Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JavaScript ASTことはじめ /JavaScript AST

JavaScript ASTことはじめ /JavaScript AST

メドレー開発本部の社内勉強会「TechLunch」で、JavaScript ASTについて紹介させていただきました。

発表者:平木聡

Medley Inc.

June 22, 2018
Tweet

More Decks by Medley Inc.

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JavaScript AST͜ͱ͸͡Ί

  View Slide

 2. Agenda
  • JavaScript ASTͱ͸Կ͔?
  • JavaScript ASTͷجૅ஌ࣝ
  • JavaScript AST࢖ͬͯԿ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 3. JavaScript ASTͱ͸Կ͔?

  View Slide

 4. ͦ΋ͦ΋ASTͱ͸
  ͦ΋ͦ΋AST͸ந৅ߏจ໦ͷӳޠ໊Ͱ͋Δabstract syntax treeͷུ
  শʹͳΓ·͢ɻίϯύΠϥͱ͔ΠϯλϓϦλͳͲͷݴޠॲཧܥͷ
  தؒॲཧʹྑ͘࢖ΘΕΔख๏Ͱ͢ɻ(ͳ͓؊ػೳͷ਺஋ʹ΋ಉ͡
  ASTͱ͍͏ུশ͕͋Δ໛༷)
  h"ps:/
  /en.wikipedia.org/wiki/Abstractsyntaxtree

  View Slide

 5. ͦ΋ͦ΋ASTͱ͸
  ΩϞͱͯ͠͸ॻ͔Ε͍ͯΔϓϩάϥϜΛߏจղੳͯ͠ߏ଄Խʹෆ
  ཁͳ෦෼͸࡟আͯ͠ɺ໦ߏ଄ͱͯ͠දݱ͍ͯ͠Δσʔλʹ͢Δͱ
  ͍͏ͱ͜ΖͰ͢ɻ

  View Slide

 6. ͦ΋ͦ΋ASTͱ͸
  ͜ͷASTࣗମ͸ಛʹJSݻ༗ͷ΋ͷͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ৭ʑͳݴ
  ޠͰ࢖ΘΕ͍ͯ·͢ɻྫ͑͹JavaͰ࢖ΘΕΔIDEͷEclipseͰ΋Java
  ͷߏจղੳʹ࢖ͬͯͨΓ͢ΔͬΆ͍Ͱ͢ɻ
  h"p:/
  /www.eclipse.org/ar1cles/Ar1cle-
  JavaCodeManipula1on_AST/index.html
  ͜ͷASTʹ͍ۙख๏Ͱ(ݫີʹ͸ҧ͏)ߏங͞Ε͍ͯΔͷ͕਎ۙͰ͍
  ͏ͱDOMͩͬͨΓ΋͠·͢ɻ

  View Slide

 7. JavaScript AST͸Ͳ͜Ͱ࢖ΘΕ͍ͯΔͷ͔?
  • React
  • Babel
  • UglifyJS
  • ESLint
  • PowerAssert
  ͳͲͳͲ

  View Slide

 8. JavaScript AST͸Ͳ͜Ͱ࢖ΘΕ͍ͯΔͷ͔?
  ҰྫͰ͕͢ݱࡏͷϑϩϯτΤϯυ։ൃʹ͸͔ܽͤͳ͍ϓϩμΫτ
  ͸େମ࢖ΘΕͯΔΜ͡Όͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
  มΘΓμωͱͯ͠ಠࣗʹJSͷϚΫϩΛ࡞ΕΔsweet-js/sweet-core
  ͳΜ͔Ͱ΋࢖ΘΕ͍ͯ·͢ɻ

  View Slide

 9. JavaScriptք۾ͰͷASTͷաڈ
  JSք۾ͰͷASTͷऔΓѻ͍ͳͲͷ࿩͸ผʹྺ࢙Λશ෦஌ͬͯΔΘ
  ͚͡Όͳ͍ΜͰ͕͢ɺ͔͍ͭ·ΉͱҎԼͷΑ͏ͳྲྀΕʹͳΔ͔
  ΋ɻ

  View Slide

 10. JavaScriptք۾ͰͷASTͷաڈ
  • FirefoxͰ࢖ΘΕ͍ͯͨSpiderMonkyͰ2010೥ʹParser API͕౥
  ࡌ͞Εͨ
  • Parser APIͷJSϙʔτͷzaach/reflect.js͕2011೥4݄͘Β͍ʹϦ
  Ϧʔε

  View Slide

 11. JavaScriptք۾ͰͷASTͷաڈ
  • JavaScript ASTͰຊ֨తʹ࢖ΘΕͩͨ͠jquery/esprima͕2011೥
  11݄͘Β͍ʹϦϦʔε
  • ݩʑ͸࡞ऀͷAriya͞ΜͷݸਓϓϩδΣΫτ͚ͩͬͨͲɺ3೥
  ͘Β͍લʹjQueryࡒஂʹҠ؅
  • esprima஗͍͗ͬͯͬͯ͢acornjs/acorn͕ొ৔

  View Slide

 12. JavaScriptք۾ͰͷASTͷաڈ
  • ࠷ॳ͸acorn࢖ͬͯͨBabel͕೿ੜͤͯࣗ͞લͰbabel/babylonΛ
  2012೥9݄͘Β͍͔Β࡞ͬͨΓ
  • ࢓༷֎ͷ͜ͱ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹ֦ு͞ΕͯΔ
  • JavaScript ASTΛ࡞ΔϥΠϒϥϦ͕৭ʑग़͖ͯͯޓ׵ੑ͕͋ͬͨ
  Γແ͔ͬͨΓͱ͍͏ঢ়گͩͬͨͷΛ2015೥ʹjQueryࡒஂ΍
  Mozilla΋ೖͬͯestree/estreeͱ͍͏JavaScript ASTͷඪ४ن͕֨
  Ͱ͖Δ

  View Slide

 13. JavaScriptք۾ͰͷASTͷաڈ
  ͜Μͳײ͡Ͱݱࡏ৭ʑͳϓϩμΫτͰ࢖ΘΕ͍ͯΔJavaScript AST
  ϥΠϒϥϦ͕৭ʑͰ͖͖ͯ·ͨ͠ɻ
  ༗໊ॴΛϐοΫΞοϓ͚ͨͩ͠ͳΜͰɺѥྲྀͷύʔα΋৭ʑ͋Γ
  ྫ͑͹ESLintͳΜ͔͸ݱࡏesprimaͱޓ׵ੑ͕͋Δeslint/espreeͱ
  ͍͏ύʔαΛࣗલͰ࡞ͬͯ࢖ͬͯͨΓ͠·͢ɻ

  View Slide

 14. JavaScript ASTͷجૅ஌ࣝ

  View Slide

 15. JavaScript AST͸࣮ࡍͲΜͳίʔυʹͳΔͷ͔
  JavaScript AST͸ιʔείʔυΛ໦ߏ଄ʹม׵ͯ͠ɺ࠷ऴతʹ
  JSONܗࣜʹͯ͠දݱ͍͖ͯ͠·͢ɻ
  ԼهͷΑ͏ͳ؆୯ͳJSίʔυΛྫʹऔΓ·͢ɻ
  var hello = 'Hello World';
  function sayHello() { console.log(hello) }

  View Slide

 16. JavaScript AST͸࣮ࡍͲΜͳίʔυʹͳΔͷ͔
  ࠓճ͸acornΛ࢖ͬͯASTʹม׵͢ΔͱԼهͷΑ͏ͳJSONܗ͕ࣜ
  Ͱ͖·͢ɻ
  {
  "type": "Program",
  "start": 0,
  "end": 69,
  "body": [
  {
  "type": "VariableDeclaration",
  "start": 0,
  "end": 26,
  "declarations": [
  {
  "type": "VariableDeclarator",
  "start": 4,
  "end": 25,
  "id": {
  "type": "Identifier",
  "start": 4,
  "end": 9,
  "name": "hello"
  },
  "init": {
  "type": "Literal",
  "start": 12,
  "end": 25,
  "value": "Hello World",
  "raw": "'Hello World'"
  }
  }
  ],
  "kind": "var"
  },
  {
  "type": "FunctionDeclaration",
  "start": 27,
  "end": 69,
  "id": {
  "type": "Identifier",
  "start": 36,
  "end": 44,
  "name": "sayHello"
  },
  "generator": false,
  "expression": false,
  "params": [],
  "body": {
  "type": "BlockStatement",
  "start": 47,
  "end": 69,
  "body": [
  {
  "type": "ExpressionStatement",
  "start": 49,
  "end": 67,
  "expression": {
  "type": "CallExpression",
  "start": 49,
  "end": 67,
  "callee": {
  "type": "MemberExpression",
  "start": 49,
  "end": 60,
  "object": {
  "type": "Identifier",
  "start": 49,
  "end": 56,
  "name": "console"
  },
  "property": {
  "type": "Identifier",
  "start": 57,
  "end": 60,
  "name": "log"
  },
  "computed": false
  },
  "arguments": [
  {
  "type": "Identifier",
  "start": 61,
  "end": 66,
  "name": "hello"
  }
  ]
  }
  }
  ]
  }
  }
  ],
  "sourceType": "module"
  }

  View Slide

 17. JavaScript AST͸࣮ࡍͲΜͳίʔυʹͳΔͷ͔
  શવಡΊͳ͍ͱࢥ͏ͷͰɺ෼͔Γ΍͍͢Α͏ͳπϦʔܗࣜͷεΫ
  γϣ͕ͪ͜Βɻ

  View Slide

 18. JavaScript ASTͷม׵ϧʔϧ
  ͲͷΑ͏ʹม׵͞ΕΔ͔?ͷϧʔϧ͸࢖͏ύʔαͷυΩϡϝϯτ
  ΍ɺParser API - Mozilla | MDNɺestree/estree: The ESTree Specͳ
  Μ͔Λࢀߟʹ͠·͢ɻ΋͏ͪΐ͍ಥͬ͜Μͩ࿩Ͱ͍͏ͱ
  ECMAScriptͷ࢓༷ॻ΋߹ΘͤͯಡΉͱΑ͍͔΋͠Εͳ͍Ͱ͢ɻ
  • h#ps:/
  /developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/
  SpiderMonkey/Parser_API
  • h#ps:/
  /github.com/estree/estree
  • h#ps:/
  /www.ecma-internaEonal.org/ecma-262/8.0/index.html

  View Slide

 19. ύʔαͰม׵͞Εͨ΋ͷͨͪͷઆ໌
  ͞Βͬͱࠓճͷ΋ͷΛୈೋ֊૚·Ͱઆ໌͢Δͱɺ͜Μͳײ͡Ͱ͢
  • Program
  • ϧʔτʹͳΔΦϒδΣΫτ
  • Կ͸ͳ͘ͱ΋ઈରʹม׵͢Δͱ࡞ΒΕΔ
  • ϓϩάϥϜ͸શ෦͜ͷ߲໨ͷbodyʹ໦ߏ଄Ͱ֨ೲ͞ΕΔ

  View Slide

 20. ύʔαͰม׵͞Εͨ΋ͷͨͪͷઆ໌
  • VariableDeclaration
  • var hello = 'Hello World';ͷ෦෼
  • ม਺એݴ͸͜ͷ߲໨ʹͳΔ
  • kind͕ม਺એݴͷΩʔϫʔυͷछྨʹͳΔɻ
  • declarations͕એݴ͞Ε͍ͯΔ಺༰Λ֨ೲ͍ͯ͠Δ෦෼
  • ม਺໊΍ॳظ஋ʹԿ͕ೖ͍ͬͯΔͳͲ͕֨ೲ

  View Slide

 21. ύʔαͰม׵͞Εͨ΋ͷͨͪͷઆ໌
  • FunctionDeclaration
  • function sayHello() { console.log(hello) }ͷ෦

  • ؔ਺એݴ͸͜ͷ߲໨ʹͳΔ
  • id͕ؔ਺໊ͳͲ֨ೲ͍ͯ͠Δ෦෼
  • params͸ࠓճۭ͕ͩɺԾҾ਺Λ֨ೲ͍ͯ͠Δ෦෼

  View Slide

 22. ݸੑ๛͔ͳύʔαͨͪ
  Ͳͷύʔαʔ΋جຊͱͯ͠͸͜ΕΒͷ߲໨͸ESTreeͰఆٛ͞Εͯ
  ͍Δ΋ͷΛ࢖͍ͬͯΔͷͰ͕͢ɺࡉ͔͍ҧ͍͕͋ͬͨΓɺ
  bablylonͷΑ͏ʹಠࣗͰ৭ʑͳ߲໨ΛೖΕ͍ͯͨΓ͢Δͱ͍͏ײ
  ͡ʹͳ͍͖ͬͯ·͢ɻ
  h"ps:/
  /github.com/babel/babylon/blob/master/ast/spec.md

  View Slide

 23. JavaScript ASTͷ࢖͍Ͳ͜Ζ
  ͜͜·Ͱجຊతͳ࿩Λ͖ͯ͠·͕ͨ͠ɺͰ͸JavaScript ASTΛࣗ෼
  ୡͰ࢖͏৔߹…Ͳ͏͍͏ͱ͖Ͱ͠ΐ͏͔?ͺͬͱࢥ͍ͭ͘ͱ͜Ζ͸
  ͜Μͳײ͔͡ͳ͋ͱɻ
  - babelͷϓϥάΠϯ࡞੒
  - eslintͷϓϥάΠϯ࡞੒
  - ࣗલͰιʔείʔυΛมߋ͢Δ(APIมߋͳΜ͔ͷ)πʔϧ࡞Δͱ͖

  View Slide

 24. JavaScript ASTͷ࢖͍Ͳ͜Ζ
  ݸਓతʹ͸ڊਓͷݞʹ৐͔ͬΓ͍ͨͷͰɺ༻్͕ϓϥάΠϯ࡞੒
  ʹͳͬͨΓͯ͠·͕͢ɺJavaScript ASTͷ࢓૊ΈΛ࢖͑͹ࣗલͷτ
  ϥϯεύΠϥΛ࡞ͬͨΓ΋Ͱ͖Δ͸ͣͰ͢ɻ
  ࣮ࡍʹJavaScript ASTΛ࢖ͬͯJSΛੜ੒͢Δʹ͸ɺ঺հͨ͠ύʔα
  ͷଞʹASTΛtraverseͯ͠ॲཧ͢ΔϥΠϒϥϦ(estraverseͳͲ)΍
  AST͔ΒJSΛੜ੒͢ΔϥΠϒϥϦ(escodegenͳͲ)͕ඞཁʹͳΓ·
  ͢ɻ

  View Slide

 25. JavaScript AST࢖ͬͯԿ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 26. AST Explore
  ࠷ޙʹͪΐͬͱ࣮ͨ͠ྫΛ͝঺հͯ͠ऴΘΓ·͕͢ɺͦͷલʹ
  JavaScript ASTΛѻ͏ͷʹແͯ͘͸ͳΒͳ͍πʔϧ͕͋ΔͷͰ঺
  հɻ

  View Slide

 27. AST Explore
  AST Explore: h.p:/
  /astexplorer.net/

  View Slide

 28. AST Explore
  ͜ͷαΠτ͸JavaScript AST͚ͩͰ͸ͳ͘ଞͷ৭ʑͳݴޠͷύʔα
  ΍ίʔυδΣωϨʔλ͕ΦϯϥΠϯͰ؆୯ʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͯ
  ͍ΔαΠτͰ͢ɻ
  JSBin΍JSFiddleͷAST൛ͱ͍͏ײ͡ɻSave͢ΔͱύʔϚϦϯΫ࡞
  ͬͯ͘ΕͨΓASTͷπϦʔ͕ݟ΍͔ͬͨ͢Γ͢ΔπʔϧͰ͢ɻ
  ࢖͍͍ͨύʔα΍δΣωϨʔλ΋৭ʑͳछྨ͔Βબ΂·͢ɻࠓճ
  ͷྫ΋͜ͷπʔϧ࢖ͬͯ঺հ͠·͢ɻ

  View Slide

 29. var Ͱॻ͔ΕͨJSΛconstʹॻ͖͔͑Δ
  ύʔα: babylon v7 / τϥϯεύΠϥ: babel7
  DEMO: varΩϥΠ

  View Slide

 30. Vue.js 1.xܥ͔Β2.xܥͷϚΠάϨʔγϣϯʹ଱͑Δ
  ύʔα: acorn / τϥϯεύΠϥ: jscodeshi/
  h"ps:/
  /vuejs.org/v2/guide/migra4on.html#a"ached-removed
  DEMO: a(atchͷϚΠάϨʔγϣϯ

  View Slide

 31. ऴΘΓ

  View Slide

 32. ࢀߟ
  • h#ps:/
  /speakerdeck.com/michaelficarra/spidermonkey-parser-
  api-a-standard-for-structured-js-representa;ons
  • h#p:/
  /azu.github.io/slide/JSojisan/#1
  • h#ps:/
  /efcl.info/2016/03/06/ast-first-step/
  • h#ps:/
  /efcl.info/2015/02/26/recent-js-ast/
  • h#ps:/
  /medium.com/@jotadeveloper/abstract-syntax-trees-on-
  javascript-534e33361fc7

  View Slide

 33. ࢀߟ
  • h#ps:/
  /www.sitepoint.com/understanding-asts-building-babel-
  plugin/
  • h#ps:/
  /github.com/jamiebuilds/babel-handbook
  • h#ps:/
  /github.com/facebook/jscodeshi<

  View Slide