$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ハッカソンで 作ったアプリを売却した話

ハッカソンで 作ったアプリを売却した話

ハッカーズチャンプルー アンカファレンス 2019発表資料

Yuichiro MASUI

November 02, 2019
Tweet

More Decks by Yuichiro MASUI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϋοΧιϯͰ
  ࡞ͬͨΞϓϦΛ
  ച٫ͨ͠࿩
  :VJDIJSP."46*!NBTVJESJWF

  View Slide

 2. @masuidrive
  ૿Ҫ ༤Ұ࿠

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. τϨλ ݩCTO

  View Slide

 6. https://masuidrive.jp/resume
  Yuichiro MASUI (masuidrive) | Product Founder & Engineer

  View Slide

 7. ϋοΧιϯ

  View Slide

 8. View Slide

 9. Α͘৹ࠪһ΍Δ

  View Slide

 10. ͳΜͷͨΊʹ
  ࡞Δͷ͔

  View Slide

 11. ωλΞϓϦେձ

  View Slide

 12. ͳΜͷͨΊʹ
  ࡞Δͷ͔

  View Slide

 13. ͦ΋ͦ΋৹͍ࠪΔͷʁ

  View Slide

 14. ͦΜͳ͋Δ೔

  View Slide

 15. ೥݄
  τϨλҾͬӽ͠

  View Slide

 16. ड෇ʹి࿩ஔ͖ͨ͘ͳ͍
  ΧοίΠΠΞϓϦ΋ͳ͍

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. લ৬ͷϝϯόʔΛத৺ʹ
  ໊ू·ͬͨ

  View Slide

 20. ʮ෩࿊άϥϚʔζʯ

  View Slide

 21. νʔϜϏϧσΟϯά
  ඞཁͳ͠

  View Slide

 22. ϋοΧιϯͰউͭϞϊ

  View Slide

 23. τϨλͰ
  ຖ೔࢖͑ΔϞϊ

  View Slide

 24. Ұൠ޲͚ʹ
  ϦϦʔεग़དྷΔϞϊ

  View Slide

 25. ϋοΧιϯલʹ
  ࡞ઓձٞΛ਺ճ

  View Slide

 26. View Slide

 27. ͜͏͍͏ൃදͷͨΊ
  ࣸਅ͸ଟΊʹࡱ͓ͬͯ͘

  View Slide

 28. ϓϩμΫτఆٛ

  View Slide

 29. ΩλϤϯ
  ड෇ΞϓϦ
  ొ࿥ࡁΈ ট଴ঢ়ίʔυೖྗ
  ৽نೖؗ ๚໰ઌબ୒ ݸਓ৘ใೖྗ ਓ਺બ୒ NDA ಺༰֬ೝ
  ࣾһݺͼग़͠
  ೖؗূҹ࡮
  on / off
  on / off
  ͜͜Ͱి࿩൪߸Λೖྗͯ͠΋Β͍SMSͰURLΛ
  ૹ෇ɻଓ͖͸WebͰ΋ߦ͚Δͱ͍͍͔΋
  ୅දऀ͚͔ͩશһ෼͔
  ͜ͷ࣌఺Ͱࣾһʹ௨஌ͯ͠΋͍͍͔΋
  ୐഑ ֬ೝ ݺͼग़͠
  ࣾһ
  ট଴ঢ়ૹ෇
  ձٞࣨͷ༧໿࿈ಈ ॳΊ͸ఘΊΔ
  ϝʔϧ
  આ໌
  ஍ਤ
  ࣄલొ࿥ ׬ྃޙট଴ίʔυૹ෇
  ୀؗه࿥
  ೖؗޙҰఆ࣌ؒͰ֬ೝϝοηʔδΛࣾһʹૹ෇ ୀؗ࣌ؒొ࿥
  ୀؗ͠ͳ͍Ͱ࢒͍ͬͯΔਓ͸ఆظతʹϦϚΠϯ
  υ
  ݺͼग़͠ઃఆ
  ϝΞυ SendGrid
  ి࿩൪߸ Twilio
  νϟοτΞΧ΢ϯτ slack
  ࣾһ༻ΫϥΠΞϯτ͋ͬͯ΋͍͍͔΋
  όοΫΦϑΟε
  جຊઃఆ
  ձ໊ࣾ
  ϝΞυ
  ϩΰ
  ৭ʁ
  ࣾһ؅ཧ
  GoogleApps࿈ܞ
  खಈొ࿥
  σϑΥϧτड͚औΓऀઃఆ ୲౰ऀ͕൓Ԡ͠ͳ͔ͬͨΓ୐ٸศ
  هೖ߲໨ઃఆ
  ෳ਺ਓҰׅOKʁ ҰਓҰਓʹهೖͯ͠΋Β͏͔ɺ୅දऀ͚͔ͩ
  ඞਢ ి࿩൪߸
  NDA จݴͱon/off
  ট଴ঢ়ઃఆ
  จݴ
  ஍ਤ
  དྷؗূҹ࡮ ߲໨
  ೖؗه࿥
  දࣔ
  ҹ࡮
  ಋೖલ
  FAQ
  αΠϯΞοϓ

  View Slide

 30. View Slide

 31. ϋοΧιϯͷΰʔϧઃఆ

  View Slide

 32. ࡞ۀચ͍ग़͠
  ෦ࡐͱ޻਺ݟੵ΋Γ

  View Slide

 33. View Slide

 34. ͜ͷ࣌఺Ͱ
  ϋοΧιϯऴྃޙͷ༧ఆ΋
  ͋Δఔ౓

  View Slide

 35. ϋοΧιϯ౰೔

  View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. ϋοΧιϯͷςʔϚ

  View Slide

 43. 5FDI$SVODIʹ
  ࡌΔΑ͏ͳϞϊ

  View Slide

 44. ࣮ࡍউͯ͹
  هࣄʹͳΔ͠Ͷ

  View Slide

 45. ࢲͷ୲౰͸
  ϓϩμΫτΦʔφʔ
  Πϯϑϥ

  View Slide

 46. ຊϋοΧιϯͷΰʔϧ
  ʮσϞͱϓϨθϯʯ
  ࢓ࣄΑΓϚδϝʹ࡞Δ

  View Slide

 47. ϦϦʔεʹ޲͚ͯ
  ஫໨ΛूΊ
  ࠂ஌Λߦ͏

  View Slide

 48. Քಈ͢ΔσϞ
  8FCαΠτ
  ϓϨεϦϦʔε
  ϓϨθϯ

  View Slide

 49. "NB[POͰ΋
  ϓϨεϦϦʔεۦಈ։ൃ

  View Slide

 50. ϓϨθϯ͸
  স͍͕औΕͯ
  ҹ৅ʹ࢒ΔϞϊΛ

  View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. https://kitayon.co

  View Slide

 60. Facebookϖʔδ

  View Slide

 61. ແࣄೖ৆

  View Slide

 62. 5FDI$SVODI5PLZPͰ
  ϓϨθϯͯ͠

  View Slide

 63. αΠτʹ΋ܝࡌ

  View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. ϋοΧιϯޙ

  View Slide

 67. ೋͭͷ՝୊

  View Slide

 68. ੍࡞ͱӡ༻

  View Slide

 69. ίπίπͱ
  ΩλϤϯձٞܧଓ
  4MBDLͱΦϑϥΠϯͰ

  View Slide

 70. Թઘ߹॓΋

  View Slide

 71. View Slide

 72. ͪΌΜͱ
  ϦϦʔε͢Δʹ
  Ұ൪େࣄͳ͜ͱ͸ʁ

  View Slide

 73. ҆ఆͯ͠ӡ༻͢Δ
  ମ੍͕Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ

  View Slide

 74. ӡ༻ʹ଱͑͏Δ
  ΞϓϦΛ࡞Δ

  View Slide

 75. ࠷ޙ·Ͱࣗ෼͕ͨͪ
  ӡ༻͢Δࣄ͸ͳ͍

  View Slide

 76. ༧ࢉ͕ඞཁ

  View Slide

 77. ച্͔αϙʔτ͕ඞཁ

  View Slide

 78. τϨλͰϦϦʔε
  ىۀ
  ΦʔϓϯιʔεԽ

  View Slide

 79. ͦΜͳ͋Δ࣌ɾɾɾ

  View Slide

 80. #%BTI$BNQʹͯ

  View Slide

 81. ݩ(.0ͷड෇ͷ
  ڮຊ͞Μͱͷग़ձ͍

  View Slide

 82. ड෇γεςϜͰ
  ىۀ͚ͨ͠Ͳ
  ·ͩΤϯδχΞ͕͍ͳ͍

  View Slide

 83. ͳΜͯૉ੖Β͍͠
  ૊Έ߹Θͤ

  View Slide

 84. ,JUBZPOͷݖར

  View Slide

 85. τϨλΛ௨ͯ͡
  σΟϥΠςουࣾʹ
  ৡ౉

  View Slide

 86. View Slide

 87. σϡʔσϦͱҾ͖ܧ͗

  View Slide

 88. ϦϦʔε͞Ε͍ͯͳ͍
  ΞϓϦͷՁ஋

  View Slide

 89. Ҿ͖ܧ͗͸
  υΩϡϝϯτϕʔεͰ

  View Slide

 90. ,JUBZPO㱠
  3&$&15*0/*45

  View Slide

 91. View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. View Slide

 95. ʮԿͷͨΊʹʯ

  View Slide

 96. ໘ന͍͜ͱΛ΍Γ͍ͨ

  View Slide

 97. 'JO

  View Slide