Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

React製 SPA における パフォーマンスチューニング

Kento TSUJI
November 23, 2018

React製 SPA における パフォーマンスチューニング

Kento TSUJI

November 23, 2018
Tweet

More Decks by Kento TSUJI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. React੡ SPA ʹ͓͚Δ
  ύϑΥʔϚϯενϡʔχϯά
  Kento TSUJI (@maxmellon)

  Recruit Technologies Co., Ltd.

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Github: @maxmellon
  • Twitter: @maxmellon_9039
  • ϦΫϧʔτςΫϊϩδʔζ 18೥ ৽ଔೖࣾ

  ࣾձਓྺ ൒೥ʂʂʂ (Vim ྺ 5೥)
  • ޷෺: ͏ͲΜ, Vim, pipeline-operator

  View Slide

 3. maxmellon/vim-jsx-pretty 157 ⭐

  View Slide

 4. ReactύϑΥνϡهࣄͰ ͸ͯͿ500 ߦ͖·ͨ͠ ✨

  View Slide

 5. ͬͦ͘͞Ͱ͕͢

  View Slide

 6. SPAʹԿΛٻΊ·͔͢ʁ

  View Slide

 7. ྫ͑͹

  View Slide

 8. ͵Δͬͱ

  View Slide

 9. ͬ͘͘͞͞ͱ

  View Slide

 10. ௚ײతʹ

  View Slide

 11. ͭ·Γ SPA ʹ
  ٻΊΒΕ͍ͯΔ΋ͷ͸
  ѹ౗తͳϢʔβʔମݧ

  View Slide

 12. ѹ౗తͳϢʔβʔମݧΛ
  ࣮ݱ͢Δʹ͸Կ͕ඞཁ͔ʁ

  View Slide

 13. ύϑΥʔϚϯε

  View Slide

 14. Ϧονͳදݱྗ

  View Slide

 15. Մ༻ੑ
  ʢΦϑϥΠϯͰ࢖͑Δʣ

  View Slide

 16. ࠓճ͸
  SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε
  ʹ͍͓ͭͯ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 17. • ॳظϨϯμϦϯάͷ଎౓Λߴ଎Խ
  SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε

  View Slide

 18. SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε
  • ॳظϨϯμϦϯάͷ଎౓Λߴ଎Խ

  ˠ ͜Ε͸ SEO ରࡦͷҙຯ΋͋Δ

  ˠ ͜Ε͸৭ΜͳॴͰޠΒΕ͍ͯΔ


  View Slide

 19. SPAʹ͓͚ΔύϑΥʔϚϯε
  • ॳظϨϯμϦϯάͷ଎౓Λߴ଎Խ

  ˠ ͜Ε͸ SEO ରࡦͷҙຯ΋͋Δ

  ˠ ͜Ε͸৭ΜͳॴͰޠΒΕ͍ͯΔ

  ॏཁͰ͕͢ɺࠓ೔͸͜ͷ࿩͸͠·ͤΜ

  View Slide

 20. ࠓ೔࿩͢಺༰
  • ࢀߟ: ϦονͳWebΞϓϦέʔγϣϯͷͨΊͷ7ͭͷݪଇ
  • https://yosuke-furukawa.hatenablog.com/entry/
  2014/11/14/141415
  Ϣʔβʔͷೖྗʹਝ଎ʹରԠ͢Δ

  View Slide

 21. ϦΫϧʔτʹ͓͚ΔSPA
  • AirSHIFTͱ͍͏αʔϏε͕͋Δ
  • γϑτද͕௚ײతʹ࡞ΕΔ
  • React / Redux + BFF (redux-pluto)
  • Component ਺ ໿600 ݸͱ͍͏େن໛ͳSPA
  • ௚ײతʹγϑτΛ࡞੒͢ΔͨΊʹ

  υϥοάΞϯυυϩοϓΛ࠾༻

  View Slide

 22. AirSHIFT ͱ͸

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. • γϑτදͷ࡞੒Λ࢝Ίͱͨ͠ళ௕ۀ຿ͷ

  αϙʔτ
  • ௚ײతʹૢ࡞Ͱ͖ΔΑ͏ʹ

  υϥοάΞϯυυϩοϓͳͲͷૢ࡞͕͋Δ
  • γϑτදͷ੾Γସ͑ʹ

  ͕͔͔͍࣌ؒͬͯΔ໰୊͕͋ͬͨ
  AirSHIFT ͱ͸

  View Slide

 27. BFF
  Client API
  Isomorphic
  Session Data
  Notification

  Server
  Redis
  FCM wrapper
  React/Redux
  Fetchr
  CSR SSR
  DB
  Push

  Notification
  WebSocket
  OAuth
  γϑτ

  Ϙʔυ

  ʢ࿈ܞΞϓϦʣ
  ΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 28. ࠓ೔͸AirSHIFT Ͱߦͬͨ
  ύϑΥʔϚϯεվળΛ
  ঺հ͠·͢

  View Slide

 29. ͔͜͜Β͕ຊ୊Ͱ
  ࣮ࡍʹ͋ͬͨ࿩Ͱ͢

  View Slide

 30. ͋Δ೔
  "JS4)*'5ར༻͍ͯ͠ΔͷͰ͕͢
  Ξοϓσʔτ͕͔͋ͬͯΒ
  ͘͢͝ॏ͍ΜͰ͢ΑͶʜ
  Ͳ͏ʹ͔ͯ͠

  ૣ͘ͳΒͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ͳΔ΄Ͳʜ
  ࣗ෼ͷύιίϯ͕ѱ͍ͷͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 31. ͸͍
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʙ
  ճઢ͕ऑ͍ͷ͔ͳʜ
  "1*͕ॏ͍ͷ͔ʜ
  ͪΐͬͱ͓࢕͍ͯ͠
  ௐࠪͯ͠΋ΑΖ͍͠Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  εςʔδϯάαʔόʔͷ
  ΋ͷ͸ͦΜͳʹ஗͘ͳ͍ͳʜ

  View Slide

 32. ௐࠪ͢Δͱ
  ϘτϧωοΫͷ΄ͱΜͲ͕4DSJQUJOH ˋ

  4DSJQUJOH͸KBWBTDSJQUͷ࣮ߦʹ֘౰

  View Slide

 33. ࠷ॳͷࢪࡦ
  • શ෦·ͱΊͯίϯϙʔωϯτͷ

  ࠶ϨϯμϦϯάΛݮΒͦ͏ͱͨ͠
  • εΫϦϓτͷ࣮ߦ͕஗͍͔ΒϘτϧωοΫ͸

  redux·ΘΓʹܾ·͍ͬͯΔͩΖ͏
  ͜͜ͰͳΜͱ͔͢Ε͹࠶ϨϯμϦϯάΛ

  ݮΒͤΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 34. Redux ΞʔΩςΫνϟ
  View
  "DUJPOT
  .JEEMFXBSF
  Reducer
  4UBUF
  Store
  DPOOFDU

  View Slide

 35. Redux ΞʔΩςΫνϟ
  View
  "DUJPOT
  .JEEMFXBSF
  Reducer
  4UBUF
  Store
  DPOOFDU

  View Slide

 36. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  View Slide

 37. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  ͕͜͜ࢠʹ఻ୡ͍ͯ͠Δ͔Β

  ࠶ϨϯμϦϯά͕ൃੜͯ͠ΔͷͰ͸

  View Slide

 38. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  ͕͜͜ࢠʹ఻ୡ͍ͯ͠Δ͔Β

  ࠶ϨϯμϦϯά͕ൃੜͯ͠ΔͷͰ͸
  3FEVDFS͕

  \

  TUBUF 

  BOZ0CKFDU 

  ^

  ͯ͠Δ

  View Slide

 39. connect
  3PPU $PNQPOFOU"
  DPOOFDU $PNQPOFOU"

  3FEVDFS͕

  \

  TUBUF 

  BOZ0CKFDU 

  ^

  ͯ͠Δ
  ͜ͷઌ͔ΒมߋΛ఻ୡ
  ͠ͳ͍Α͏ʹ͢Ε͹͍͍ͷͰ͸ʂ
  ͕͜͜ࢠʹ఻ୡ͍ͯ͠Δ͔Β

  ࠶ϨϯμϦϯά͕ൃੜͯ͠ΔͷͰ͸

  View Slide

 40. …͕ μϝ

  View Slide

 41. ਪଌ͢Δͳ
  ܭଌͤΑ

  View Slide

 42. ਪଌ͢Δͳ
  (ਅҼΛಛఆ͢Δ·Ͱ)
  ܭଌͤΑ

  View Slide

 43. ഊҼ
  • ௐ͕ࠪ؁͍
  • ਅҼΛಛఆ͢Δ·Ͱͷܭଌ͕

  Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨ
  • Connect શ෦ࠩ͠ସ͑ͨͷ͕μϝͩͬͨ

  O(N^2) ͳͷͰൺֱࣗମ͕ॏ͍

  View Slide

 44. ͲΜͳௐࠪΛ͢Δ͔
  • Scripting ͷ಺༁ΛݟΔ
  • ؔ਺ͷίʔϧελοΫΛపఈతʹௐ΂Δ
  • React಺෦ͰԿ͕ى͍ͬͯ͜Δ͔Λௐ΂Δ
  ϘτϧωοΫͷਅҼΛݟ͚ͭΔ·Ͱ۷Γ͛͞Δ

  View Slide

 45. Dev Tools Λ
  పఈతʹ࢖͍౗͢

  View Slide

 46. Performance Profiler

  View Slide

 47. React Dev Tools
  (Highlight Update)

  View Slide

 48. React Dev Tools
  (Profiler)

  View Slide

 49. Network Timing

  View Slide

 50. User Timing

  View Slide

 51. What is the User Timing API ?

  View Slide

 52. User Timing API ͱ͸
  • ύϑΥʔϚϯεΛܭଌ͢ΔͨΊͷ API
  • ͋Δ఺͔Β͋Δ఺·Ͱͷॲཧ͕࣌ؒݟΕΔ
  • Node ʹ΋͋Δ

  > require(‘perf_hooks’).performance

  View Slide

 53. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.measure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ

  View Slide

 54. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.measure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ

  View Slide

 55. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.measure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ

  View Slide

 56. performance.mark(‘A’)
  doSomeThing()
  performance.mark(‘B’)
  preformance.mesure(‘A-B’, ‘A’, ‘B’)
  ࢖͍ํ
  • doSomeThing ͷ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͍ͨ͠৔߹
  • ܭଌ͍ͨ͠લޙͰ mark()
  • measure(, , ) Ͱܭଌ
  ͜ͷίʔυΛ௥هͯ͠
  %FW5PPMTͰ
  ύϑΥʔϚϯεΛܭଌ͢Δ

  View Slide

 57. View Slide

 58. React 16 ͔Β User Timing API͕ఏڙ
  • React 16 ͔ΒUser Timing API ͕ར༻͞Εͨ
  • ։ൃ؀ڥͰ͸ DevTools ͰݟΔ͚ͩͰ OK
  • React ͕ ΠΠΧϯδʹ

  `performance.mark, measure` ͯ͘͠Ε͍ͯΔ

  View Slide

 59. View Slide

 60. ศརͰ͸͋Δ͕
  “ਅҼ” Λಥ͖٧ΊΔʹ͸
  গ͠՝୊͕͋ͬͨ

  View Slide

 61. ՝୊
  • Ϣʔβʔͷૢ࡞ ͱ Component ͷ

  ϨϯμϦϯάͷؔ܎ੑ͕Θ͔Βͳ͍
  • Կ͕͖͔͚ͬʹ

  ࠶ϨϯμϦϯά͞Ε͍ͯΔ͔͕Θ͔Βͳ͍
  Ͳͷૢ࡞͕ॏ͍ͷ͔͔ͬ͠Γ੾Γ෼͚͍ͨ

  View Slide

 62. redux-action-timing-middleware

  View Slide

 63. maxmellon/redux-action-timing-middleware

  View Slide

 64. Ͱ͖Δ͜ͱ
  • ΞΫγϣϯͱComponentͷϨϯμϦϯάͷ

  ؔ܎͕ௐ΂ΕΔ
  • ྫ͑͹ LOCATION/CHANGE ͳͲͰ

  શؔ͘܎ແ͍ίϯϙʔωϯτ͕Ξοϓσʔτ

  ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δ

  View Slide

 65. redux-action-timing-middleware ͕஫ೖͨ͠

  UserTiming ͸ ֆจࣈQSFpY

  View Slide

 66. γϑτදͷ σʔλͷऔಘ੒ޭ ͱ͍͏ΞΫγϣϯͰ

  ൃੜͨ͠࠶ϨϯμϦϯά

  View Slide

 67. ϩʔσΟϯάΠϯδέʔλʔ࡟আʹΑͬͯ

  ൃੜͨ͠࠶ϨϯμϦϯά

  View Slide

 68. • Redux ͷΞΫγϣϯ͸

  Ϣʔβʔͷૢ࡞ͱඥ෇͍͍ͯΔ

  ex. handleClick

  ex. handleInput
  • Α͔ͬͨΒελʔ͍ͩ͘͞ʂʂʂʂ
  Ͳͷૢ࡞ͰԿ͕ϨϯμϦϯά͞Ε͔͕ͨΘ͔Δ
  ಋೖޙ

  View Slide

 69. վળͷΞϓϩʔν͸
  େ͖̎ͭ͘

  View Slide

 70. ॲཧ࣌ؒΛ΁Β͢

  View Slide

 71. ॲཧ࣌ؒΛ΁Β͢

  View Slide

 72. খ͘͢͞Δ
  ॲཧ࣌ؒΛ΁Β͢

  View Slide

 73. ॲཧ࣌ؒΛݮΒ͢
  • ؔ਺ͷॲཧ࣌ؒΛ୹͘͢Δ
  • ແବͳ࠶ܭࢉΛϝϞԽ͢Δ

  ϥΠϒϥϦͩͱ reselect, memoize ͳͲ….
  • ແବͳϧʔϓΛ஍ಓʹ௵͢

  View Slide

 74. ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View Slide

 75. ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View Slide

 76. ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View Slide

 77. • ݺͿඞཁͷͳ͍ؔ਺Λݺ͹ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • React/Redux ʹ͓͍ͯ͸ 

  reducer Ͱແବʹ৽͍͠stateΛฦ͞ͳ͍
  • ઃܭϨϕϧͷݟ௚͕͠ඞཁͳέʔε͕ଟ͍
  ແବͳॲཧΛ͠ͳ͍

  View Slide

 78. ͜ΕΒΛ౿·͑ͯ
  ௐࠪ

  View Slide

 79. ͍͔ͭ͘ؾʹͳΔ఺͕
  ݟ͔͕ͭͬͨ
  ͦͷதͰ΋ҟ࣭ͳ΋ͷ͕͋ͬͨ

  View Slide

 80. ո͍͠Օॴ
  ΍ͨΒಉ͡ϒϩοΫ͕େྔʹ͋Δ…

  View Slide

 81. ո͍͠Օॴ
  ͜Ε΋

  View Slide

 82. ͜Ε΋
  ո͍͠Օॴ

  View Slide

 83. ͜Ε΋
  ո͍͠Օॴ

  View Slide

 84. ໌Β͔ʹͳΔϘτϧωοΫ
  ͥʔΜͿ
  Reconciliation

  View Slide

 85. ͜Ε΋
  ո͍͠Օॴ

  View Slide

 86. ͦ΋ͦ΋
  Reconciliationͬͯʁ

  View Slide

 87. Reconciliation ͱ͸
  • Ծ૝DOMϨϕϧͰಉ͔͡Ͳ͏͔Λൺֱͯ͠

  ࣮DOMʹcommit͢Δ͔Ͳ͏͔Λ൑ఆ
  • ͨͱ͑ SCU ͕ true ͩͱͯ͠΋

  Ծ૝DOMϨϕϧͰ౳͍͠৔߹

  commit ͞Εͳ͍

  View Slide

 88. Tree Reconciliation
  TFU4UBUF

  View Slide

 89. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View Slide

 90. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  SFOEFS

  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View Slide

 91. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  SFOEFS
  SFOEFS

  4$6USVF
  4$6GBMTF
  ྘ͷՕॴ͸

  3FDPODJMJBUJPO͕

  ൃੜ͢Δ
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO
  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF

  View Slide

 92. Tree Reconciliation
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View Slide

 93. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  SFOEFS
  SFOEFS

  4$6USVF
  4$6GBMTF
  ྘ͷՕॴ͸

  3FDPODJMJBUJPO͕

  ൃੜ͢Δ
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO
  4$6TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF

  View Slide

 94. ͦ΋ͦ΋
  shouldComponentUpdate
  ͱ͸ʁ

  View Slide

 95. React ʹ ͓͚Δ LifeCycle
  • ͦ΋ͦ΋ React ʹ͸ϥΠϑαΠΫϧ͕͋Δ
  • shouldComponentUpdate ͱ͍͏ͷ͸

  ϥΠϑαΠΫϧͷ1ͭ
  • ੹຿͸ɺࠩ෼ϨϯμϦϯά͕ඞཁ͔Ͳ͏͔ͷ

  ൑ఆΛߦ͏͜ͱ

  View Slide

 96. LifeCycle // version 16
  DPOTUSVDUPS
  SFOEFS
  DPNQPOFOU%JE.PVOU DPNQPOFOU%JE6QEBUF
  DPNQPOFOU8JMM

  6ONPVOU
  6QEBUF3FBDU%0.BOESFGT
  Mount
  TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  Update Unmount
  3FOEFS

  1IBTF
  $PNNJU

  1IBTF
  HFU%SJWFE4UBUF'SPN1SPQT
  HFU4OBQTIPU#FGPSF6QEBUF

  View Slide

 97. LifeCycle // version 16
  DPOTUSVDUPS
  SFOEFS
  DPNQPOFOU%JE.PVOU DPNQPOFOU%JE6QEBUF
  DPNQPOFOU8JMM

  6ONPVOU
  6QEBUF3FBDU%0.BOESFGT
  Mount
  TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  Update Unmount
  3FOEFS

  1IBTF
  $PNNJU

  1IBTF
  ͍͕ͭ͜USVFΛ

  ฦͨ͠ͱ͖ͷΈ

  ࠶ϨϯμϦϯά
  HFU%SJWFE4UBUF'SPN1SPQT
  HFU4OBQTIPU#FGPSF6QEBUF

  View Slide

 98. LifeCycle // version 16
  DPOTUSVDUPS
  SFOEFS
  DPNQPOFOU%JE.PVOU DPNQPOFOU%JE6QEBUF
  DPNQPOFOU8JMM

  6ONPVOU
  6QEBUF3FBDU%0.BOESFGT
  Mount
  TIPVME$PNQPOFOU6QEBUF
  Update Unmount
  3FOEFS

  1IBTF
  $PNNJU

  1IBTF
  ͍͕ͭ͜USVFΛ

  ฦͨ͠ͱ͖ͷΈ

  ࠶ϨϯμϦϯά
  HFU%SJWFE4UBUF'SPN1SPQT
  HFU4OBQTIPU#FGPSF6QEBUF
  σϑΥϧτ͸

  ৗʹ5SVFΛฦ٫

  View Slide

 99. ࣮ࡍʹݟͯΈΔ

  View Slide

 100. Ͳ͏ݮΒ͔͢

  View Slide

 101. Tree Reconciliation
  4$6USVF
  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  4$6GBMTF
  4$6USVF
  TFU4UBUF

  OFX1SPQTˠ
  OFX1SPQTˠ
  SFOEFS
  SFOEFS

  4$6USVF
  4$6GBMTF
  ͦ΋ͦ΋໦ߏ଄
  খ͘͢͞Ε͹͍͍͡ΌΜ

  View Slide

 102. Reconciliation Λ΁Β͢
  ̎ͭͷΞϓϩʔν
  • ໦ߏ଄Λখ͘͢͞Δ

  㱺 ७ਮʹ໦ߏ଄Λ୳ࡧ͢Δྔ͕ݮΔ


  View Slide

 103. Tree Reconciliation
  /P/FFE3FDPODJMJBUJPO
  /FFE3FDPODJMJBUJPO

  View Slide

 104. shouldComponentUpdate Ͱ
  Reconciliation ΛݮΒͤΔ

  View Slide

 105. Reconciliation Λ΁Β͢
  ̎ͭͷΞϓϩʔν
  • ໦ߏ଄Λখ͘͢͞Δ

  㱺 ७ਮʹ໦ߏ଄Λ୳ࡧ͢Δྔ͕ݮΔ
  • ෆཁͳReconciliation Λ͠ͳ͍

  shouldComponentUpdate Λ ॻ͘

  㱺 falseΛฦͨ͠ͱ͔͜Βࢠ͸ݟͳ͘ͳΔ

  View Slide

 106. ۩ମతʹ
  ໦ߏ଄Λখ͘͢͞Δͱ͸
  Ͳ͏͍͏͜ͱ͔

  View Slide

 107. ϒϥ΢βͷ

  ΢Οϯυ΢αΠζ

  View Slide

 108. ඳը͞Ε͍ͯΔDOMͷαΠζ
  ϒϥ΢βͷ

  ΢Οϯυ΢αΠζ

  View Slide

 109. ݟ͑ͯͳ͍෦෼ͷDOMΛඳը͢Δඞཁͳ͍!!!
  ͜ͷ෦෼͔͠

  ݟ͑ͳ͍

  View Slide

 110. ͜ΕΛ࣮ݱ͢Δͷ͕

  View Slide

 111. React-Virtualized

  View Slide

 112. React-Virtualizedͱ͸
  • ڊେͳϦετ΍දΛ

  ޮ཰Α͘ඳը͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ
  • ແݶεΫϩʔϧͱ͔Ծ૝εΫϩʔϧ͕Ͱ͖Δ
  • ࣮ࡍʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͸ඳըൣғ֎Unmount

  εΫϩʔϧํ޲Λݟͯ௚લͰMount

  View Slide

 113. ͭ·Γ

  View Slide

 114. ͜Ε͕

  View Slide

 115. ͜͏ͳΔ

  View Slide

 116. લޙͦΕͧΕόοϑΝ͕ඞཁ
  ͳͥͳΒεΫϩʔϧ࣌ʹਅͬനʹͳΔ

  View Slide

 117. ໦ߏ଄͸খ͘͞Ͱ͖ͨ

  View Slide

 118. ͨͩ

  View Slide

 119. ·ͩ ෆཁͳ
  Reconciliation ͕͋Δ

  View Slide

 120. ෆཁͳ
  Reconciliation Λ͠ͳ͍

  View Slide

 121. ͦ΋ͦ΋
  γϑτද෦෼ͷίʔυΛ
  ΈͯΈΔͱ

  View Slide

 122. 3ͭͷͰ͔͍ίϯϙʔωϯτ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͨ

  View Slide

 123. Կ͕ѱ͍͔

  View Slide

 124. ͨͱ͑͹ ੺࿮ͷՕॴ͚ͩ
  ࠶ϨϯμϦϯά͍ͨ͠ͱ͢Δ

  View Slide

 125. shouldComponentUpdate ʹΑΔ൑ఆ͸

  ίϯϙʔωϯτͷ୯ҐͰ͔͠Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 126. shouldComponentUpdate ʹΑΔ൑ఆ͸

  ίϯϙʔωϯτͷ୯ҐͰ͔͠Ͱ͖ͳ͍
  Ұ෦෼Λߋ৽͢ΔͨΊʹ

  શ෦Λߋ৽͢Δ͔͠ແ͍

  View Slide

 127. ໌Β͔ʹͳΔϘτϧωοΫ
  ࠩ෼ϨϯμϦϯάͷ
  ࢫຯ͕…

  View Slide

 128. Ͳ͏͢Δ͔

  View Slide

 129. ίϯϙʔωϯτΛখ۠͘͞੾Δ

  View Slide

 130. ͜ͷΞϓϩʔνͷྑ͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 131. ͜ͷΞϓϩʔνͷڧΈ
  • ٕज़తʹ೉͍͠ཁૉ͕͘͢ͳ͍

  ˠ ΊΜͲ͍͚ͩ͘͞
  • shouldComponentUpdate ͸࠷ॳ͔Β

  ॻ͔ͳͯ͘΋ྑ͍

  → ॏ͘ͳΕ͹ॻ͚͹͍͍
  • ίϯϙʔωϯτ͕খ͍͞ͱ props ͕গͳ͍

  → SCU Λॻ͔ͳͯ͘΋ React.memo ͳͲ͕࢖͑Δ

  View Slide

 132. Fat ͳ
  Component ͸
  ઈରμϝ

  View Slide

 133. ผΕ͍ͯΔ͚ͩͰ
  ྑ͍఺͕ͨ͘͞Μ͋Δ͠
  ࢪࡦ΋ଧͪ΍͍͢

  View Slide

 134. Before / After

  View Slide

 135. Before
  After
  4ഒ௿଎؀ڥͰ 374% վળɺ10ඵ΄ͲεϐʔυΞοϓ

  View Slide

 136. վળޙ
  γϑτදૣ͘ͳΓ·ͨ͠Ͷʂ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ
  Αͬ͠Ό

  View Slide

 137. ͱ͸͍͑
  • 3.6sec ͸଎͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍
  • ΍Γ࢒ͨ͠վળ΋͋Δ
  • Reducer Λ͖ͪΜͱ

  ઃܭ͠ͳ͓ͤ͹

  ແବͳߋ৽͕఻ୡ͞Εͳ͍

  View Slide

 138. ·ͱΊ

  View Slide

 139. ਪଌ͢Δͳ
  ܭଌͤΑ

  View Slide

 140. ਪଌ͢ΔͳܭଌͤΑ
  • ͱΓ͋͑ͣͷܭଌ͸ݪҼͷ૚෼͚ʹա͗ͳ͍
  • צͰࢼͯ͠΋͏·͍͔͘ͳ͍
  • େࣄͳͷ͸ਅҼΛݟ͚ͭΔ·Ͱܭଌ͢Δ͜ͱ
  • Chrome Dev Tools / React Dev Tools

  ͕ܭଌ͢Δ্Ͱศར

  View Slide

 141. ͦ΋ͦ΋ͳͥ
  ώΞϦϯά·Ͱ
  ൃ֮͠ͳ͔͔ͬͨ

  View Slide

 142. ސ٬ͷPC͸
  CPUͷॲཧೳྗ͕௿͔ͬͨ
  ։ൃ؀ڥͰ͸໰୊ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 143. ސ٬ͷ؀ڥͰ

  ύϑΥʔϚϯε͸

  ܭଌ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 144. ސ٬ͱಉ౳ͷ؀ڥͰ
  ύϑΥʔϚϯεΛௐ΂Δ
  • Fast 3G ճઢͰಈ͔͢
  • x4 εϩοτϧ؀ڥͰಈ͔͢

  View Slide

 145. ̍࣍։ൃ࣌఺Ͱ͸
  ௿଎ঢ়ଶͰͷ
  ύϑΥʔϚϯε֬ೝ΋
  ͍ͯͨ͠

  View Slide

 146. ͦΕͰ΋ൃݟ͕஗Εͨͷ͸
  ఆظతͳύϑΥʔϚϯεଌఆΛ
  ߦ͍ͬͯͳ͔͔ͬͨΒ

  View Slide

 147. ఆظతͳύϑΥʔϚϯεଌఆͷॏཁੑ
  • ύϑΥʔϚϯε͸ػೳ௥Ճͱͱ΋ʹ

  ͲΜͲΜྼԽ͍ͯ͘͠
  • ύϑΥʔϚϯεΛܧଓతɼఆظతʹݟ͍͖ͯ

  ಈ޲Λৗʹܭଌ͓ͯ͘͜͠ͱ͕େࣄ
  ͜Ε͕ͦ͜श׳ԽͰ͋Γɺ
  ύϑΥʔϚϯεଌఆΛߦ͏จԽͰ͋Δ

  View Slide

 148. ࠓޙͷ՝୊

  View Slide

 149. ύϑΥʔϚϯε͸

  վળͯ͠ऴΘΓͰ͸ͳ͍
  ։ൃνʔϜʹश׳Խ

  ͤ͞Δ͜ͱ͕େ੾

  View Slide

 150. ࠓޙͷ՝୊
  • ͜ͷվળʹͱͲ·ΒͣνʔϜશମʹ

  ύϑΥʔϚϯεΛ؍ଌ͢ΔจԽΛࠜ෇͚Δ
  • ແବͳॲཧΛߦΘͳ͍վળʹνϟϨϯδ

  㱺 reducer ͷઃܭΛશ໘తʹݟ௚ͯ͠

  ແବͳ఻ୡΛͳ͘͢
  • ઌಡΈʹΑΔσʔλͷઌߦऔಘʹνϟϨϯδ

  View Slide

 151. ;Ζ͘

  View Slide

 152. ָʹ
  shouldComponbentUpdate Λ
  ࣮૷͍ͨ͠

  View Slide

 153. ָʹSCUΛ
  ࣮૷͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ
  • PureComponent
  • recompose/pure
  • React.memo
  • ͳͲ…

  View Slide

 154. ԿΛͯ͘͠ΕΔ͔

  View Slide

 155. ԿΛͯ͘͠ΕΔ͔
  • جຊతʹ͢΂ͯ fbjs/shallowEqual ͯ͘͠ΕΔ
  • React.memo ͸ $$type Λॻ͖׵͑ͯ

  ಺෦ͷ updater ͷϩδοΫΛࠩ͠ସ͑ͯΔ

  㱺 SCU ʹ shallowEqual ͕ೖΔͱࢥͬͯྑ͍

  View Slide

 156. ͰɺͲΕ͕ྑ͍ͷʁ

  View Slide

 157. ܭଌͯ͠Έͨ

  View Slide

 158. View Slide

 159. ԣ࣠͸ prev === next ͷ֬཰
  ॎ࣠͸ ࣌ؒ (ms)

  View Slide

 160. View Slide

 161. View Slide

 162. ·ͱΊ
  • recompose/pure ͸ class Ͱ΋ ؔ਺ Ͱ΋

  ࢖͑Δ
  • React.memo ͸ؔ਺༻
  • PureComponent ͸ Ϋϥε༻
  • React.memo ͸ ΦϓγϣϯͰνϡʔχϯάͰ͖Δ

  View Slide

 163. connect ୈ̐Ҿ਺

  View Slide

 164. connect() // version5
  connect(
  [mapStateToProps],
  [mapDispatchToProps],
  [mergeProps],
  [options]
  ): (React.Component<*>) => Recat.Component<*>
  ࣮͸4ͭ໨ͷҾ਺͕͋Δ

  View Slide

 165. Options
  {
  pure = ture,
  areStatesEqual = (a, b) => a === b,
  areOwnPropsEqual = shallowEqual,
  areStatePropsEqual = shallowEqual,
  areMergedPropsEqual = shallowEqual,
  storeKey = ‘store’,
  }
  HoC ࣗମͷ࠶ϨϯμϦϯάͷ੍ޚ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 166. connect() // version5
  Component
  Store
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC

  View Slide

 167. connect() // version5
  Component
  Store
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  7FSTJPO͸)P$ϕʔε
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC

  View Slide

 168. connect() // version5
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  PQUJPOQVSF
  4IBMMPX&RVBM
  4USJDU&RVBM
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC
  Store
  Component

  View Slide

 169. connect() // version5
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  ୈ̐Ҿ਺ͰΦʔόϥΠυͰ͖Δ
  QSFW4UBUF OFYU4UBUF
  CPPMFBO
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC
  Store
  Component

  View Slide

 170. connect() // version5
  connect
  areStateEqual(prev, next)
  next = mapStateToProps(prev, next)
  prev = next // memoized once
  Update Childe Component
  // return true 

  in shouldComponentUpdate of HoC
  Store
  Component
  લճͷ݁ՌΛอ͓࣋ͯ͘͠

  View Slide

 171. connect ·ͱΊ
  • HoCͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔ
  • Connect ͷ areStateEqual ͕ false Λฦͤ͹

  ࢠίϯϙʔωϯτͷ࠶ϨϯμϦϯάͳ͠
  • ୈ4Ҿ਺ͰΦϓγϣϯΛ஫ೖՄೳ

  View Slide