$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

自分の棚卸をして レジュメを書こう

Yuichiro MASUI
October 13, 2018

自分の棚卸をして レジュメを書こう

「明日の開発カンファレンス 2018 秋」講演資料

Yuichiro MASUI

October 13, 2018
Tweet

More Decks by Yuichiro MASUI

Other Decks in Business

Transcript

 1. ࣗ෼ͷ୨ԷΛͯ͠
  ϨδϡϝΛॻ͜͏
  Yuichiro MASUI @masuidrive
  Product Founder & Engineer

  View Slide

 2. @masuidrive
  Yuichiro MASUI

  View Slide

 3. 10/15ͰτϨλ͔Β
  ಠཱ͠·͢

  View Slide

 4. https://masuidrive.jp/resume
  Yuichiro MASUI (masuidrive) | Product Founder & Engineer

  View Slide

 5. τϨλʹ͸ސ໰ͱͯ͠
  ؔΘΓͭͭ
  ֎ͷ࢓ࣄ΋͢Δ

  View Slide

 6. ࣮͸1೥͙Β͍೰ΜͰͨ

  View Slide

 7. τϨλͰࣗ෼͸
  ԿͰߩݙ͢Δͷ͔

  View Slide

 8. “CTOͱͯ͠ڧ͍։ൃνʔϜ
  Λ࡞ͬͯཉ͍͠”

  View Slide

 9. “ڧ͍։ൃνʔϜ࡞Γ”
  • νʔϜϚωʔδϝϯτ
  • ධՁ
  • ࠾༻
  ͦ΋ͦ΋ܦݧ͕ͳ͍

  View Slide

 10. “৽نࣄۀΛ
  ٕज़తʹݟͯཉ͍͠”

  View Slide

 11. ͦ΋ͦ΋
  “ࣗ෼ͬͯԿ͕Ͱ͖ΔΜ͚ͩͬʁ”

  View Slide

 12. ࠓ

  Ͱ͖Δ͜ͱ
  ձࣾʹ
  ๬·ΕΔ͜ͱ
  ࣗ෼͕

  ΍Γ͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 13. ࠓ

  Ͱ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ձࣾʹ
  ๬·ΕΔ͜ͱ

  View Slide

 16. ձࣾͷϦιʔε͸ৗʹෆ଍
  • Ͱ͖Δ͜ͱ͸΍ͬͯཉ͍͠
  • ଍Γͳ͍͜ͱ͸ิͬͯཉ͍͠
  • ձࣾ͸ͦ͜Λαϙʔτͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 17. ๬·ΕΔ͜ͱΛ΍Δͱ
  ت͹ΕΔˍධՁ͞ΕΔ

  View Slide

 18. ձࣾͬͯ୭ͩʁ

  “๬Ήͷ”͸ձ͚͔ࣾͩʁ

  View Slide

 19. ֎෦͔Β

  ๬·ΕΔ͜ͱ
  ձࣾ
  Ո଒
  ஥ؒ
  ۀք
  ʜ
  “୭”͔Β”Կ”Λ๬·ΕͯΔʁ

  View Slide

 20. ฉ͔ͳ͖Ό෼͔Βͳ͍

  View Slide

 21. ༑ਓʹώΞϦϯά
  ࣌ؒͳ͍ͷͰே͝͸ΜͰ

  View Slide

 22. View Slide

 23. ؾ͖ͮ
  • ਓʹΑͬͯݟ͑ํ͸૬౰ҧ͏
  • ࣗ෼ͷՁ஋͸ࣗ෼Ͱ͸෼͔Βͳ͍
  • ظ଴ʹԊ͏ඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 24. “ظ଴ʹ౴͑ͳͯ͘ΠΠ”
  ٛ຿Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 25. ࣗ෼͕

  ΍Γ͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 26. ࣗ෼͸Ͳ͏ͳΓ͍ͨͷ͔

  View Slide

 27. ࣗ෼͕

  ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  ࠓ

  Ͱ͖Δ͜ͱ
  ֎෦͔Β
  ๬·ΕΔ͜ͱ

  View Slide

 28. ࣗ෼͸Ͳ͏ͳΓ͍ͨͷ͔

  View Slide

 29. “ເ”͸Կ͔

  View Slide

 30. “ເ͕׎ͬͨΒԿΛ͢Δͷ?”
  - Anthony Bourdain

  View Slide

 31. “৽͍͠΋ͷΛ࡞ͬͯ
  ࢖ΘΕΔࣄ”

  View Slide

 32. ͜͏͍͏࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹ
  Ͳ͏͢Δͷ͔

  View Slide

 33. Resumeॻ͍ͯΈΑ͏

  View Slide

 34. Resume͸marketing tool
  ʮސ٬͕ਅʹٻΊΔ঎඼΍αʔϏεΛ࡞Γɺ
  ͦͷ৘ใΛಧ͚ɺސ٬͕ͦͷՁ஋ΛޮՌతʹ
  ಘΒΕΔΑ͏ʹ͢Δʯ

  View Slide

 35. ·ͣ͸࣮੷
  • ͱΓ͋͑ͣྻڍͯ͠ΈΔ
  • ϓϩδΣΫτ୯ҐͰྻڍ

  View Slide

 36. Ͱ͖Δɾ΍Γ͍ͨ࢓ࣄΛྻڍ
  • ʮ͜ͷ࢓ࣄ͸Ͱ͖Δʯ
  • ʮ͜Μͳ࢓ࣄΛ΍Γ͍ͨʯ
  • ʮಘҙͳ͜ͱʯ
  • ʮۤखͳ͜ͱʯ

  View Slide

 37. ͔͜͜Β͕େม

  View Slide

 38. ࣗ෼ͷ”Ձ஋”͸Կ͔
  • ʮ΍Γ͍ͨ࢓ࣄʯΛʮࢲ͕ग़དྷΔཧ༝ʯ
  • ࣗ෼ͷՁ஋Λࣗݾೝࣝ͢Δͷ͸ࠔ೉
  • ʮਓͷՁ஋ʯ͸૬ର͔ͩΒ
  • Α͘஌͍ͬͯΔਓͱର࿩͢Δ

  View Slide

 39. ࢲͷՁ஋
  • “ίʔυ͕ॻ͚Δ”ΛՁ஋ʹ͠ͳ͍
  • “ίʔυ”Ҏ֎Ͱ΋ϞϊΛ࡞Γ͍͔ͨΒ
  • ਓ͔ΒධՁ͞Ε͍ͯΔ෦෼ͷந৅ԽΛߦ͏

  View Slide

 40. View Slide

 41. ૣҴాେֶɹೖࢁ।ڭत
  • ҰਓμΠόʔγςΟʔ
  • ετϥΫνϡΞϧɾϗʔϧ
  • ऑ͍ͭͳ͕Γͷऑ͞
  • ྆ར͖ͷܦӦʢ஌ͷ୳ࡧͱਂԽʣ

  View Slide

 42. View Slide

 43. ετʔϦʔཱͯͯߟ͑Α͏

  View Slide

 44. λʔήοτΛ໌֬ʹ
  • ୭ʹಡΜͰ΋Β͍
  • Ͳ͏ࢥͬͯཉ͍͠ͷ͔

  View Slide

 45. λʔήοτΛ໌֬ʹ
  • ʮ૿Ҫͷ͜ͱΛ஌͍ͬͯΔਓ͕Ұॹʹ࢓ࣄ
  Λ͍ͨ͠ͱ͔ɺਓʹ঺հ͍ͨ͠ͱࢥͬͨ࣌
  ʹɺ૬खʹ౉͢จষʯ
  • ʮ໘നͦ͏͔ͩΒҰ౓࿩Λͯ͠Έ͍ͨʯͱ
  ࢥͬͯ΋Β͑Δ͜ͱ͕ΰʔϧ

  View Slide

 46. מΓࠐΈ
  • ಡΜͰ΋Β͑Δྔ͸গͳ͍
  • ͳΔ΂͘୹͘
  • ఻͍͑ͨ͜ͱ͚ͩॻ͘

  View Slide

 47. ϨδϡϝͷετʔϦʔ
  • ԿΛ͍ͨ͠ͷ͔
  • Կ͕Ͱ͖Δͷ͔
  • ͳͥͰ͖Δͷ͔

  View Slide

 48. ̍ϖʔδ໨Ͱ௫Ή
  • Ϧʔυจ͸ΊͬͪΌେࣄ
  • େ൒͸͔͜͜͠ಡΜͰ΋Β͑ͳ͍લఏ
  • গʑΤϞ͍ײ͡ͷ঺հจ
  • Ωϟονʔʹࣗ෼Λද͢ݴ༿

  View Slide

 49. Ϧʔυจͷॻ͖ํ
  • ॳΊ͸ࣗ෼Ͱॻ͍ͨ
  • Ͱ΋ؾ࣋ͪΑ͘·ͱ·Βͳ͍ͷͰ
  • จষಘҙͳ༑ୡͱ1 on 1Ͱ4͔͚࣌ؒͯॻ͍
  ͨ

  View Slide

 50. View Slide

 51. Wrap up

  View Slide

 52. ࠓͷࣗ෼͕

  ”Ͱ͖Δ͜ͱ"
  “๬·Ε͍ͯΔ͜ͱ”
  “΍Γ͍ͨ͜ͱ”Λ
  ॻ͖ग़ͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 53. ΩϟϦΞ͸ϕΫτϧ
  “఺Ͱ”͸ͳͯ͘
  ”޲͖”ͱ”ྔ”͕͋Δ

  View Slide

 54. ࣗ෼ͷΩϟϦΞ͸
  ࣗ෼Ͱߟ͑Δ͔͠ͳ͍

  View Slide

 55. ͨͩࠓݟ͍͑ͯΔ΋ͷ͚͕ͩ
  ΩϟϦΞ͡Όͳ͍

  View Slide

 56. “ଞਓͱࣗ෼ͷࠩ=Value”Λ
  ݟ͚ͭͯͦ͜Λ࢖͍ͬͯ͘

  View Slide

 57. https://masuidrive.jp

  View Slide