Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

多分わかるServerless Framework

astolfo
February 26, 2021

多分わかるServerless Framework

astolfo

February 26, 2021
Tweet

More Decks by astolfo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ଟ෼Θ͔Δ


  Serverless Framework
  ARCANA Meetup
  Nakao Takamasa

  View Slide

 2. ࠓճͷझࢫ
  • αʔόʔϨε͸Կͳͷ͔ɺͦͯ͠Ͳ͏͍͏࣌ʹ໾ʹཱͭͷ͔ཧղͰ͖
  ΔΑ͏ʹͳΔ


  • Serverless FrameworkͱLambda͕ͳΜͳͷ͔গ͠Ͱ΋ཧղͰ͖ΔΑ
  ͏ʹͳΔ


  • جૅͷجૅΛ࿩͠·͢


  • AWS͕བྷΈ࢝ΊΔͱ͜Ζ·Ͱ͸࿩͠·ͤΜ

  View Slide

 3. ΅͘
  ͠͝ͱ


  ɾLaravelͱJQueryͰԥΓ౗͢


  ࠓقΞχϝ


  ɾͷΜͷΜͼΑΓΛ؍͍ͯ·͢

  View Slide

 4. ʮࠓ൩ͷΞχϝͳΜ͚ͩͬʯ

  View Slide

 5. SlackͷbotΛ࡞Γ·ͨ͠

  View Slide

 6. ̍೔̍ճ͔͠ಈ͔ͳ͍ίʔυര஀

  View Slide

 7. ͔͠͠ɺPCʹίʔυ͕͋ΔͷͰPCΛด͡Δͱ
  ಈ͍ͯ͘Ε·ͤΜ

  View Slide

 8. ͳͷͰαʔόͰಈ͔͠·͠ΐ͏

  View Slide

 9. αʔόͰಈ͔͠·͠ΐ͏
  • ద౰ͳαʔό(VPS)Λܖ໿͠·͢


  • SSH΍sudo·ΘΓͱ͍ͬͨUNIXؔ࿈ͷઃఆΛ͠·͢


  • npmΛೖΕ·͢


  • Node.jsΛೖΕ·͢


  • ϑΝΠϧΛSFTPͱ͔Ͱసૹ͠·͢


  • CronͰఆظతʹಈ͘Α͏ʹ͠·͢

  View Slide

 10. ͜ͷํ๏ʹ͸՝୊఺͕͋Δ

  View Slide

 11. ՝୊఺
  • ίʔυΛಈ͔͍͚ͨͩ͠ͳͷʹLinuxͷߏஙΛͯ͠Δ


  • Πϯϑϥ஌ࣝͷͳ͍ํʹͱͬͯ͸ॳݟࡴ͠


  • ಈ͍͍ͯͳ͍࣌ؒ΋՝ۚ͞Ε͍ͯΔ


  • 1೔1ඵ͚ͩಈ͘ίʔυ͕͋ͬͨΒ࢒Γͷ࣌ؒͷ՝ۚ͸…

  View Slide

 12. ࣮૷͞Εͨӡ༻

  View Slide

 13. ސ٬͕ຊ౰ʹ
  ඞཁͩͬͨ΋ͷ
  ࣮૷͞Εͨӡ༻

  View Slide

 14. Lambda
  • AWS͕ఏڙ͢ΔɺίʔυΛ࣮ߦͯ͘͠ΕΔ΍ͭ


  • ͱΓ͋͑ͣjs͕ಈ͘؀ڥΛ͘ΕΔ


  • 1ϛϦඵ͋ͨΓͰ՝ۚ͞ΕΔ


  • 0.0000000021USD


  • ·͔͔͋࣌ؒͬͯ΋ߴ͘͸ͳ͍ΑͶ

  View Slide

 15. • MicrosoftʮαʔόϨεͳAzure FunctionsϦϦʔε͠·͢ʯ


  • IBMʮαʔόϨεͳIBM Cloud FunctionsϦϦʔε͠·͢ʯ


  • GoogleʮαʔόϨεͳGoogle Cloud FunctionsϦϦʔε͠·͢ʯ

  View Slide

 16. ‧‪‬‭⛺è䡢(’ω’)䡢è⛺䡡‬‪‧


  ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋͋

  View Slide

 17. αʔϏε͝ͱʹίϚϯυ֮͑ΜͷͭΒ͍͠


  แׅతʹͳΜ͔΍ͬͯ͘ΕΔ΋ͷ͸ͳ͍ͷ͔…

  View Slide

 18. ͋ΔΜͩͳͦΕ͕

  View Slide

 19. Serverless Framework
  • ࠓ೔ͷຊ୊


  • αʔόʔϨεܥͷߏ੒Λָʹ؅ཧͯ͘͠ΕΔπʔϧ


  • ָʢ؆୯ͱ͸ݴͬͯͳ͍ʣ

  View Slide

 20. Serverless Frameworkͷಋೖ
  • NpmΛಋೖ͍ͯ͠Δ؀ڥͰҎԼͷίϚϯυΛୟ͘


  • ؆୯Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 21. ϓϩόΠμʔΞΧ΢ϯτͷઃఆ
  • Serverless Framework͸֤αʔόʔϨεαʔϏεΛแׅͯ͘͠ΕΔ΍
  ͭͳͷͰɺʮAWSͷLambdaͰ΍Δͱ͖͸͜ͷAPIΩʔ࢖ͬͯͶʯͱ
  ࣄલʹઃఆͯ͋͛͠Δඞཁ͕͋Δ


  • APIΩʔͷൃߦ͕ඞཁͳͷͰAWSͳΒϧʔτϢʔβʔͰೖͬͯIAM
  ϢʔβʔΛ৽ن࡞੒͓ͯ͘͠

  View Slide

 22. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒

  View Slide

 23. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  σΟϨΫτϦΛ࡞Δ

  View Slide

 24. ϓϩδΣΫτͷ࡞੒
  BXTͷMBNCEBͰ/PEFKTΛ
  ࢖͏ͱ͖ͷςϯϓϨʔτ
  ໊લ

  View Slide

 25. ࡞Δ
  • ಈ͔͍ͨ͠ίʔυΛ͕Γ͕Γॻ͘

  View Slide

 26. ࡞Δ
  • ͍͍Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 27. ิ଍ࣄ߲
  • ؀ڥม਺͸serverless.ymlͰߦ͏


  • API GatewayͷઃఆͳͲ΋͜͜Ͱߦ͏

  View Slide

 28. σϓϩΠ
  • sls deployͰOK


  • ϥΠϒϥϦ΋Α͠ͳʹ
  ͯ͘͠ΕΔ


  • ZIPͰݻΊͯS3ʹ্͛ͯ
  CFnͰల։͢Δ·Ͱશ
  ࣗಈͰ͢Δ

  View Slide

 29. • ʮServerless Frameworkͷ΄͏͕೉ͦ͠͏ʹݟ͑ΔΜ͚ͩͲʯ


  • ʮ͜Ε࢖ΘͣʹLambdaͰ΍ͬͨ΄͏ָ͕ͳΜ͡Όͳ͍ͷʯ

  View Slide

 30. ಉ͜͡ͱΛLambdaͰ΍Δ৔߹
  • σΟϨΫτϦΛzipͰѹॖ͢Δʢnode_modules΋ͦͷ··Ͱྑ͍ʣ


  • AWSͷϚωδϝϯτ ίϯιʔϧΛ։͖ɺlambdaΛ։͘


  • ֘౰ϓϩδΣΫτΛબ୒


  • ZipΛΞοϓϩʔυ

  View Slide

 31. ͜͏ͳΓ͔Ͷͳ͍ͷͰ͓͢͢Ί͸͠·ͤΜ

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  • Serverless Framework͸Lambda”ͳͲ”ͷαʔόʔϨεΞʔΩςΫ
  νϟΛָʹѻ͑ΔϑϨʔϜϫʔΫ


  • AWSͷ৔߹͸APIͷઃఆͳͲ΋ࣗಈԽͰ͖ΔͨΊɺϙνϙνૢ࡞͢Δ
  ख͕ؒҰؾʹল͚Δ

  View Slide

 33. ऴΘΓ

  View Slide