Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

React製 SPA における パフォーマンスチューニング

React製 SPA における パフォーマンスチューニング

Kento TSUJI

November 23, 2018
Tweet

More Decks by Kento TSUJI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. React੡ SPA ʹ͓͚Δ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  Kento TSUJI (@maxmellon)

  Recruit Technologies Co., Ltd.

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Github: @maxmellon
  • Twitter: @maxmellon_9039
  • ϦΫϧʔτςΫϊϩδʔζ 18೥ ৽ଔೖࣾ

  ࣾձਓྺ ൒೥ʂʂʂ (Vim ྺ 5೥)
  • ޷෺: ͏ͲΜ, Vim, pipeline-operator

  View full-size slide

 3. maxmellon/vim-jsx-pretty 157 ⭐

  View full-size slide

 4. ReactύϑΥνϡهࣄͰ ͸ͯͿ500 ߦ͖·ͨ͠ ✨

  View full-size slide

 5. ͬͦ͘͞Ͱ͕͢

  View full-size slide

 6. SPAʹԿΛٻΊ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 7. ͬ͘͘͞͞ͱ

  View full-size slide

 8. ͭ·Γ SPA ʹ
  ٻΊΒΕ͍ͯΔ΋ͷ͸
  ѹ౗తͳϢʔβʔମݧ

  View full-size slide

 9. ѹ౗తͳϢʔβʔମݧΛ
  ࣮ݱ͢Δʹ͸Կ͕ඞཁ͔ʁ

  View full-size slide

 10. ύϑΥʔϚϯε

  View full-size slide

 11. Ϧονͳදݱྗ

  View full-size slide

 12. Մ༻ੑ
  ʢΦϑϥΠϯͰ࢖͑Δʣ

  View full-size slide

 13. ࠓճ͸
  SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε
  ʹ͍͓ͭͯ࿩Λ͠·͢

  View full-size slide

 14. • ॳظϨϯμϦϯάͷ଎౓Λߴ଎Խ
  SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε

  View full-size slide

 15. SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε
  • ॳظϨϯμϦϯάͷ଎౓Λߴ଎Խ

  ˠ ͜Ε͸ SEO ରࡦͷҙຯ΋͋Δ

  ˠ ͜Ε͸৭ΜͳॴͰޠΒΕ͍ͯΔ


  View full-size slide

 16. SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε
  • ॳظϨϯμϦϯάͷ଎౓Λߴ଎Խ

  ˠ ͜Ε͸ SEO ରࡦͷҙຯ΋͋Δ

  ˠ ͜Ε͸৭ΜͳॴͰޠΒΕ͍ͯΔ

  ॏཁͰ͕͢ɺࠓ೔͸͜ͷ࿩͸͠·ͤΜ

  View full-size slide

 17. ࠓ೔࿩͢಺༰
  • ࢀߟ: ϦονͳWebΞϓϦέʔγϣϯͷͨΊͷ7ͭͷݪଇ
  • https://yosuke-furukawa.hatenablog.com/entry/
  2014/11/14/141415
  Ϣʔβʔͷೖྗʹਝ଎ʹରԠ͢Δ

  View full-size slide

 18. ϦΫϧʔτʹ͓͚ΔSPA
  • AirSHIFTͱ͍͏αʔϏε͕͋Δ
  • γϑτද͕௚ײతʹ࡞ΕΔ
  • React / Redux + BFF (redux-pluto)
  • Component ਺ ໿600 ݸͱ͍͏େن໛ͳSPA
  • ௚ײతʹγϑτΛ࡞੒͢ΔͨΊʹ

  υϥοάΞϯυυϩοϓΛ࠾༻

  View full-size slide

 19. AirSHIFT ͱ͸

  View full-size slide

 20. • γϑτදͷ࡞੒Λ࢝Ίͱͨ͠ళ௕ۀ຿ͷ

  αϙʔτ
  • ௚ײతʹૢ࡞Ͱ͖ΔΑ͏ʹ

  υϥοάΞϯυυϩοϓͳͲͷૢ࡞͕͋Δ
  • γϑτදͷ੾Γସ͑ʹ

  ͕͔͔͍࣌ؒͬͯΔ໰୊͕͋ͬͨ
  AirSHIFT ͱ͸

  View full-size slide

 21. BFF
  Client API
  Isomorphic
  Session Data
  Notification

  Server
  Redis
  FCM wrapper
  React/Redux
  Fetchr
  CSR SSR
  DB
  Push

  Notification
  WebSocket
  OAuth
  γϑτ

  Ϙʔυ

  ʢ࿈ܞΞϓϦʣ
  ΞʔΩςΫνϟ

  View full-size slide

 22. ࠓ೔͸AirSHIFT Ͱߦͬͨ
  ύϑΥʔϚϯεվળΛ
  ঺հ͠·͢

  View full-size slide

 23. ͔͜͜Β͕ຊ୊Ͱ
  ࣮ࡍʹ͋ͬͨ࿩Ͱ͢

  View full-size slide

 24. ͋Δ೔
  "JS4)*'5ར༻͍ͯ͠ΔͷͰ͕͢
  Ξοϓσʔτ͕͔͋ͬͯΒ
  ͘͢͝ॏ͍ΜͰ͢ΑͶʜ
  Ͳ͏ʹ͔ͯ͠

  ૣ͘ͳΒͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ͳΔ΄Ͳʜ
  ࣗ෼ͷύιίϯ͕ѱ͍ͷͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View full-size slide

 25. ͸͍
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʙ
  ճઢ͕ऑ͍ͷ͔ͳʜ
  "1*͕ॏ͍ͷ͔ʜ
  ͪΐͬͱ͓࢕͍ͯ͠
  ௐࠪͯ͠΋ΑΖ͍͠Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  εςʔδϯάαʔόʔͷ
  ΋ͷ͸ͦΜͳʹ஗͘ͳ͍ͳʜ

  View full-size slide

 26. ௐࠪ͢Δͱ
  ϘτϧωοΫͷ΄ͱΜͲ͕4DSJQUJOH ˋ

  4DSJQUJOH͸KBWBTDSJQUͷ࣮ߦʹ֘౰

  View full-size slide

 27. ࠷ॳͷࢪࡦ
  • શ෦·ͱΊͯίϯϙʔωϯτͷ

  ࠶ϨϯμϦϯάΛݮΒͦ͏ͱͨ͠
  • εΫϦϓτͷ࣮ߦ͕஗͍͔ΒϘτϧωοΫ͸

  redux·ΘΓʹܾ·͍ͬͯΔͩΖ͏
  ͜͜ͰͳΜͱ͔͢Ε͹࠶ϨϯμϦϯάΛ

  ݮΒͤΔͷͰ͸ʁ

  View full-size slide

 28. Redux ΞʔΩςΫνϟ
  View
  "DUJPOT
  .JEEMFXBSF
  Reducer
  4UBUF
  Store
  DPOOFDU

  View full-size slide

 29. Redux ΞʔΩςΫνϟ
  View
  "DUJPOT
  .JEEMFXBSF
  Reducer
  4UBUF
  Store
  DPOOFDU

  View full-size slide

 30. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  View full-size slide

 31. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  ͕͜͜ࢠʹ఻ୡ͍ͯ͠Δ͔Β

  ࠶ϨϯμϦϯά͕ൃੜͯ͠ΔͷͰ͸

  View full-size slide

 32. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  ͕͜͜ࢠʹ఻ୡ͍ͯ͠Δ͔Β

  ࠶ϨϯμϦϯά͕ൃੜͯ͠ΔͷͰ͸
  3FEVDFS͕

  \

  TUBUF 

  BOZ0CKFDU 

  ^

  ͯ͠Δ

  View full-size slide

 33. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  3FEVDFS͕

  \

  TUBUF 

  BOZ0CKFDU 

  ^

  ͯ͠Δ
  ͜ͷઌ͔ΒมߋΛ఻ୡ
  ͠ͳ͍Α͏ʹ͢Ε͹͍͍ͷͰ͸ʂ
  ͕͜͜ࢠʹ఻ୡ͍ͯ͠Δ͔Β

  ࠶ϨϯμϦϯά͕ൃੜͯ͠ΔͷͰ͸

  View full-size slide

 34. ਪଌ͢Δͳ
  ܭଌͤΑ

  View full-size slide

 35. ਪଌ͢Δͳ
  (ਅҼΛಛఆ͢Δ·Ͱ)
  ܭଌͤΑ

  View full-size slide

 36. ഊҼ
  • ௐ͕ࠪ؁͍
  • ਅҼΛಛఆ͢Δ·Ͱͷܭଌ͕

  Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨ
  • Connect શ෦ࠩ͠ସ͑ͨͷ͕μϝͩͬͨ

  O(N^2) ͳͷͰൺֱࣗମ͕ॏ͍

  View full-size slide

 37. ͲΜͳௐࠪΛ͢Δ͔
  • Scripting ͷ಺༁ΛݟΔ
  • ؔ਺ͷίʔϧελοΫΛపఈతʹௐ΂Δ
  • React಺෦ͰԿ͕ى͍ͬͯ͜Δ͔Λௐ΂Δ
  ϘτϧωοΫͷਅҼΛݟ͚ͭΔ·Ͱ۷Γ͛͞Δ

  View full-size slide

 38. Dev Tools Λ
  పఈతʹ࢖͍౗͢

  View full-size slide

 39. Performance Profiler

  View full-size slide

 40. React Dev Tools
  (Highlight Update)

  View full-size slide

 41. React Dev Tools
  (Profiler)

  View full-size slide

 42. Network Timing

  View full-size slide

 43. What is the User Timing API ?

  View full-size slide

 44. User Timing API ͱ͸
  • ύϑΥʔϚϯεΛܭଌ͢ΔͨΊͷ API
  • ͋Δ఺͔Β͋Δ఺·Ͱͷॲཧ͕࣌ؒݟΕΔ
  • Node ʹ΋͋Δ

  > require(‘perf_hooks’).performance

  View full-size slide

 45. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.measure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ

  View full-size slide

 46. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.measure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ

  View full-size slide

 47. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.measure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ

  View full-size slide

 48. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.mesure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ
  ͜ͷίʔυΛ௥هͯ͠
  %FW5PPMTͰ
  ύϑΥʔϚϯεΛܭଌ͢Δ

  View full-size slide

 49. React 16 ͔Β User Timing API͕ఏڙ
  • React 16 ͔ΒUser Timing API ͕ར༻͞Εͨ
  • ։ൃ؀ڥͰ͸ DevTools ͰݟΔ͚ͩͰ OK
  • React ͕ ΠΠΧϯδʹ

  `performance.mark, measure` ͯ͘͠Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 50. ศརͰ͸͋Δ͕
  “ਅҼ” Λಥ͖٧ΊΔʹ͸
  গ͠՝୊͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 51. ՝୊
  • Ϣʔβʔͷૢ࡞ ͱ Component ͷ

  ϨϯμϦϯάͷؔ܎ੑ͕Θ͔Βͳ͍
  • Կ͕͖͔͚ͬʹ

  ࠶ϨϯμϦϯά͞Ε͍ͯΔ͔͕Θ͔Βͳ͍
  Ͳͷૢ࡞͕ॏ͍ͷ͔͔ͬ͠Γ੾Γ෼͚͍ͨ

  View full-size slide

 52. redux-action-timing-middleware

  View full-size slide

 53. maxmellon/redux-action-timing-middleware

  View full-size slide

 54. Ͱ͖Δ͜ͱ
  • ΞΫγϣϯͱComponentͷϨϯμϦϯάͷ

  ؔ܎͕ௐ΂ΕΔ
  • ྫ͑͹ LOCATION/CHANGE ͳͲͰ

  શؔ͘܎ແ͍ίϯϙʔωϯτ͕Ξοϓσʔτ

  ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δ

  View full-size slide

 55. redux-action-timing-middleware ͕஫ೖͨ͠

  UserTiming ͸ ֆจࣈQSFpY

  View full-size slide

 56. γϑτදͷ σʔλͷऔಘ੒ޭ ͱ͍͏ΞΫγϣϯͰ

  ൃੜͨ͠࠶ϨϯμϦϯά

  View full-size slide

 57. ϩʔσΟϯάΠϯδέʔλʔ࡟আʹΑͬͯ

  ൃੜͨ͠࠶ϨϯμϦϯά

  View full-size slide

 58. • Redux ͷΞΫγϣϯ͸

  Ϣʔβʔͷૢ࡞ͱඥ෇͍͍ͯΔ

  ex. handleClick

  ex. handleInput
  • Α͔ͬͨΒελʔ͍ͩ͘͞ʂʂʂʂ
  Ͳͷૢ࡞ͰԿ͕ϨϯμϦϯά͞Ε͔͕ͨΘ͔Δ
  ಋೖޙ

  View full-size slide

 59. վળͷΞϓϩʔν͸
  େ͖̎ͭ͘

  View full-size slide

 60. ॲཧ࣌ؒΛ΁Β͢

  View full-size slide

 61. ॲཧ࣌ؒΛ΁Β͢

  View full-size slide

 62. খ͘͢͞Δ
  ॲཧ࣌ؒΛ΁Β͢

  View full-size slide

 63. ॲཧ࣌ؒΛݮΒ͢
  • ؔ਺ͷॲཧ࣌ؒΛ୹͘͢Δ
  • ແବͳ࠶ܭࢉΛϝϞԽ͢Δ

  ϥΠϒϥϦͩͱ reselect, memoize ͳͲ….
  • ແବͳϧʔϓΛ஍ಓʹ௵͢

  View full-size slide

 64. ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View full-size slide

 65. ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View full-size slide

 66. ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View full-size slide

 67. • ݺͿඞཁͷͳ͍ؔ਺Λݺ͹ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • React/Redux ʹ͓͍ͯ͸ 

  reducer Ͱແବʹ৽͍͠stateΛฦ͞ͳ͍
  • ઃܭϨϕϧͷݟ௚͕͠ඞཁͳέʔε͕ଟ͍
  ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View full-size slide

 68. ͜ΕΒΛ౿·͑ͯ
  ௐࠪ

  View full-size slide

 69. ͍͔ͭ͘ؾʹͳΔ఺͕
  ݟ͔͕ͭͬͨ
  ͦͷதͰ΋ҟ࣭ͳ΋ͷ͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 70. ո͍͠Օॴ
  ΍ͨΒಉ͡ϒϩοΫ͕େྔʹ͋Δ…

  View full-size slide

 71. ո͍͠Օॴ
  ͜Ε΋

  View full-size slide

 72. ͜Ε΋
  ո͍͠Օॴ

  View full-size slide

 73. ͜Ε΋
  ո͍͠Օॴ

  View full-size slide

 74. ໌Β͔ʹͳΔϘτϧωοΫ
  ͥʔΜͿ
  Reconciliation

  View full-size slide

 75. ͜Ε΋
  ո͍͠Օॴ

  View full-size slide

 76. ͦ΋ͦ΋
  Reconciliationͬͯʁ

  View full-size slide

 77. Reconciliation ͱ͸
  • Ծ૝DOMϨϕϧͰಉ͔͡Ͳ͏͔Λൺֱͯ͠

  ࣮DOMʹcommit͢Δ͔Ͳ͏͔Λ൑ఆ
  • ͨͱ͑ SCU ͕ true ͩͱͯ͠΋

  Ծ૝DOMϨϕϧͰ౳͍͠৔߹

  commit ͞Εͳ͍

  View full-size slide

 78. Tree Reconciliation
  TFU4UBUF

  View full-size slide

 79. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View full-size slide

 80. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  SFOEFS

  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View full-size slide

 81. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  SFOEFS
  SFOEFS

  4$6USVF
  4$6GBMTF
  ྘ͷՕॴ͸

  3FDPODJMJBUJPO͕

  ൃੜ͢Δ
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO
  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF

  View full-size slide

 82. Tree Reconciliation
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View full-size slide

 83. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  SFOEFS
  SFOEFS

  4$6USVF
  4$6GBMTF
  ྘ͷՕॴ͸

  3FDPODJMJBUJPO͕

  ൃੜ͢Δ
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO
  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF

  View full-size slide

 84. ͦ΋ͦ΋
  shouldComponentUpdate
  ͱ͸ʁ

  View full-size slide

 85. React ʹ ͓͚Δ LifeCycle
  • ͦ΋ͦ΋ React ʹ͸ϥΠϑαΠΫϧ͕͋Δ
  • shouldComponentUpdate ͱ͍͏ͷ͸

  ϥΠϑαΠΫϧͷ1ͭ
  • ੹຿͸ɺࠩ෼ϨϯμϦϯά͕ඞཁ͔Ͳ͏͔ͷ

  ൑ఆΛߦ͏͜ͱ

  View full-size slide

 86. LifeCycle // version 16
  DPOTUSVDUPS
  SFOEFS
  DPNQPOFOU%JE.PVOU DPNQPOFOU%JE6QEBUF
  DPNQPOFOU8JMM

  6ONPVOU
  6QEBUF3FBDU%0.BOESFGT
  Mount
  TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  Update Unmount
  3FOEFS

  1IBTF
  $PNNJU

  1IBTF
  HFU%SJWFE4UBUF'SPN1SPQT
  HFU4OBQTIPU#FGPSF6QEBUF

  View full-size slide

 87. LifeCycle // version 16
  DPOTUSVDUPS
  SFOEFS
  DPNQPOFOU%JE.PVOU DPNQPOFOU%JE6QEBUF
  DPNQPOFOU8JMM

  6ONPVOU
  6QEBUF3FBDU%0.BOESFGT
  Mount
  TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  Update Unmount
  3FOEFS

  1IBTF
  $PNNJU

  1IBTF
  ͍͕ͭ͜USVFΛ

  ฦͨ͠ͱ͖ͷΈ

  ࠶ϨϯμϦϯά
  HFU%SJWFE4UBUF'SPN1SPQT
  HFU4OBQTIPU#FGPSF6QEBUF

  View full-size slide

 88. LifeCycle // version 16
  DPOTUSVDUPS
  SFOEFS
  DPNQPOFOU%JE.PVOU DPNQPOFOU%JE6QEBUF
  DPNQPOFOU8JMM

  6ONPVOU
  6QEBUF3FBDU%0.BOESFGT
  Mount
  TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  Update Unmount
  3FOEFS

  1IBTF
  $PNNJU

  1IBTF
  ͍͕ͭ͜USVFΛ

  ฦͨ͠ͱ͖ͷΈ

  ࠶ϨϯμϦϯά
  HFU%SJWFE4UBUF'SPN1SPQT
  HFU4OBQTIPU#FGPSF6QEBUF
  σϑΥϧτ͸

  ৗʹ5SVFΛฦ٫

  View full-size slide

 89. ࣮ࡍʹݟͯΈΔ

  View full-size slide

 90. Ͳ͏ݮΒ͔͢

  View full-size slide

 91. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  SFOEFS
  SFOEFS

  4$6USVF
  4$6GBMTF
  ͦ΋ͦ΋໦ߏ଄
  খ͘͢͞Ε͹͍͍͡ΌΜ

  View full-size slide

 92. Reconciliation Λ΁Β͢
  ̎ͭͷΞϓϩʔν
  • ໦ߏ଄Λখ͘͢͞Δ

  㱺 ७ਮʹ໦ߏ଄Λ୳ࡧ͢Δྔ͕ݮΔ


  View full-size slide

 93. Tree Reconciliation
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View full-size slide

 94. shouldComponentUpdate Ͱ
  Reconciliation ΛݮΒͤΔ

  View full-size slide

 95. Reconciliation Λ΁Β͢
  ̎ͭͷΞϓϩʔν
  • ໦ߏ଄Λখ͘͢͞Δ

  㱺 ७ਮʹ໦ߏ଄Λ୳ࡧ͢Δྔ͕ݮΔ
  • ෆཁͳReconciliation Λ͠ͳ͍

  shouldComponentUpdate Λ ॻ͘

  㱺 falseΛฦͨ͠ͱ͔͜Βࢠ͸ݟͳ͘ͳΔ

  View full-size slide

 96. ۩ମతʹ
  ໦ߏ଄Λখ͘͢͞Δͱ͸
  Ͳ͏͍͏͜ͱ͔

  View full-size slide

 97. ϒϥ΢βͷ

  ΢Οϯυ΢αΠζ

  View full-size slide

 98. ඳը͞Ε͍ͯΔDOMͷαΠζ
  ϒϥ΢βͷ

  ΢Οϯυ΢αΠζ

  View full-size slide

 99. ݟ͑ͯͳ͍෦෼ͷDOMΛඳը͢Δඞཁͳ͍!!!
  ͜ͷ෦෼͔͠

  ݟ͑ͳ͍

  View full-size slide

 100. ͜ΕΛ࣮ݱ͢Δͷ͕

  View full-size slide

 101. React-Virtualized

  View full-size slide

 102. React-Virtualizedͱ͸
  • ڊେͳϦετ΍දΛ

  ޮ཰Α͘ඳը͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ
  • ແݶεΫϩʔϧͱ͔Ծ૝εΫϩʔϧ͕Ͱ͖Δ
  • ࣮ࡍʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͸ඳըൣғ֎Unmount

  εΫϩʔϧํ޲Λݟͯ௚લͰMount

  View full-size slide

 103. લޙͦΕͧΕόοϑΝ͕ඞཁ
  ͳͥͳΒεΫϩʔϧ࣌ʹਅͬനʹͳΔ

  View full-size slide

 104. ໦ߏ଄͸খ͘͞Ͱ͖ͨ

  View full-size slide

 105. ·ͩ ෆཁͳ
  Reconciliation ͕͋Δ

  View full-size slide

 106. ෆཁͳ
  Reconciliation Λ͠ͳ͍

  View full-size slide

 107. ͦ΋ͦ΋
  γϑτද෦෼ͷίʔυΛ
  ΈͯΈΔͱ

  View full-size slide

 108. 3ͭͷͰ͔͍ίϯϙʔωϯτ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͨ

  View full-size slide

 109. ͨͱ͑͹ ੺࿮ͷՕॴ͚ͩ
  ࠶ϨϯμϦϯά͍ͨ͠ͱ͢Δ

  View full-size slide

 110. shouldComponentUpdate ʹΑΔ൑ఆ͸

  ίϯϙʔωϯτͷ୯ҐͰ͔͠Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 111. shouldComponentUpdate ʹΑΔ൑ఆ͸

  ίϯϙʔωϯτͷ୯ҐͰ͔͠Ͱ͖ͳ͍
  Ұ෦෼Λߋ৽͢ΔͨΊʹ

  શ෦Λߋ৽͢Δ͔͠ແ͍

  View full-size slide

 112. ໌Β͔ʹͳΔϘτϧωοΫ
  ࠩ෼ϨϯμϦϯάͷ
  ࢫຯ͕…

  View full-size slide

 113. ίϯϙʔωϯτΛখ۠͘͞੾Δ

  View full-size slide

 114. ͜ͷΞϓϩʔνͷྑ͍ͱ͜Ζ

  View full-size slide

 115. ͜ͷΞϓϩʔνͷڧΈ
  • ٕज़తʹ೉͍͠ཁૉ͕͘͢ͳ͍

  ˠ ΊΜͲ͍͚ͩ͘͞
  • shouldComponentUpdate ͸࠷ॳ͔Β

  ॻ͔ͳͯ͘΋ྑ͍

  → ॏ͘ͳΕ͹ॻ͚͹͍͍
  • ίϯϙʔωϯτ͕খ͍͞ͱ props ͕গͳ͍

  → SCU Λॻ͔ͳͯ͘΋ React.memo ͳͲ͕࢖͑Δ

  View full-size slide

 116. Fat ͳ
  Component ͸
  ઈରμϝ

  View full-size slide

 117. ผΕ͍ͯΔ͚ͩͰ
  ྑ͍఺͕ͨ͘͞Μ͋Δ͠
  ࢪࡦ΋ଧͪ΍͍͢

  View full-size slide

 118. Before / After

  View full-size slide

 119. Before
  After
  4ഒ௿଎؀ڥͰ 374% վળɺ10ඵ΄ͲεϐʔυΞοϓ

  View full-size slide

 120. վળޙ
  γϑτදૣ͘ͳΓ·ͨ͠Ͷʂ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ
  Αͬ͠Ό

  View full-size slide

 121. ͱ͸͍͑
  • 3.6sec ͸଎͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍
  • ΍Γ࢒ͨ͠վળ΋͋Δ
  • Reducer Λ͖ͪΜͱ

  ઃܭ͠ͳ͓ͤ͹

  ແବͳߋ৽͕఻ୡ͞Εͳ͍

  View full-size slide

 122. ਪଌ͢Δͳ
  ܭଌͤΑ

  View full-size slide

 123. ਪଌ͢ΔͳܭଌͤΑ
  • ͱΓ͋͑ͣͷܭଌ͸ݪҼͷ૚෼͚ʹա͗ͳ͍
  • צͰࢼͯ͠΋͏·͍͔͘ͳ͍
  • େࣄͳͷ͸ਅҼΛݟ͚ͭΔ·Ͱܭଌ͢Δ͜ͱ
  • Chrome Dev Tools / React Dev Tools

  ͕ܭଌ͢Δ্Ͱศར

  View full-size slide

 124. ͦ΋ͦ΋ͳͥ
  ώΞϦϯά·Ͱ
  ൃ֮͠ͳ͔͔ͬͨ

  View full-size slide

 125. ސ٬ͷPC͸
  CPUͷॲཧೳྗ͕௿͔ͬͨ
  ։ൃ؀ڥͰ͸໰୊ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 126. ސ٬ͷ؀ڥͰ

  ύϑΥʔϚϯε͸

  ܭଌ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View full-size slide

 127. ސ٬ͱಉ౳ͷ؀ڥͰ
  ύϑΥʔϚϯεΛௐ΂Δ
  • Fast 3G ճઢͰಈ͔͢
  • x4 εϩοτϧ؀ڥͰಈ͔͢

  View full-size slide

 128. ̍࣍։ൃ࣌఺Ͱ͸
  ௿଎ঢ়ଶͰͷ
  ύϑΥʔϚϯε֬ೝ΋
  ͍ͯͨ͠

  View full-size slide

 129. ͦΕͰ΋ൃݟ͕஗Εͨͷ͸
  ఆظతͳύϑΥʔϚϯεଌఆΛ
  ߦ͍ͬͯͳ͔͔ͬͨΒ

  View full-size slide

 130. ఆظతͳύϑΥʔϚϯεଌఆͷॏཁੑ
  • ύϑΥʔϚϯε͸ػೳ௥Ճͱͱ΋ʹ

  ͲΜͲΜྼԽ͍ͯ͘͠
  • ύϑΥʔϚϯεΛܧଓతɼఆظతʹݟ͍͖ͯ

  ಈ޲Λৗʹܭଌ͓ͯ͘͜͠ͱ͕େࣄ
  ͜Ε͕ͦ͜श׳ԽͰ͋Γɺ
  ύϑΥʔϚϯεଌఆΛߦ͏จԽͰ͋Δ

  View full-size slide

 131. ࠓޙͷ՝୊

  View full-size slide

 132. ύϑΥʔϚϯε͸

  վળͯ͠ऴΘΓͰ͸ͳ͍
  ։ൃνʔϜʹश׳Խ

  ͤ͞Δ͜ͱ͕େ੾

  View full-size slide

 133. ࠓޙͷ՝୊
  • ͜ͷվળʹͱͲ·ΒͣνʔϜશମʹ

  ύϑΥʔϚϯεΛ؍ଌ͢ΔจԽΛࠜ෇͚Δ
  • ແବͳॲཧΛߦΘͳ͍վળʹνϟϨϯδ

  㱺 reducer ͷઃܭΛશ໘తʹݟ௚ͯ͠

  ແବͳ఻ୡΛͳ͘͢
  • ઌಡΈʹΑΔσʔλͷઌߦऔಘʹνϟϨϯδ

  View full-size slide

 134. ָʹ
  shouldComponbentUpdate Λ
  ࣮૷͍ͨ͠

  View full-size slide

 135. ָʹSCUΛ
  ࣮૷͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ
  • PureComponent
  • recompose/pure
  • React.memo
  • ͳͲ…

  View full-size slide

 136. ԿΛͯ͘͠ΕΔ͔

  View full-size slide

 137. ԿΛͯ͘͠ΕΔ͔
  • جຊతʹ͢΂ͯ fbjs/shallowEqual ͯ͘͠ΕΔ
  • React.memo ͸ $$type Λॻ͖׵͑ͯ

  ಺෦ͷ updater ͷϩδοΫΛࠩ͠ସ͑ͯΔ

  㱺 SCU ʹ shallowEqual ͕ೖΔͱࢥͬͯྑ͍

  View full-size slide

 138. ͰɺͲΕ͕ྑ͍ͷʁ

  View full-size slide

 139. ܭଌͯ͠Έͨ

  View full-size slide

 140. ԣ࣠͸ prev === next ͷ֬཰
  ॎ࣠͸ ࣌ؒ (ms)

  View full-size slide

 141. ·ͱΊ
  • recompose/pure ͸ class Ͱ΋ ؔ਺ Ͱ΋

  ࢖͑Δ
  • React.memo ͸ؔ਺༻
  • PureComponent ͸ Ϋϥε༻
  • React.memo ͸ ΦϓγϣϯͰνϡʔχϯάͰ͖Δ

  View full-size slide

 142. connect ୈ̐Ҿ਺

  View full-size slide

 143. connect() // version5
  connect(
  [mapStateToProps],
  [mapDispatchToProps],
  [mergeProps],
  [options]
  ): (React.Component<*>) => Recat.Component<*>
  ࣮͸4ͭ໨ͷҾ਺͕͋Δ

  View full-size slide

 144. Options
  {
  pure = ture,
  areStatesEqual = (a, b) => a === b,
  areOwnPropsEqual = shallowEqual,
  areStatePropsEqual = shallowEqual,
  areMergedPropsEqual = shallowEqual,
  storeKey = ‘store’,
  }
  HoC ࣗମͷ࠶ϨϯμϦϯάͷ੍ޚ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 145. connect() // version5
  Component
  Store
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC

  View full-size slide

 146. connect() // version5
  Component
  Store
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  7FSTJPO͸)P$ϕʔε
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC

  View full-size slide

 147. connect() // version5
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  PQUJPOQVSF
  4IBMMPX&RVBM
  4USJDU&RVBM
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC
  Store
  Component

  View full-size slide

 148. connect() // version5
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  ୈ̐Ҿ਺ͰΦʔόϥΠυͰ͖Δ
  QSFW4UBUF OFYU4UBUF
  CPPMFBO
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC
  Store
  Component

  View full-size slide

 149. connect() // version5
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC
  Store
  Component
  લճͷ݁ՌΛอ͓࣋ͯ͘͠

  View full-size slide

 150. connect ·ͱΊ
  • HoCͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔ
  • Connect ͷ areStateEqual ͕ false Λฦͤ͹

  ࢠίϯϙʔωϯτͷ࠶ϨϯμϦϯάͳ͠
  • ୈ4Ҿ਺ͰΦϓγϣϯΛ஫ೖՄೳ

  View full-size slide