Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Lambda+GItHub+Travis CIで全自動サーバーレスAPI

Lambda+GItHub+Travis CIで全自動サーバーレスAPI

2016/06/11のフロントエンドカンファレンスのLTで発表した資料です。

A0412ba4d1cc922f1950a46d8804a5f9?s=128

Takayuki Miyauchi

June 11, 2016
Tweet

Transcript

 1. -BNCEB (*U)VC 5SBWJT$*Ͱ
 શࣗಈαʔόʔϨε"1* ٶ಺ོߦ !NJZB

 2. ࣗݾ঺հ

 3. https://ja.amimoto-ami.com/

 4. http://vccw.cc/

 5. https://github.com/WP-API

 6. ͔͜͜Βຊ୊

 7. None
 8. None
 9. ࢓૊Έ • Travis CIͰGulpΛൃՐͯ͠ɺ೔ຊ༣ศͷ΢Σϒ αΠτ͔ΒΤΫηϧϑΝΠϧΛμ΢ϯϩʔυͯ͠ɺ JSONʹม׵ޙʹɺGitHubϖʔδʹϓογϡɻ

 10. ͦΕ༻ͷgulpϓϥάΠϯ࡞ͬͨɻ

 11. ͜ͷํ๏ͷϝϦοτ • GitHubϖʔδΛAPIͷΠϯϑϥͱͯ͠ར༻Ͱ͖Δ ͷͰ͍Ζ͍Ζ͓͍͍͠ɻ • APIΛ࡞Δ࢓૊Έͦͷ΋ͷ͕Φʔϓϯιʔεͳͷ Ͱ҆৺ͯ͠࢖͑Δɻ

 12. σϝϦοτ • Travis CI͕git pushΛτϦΨʔʹͯ͠ΔͷͰɺ͜ ͜ʹਓྗ͕ೖͬͯ͠·͏ɻɻɻ

 13. -BNCEB͕͋Δ͡ΌΜʂ

 14. • ఆظతʹλεΫΛ࣮ߦͰ͖Δɻ • ݄ؒ100ສճ·Ͱ͸ແྉʂ

 15. Travis CIͷAPIΛLambda͔Βຖ೔ୟ͚͹͍͍͡ΌΜɻ

 16. None
 17. ͱ͍͏Θ͚ͰແྉͰશࣗಈͳ༣ศ൪߸"1*͕
 Ͱ͖·ͨ͠ɻ

 18. ΫϥΠΞϯτϥΠϒϥϦΛ࡞ͬͯ͘ΕΔਓΛ
 ઈࢍืूதͰ͢ɻ

 19. • https://github.com/madefor/postal-code-api • https://github.com/miya0001/lambda-kick-travis