΋
  ۂ

  View Slide

 37. δϟϯϧ͸ͳΜͰ΋
  OK

  View Slide

 38. δϟϯϧΛ·͕ͨͬͯ΋
  OK

  View Slide

 39. ͲΜͳۂΛ͔͚Δͷ͔
  • ۂΛ͍͍ͩͨඓՎͰՎ͑ΔϨϕϧ·ͰΘ͔ͬͯΔͱ͍͍

  • ಉ͡δϟϯϧ͸͔͚΍͍͢

  • Ωʔ͕͍ۙ΍ͭ͸ܨ͛΍͍͢

  View Slide

 40. Ωʔ
  • ۂʹ͸Ωʔ͕͋Δ

  • ྡ઀͢ΔΩʔಉ࢜ͳΒؾ࣋ͪ
  Α͘ܨ͕Δ

  • ϋʔϞχοΫɾϛοΫε

  • PCDJ͸ΩʔΛࣗಈ෼ੳ

  • Ͱ΋࣌ʑؒҧ͑ΔΒ͍͠
  https://www.flickr.com/photos/dylanng/6266579271

  View Slide

 41. Ͳ͔͜ΒۂΛ࣋ͬͯ͘Δ
  • DRMͷֻ͔͍ͬͯͳ͍MP3

  • DJ޲͚ͷΦϯϥΠϯετΞ

  • Beatport

  • DJcity

  • bandcamp

  • ϑϦʔͷΛ୳ͯ͘͠Δ

  • SoundCloud

  View Slide

 42. ͲΕ͙Β͍ۂ͋Ε͹͍͍ʁ
  • ֻ͚Δ࣌ؒͷ5-10ഒ༻ҙ͢Δ

  • 30෼ճ͢ͳΒ150ʙ300෼

  • Ұۂ5෼ͱͯ͠30ʙ60ۂ

  • ͳͷͰδϟϯϧ͝ͱʹ100ۂҎ্͸ཉ͍͠

  View Slide

 43. ͯ͞ϋϯζΦϯ։࢝

  View Slide

 44. View Slide

 45. TRIALΛνΣοΫ

  View Slide

 46. FXͱMIXER΋νΣοΫೖΕΔ

  View Slide

 47. 1.ద౰ͳϓϨΠϦετΛ࡞Γ 2.ԻָϑΝΠϧΛద౰ʹυϩοϓ͢Δ

  View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. DJ࢝ΊΔͳΒ
  • ͱΓ͋͑ͣDDJ-400

  • Rekordbox DJͷϥΠηϯε΋
  ෇͍ͯ͘Δ

  • εϚϗ΋ܨ͕Δ

  View Slide

 53. #ΏΔΩʔDJ
  https://connpass.com/event/140646/
  8/17 ౔༵ 16:30ʙ

  View Slide