$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

A method for separating policy definition and behavior control by an intermediate language to achieve optimal server configuration management according to the situation

A method for separating policy definition and behavior control by an intermediate language to achieve optimal server configuration management according to the situation

Gosuke Miyashita
PRO

March 02, 2021
Tweet

More Decks by Gosuke Miyashita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ঢ়گʹԠͨ͡࠷దͳαʔόߏ੒؅ཧΛ
  ࣮ݱ͢ΔͨΊͷϙϦγʔఆٛͱৼΔ෣੍͍ޚΛ
  தؒݴޠͰ෼཭͢Δख๏
  ٶԼ ߶ี1 2/দຊ ྄հ2
  2 ͘͞ΒΠϯλʔωοτגࣜձࣾ ͘͞ΒΠϯλʔωοτݚڀॴ
  1 ߹ಉձࣾServerspec Operations
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 1

  View Slide

 2. ͸͡Ίʹ
  • ݱࡏݚڀ్தͷ಺༰ʹ͍͓ͭͯ࿩͠͠·͢
  • ݚڀର৅Ͱ͋Δαʔόߏ੒؅ཧͷഎܠ΍՝୊ҙࣝɺͦͷ՝୊
  ʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳղܾํ๏Λߟ͍͑ͯΔ͔ɺʹ͍ͭͯڞ༗
  ͍ͤͯͩ͘͞͞
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 2

  View Slide

 3. ݚڀͷϞνϕʔγϣϯ
  • ϞόΠϧίϯϐϡʔςΟϯάɺΤοδίϯϐϡʔςΟϯάͷීٴ
  ʹΑͬͯߏ੒؅ཧख๏͕มΘΔͷͰ͸ͳ͍͔
  • 2012೥ϦϦʔεͷAnsibleҎ߱͜Εͱ͍ͬͨߏ੒؅ཧπʔϧ͸ग़
  ͖͍ͯͯͳ͍
  • ߏ੒؅ཧπʔϧ։ൃ͸൥ࡶͰ͋Δ
  • ͦͷ൥ࡶ͞Λղফ͠ɺࠓޙͷঢ়گͷมԽʹԠͨ͡ߏ੒؅ཧπʔϧ
  ͕ੜ·Ε΍͍͢Α͏ʹ͍ͨ͠
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 3

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ
  • αʔόߏ੒؅ཧͷ2େཁૉ
  • αʔόߏ੒؅ཧͷ՝୊
  • ՝୊Λղܾ͢ΔͨΊͷख๏
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 4

  View Slide

 5. αʔόߏ੒؅ཧͷ2େཁૉ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 5

  View Slide

 6. αʔόߏ੒؅ཧ
  • BurgessΒ3ʹΑΔͱɺߏ੒؅ཧ(Configuration Management)
  ͱ͸ʮ༧Ίఆٛ͞ΕͨϙϦγʔͱΨΠυϥΠϯʹै͍ɺࣄલ
  ʹܾΊΒΕͨϏδωε্ͷ໨తΛୡ੒͢ΔΑ͏ɺωοτϫʔ
  Ϋ઀ଓ͞ΕͨϚγϯͷৼΔ෣͍Λ੍ޚ͢ΔϓϩηεʯͰ͋Δ
  3 Burgess, Mark, and Alva L. Couch. 2006. “Modeling Next Generation Configuration Management Tools.” In LISA, 131–47.
  static.usenix.org. (PDF)
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 6

  View Slide

 7. αʔόߏ੒؅ཧπʔϧ
  • αʔόߏ੒؅ཧΛߦ͏ͨΊͷιϑτ΢ΣΞ
  • ୅දతͳ΋ͷʹCFEngine, Puppet, Chef, AnsibleͳͲ͕͋Δ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 7

  View Slide

 8. αʔόߏ੒؅ཧπʔϧͷ2ͭͷ໾ׂ
  • BurgessΒͷఆ͔ٛΒɺαʔόߏ੒؅ཧπʔϧʹ͸ҎԼͷ2ͭ
  ͷ໾ׂ͕͋Δͱଊ͑ΒΕΔ
  • ωοτϫʔΫ઀ଓ͞ΕͨαʔόͷϙϦγʔͷఆٛ
  • ఆٛ͞ΕͨϙϦγʔʹجͮ͘ৼΔ෣͍ͷ੍ޚ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 8

  View Slide

 9. ϙϦγʔఆٛ
  • ϙϦγʔఆٛ͸ԿΒ͔ͷݴޠʹΑͬͯߦ͏
  • ϙϦγʔఆٛݴޠ͸େผ͢Δͱ3ͭ
  • ಠࣗͷ؆қݴޠ
  • YAML/JSONͷΑ͏ͳ؆қݴޠ
  • ϓϩάϥϛϯάݴޠ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 9

  View Slide

 10. ϙϦγʔఆٛݴޠͷมભ
  • ࠷ॳ͸ಠࣗ؆қݴޠ͕࠾༻͞Ε͍ͯͨʢCFEngine, Puppet)
  • ChefͰ͸RubyΛ࠾༻
  • Ϋϥ΢υͷීٴͰ։ൃऀ΋αʔόʔΠϯϑϥΛ৮ΔΑ͏ʹ
  ͳͬͨ
  • SaltStack, AnsibleͰ͸YAMLΛ࠾༻
  • ϓϩάϥϛϯάΛߦΘͳ͍ਓʹ΋ड͚ೖΕ΍͍͢
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 10

  View Slide

 11. ྨࣅπʔϧͷϙϦγʔఆٛݴޠͷมભ
  • Terraform͸ಠࣗ؆қݴޠɺCloudFormation͸JSON/YAML
  • ͦͷޙϓϩάϥϛϯάݴޠ࠾༻ͷྲྀΕ
  • Pulumi, CDKͳͲ
  • Kubernetes΋͜ͷྲྀΕ
  • Kubernetes with Pulumi, CDK for Kubernetes(cdk8s)ͳͲ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 11

  View Slide

 12. ϙϦγʔఆٛݴޠશൠͷมભ
  • ಠࣗݴޠ → ϓϩάϥϛϯάݴޠ → YAML → ϓϩάϥϛϯά
  ݴޠɺͱ͍ͬͨมભ͕ݟ͑Δ
  • ಛʹYAMLͱϓϩάϥϛϯάݴޠؒͰ༳Εಈ͖͕ݟΒΕΔ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 12

  View Slide

 13. ৼΔ෣੍͍ޚ
  • ݴޠಉ༷ɺৼΔ෣੍͍ޚ΋༷ʑͳख๏͕͋Δ
  • ϓϩηεͷ࣮ߦํ๏ͰҎԼͷ3ͭʹେผ
  • αʔόʔ/ΤʔδΣϯτܕ
  • ελϯυΞϩʔϯܕ
  • ΤʔδΣϯτϨεܕ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 13

  View Slide

 14. ৼΔ෣੍͍ޚख๏ͷมભ
  • ݩʑɺCFEngine, Puppet, Chef͸αʔόʔ/ΤʔδΣϯτܕ
  • ͦͷޙग़͖ͯͨAnsible͸ΤʔδΣϯτϨεܕ
  • Masterless Chef/Puppetͱ͍͏ϫʔυ͕ొ৔4
  • ͜Ε͸ελϯυΞϩʔϯͰChef/PuppetΛར༻͢Δ͜ͱΛ
  ࢦ͢
  4 Masterless Chef/Puppet | Technology Radar | ThoughtWorks
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 14

  View Slide

 15. αʔόߏ੒؅ཧ2େཁૉͷ·ͱΊ
  • αʔόߏ੒؅ཧʹ͸ʮϙϦγʔఆٛʯͱʮৼΔ෣੍͍ޚʯͷ
  2ͭͷ໾ׂ͕͋Δ
  • ϙϦγʔఆٛ͸ԿΒ͔ͷݴޠͰߦ͍ɺݴޠʹ͸มભ͕ݟΒΕ
  Δ
  • ৼΔ෣੍͍ޚʹ΋มભ͕ݟΒΕΔ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 15

  View Slide

 16. αʔόߏ੒؅ཧͷ՝୊
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 16

  View Slide

 17. αʔόߏ੒؅ཧπʔϧ։ൃ͕൥ࡶ
  • αʔόߏ੒؅ཧπʔϧ͸OS΍σΟετϦϏϡʔγϣϯͷҧ͍
  Λந৅Խͯ͘͠ΕɺϢʔβʔʹͱͬͯ͸ར༻͠΍͍͢
  • ͦͷ൓໘ɺ࣮૷͸టष͘൥ࡶʹͳΔ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 17

  View Slide

 18. ৼΔ෣੍͍ޚ͕ॏࢹ͞Ε͍ͯͳ͍
  • ϙϦγʔఆٛݴޠͱ͸ҟͳΓɺৼΔ෣੍͍ޚख๏ʹؔ͢Δٞ
  ࿦͸͋·Γ׆ൃͰ͸ͳ͍
  • ϞόΠϧίϯϐϡʔςΟϯά΍ΤοδίϯϐϡʔςΟϯάͷ
  Α͏ͳίϯϐϡʔςΟϯά؀ڥͷมԽ΁ͷରԠΛߟ͑ͨ৔
  ߹ɺ͜ͷลΓͷٞ࿦΋׆ൃʹߦΘΕΔඞཁ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍
  ͔
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 18

  View Slide

 19. ϙϦγʔఆٛͱৼΔ෣੍͍ޚͷҰମԽ
  • طଘͷߏ੒؅ཧπʔϧ͸ϙϦγʔఆٛͱৼΔ෣੍͍ޚ͕ҰମԽ࣮ͨ͠
  ૷ʹͳ͍ͬͯΔ
  • ϙϦγʔఆٛݴޠ͸Aͱ͍͏πʔϧɺৼΔ෣੍͍ޚख๏͸Bͱ͍͏
  πʔϧͷ΋ͷ͕ྑ͍ɺͱ͍͏৔߹Ͱ΋ɺ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  • ࠓޙͷঢ়گͷมԽʹରͯ͠ɺͦΕʹదͨ͠ݴޠ΍ख๏͕ग़͖ͯͨ৔߹
  Ͱ΋ɺ͢΂ͯҰ͔Β࣮૷͢Δඞཁ͕͋Δ
  • ͔͠͠ɺߏ੒؅ཧπʔϧ࣮૷͸൥ࡶͳͷͰͦΕͰ͸ޮ཰͕ѱ͍
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 19

  View Slide

 20. αʔόߏ੒؅ཧͷ՝୊·ͱΊ
  • αʔόߏ੒؅ཧπʔϧ։ൃ͕൥ࡶ
  • ৼΔ෣੍͍ޚख๏͕ॏࢹ͞Ε͍ͯͳ͍
  • ϙϦγʔఆٛͱৼΔ෣੍͍ޚͷҰମԽ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 20

  View Slide

 21. ՝୊Λղܾ͢ΔͨΊͷख๏
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 21

  View Slide

 22. ϙϦγʔఆٛͱৼΔ෣੍͍ޚͷ෼཭
  • ෼཭ͯ͠෦෼తʹ࠶ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱͰɺ࣮૷ίε
  τΛ཈͑ͳ͕Β༷ʑͳঢ়گʹ࠷దͳߏ੒؅ཧπʔϧΛͭ͘Δ
  ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 22

  View Slide

 23. Serverspec5Ͱͷ෼཭ख๏
  5 ٶԼ߶ีɼ܀ྛ݈ଠ࿠ɼদຊ྄հɼServerspec: એݴతهड़Ͱαʔόͷઃఆঢ়ଶΛςετՄೳͳ൚༻ੑͷߴ͍ςετϑϨʔϜ
  ϫʔΫɼ৘ใॲཧֶձ࿦จࢽɼVol.61ɼNo.3ɼpp.677-686ɼ2020೥3݄.
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 23

  View Slide

 24. Serverspecͷߏ੒؅ཧπʔϧ΁ͷԠ༻
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 24

  View Slide

 25. Serverspecख๏ͷ՝୊
  • ࣮૷ݴޠ಺ͷAPIͰ྆ऀΛܨ͍Ͱ͓Γ࣮૷ݴޠ੍͕ݶ͞ΕΔ
  • ͦͷͨΊผݴޠͰಉ༷ͷ࣮૷͕ͭ͘ΒΕΔ݁Ռͱͳ͍ͬͯΔ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 25

  View Slide

 26. தؒݴޠͰ෼཭͢Δख๏
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 26

  View Slide

 27. தؒݴޠʹٻΊΒΕΔཁ݅
  • ֤छϙϦγʔఆٛݴޠͱNର1ͰରԠ͢Δ΋ͷͰ͋ΔͷͰɺத
  ؒݴޠࣗ਎΋ϙϦγʔఆٛݴޠͰ͋Δ
  • ϙϦγʔఆٛݴޠ͸ਓ͕ؒಡΈॻ͖͢Δ͜ͱΛ૝ఆͯ͠ઃܭ
  ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δͷʹର͠ɺதؒݴޠ͸ඞͣ͠΋ਓ͕ؒಡΈ
  ॻ͖͢Δඞཁ͕ͳ͍
  • ैདྷͷϙϦγʔఆٛݴޠͱ͸ҟͳΔߟ͑ํʹج͍ͮͯઃܭ͢
  Δඞཁ͕͋Δ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 27

  View Slide

 28. ࠓޙͷݚڀ༧ఆ
  • ઌߦݚڀͷϦαʔν
  • ߏ੒؅ཧͱ͸ผͷྖҬͷϦαʔν
  • DSL΍ΞεϖΫτࢦ޲ݴޠͳͲ
  • தؒݴޠͰ෼཭͢ΔҎ֎ͷख๏ͷݕ౼
  • ৼΔ෣੍͍ޚ࣮૷ͦͷ΋ͷ͕࣋ͭ൥ࡶ͞ͷղܾ
  2020೥౓ୈ4ճ(IOT௨ࢉୈ52ճ)ݚڀձ 28

  View Slide