Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Realforceを濡らしてしまった話

astolfo
February 28, 2022

 Realforceを濡らしてしまった話

Arcana Meetup #78

astolfo

February 28, 2022
Tweet

More Decks by astolfo

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. 3FBMGPSDFΛೞΒͯ͠͠·ͬͨ࿩
  Mattenn
  2022/03/04 arcana meetup

  View full-size slide

 2. ॏཁࣄ߲
  ࢲ෺Ͱ͢
  ※͔ͩΒͱݴͬͯ҆৺Ͱ͖Δ༁Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ࠷ۙϦϯάϑΟοτͱΠϯϑϥ੔උָ͕͍͠


  • Լهͷ৘ใΛืू͍ͯ͠·͢


  • ͓͢͢Ίͷ೔ৗܥΞχϝ


  • շదʹ৸ΕΔํ๏


  • շదʹى͖ΕΔํ๏


  • ҆͘PS4ΛೖखͰ͖Δํ๏

  View full-size slide

 4. ͋Δ౔༵೔
  • ʮ͜ͷޙͷ༑ୡͷҾͬӽ͠ɺԿΛ͍͚࣋ͬͯ͹͍͍͔εϓϨουγʔτΛ֬
  ೝ͠Α͏ʯ


  • USBέʔϒϧ͕ͦ͞͝


  • ͋ͬ๻ͷίʔϥ͕ʂʂʂ

  View full-size slide

 5. ೞΒͯ͠͠·ͬͨ

  View full-size slide

 6. ΍ͬͪΌͬͨ…
  • ͱΓ͋͑ͣ১͖औΔ


  • ਫؾ͕੾Εͨ͸ͣͱࢥͬͯύιίϯʹܨ͙


  • ͳΜ͔CommandΩʔ͕ͣͬͱೖྗ͞Εͨঢ়ଶʹͳΔ…

  View full-size slide

 7. ߟ͑Δ
  • தݹͰ୳͢


  • 17,000ԁ͸݁ߏ௧͍


  • ิঈ࢖͑ͳ͍͔ߟ͑Δ


  • πΫϞͰิঈʹೖΒͣʹങͬͯ͠·ͬͨ


  • ϤυόγͷΫϨΧͷิঈ͕࢖͑Δ͸͚ͣͩͲखॱ஌Βͳ͍


  • ࣗ෼Ͱ࣏͢


  • Ͱ͖Δͷ͔ʁ

  View full-size slide

 8. ߟ͑Δ
  • தݹͰ୳͢


  • 17,000ԁ͸݁ߏ௧͍


  • ิঈ࢖͑ͳ͍͔ߟ͑Δ


  • πΫϞͰิঈʹೖΒͣʹങͬͯ͠·ͬͨ


  • ϤυόγͷΫϨΧͷิঈ͕࢖͑Δ͸͚ͣͩͲखॱ஌Βͳ͍


  • ࣗ෼Ͱ࣏͢


  • Ͱ͖Δͷ͔ʁ
  ͓͕͔͔ۚΔ

  View full-size slide

 9. ߟ͑Δ
  • தݹͰ୳͢


  • 17,000ԁ͸݁ߏ௧͍


  • ิঈ࢖͑ͳ͍͔ߟ͑Δ


  • πΫϞͰิঈʹೖΒͣʹങͬͯ͠·ͬͨ


  • ϤυόγͷΫϨΧͷิঈ͕࢖͑Δ͸͚ͣͩͲखॱ஌Βͳ͍


  • ࣗ෼Ͱ࣏͢


  • Ͱ͖Δͷ͔ʁ
  ͓͕͔͔ۚΔ
  ͕͔͔࣌ؒΔ

  View full-size slide

 10. ߟ͑Δ
  • தݹͰ୳͢


  • 17,000ԁ͸݁ߏ௧͍


  • ิঈ࢖͑ͳ͍͔ߟ͑Δ


  • πΫϞͰิঈʹೖΒͣʹങͬͯ͠·ͬͨ


  • ϤυόγͷΫϨΧͷิঈ͕࢖͑Δ͸͚ͣͩͲखॱ஌Βͳ͍


  • ࣗ෼Ͱ࣏͢


  • Ͱ͖Δͷ͔ʁ
  ͓͕͔͔ۚΔ
  ͕͔͔࣌ؒΔ
  ָͦ͠͏

  View full-size slide

 11. ʊਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹָͦ͠͏ɹʻ
  ʉ:?:?:?:?:?:?ʉ

  View full-size slide

 12. ෼ղखॱ஌Βͳ͍͚Ͳ·͋ͳΜͱ͔ͳΔ΍Ζ

  View full-size slide

 13. ඞཁͳ΋ͷ
  • ϓϥευϥΠόʔ


  • ߗ͍ΧʔυʢSuicaͱ͔ʣ


  • ༰ثͷ֖ʢ͍ͬͺ͍ʣ

  View full-size slide

 14. ஫ҙࣄ߲
  •อূ͕ޮ͔ͳ͘ͳΓ·͢ʢॏཁʣ


  • ੩ిؾʹ஫ҙ


  • पΓʹԿ΋෺͕ͳ͍৔ॴͰ࣮ࢪ͢Δ͜ͱʢཧ༝͸ޙड़ʣ

  View full-size slide

 15. खॱ
  • 1. VOIDγʔϧΛണ͕͢


  • 2. ωδΛ֎͢

  View full-size slide

 16. खॱ
  • 3. ߗ͍ΧʔυΛ࢖ͬͯ௺Λ֎͢

  View full-size slide

 17. खॱ
  • ͜Μʹͪ͸

  View full-size slide

 18. खॱ
  • 4. ্ͷϑϨʔϜͱԼͷΧόʔ͕औΕΔͷͰ֎͢


  • 5. USBͷ઀ଓ෦෼Λஸೡʹ֎͢

  View full-size slide

 19. खॱ
  • 6. ωδΛ֎͢


  • ̎छྨ͋ΔͷͰ஫ҙ
  ໼ҹ͕͋Δछྨͱͳ͍छྨͷ̎λΠϓ͋Δ

  View full-size slide

 20. खॱ
  • 7. গ͠ྗΛೖΕͯج൘ͱۚଐϑϨʔϜͷؒΛ։͚Δ


  • ͜ΕͰϝΧͱج൘Λ෼཭Ͱ͖ͨ


  • 8. ਫ͕͍ͭͯͨΒ১͖औΔ

  View full-size slide

 21. ͱ͜ΖͰ
  • ͪΐͬͱ؍࡯


  • ന͍෦෼ʹిؾ͕ଟ͘ྲྀΕΔͱɺೖ
  ྗ͞Εͨͱ൑ఆ͢ΔΈ͍ͨ


  • εϚϗͷλονύωϧΈ͍ͨͰ͢Ͷ

  View full-size slide

 22. ͱ͜ΖͰ
  • ͪΐͬͱ؍࡯


  • ന͍෦෼ʹిؾ͕ଟ͘ྲྀΕΔͱɺೖ
  ྗ͞Εͨͱ൑ఆ͢ΔΈ͍ͨ


  • εϚϗͷλονύωϧΈ͍ͨͰ͢Ͷ


  • ·͋εϚϗͱҰॹͳΜͰ͕͢

  View full-size slide

 23. खॱ
  • 9. ϥόʔΧοϓͷ෦෼Λ֎ͯ͠όωΛऔͬͯਫؾΛ১͖औΔ


  • όω͕௒ࢄཚ͢ΔͷͰ஫ҙ


  • ࠓճ͸CommandΩʔʹਫؾ͕͍ͭͯͨʢˠ௨ిঢ়ଶʹͳͬͯͨʣ


  • 10. ৻ॏʹج൫ͷ্ʹόωͱϥόʔΧοϓΛஔ͘
  େྔͷϥόʔΧοϓͷը૾
  ʢू߹ମڪා঱ͷਓʹ͸Ωπ͍ͷͰলུʣ

  View full-size slide

 24. खॱ
  • 11. ৻ॏʹۚଐϑϨʔϜͷ্ʹஔ͘


  • 12. ؤுͬͯζϨͳ͍Α͏ʹͻͬ͘Γ
  ฦ͢

  View full-size slide

 25. खॱ
  • 13. Ͷ͡ࢭΊ


  • 14. ٯͷखॱͰΧόʔ΍ϑϨʔϜΛͭ
  ͚Δ

  View full-size slide

 26. ·ͱΊ
  • ࣗ෼Ͱ෼ղͨ͜͠ͱʹΑͬͯඅ༻Λ͔͚ͣʹ̎࣌ؒͰमཧ͕Ͱ͖ͨ


  • ಺෦ߏ଄ΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʢେऩ֭ʣ


  • ωδͷछྨ΋̏छྨ͚ͩ


  • Ͳ͜ʹԿͷωδ͕ඞཁ͔͕Θ͔Γ΍͍͢࡞Γʹͳ͍ͬͯͨ


  • ࣍յΕͯ΋Ͳ͜Λ௚ͨ͠Β͍͍͔Θ͔Δ҆৺ײ͕ಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ

  View full-size slide