Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hacking with Unicode

Hacking with Unicode

This presentation explores common mistakes made by programmers when dealing with Unicode support and character encodings on the Web. For each mistake, I explain how to fix/prevent it, but also how it could possibly be exploited.

Event: HackPra — the hacking lecture at the Ruhr University in Bochum
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qFfjJ8pOrWY&hd=1 (use these slides though, not the ones in the video)
Links: http://lanyrd.com/2014/hackpra/sczxgz/

2016 update: https://speakerdeck.com/mathiasbynens/hacking-with-unicode-in-2016

Mathias Bynens

May 21, 2014
Tweet

More Decks by Mathias Bynens

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1. Unicode 2. Encodings for Unicode 3. Unicode in JavaScript

  4. Unicode in MySQL 5. Hacking with Unicode What we’ll cover
 2. (0x10FFFF + 1) code points ! ↓ ! 17 planes

  (0xFFFF + 1) code points each
 3. Code point range UTF-8 UTF-16 UTF-32 UTF-EBCDIC GB 18030 U+000000

  – U+00007F 1 2 4 1 1 U+000080 – U+00009F 2 2 for characters inherited from! GB 2312/GBK (e.g. most! Chinese characters);! 4 for! everything else U+0000A0 – U+0003FF 2 U+000400 – U+0007FF 3 U+000800 – U+003FFF 3 U+004000 – U+00FFFF 4 U+010000 – U+03FFFF 4 4 4 U+040000 – U+10FFFF 5 Number of bytes per code point
 4. Code point range UTF-8 UTF-16 UTF-32 UTF-EBCDIC GB 18030 U+000000

  – U+00007F 1 2 4 1 1 U+000080 – U+00009F 2 2 for characters inherited from! GB 2312/GBK (e.g. most! Chinese characters);! 4 for! everything else U+0000A0 – U+0003FF 2 U+000400 – U+0007FF 3 U+000800 – U+003FFF 3 U+004000 – U+00FFFF 4 U+010000 – U+03FFFF 4 4 4 U+040000 – U+10FFFF 5 Number of bytes per code point
 5. Unicode escape sequences >> '\u0041\u0042\u0043' 'ABC' >> 'I \u2661 JavaScript!'

  'I ὑ JavaScript!' can be used for U+0000 → U+FFFF
 6. !

 7. Unicode code point escapes >> '\u{41}\u{42}\u{43}' 'ABC' >> '\u{1F4A9}' '!'

  // U+1F4A9 ! can be used for U+000000 → U+10FFFF ES6
 8. Surrogate pairs // for astral code points (> 0xFFFF) function

  getSurrogates(codePoint) { var high = Math.floor((codePoint - 0x10000) / 0x400) + 0xD800; var low = (codePoint - 0x10000) % 0x400 + 0xDC00; return [ high, low ]; } ! function getCodePoint(high, low) { var codePoint = (high - 0xD800) * 0x400 + low - 0xDC00 + 0x10000; return codePoint; } ! >> getSurrogates(0x1F4A9); // U+1F4A9 is ! [ 0xD83D, 0xDCA9 ] >> getCodePoint(0xD83D, 0xDCA9); 0x1F4A9 http://mths.be/bed
 9. JavaScript string length >> 'A'.length // U+0041 1 >> 'A'

  == '\u0041' true >> 'B'.length // U+0042 1 >> 'B' == '\u0042' true
 10. String length ≠ char count >> '!'.length // U+1D400 2

  >> '!' == '\uD835\uDC00' true >> '"'.length // U+1D401 2 >> '"' == '\uD835\uDC01' true
 11. String length ≠ char count >> '!'.length // U+1F4A9 2

  >> '!' == '\uD83D\uDCA9' true insert obligatory “number two” joke here
 12. String character count function countSymbols(string) { return punycode.ucs2.decode(string).length; } !

  >> countSymbols('A') // U+0041 1 >> countSymbols('!') // U+1D400 1 >> countSymbols('!') // U+1F4A9 1 http://mths.be/punycode
 13. String character count function countSymbols(string) { return Array.from(string).length; } !

  >> countSymbols('A') // U+0041 1 >> countSymbols('!') // U+1D400 1 >> countSymbols('!') // U+1F4A9 1 ES6
 14. If we’re being pedantic… // it’s actually even more complicated:

  ! >> 'mañana' == 'mañana' false >> 'ma\xF1ana' == 'man\u0303ana' false >> 'ma\xF1ana'.length 6 >> 'man\u0303ana'.length 7
 15. function countSymbolsPedantically(string) { // Unicode Normalization, NFC form: var normalized

  = string.normalize('NFC'); // Account for astral symbols / surrogates: return Array.from(normalized).length; } ! >> countSymbolsPedantically('mañana') // U+00F1 6 >> countSymbolsPedantically('mañana') // U+006E + U+0303 6 Unicode normalization http://git.io/unorm ES6
 16. Perfect? >> var zalgo = 'H ̹̙̦̮͉̩̗̗ ͧ̇̏̊̾ Eͨ͆͒̆ͮ̃ ͏̷̮̣̫̤̣

  ̵̞̹̻ ̀̉̓ͬ͑͡ ͅ Cͯ̂͐ ͏̨̛͔̦̟͈̻ O ̜͎͍͙͚̬̝̣ ̽ͮ͐͗̀ͤ̍̀ ͢ M ̴̡̲̭͍͇̼̟̯̦ ̉̒͠ Ḛ̛̙̞̪̗ ͥ ͤͩ̾͑̔͐ ͅ Ṯ̴̷̷̗̼͍ ̿̿̓̽͐ H ̙̙ ̔̄ ͜ ';
 17. Perfect? Nope. → can be ‘fixed’ using epic regex-fu >>

  var zalgo = 'H ̹̙̦̮͉̩̗̗ ͧ̇̏̊̾ Eͨ͆͒̆ͮ̃ ͏̷̮̣̫̤̣ ̵̞̹̻ ̀̉̓ͬ͑͡ ͅ Cͯ̂͐ ͏̨̛͔̦̟͈̻ O ̜͎͍͙͚̬̝̣ ̽ͮ͐͗̀ͤ̍̀ ͢ M ̴̡̲̭͍͇̼̟̯̦ ̉̒͠ Ḛ̛̙̞̪̗ ͥ ͤͩ̾͑̔͐ ͅ Ṯ̴̷̷̗̼͍ ̿̿̓̽͐ H ̙̙ ̔̄ ͜ '; ! >> countSymbolsPedantically(zalgo) 116 // not 9
 18. Reversing a string in JavaScript // naive solution function reverse(string)

  { return string.split('').reverse().join(''); }
 19. Reversing a string in JavaScript // naive solution function reverse(string)

  { return string.split('').reverse().join(''); } ! >> reverse('abc') 'cba'
 20. Reversing a string in JavaScript // naive solution function reverse(string)

  { return string.split('').reverse().join(''); } ! >> reverse('abc') 'cba' >> reverse('mañana') // U+00F1 'anañam'
 21. Reversing a string in JavaScript // naive solution function reverse(string)

  { return string.split('').reverse().join(''); } ! >> reverse('abc') 'cba' >> reverse('mañana') // U+00F1 'anañam' >> reverse('mañana') // U+006E + U+0303 'anãnam'
 22. Reversing a string in JavaScript // naive solution function reverse(string)

  { return string.split('').reverse().join(''); } ! >> reverse('abc') 'cba' >> reverse('mañana') // U+00F1 'anañam' >> reverse('mañana') // U+006E + U+0303 'anãnam' >> reverse('!') // U+1F4A9 '��' '\uDCA9\uD83D' // the surrogate pair for !, in the wrong order
 23. “I put my thang down, flip it, and reverse it”

  — Missy ‘Misdemeanor’ Elliot, 2002
 24. Reversing a string in JavaScript // Using the Esrever library

  var reverse = esrever.reverse; ! >> reverse('abc') 'cba' >> reverse('mañana') // U+00F1 'anañam' >> reverse('mañana') // U+006E + U+0303 'anañam' >> reverse('!') // U+1F4A9 '!' http://mths.be/esrever
 25. String.fromCharCode() >> String.fromCharCode(0x0041) // U+0041 'A' // U+0041 >> String.fromCharCode(0x1F4A9)

  // U+1F4A9 '!' // U+F4A9 ! only works as you’d expect for U+0000 → U+FFFF
 26. String.fromCharCode() → use surrogate pairs for astral symbols: ! >>

  String.fromCharCode(0xD83D, 0xDCA9) '!' // U+1F4A9 ! → or just use Punycode.js: ! >> punycode.ucs2.encode([ 0x1F4A9 ]) '!' // U+1F4A9
 27. Iterate over all symbols in a string function getSymbols(string) {

  var length = string.length; var index = -1; var output = []; var character; var charCode; while (++index < length) { character = string.charAt(index); charCode = character.charCodeAt(0); if (charCode >= 0xD800 && charCode <= 0xDBFF) { // note: this doesn’t account for lone high surrogates output.push(character + string.charAt(++index)); } else { output.push(character); } } return output; } ! var symbols = getSymbols('! '); symbols.forEach(function(symbol) { assert(symbol == '! '); });
 28. Iterate over all symbols in a string for (let symbol

  of '!') { assert(symbol == '!'); } ES6
 29. Match any Unicode symbol >> /^.$/.test('!') false // doesn’t match

  line breaks, either ! >> /^[\s\S]$/.test('!') false // matches line breaks, but still doesn’t match whole astral symbols
 30. Match any Unicode symbol >> /^.$/.test('!') false // doesn’t match

  line breaks, either ! >> /^[\s\S]$/.test('!') false // matches line breaks, but still doesn’t match whole astral symbols ! >> /^[\0-\uD7FF\uDC00-\uFFFF]|[\uD800- \uDBFF][\uDC00-\uDFFF]|[\uD800-\uDBFF] $/.test('!') true // wtf
 31. >> regenerate().addRange(0x0, 0x10FFFF).toString() '[\0-\uD7FF\uDC00-\uFFFF]|[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]|[\uD800- \uDBFF]' >> regenerate() …… .addRange(0x000000, 0x10FFFF)

  // add all Unicode code points …… .removeRange('A', 'z') // remove all symbols from `A` to `z` http://mths.be/regenerate Create Unicode-aware regular expressions
 32. >> regenerate().addRange(0x0, 0x10FFFF).toString() '[\0-\uD7FF\uDC00-\uFFFF]|[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]|[\uD800- \uDBFF]' >> regenerate() …… .addRange(0x000000, 0x10FFFF)

  // add all Unicode code points …… .removeRange('A', 'z') // remove all symbols from `A` to `z` …… .remove('!') // remove U+1F4A9 PILE OF POO http://mths.be/regenerate Create Unicode-aware regular expressions
 33. >> regenerate().addRange(0x0, 0x10FFFF).toString() '[\0-\uD7FF\uDC00-\uFFFF]|[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]|[\uD800- \uDBFF]' >> regenerate() …… .addRange(0x000000, 0x10FFFF)

  // add all Unicode code points …… .removeRange('A', 'z') // remove all symbols from `A` to `z` …… .remove('!') // remove U+1F4A9 PILE OF POO …… .toString(); http://mths.be/regenerate Create Unicode-aware regular expressions
 34. >> regenerate().addRange(0x0, 0x10FFFF).toString() '[\0-\uD7FF\uDC00-\uFFFF]|[\uD800-\uDBFF][\uDC00-\uDFFF]|[\uD800- \uDBFF]' >> regenerate() …… .addRange(0x000000, 0x10FFFF)

  // add all Unicode code points …… .removeRange('A', 'z') // remove all symbols from `A` to `z` …… .remove('!') // remove U+1F4A9 PILE OF POO …… .toString(); '[\0-\x1F\x21-\x40\x7B-\uD7FF\uDC00-\uFFFF]|[\uD800-\uDBFF][\uDC00- \uDFFF]|[\uD800-\uDBFF]' http://mths.be/regenerate Create Unicode-aware regular expressions
 35. >> var regenerate = require('regenerate'); >> var symbols = require('unicode-7.0.0/scripts/Greek/symbols');

  >> var set = regenerate(symbols); >> set.toString(); http://mths.be/regenerate Create Unicode-aware regular expressions http://mths.be/node-unicode-data
 36. >> var regenerate = require('regenerate'); >> var symbols = require('unicode-7.0.0/scripts/Greek/symbols');

  >> var set = regenerate(symbols); >> set.toString(); '[\u0370-\u0373\u0375-\u0377\u037A-\u037D\u037F\u0384\u0386\u0388- \u038A\u038C\u038E-\u03A1\u03A3-\u03E1\u03F0-\u03FF\u1D26-\u1D2A \u1D5D-\u1D61\u1D66-\u1D6A\u1DBF\u1F00-\u1F15\u1F18-\u1F1D\u1F20- \u1F45\u1F48-\u1F4D\u1F50-\u1F57\u1F59\u1F5B\u1F5D\u1F5F-\u1F7D \u1F80-\u1FB4\u1FB6-\u1FC4\u1FC6-\u1FD3\u1FD6-\u1FDB\u1FDD-\u1FEF \u1FF2-\u1FF4\u1FF6-\u1FFE\u2126\uAB65]|\uD800[\uDD40-\uDD8C\uDDA0]| \uD834[\uDE00-\uDE45]' http://mths.be/regenerate Create Unicode-aware regular expressions http://mths.be/node-unicode-data
 37. Regex character classes >> /[a-c]/ // matches: // U+0061 LATIN

  SMALL LETTER A // U+0062 LATIN SMALL LETTER B // U+0063 LATIN SMALL LETTER C >> /^[a-c]$/.test('a') true >> /^[a-c]$/.test('b') true >> /^[a-c]$/.test('c') true
 38. >> /[!-"]/ // matches: // U+1F4A9 PILE OF POO //

  U+1F4AA FLEXED BICEPS // U+1F4AB DIZZY SYMBOL >> /^[!-"]$/.test('!') true >> /^[!-"]$/.test('#') true >> /^[!-"]$/.test('"') true Regex character classes
 39. >> /[!-"]/ // matches: // U+1F4A9 PILE OF POO //

  U+1F4AA FLEXED BICEPS // U+1F4AB DIZZY SYMBOL >> /^[!-"]$/.test('!') true >> /^[!-"]$/.test('#') true >> /^[!-"]$/.test('"') true Regex character classes ✘
 40. Regex character classes >> /[!-"]/ SyntaxError: Invalid regular expression: Range

  out of order in character class >> /[\uD83D\uDCA9-\uD83D\uDCAB]/
 41. Regex character classes >> /[!-"]/ SyntaxError: Invalid regular expression: Range

  out of order in character class >> /[\uD83D\uDCA9-\uD83D\uDCAB]/
 42. Regex character classes ES6 ✔ >> /[!-"]/u // matches: //

  U+1F4A9 PILE OF POO // U+1F4AA FLEXED BICEPS // U+1F4AB DIZZY SYMBOL >> /^[!-"]$/u.test('!') true >> /^[!-"]$/u.test('#') true >> /^[!-"]$/u.test('"') true
 43. CREATE TABLE `table_name` ( `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `column_name` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 44. CREATE TABLE `table_name` ( `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `column_name` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 45. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1 ! mysql> SHOW WARNINGS; +---------+------+--------------------------------------------+ | Level | Code | Message | +---------+------+--------------------------------------------+ | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' | | | | for column 'column_name' at row 1 | +---------+------+--------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec)
 46. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1 ! mysql> SHOW WARNINGS; +---------+------+--------------------------------------------+ | Level | Code | Message | +---------+------+--------------------------------------------+ | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' | | | | for column 'column_name' at row 1 | +---------+------+--------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec)
 47. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1 ! mysql> SHOW WARNINGS; +---------+------+--------------------------------------------+ | Level | Code | Message | +---------+------+--------------------------------------------+ | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' | | | | for column 'column_name' at row 1 | +---------+------+--------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec)
 48. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1 ! mysql> SHOW WARNINGS; +---------+------+--------------------------------------------+ | Level | Code | Message | +---------+------+--------------------------------------------+ | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' | | | | for column 'column_name' at row 1 | +---------+------+--------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec)
 49. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1 ! mysql> SHOW WARNINGS; +---------+------+--------------------------------------------+ | Level | Code | Message | +---------+------+--------------------------------------------+ | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' | | | | for column 'column_name' at row 1 | +---------+------+--------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec) ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec) ✘
 50. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo!bar | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec) http://mths.be/utf8mb4
 51. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo!bar | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec) http://mths.be/utf8mb4
 52. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo!bar | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec) http://mths.be/utf8mb4
 53. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id =

  9001; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 ! mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001; +-------------+ | column_name | +-------------+ | foo!bar | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec) http://mths.be/utf8mb4 ✔
 54. $ curl -sL http://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n

  19 000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |<.p.>.H.e.r.e. .| 000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .| 000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.| 000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.| 00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.| 00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.| 00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.| 00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .| 00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .| 00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.| 00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.| 00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...| 00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |<./.p.>.....<.p.| 00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>.<script> alert| 000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");</script| 000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> <./.p.>.....<.| 000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...<.| 000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....| 000003e0
 55. $ curl -sL http://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n

  19 000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |<.p.>.H.e.r.e. .| 000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .| 000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.| 000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.| 00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.| 00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.| 00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.| 00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .| 00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .| 00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.| 00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.| 00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...| 00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |<./.p.>.....<.p.| 00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>.<script> alert| 000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");</script| 000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> <./.p.>.....<.| 000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...<.| 000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....| 000003e0
 56. $ curl -sL http://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n

  19 000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |<.p.>.H.e.r.e. .| 000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .| 000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.| 000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.| 00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.| 00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.| 00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.| 00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .| 00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .| 00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.| 00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.| 00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...| 00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |<./.p.>.....<.p.| 00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>.<script> alert| 000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");</script| 000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> <./.p.>.....<.| 000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...<.| 000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....| 000003e0
 57. $ curl -sL http://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n

  19 000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |<.p.>.H.e.r.e. .| 000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .| 000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.| 000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.| 00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.| 00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.| 00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.| 00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .| 00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .| 00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.| 00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.| 00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...| 00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |<./.p.>.....<.p.| 00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>.<script> alert| 000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");</script| 000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> <./.p.>.....<.| 000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...<.| 000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....| 000003e0 (U+3C73 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C73)
 58. $ curl -sL http://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n

  19 000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |<.p.>.H.e.r.e. .| 000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .| 000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.| 000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.| 00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.| 00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.| 00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.| 00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .| 00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .| 00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.| 00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.| 00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...| 00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |<./.p.>.....<.p.| 00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>.<script> alert| 000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");</script| 000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> <./.p.>.....<.| 000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...<.| 000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....| 000003e0 ᷼ (U+6372 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6372)
 59. $ curl -sL http://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n

  19 000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |<.p.>.H.e.r.e. .| 000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .| 000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.| 000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.| 00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.| 00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.| 00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.| 00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .| 00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .| 00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.| 00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.| 00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...| 00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |<./.p.>.....<.p.| 00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>.<script> alert| 000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");</script| 000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> <./.p.>.....<.| 000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...<.| 000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....| 000003e0 (U+6970 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6970)
 60. $ hexdump -C utf-32-xss.html 00000000 00 00 22 00 00

  00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...<....s| 00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p| 00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l| 00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(| 00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..<..../| 00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i| 00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.| 0000006c
 61. $ hexdump -C utf-32-xss.html 00000000 00 00 22 00 00

  00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...<....s| 00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p| 00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l| 00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(| 00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..<..../| 00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i| 00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.| 0000006c
 62. $ hexdump -C utf-32-xss.html 00000000 00 00 22 00 00

  00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...<....s| 00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p| 00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l| 00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(| 00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..<..../| 00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i| 00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.| 0000006c ∀ (U+2200 FOR ALL)
 63. $ hexdump -C utf-32-xss.html 00000000 00 00 22 00 00

  00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...<....s| 00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p| 00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l| 00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(| 00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..<..../| 00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i| 00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.| 0000006c (U+3E00 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E00)
 64. $ hexdump -C utf-32-xss.html 00000000 00 00 22 00 00

  00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...<....s| 00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p| 00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l| 00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(| 00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..<..../| 00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i| 00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.| 0000006c (U+3C00 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3C00)
 65. $ hexdump -C utf-32-xss.html 00000000 00 00 22 00 00

  00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...<....s| 00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p| 00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l| 00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(| 00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..<..../| 00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i| 00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.| 0000006c s (U+0073 LATIN SMALL LETTER S)
 66. <script> // <?php echo strip($userInput); ?> </script> ! <?php /*

  Note: `strip()` strips ASCII newlines and `</script`. */ ?>
 67. var data = '"Hello\u2028"'; // JSON-formatted data containing a string

  // containing an (unescaped!) Line Separator ! eval('(' + data + ')'); // i SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL ! JSON.parse(data); // i 'Hello\u2028'
 68. var data = 'foo\u2028'; ! var serialized = JSON.stringify(data); //

  i '"foo\u2028"' (contains the raw, unescaped // Unicode symbol) ! var escaped = jsesc(data, { 'json': true }); // i '"foo\\u2028"' (contains an escape sequence // for the Unicode symbol i safer) ! JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped); // i true (both strings unserialize to the same value) http://mths.be/jsesc
 69. var data = 'foo\u2028'; ! var serialized = JSON.stringify(data); //

  i '"foo\u2028"' (contains the raw, unescaped // Unicode symbol) ! var escaped = jsesc(data, { 'json': true }); // i '"foo\\u2028"' (contains an escape sequence // for the Unicode symbol i safer) ! JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped); // i true (both strings unserialize to the same value) http://mths.be/jsesc
 70. var data = 'foo\u2028'; ! var serialized = JSON.stringify(data); //

  i '"foo\u2028"' (contains the raw, unescaped // Unicode symbol) ! var escaped = jsesc(data, { 'json': true }); // i '"foo\\u2028"' (contains an escape sequence // for the Unicode symbol i safer) ! JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped); // i true (both strings unserialize to the same value) http://mths.be/jsesc
 71. var string = String.fromCharCode(0xD800); // a string containing an (unescaped!)

  // lone surrogate ! var data = JSON.stringify(string); // the same string as JSON-formatted data ! storeInDatabaseAsUtf8(data); // " error/crash ! sendOverWebSocketConnection(data); // " error/crash/DoS
 72. var data = 'foo\uD800'; ! var serialized = JSON.stringify(data); //

  i '"foo\uD800"' (contains the raw, unescaped // Unicode symbol) ! var escaped = jsesc(data, { 'json': true }); // i '"foo\\uD800"' (contains an escape sequence // for the Unicode symbol i safer) ! JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped); // i true (both strings unserialize to the same value) http://mths.be/jsesc
 73. var data = 'foo\uD800'; ! var serialized = JSON.stringify(data); //

  i '"foo\uD800"' (contains the raw, unescaped // Unicode symbol) ! var escaped = jsesc(data, { 'json': true }); // i '"foo\\uD800"' (contains an escape sequence // for the Unicode symbol i safer) ! JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped); // i true (both strings unserialize to the same value) http://mths.be/jsesc
 74. var data = 'foo\uD800'; ! var serialized = JSON.stringify(data); //

  i '"foo\uD800"' (contains the raw, unescaped // Unicode symbol) ! var escaped = jsesc(data, { 'json': true }); // i '"foo\\uD800"' (contains an escape sequence // for the Unicode symbol i safer) ! JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped); // i true (both strings unserialize to the same value) http://mths.be/jsesc
 75. CVE-2013-4338 “wp-includes/functions.php in WordPress before 3.6.1 does not properly determine

  whether data has been serialize()d, which allows remote attackers to execute arbitrary code by triggering erroneous PHP unserialize() operations.” http://mths.be/brq
 76. function is_serialized( $data ) { $data = trim( $data );

  $length = strlen( $data ); $lastc = $data[$length - 1]; if ( ';' !== $lastc && '}' !== $lastc ) return false; $token = $data[0]; switch ( $token ) { case 's' : if ( '"' !== $data[$length - 2] ) return false; case 'a' : case 'O' : return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9]+:/s", $data ); case 'b' : case 'i' : case 'd' : return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9.E-]+;\$/", $data ); } return false; } http://mths.be/brq
 77. function is_serialized( $data ) { $data = trim( $data );

  $length = strlen( $data ); $lastc = $data[$length - 1]; if ( ';' !== $lastc && '}' !== $lastc ) return false; $token = $data[0]; switch ( $token ) { case 's' : if ( '"' !== $data[$length - 2] ) return false; case 'a' : case 'O' : return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9]+:/s", $data ); case 'b' : case 'i' : case 'd' : return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9.E-]+;\$/", $data ); } return false; } http://mths.be/brq
 78. WordPress Before writing it to the database, data gets serialized

  only if it’s an array or an object, or if is_serialized($data) returns true (double serialization) ! After retrieving data from the database, it gets unserialized only if is_serialized($data) returns true http://mths.be/brq
 79. WordPress Before writing it to the database, data gets serialized

  only if it’s an array or an object, or if is_serialized($data) returns true (double serialization) ! After retrieving data from the database, it gets unserialized only if is_serialized($data) returns true http://mths.be/brq uses MySQL’s ✌️utf8✌️
 80. class Foo { private $command; public function setCommand($command) { $this->command

  = $command; } public function __destruct() { if ($this->command) { shell_exec($this->command); } } } ! $object = new Foo(); $object->setCommand('echo "pwned!" > /tmp/pwned.txt'); $serialized = serialize($object); $payload = $serialized . '!'; http://mths.be/brq
 81. “[The following C# code] takes a provided HTML string and

  removes any potentially dangerous XSS HTML tags using a whitelist approach.” http://mths.be/brp
 82. private static Regex _whitelist = new Regex(@" ^</?(a|b(lockquote)?|code|em|h(1|2|3)|i|li|ol|p(re)?|s(ub| up|trong|trike)?|ul)>$ |^<(b|h)r\s?/?>$

  |^<a[^>]+>$ |^<img[^>]+/?>$", RegexOptions.Singleline | RegexOptions.IgnorePatternWhitespace | RegexOptions.ExplicitCapture | RegexOptions.Compiled ); http://mths.be/brp
 83. /// <summary> /// sanitize any potentially dangerous tags from the

  provided /// raw HTML input using a whitelist based approach, leaving /// the "safe" HTML tags /// </summary> public static string Sanitize(string html) { var tagname = ""; Match tag; var tags = _tags.Matches(html); // iterate through all HTML tags in the input for (int i = tags.Count-1; i > -1; i--) { tag = tags[i]; tagname = tag.Value.ToLower(); if (!_whitelist.IsMatch(tagname)) { // not on our whitelist? I SAY GOOD DAY TO YOU, SIR. GOOD DAY! html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } http://mths.be/brp
 84. /// <summary> /// sanitize any potentially dangerous tags from the

  provided /// raw HTML input using a whitelist based approach, leaving /// the "safe" HTML tags /// </summary> public static string Sanitize(string html) { var tagname = ""; Match tag; var tags = _tags.Matches(html); // iterate through all HTML tags in the input for (int i = tags.Count-1; i > -1; i--) { tag = tags[i]; tagname = tag.Value.ToLower(); if (!_whitelist.IsMatch(tagname)) { // not on our whitelist? I SAY GOOD DAY TO YOU, SIR. GOOD DAY! html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } http://mths.be/brp
 85. /// <summary> /// sanitize any potentially dangerous tags from the

  provided /// raw HTML input using a whitelist based approach, leaving /// the "safe" HTML tags /// </summary> public static string Sanitize(string html) { var tagname = ""; Match tag; var tags = _tags.Matches(html); // iterate through all HTML tags in the input for (int i = tags.Count-1; i > -1; i--) { tag = tags[i]; tagname = tag.Value.ToLower(); if (!_whitelist.IsMatch(tagname)) { // not on our whitelist? I SAY GOOD DAY TO YOU, SIR. GOOD DAY! html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } http://mths.be/brp
 86. else if (tagname.StartsWith("<a")) { // detailed <a> tag checking if

  (!IsMatch(tagname, @"<a\s href=""(\#\d+|(https?|ftp)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+)"" (\stitle=""[^""]+"")?\s?>")) { html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } } else if (tagname.StartsWith("<img")) { // detailed <img> tag checking if (!IsMatch(tagname, @"<img\s src=""https?://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+"" (\swidth=""\d{1,3}"")? (\sheight=""\d{1,3}"")? (\salt=""[^""]*"")? http://mths.be/brp
 87. else if (tagname.StartsWith("<a")) { // detailed <a> tag checking if

  (!IsMatch(tagname, @"<a\s href=""(\#\d+|(https?|ftp)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+)"" (\stitle=""[^""]+"")?\s?>")) { html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } } else if (tagname.StartsWith("<img")) { // detailed <img> tag checking if (!IsMatch(tagname, @"<img\s src=""https?://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+"" (\swidth=""\d{1,3}"")? (\sheight=""\d{1,3}"")? (\salt=""[^""]*"")? http://mths.be/brp
 88. else if (tagname.StartsWith("<a")) { // detailed <a> tag checking if

  (!IsMatch(tagname, @"<a\s href=""(\#\d+|(https?|ftp)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+)"" (\stitle=""[^""]+"")?\s?>")) { html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } } else if (tagname.StartsWith("<img")) { // detailed <img> tag checking if (!IsMatch(tagname, @"<img\s src=""https?://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+"" (\swidth=""\d{1,3}"")? (\sheight=""\d{1,3}"")? (\salt=""[^""]*"")? http://mths.be/brp
 89. else if (tagname.StartsWith("<a")) { // detailed <a> tag checking if

  (!IsMatch(tagname, @"<a\s href=""(\#\d+|(https?|ftp)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+)"" (\stitle=""[^""]+"")?\s?>")) { html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } } else if (tagname.StartsWith("<img")) { // detailed <img> tag checking if (!IsMatch(tagname, @"<img\s src=""https?://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+"" (\swidth=""\d{1,3}"")? (\sheight=""\d{1,3}"")? (\salt=""[^""]*"")? http://mths.be/brp <img ̊ src="404" onerror="alert('XSS')">
 90. else if (tagname.StartsWith("<a")) { // detailed <a> tag checking if

  (!IsMatch(tagname, @"<a\s href=""(\#\d+|(https?|ftp)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+)"" (\stitle=""[^""]+"")?\s?>")) { html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } } else if (tagname.StartsWith("<img")) { // detailed <img> tag checking if (!IsMatch(tagname, @"<img\s src=""https?://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+"" (\swidth=""\d{1,3}"")? (\sheight=""\d{1,3}"")? (\salt=""[^""]*"")? http://mths.be/brp <img ̊ src="404" onerror="alert('XSS')">
 91. else if (tagname.StartsWith("<a")) { // detailed <a> tag checking if

  (!IsMatch(tagname, @"<a\s href=""(\#\d+|(https?|ftp)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+)"" (\stitle=""[^""]+"")?\s?>")) { html = html.Remove(tag.Index, tag.Length); } } else if (tagname.StartsWith("<img")) { // detailed <img> tag checking if (!IsMatch(tagname, @"<img\s src=""https?://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]+"" (\swidth=""\d{1,3}"")? (\sheight=""\d{1,3}"")? (\salt=""[^""]*"")? http://mths.be/brp <img ̊ src="404" onerror="alert('XSS')"> <img ̊ src="404" onerror="alert('XSS')">
 92. function getTweetHtml(tweet) { var htmlEscapedTweet = htmlEscape(tweet); if (containsEmoji(htmlEscapedTweet)) {

  return replaceSymbolsWithImgTags( AccidentallyUndoHtmlEscaping(htmlEscapedTweet) ); } else { return htmlEscapedTweet; } } http://mths.be/bsq