Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rust + Ruby/mruby

Rust + Ruby/mruby

Gosuke Miyashita
PRO

November 25, 2017
Tweet

More Decks by Gosuke Miyashita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. RustͰॻ͍ͨϥΠϒϥϦ
  ΛRuby/mruby͔Βݺ
  ͼग़࣮͢ફతͳํ๏
  ෱ԬRubyձٞ02 1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ٶԼ ߶ี
  • ߹ಉձࣾServerspec Operations୅ද
  • ϑϦʔϥϯεͷιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  • http://mizzy.org/
  • mizzy@github, gosukenator@twitter
  ෱ԬRubyձٞ02 2

  View Slide

 3. ஶॻɾ؂༁ॻ
  ෱ԬRubyձٞ02 3

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷൃදʹࢸΔܦҢ
  • libspecinfraͱ͍͏OSSϓϩδΣΫτΛ΍͍ͬͯΔ
  • ͜ͷϓϩδΣΫτ͸ҎԼͷߏ੒ཁૉΛ࣋ͭ
  • RustͰ࣮૷ͨ͠ڞ༗ϥΠϒϥϦ
  • ڞ༗ϥΠϒϥϦΛར༻͢ΔͨΊͷ֤छݴޠόΠϯσΟϯά
  ෱ԬRubyձٞ02 4

  View Slide

 5. ࠓ೔ͷൃදʹࢸΔܦҢʢ͖ͭͮʣ
  • Ruby/mrubyόΠϯσΟϯάΛ։ൃ͢ΔͨΊͷํ๏Λௐ΂ͨ
  • ॳาతͳ৘ใ͸ͨ͘͞Μ͋Δ͕࣮ફతͳ৘ใ͸Ҋ֎গͳ͍
  • ৭ʑࢼߦࡨޡͨ͠ͷͰ·ͱΊ͓ͯ͜͏ͱࢥͬͨ
  • ؒҧ͍΍ΑΓྑ͍΍Γํ͕͋Ε͹ࣝऀ͕ࢦఠͯ͘͠Εͦ͏
  • ٱʑʹ෱Ԭʹߦ͘ޱ࣮͕ཉ͔ͬͨ͠
  ෱ԬRubyձٞ02 5

  View Slide

 6. ΞδΣϯμ
  • RustͱFFI
  • ೖ໳Rust + Ruby/mruby
  • ࣮ફRust + Ruby/mruby
  • libspecinfraϓϩδΣΫτͷ֓ཁʢ͕࣌ؒ͋Ε͹ʣ
  • ※Rust౳ͷݴޠ࢓༷తͳ࿩͸͠·ͤΜ
  ෱ԬRubyձٞ02 6

  View Slide

 7. RustͱFFI
  ෱ԬRubyձٞ02 7

  View Slide

 8. FFIͱ͸
  • Foreign Function Interface
  • ͋Δϓϩάϥϛϯάݴޠ͔ΒଞͷϓϩάϥϛϯάݴޠͰఆٛ
  ͞Εͨؔ਺ͳͲΛར༻͢ΔͨΊͷػߏ
  • RustɺRubyɺmrubyʹݶΒͳ͍
  ෱ԬRubyձٞ02 8

  View Slide

 9. RustͱFFI
  • Rustʹ͸FFI͕૊Έࠐ·Ε͓ͯΓެࣜυΩϡϝϯτ΋͋Δ
  • ओͳػೳ͸େ͖͘2ͭ
  • ଞݴޠͰॻ͔ΕͨϥΠϒϥϦͷؔ਺ΛݺͿػೳ
  • ଞݴޠʢओʹCʣ͔Βؔ਺Λݺ΂ΔΑ͏ʹ͢Δػೳ
  ෱ԬRubyձٞ02 9

  View Slide

 10. ଞݴޠͰॻ͔ΕͨϥΠϒϥϦؔ਺ΛݺͿ
  #[link(name = "snappy")]
  extern {
  fn snappy_max_compressed_length(source_length: size_t) -> size_t;
  }
  fn main() {
  let x = unsafe { snappy_max_compressed_length(100) };
  println!("max compressed length of a 100 byte buffer: {}", x);
  }
  https://doc.rust-lang.org/book/first-edition/ffi.html#calling-
  foreign-functions
  ෱ԬRubyձٞ02 10

  View Slide

 11. ଞݴޠ͔Βؔ਺Λݺ΂ΔΑ͏ʹ͢Δ
  #[no_mangle]
  pub extern "C" fn hello_rust() -> *const u8 {
  "Hello, world!\0".as_ptr()
  }
  https://doc.rust-lang.org/book/first-edition/ffi.html#calling-rust-
  code-from-c
  ෱ԬRubyձٞ02 11

  View Slide

 12. hello_rust()ΛC͔Βݺͼग़͢
  #include
  extern char *hello_rust(void);
  int main() {
  printf("%s\n", hello_rust());
  }
  cc hello.c -L. -lhello
  LD_LIBRARY_PATH=. ./a.out
  Hello, world!
  ෱ԬRubyձٞ02 12

  View Slide

 13. RustͱFFI·ͱΊ
  • FFI = Foreign Function Interface
  • ͋Δϓϩάϥϛϯάݴޠ͔ΒଞͷϓϩάϥϛϯάݴޠͰఆٛ
  ͞Εͨؔ਺ͳͲΛར༻͢ΔͨΊͷػߏ
  • Rustʹ͸FFI͕૊Έࠐ·Ε͍ͯͯɺଞͷݴޠͰॻ͔ΕͨϥΠϒ
  ϥϦͷؔ਺Λݺͼग़ͨ͠Γɺଞͷݴޠ͔ΒRustͰॻ͍ͨϥΠ
  ϒϥϦͷؔ਺Λݺͼग़ͨ͠ΓͰ͖Δ
  ෱ԬRubyձٞ02 13

  View Slide

 14. ೖ໳Rust
  +
  Ruby/mruby
  ෱ԬRubyձٞ02 14

  View Slide

 15. RustͰॻ͔ΕͨϥΠϒϥϦΛͲ͏ݺͿ͔
  • Ruby
  • native extension
  • ffi gemΛར༻ͯ͠libffiܦ༝Ͱݺͼग़͢
  • mruby
  • CͰ֦ு(mrbgem)Λॻ͘
  ෱ԬRubyձٞ02 15

  View Slide

 16. ೖ໳Rust + Ruby/mruby
  • RustͱRuby/mrubyΛͲ͏ܨ͙͔۩ମతͳίʔυͰࣔ͠·͢
  • ࣗ෼͕libspecinfraͷόΠϯσΟϯά։ൃͷͨΊʹֶΜͩͷͱಉ͡εςοϓΛḷ
  ͬͯΈ·͢
  • จࣈΛେ͖ͯ͘͠εϥΠυΛݟ΍͘͢͢ΔͨΊίʔυΛলུͨ͠Γਪ঑͞Εͳ
  ͍ॻ͖ํΛͯ͠Δ෦෼΋͋Γ·͢
  • ׬શͳίʔυ͸GitHubʹஔ͍ͯ͋Γ·͢
  • https://github.com/mizzy/fukuokark02_code_examples
  • εϥΠυͱඍົʹҧ͏෦෼΋͋Γ·͕͢
  ෱ԬRubyձٞ02 16

  View Slide

 17. ੔਺
  ෱ԬRubyձٞ02 17

  View Slide

 18. ੔਺ͷ଍͠ࢉΛߦ͏Rustίʔυ
  extern crate libc;
  use libc::uint32_t;
  #[no_mangle]
  pub extern "C" fn addition(a: uint32_t, b: uint32_t)
  -> uint32_t {
  a + b
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 18

  View Slide

 19. Rustͷؔ਺Λݺͼग़͢Rubyίʔυ
  require 'ffi'
  module Integers
  extend FFI::Library
  ffi_lib 'addition'
  attach_function :addition, [:uint32, :uint32], :uint32
  end
  puts Integers.addition(1, 2)
  ෱ԬRubyձٞ02 19

  View Slide

 20. Rustͷؔ਺Λݺͼग़͢mrbgemίʔυ
  extern uint32_t addition(uint32_t, uint32_t);
  static mrb_value addition_(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  mrb_int a, b;
  mrb_get_args(mrb, "ii", &a, &b);
  return mrb_fixnum_value(addition(a, b));
  }
  void mrb_mruby_addition_gem_init(mrb_state *mrb)
  {
  struct RClass *i = mrb_define_module(mrb, "Integers");
  mrb_define_class_method(
  mrb, i, "addition", addition_, MRB_ARGS_REQ(2)
  );
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 20

  View Slide

 21. mrbgemΛར༻ͨ͠mrubyίʔυ
  puts Integers.addition(1, 2)
  ෱ԬRubyձٞ02 21

  View Slide

 22. จࣈྻ
  ෱ԬRubyձٞ02 22

  View Slide

 23. จࣈྻʹ!!!Λ෇Ճ͢ΔRustίʔυ
  pub extern "C" fn emphasize(ptr: *const c_char)
  -> *const c_char {
  let s = unsafe {
  assert!(!ptr.is_null());
  CStr::from_ptr(ptr)
  }.to_str().unwrap();
  let str = s.to_owned() + "!!!";
  CString::new(str).unwrap().into_raw()
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 23

  View Slide

 24. Rustͷؔ਺Λݺͼग़͢Rubyίʔυ
  module Strings
  extend FFI::Library
  ffi_lib 'emphasize'
  attach_function :emphasize, [:string], :string
  end
  puts Strings.emphasize("Hello")
  ෱ԬRubyձٞ02 24

  View Slide

 25. Rustͷؔ਺Λݺͼग़͢mrbgemίʔυ
  extern char *emphasize(char *);
  static mrb_value emphasize_(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  char *arg, *ret;
  mrb_int len;
  mrb_value str;
  mrb_get_args(mrb, "s", &arg, &len);
  ret = emphasize(arg);
  str = mrb_str_buf_new(mrb, sizeof(ret));
  return mrb_str_cat_cstr(mrb, str, ret);
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 25

  View Slide

 26. mrbgemΛར༻ͨ͠mrubyίʔυ
  puts Strings.emphasize("Hello")
  ෱ԬRubyձٞ02 26

  View Slide

 27. ߏ଄ମ
  ෱ԬRubyձٞ02 27

  View Slide

 28. ߏ଄ମ
  • ͜Ε͸লུ
  • ҰԠॻ͖͔͚ͷίʔυ͸αϯϓϧϦϙδτϦʹ͋Γ·͢
  • ҎԼͷهࣄ͕ࢀߟʹͳΓ·͢
  • Ruby-FFIʹ͍ͭͯௐ΂ͯΈͨɻʢͦͷ2ʣ - ͍΋ͷ΍·ɻ
  • http://yamaimo.hatenablog.jp/entry/2015/05/22/200000
  • mruby Ͱ C ݴޠͷߏ଄ମΛϥοϓͨ͠ΦϒδΣΫτΛ࡞Δਖ਼͍͠ํ๏ - Qiita
  • https://qiita.com/tsahara@github/items/86610a696f8ca792db45
  ෱ԬRubyձٞ02 28

  View Slide

 29. ߏ଄ମ
  • ׂͱ໘౗͍͘͞
  • RustଆͱRuby/mrubyͰಉ͡ߏ଄ମΛఆٛ͢Δඞཁ͕͋Δ
  • ߏ଄ମͷத਎͸Ruby/mruby͔ΒݟΕ͹Ͳ͏Ͱ΋͍͍ʢࣗ෼͕։ൃ͠
  ͯΔlibspecinfraͰ͸ʣ
  • ΦϒδΣΫτͱͯ͠ѻ͍͍ͨ
  • RustଆͷstructΛࣔ͢ϙΠϯλͱͦΕΛѻ͏ؔ਺͚ͩ͋Ε͹े෼Ͱ
  ͸ʁ
  ෱ԬRubyձٞ02 29

  View Slide

 30. ೖ໳Rust + Ruby/mruby·ͱΊ
  • ੔਺Ҿ਺ͱฦΓ஋ɺจࣈྻҾ਺ͱฦΓ஋Λѻ͏ίʔυྫΛࣔͨ͠
  • ߏ଄ମʹ͍ͭͯ͸ɺlibspecinfra։ൃͷͨΊʹௐ΂ͯΔ్தͰɺ
  ͜Ε͸ࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱͱ͸ҧ͏ɺͱࢥͬͨͷͰུ
  • ߏ଄ମ(Rustͷstruct)Λߏ଄ମͱͯ͠ѻ͍͍ͨͷͰ͸ͳ͘ɺΦϒδ
  ΣΫτͱͯ͠ѻ͍͍ͨ
  • ͦͷ΍Γํ͸࣍Ͱղઆ͠·͢
  ෱ԬRubyձٞ02 30

  View Slide

 31. ࣮ફRust
  +
  Ruby/mruby
  ෱ԬRubyձٞ02 31

  View Slide

 32. ࣮ફRust + Ruby/mruby
  • ͔͜͜Β͸࣮ࡍͷlibspecinfraͷίʔυΛϕʔεͱͨ͠ղઆΛ
  ͠·͢
  • ׬શʹಉ͡ίʔυͰ͸ͳ͘؆ུԽͯ͋͠Γ·͢
  • ͪ͜Βͷίʔυ΋GitHubʹ͋Γ·͢
  • https://github.com/mizzy/fukuokark02_code_examples
  ෱ԬRubyձٞ02 32

  View Slide

 33. ΦϒδΣΫτ
  ෱ԬRubyձٞ02 33

  View Slide

 34. ΦϒδΣΫτΛѻ͏ίʔυ(Rust)
  ͜Μͳײ͡ͰϑΝΠϧͷύʔϛογϣϯΛऔಘ͍ͨ͠
  let s = Specinfra::new();
  let f = s.file("/etc/passwd");
  println!("{:o}", f.mode());
  ෱ԬRubyձٞ02 34

  View Slide

 35. SpecinfraΦϒδΣΫτͷఆٛ(Rust)
  pub struct Specinfra;
  impl Specinfra {
  pub fn new() -> Specinfra {
  Specinfra
  }
  pub fn file(self, name: &str) -> File {
  File { name: name }
  }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 35

  View Slide

 36. FileΦϒδΣΫτͷఆٛ(Rust)
  pub struct File<'a> {
  name: &'a str,
  }
  impl<'a> File<'a> {
  pub fn mode(self) -> i32 {
  // ύʔϛογϣϯΛऔಘͯ͠ฦ͢ॲཧ
  }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 36

  View Slide

 37. SpecinfraΦϒδΣΫτͷ֎෦༻ఆٛ(Rust)
  pub extern "C" fn specinfra_new() -> *const Specinfra {
  let s = Specinfra::new();
  Box::into_raw(Box::new(s))
  }
  pub extern "C" fn specinfra_file<'a>(ptr: *const Specinfra,
  name: *const c_char)
  -> *const File<'a> {
  let s = unsafe { &*ptr };
  let name = unsafe { CStr::from_ptr(name) };
  Box::into_raw(Box::new(s.file(name.to_str().unwrap())))
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 37

  View Slide

 38. FileΦϒδΣΫτͷ֎෦༻ఆٛ(Rust)
  pub extern "C" fn file_mode(ptr: *const File)
  -> int32_t {
  let f = unsafe {
  assert!(!ptr.is_null());
  &*ptr
  };
  f.mode()
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 38

  View Slide

 39. ΦϒδΣΫτ։์༻ͷؔ਺(Rust)
  pub extern "C" fn specinfra_free(ptr: *mut Specinfra) {
  unsafe { Box::from_raw(ptr); }
  }
  pub extern "C" fn file_free(ptr: *mut File) {
  unsafe { Box::from_raw(ptr); }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 39

  View Slide

 40. ΦϒδΣΫτΛѻ͏ίʔυ(Ruby)
  ͜Μͳײ͡ͰϑΝΠϧͷύʔϛογϣϯऔಘ͍ͨ͠
  s = Specinfra::Binding.new
  f = s.file("/etc/passwd")
  printf("%#o\n", f.mode)
  ෱ԬRubyձٞ02 40

  View Slide

 41. SpecinfraΦϒδΣΫτ(Ruby)
  class Specinfra < FFI::AutoPointer
  def self.release(ptr)
  Binding.free(ptr)
  end
  def file(name)
  Binding.file(self, name)
  end
  module Binding
  attach_function :new, :specinfra_new, [], Specinfra
  attach_function :free, :specinfra_free, [Specinfra], :void
  attach_function :file, :specinfra_file, [Specinfra, :string], File
  end
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 41

  View Slide

 42. FileΦϒδΣΫτ(Ruby)
  class File < FFI::AutoPointer
  def self.release(ptr)
  file_free(ptr)
  end
  def mode()
  file_mode(self)
  end
  attach_function :file_free, [File], :void
  attach_function :file_mode, [File], :int
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 42

  View Slide

 43. ΦϒδΣΫτΛѻ͏ίʔυ(mruby)
  ͜Μͳײ͡ͰϑΝΠϧͷύʔϛογϣϯऔಘ͍ͨ͠
  s = Specinfra.new
  f = s.file("/etc/passwd")
  printf("%#o\n", f.mode)
  ෱ԬRubyձٞ02 43

  View Slide

 44. FileΦϒδΣΫτؔ࿈ఆٛ(mrbgem)
  typedef int file;
  extern int file_mode(file *);
  extern void file_free(file *);
  struct mrb_data_type mrb_file_type
  = { "File", mrb_file_free };
  ෱ԬRubyձٞ02 44

  View Slide

 45. SpecinfraΦϒδΣΫτؔ࿈ఆٛ(mrbgem)
  typedef int specinfra;
  extern specinfra *specinfra_new(void);
  extern file *specinfra_file(specinfra *, char *);
  extern void specinfra_free(specinfra *);
  struct mrb_data_type mrb_specinfra_type
  = { "Specinfra", mrb_specinfra_free };
  ෱ԬRubyձٞ02 45

  View Slide

 46. Specinfra.new(mrbgem)
  mrb_value specinfra_new_(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  specinfra *s = specinfra_new();
  DATA_TYPE(self) = &mrb_specinfra_type;
  DATA_PTR(self) = s;
  return self;
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 46

  View Slide

 47. Specinfra#file(mrbgem)
  mrb_value specinfra_file_(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  mrb_value v;
  mrb_get_args(mrb, "S", &v);
  char *name = mrb_str_to_cstr(mrb, v);
  file *f = specinfra_file(DATA_PTR(self), name);
  struct RClass file_class = mrb_class_get(mrb, "File");
  mrb_value file_object = mrb_obj_new(mrb, file_class, 0, NULL);
  DATA_TYPE(file_object) = &mrb_file_type;
  DATA_PTR(file_object) = f;
  return file_object;
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 47

  View Slide

 48. SpecinfraΦϒδΣΫτ։์༻ؔ਺(mrbgem)
  void mrb_specinfra_free(mrb_state *mrb, void *ptr)
  {
  specinfra_free(ptr);
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 48

  View Slide

 49. File#mode(mrbgem)
  mrb_value file_mode_(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  file *f;
  int m;
  f = DATA_PTR(self);
  m = file_mode(f);
  return mrb_fixnum_value(m);
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 49

  View Slide

 50. FileΦϒδΣΫτ։์༻ؔ਺(mrbgem)
  void mrb_file_free(mrb_state *mrb, void *ptr)
  {
  file_free(ptr);
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 50

  View Slide

 51. ॳظԽ(mrbgem)
  void mrb_mruby_object_gem_init(mrb_state *mrb)
  {
  struct RClass *s
  = mrb_define_class(mrb, "Specinfra", mrb->object_class);
  mrb_define_method(mrb, s, "initialize", specinfra_new_, MRB_ARGS_NONE());
  mrb_define_method(mrb, s, "file", specinfra_file_, MRB_ARGS_REQ(1));
  struct RClass *f
  = mrb_define_class(mrb, "File", mrb->object_class);
  mrb_define_method(mrb, f, "mode", file_mode_, MRB_ARGS_NONE());
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 51

  View Slide

 52. τϨΠτ
  ෱ԬRubyձٞ02 52

  View Slide

 53. τϨΠτΛѻ͏ίʔυ(Rust)
  ͜Μͳײ͡ͰBackendτϨΠτΛ࣮૷ͨ͠DirectΦϒδΣΫτΛ
  ౉͍ͨ͠
  let b = Direct::new();
  let s = Specinfra::new(b);
  ෱ԬRubyձٞ02 53

  View Slide

 54. SpecinfraΦϒδΣΫτͷमਖ਼(Rust)
  pub struct Specinfra<'a> {
  backend: &'a Backend,
  }
  impl<'a> Specinfra<'a> {
  pub fn new(b: &Backend) -> Specinfra {
  b.detect_platform();
  Specinfra { backend: b }
  }
  ...
  ෱ԬRubyձٞ02 54

  View Slide

 55. BackendτϨΠτͷఆٛͱ࣮૷(Rust)
  pub trait Backend {
  fn detect_platform(&self) -> &str;
  }
  pub struct Direct;
  impl Backend for Direct {
  fn detect_platform(&self) -> &str {
  // ϓϥοτϑΥʔϜ൑ผॲཧ
  }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 55

  View Slide

 56. SpecinfraΦϒδΣΫτͷ֎෦༻ఆٛ(Rust)
  Ҿ਺ͰτϨΠτΛड͚औΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δͱ…
  pub extern "C" fn specinfra_new<'a>(ptr: *const Backend)
  -> *const Specinfra<'a> {
  let b = unsafe { &*ptr };
  let s = Specinfra::new(b); // ͜ͷॲཧதͷ…
  Box::into_raw(Box::new(s))
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 56

  View Slide

 57. ηάϑΥ…(Rust)
  impl<'a> Specinfra<'a> {
  pub fn new(b: &Backend) -> Specinfra {
  b.detect_platform(); // ͜͜ͰηάϑΥ͢Δ
  Specinfra { backend: b }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 57

  View Slide

 58. BackendWrapper structͷಋೖ(Rust)
  τϨΠτ͸௚઀Ҿ਺Ͱ౉ͣ͞BackendWrapperͰ͘ΔΉ
  pub struct BackendWrapper(pub Box);
  pub extern "C" fn specinfra_new<'a>(ptr: *const BackendWrapper)
  -> *const Specinfra<'a> {
  let b = unsafe { &*ptr };
  let s = Specinfra::new(&*b.0);
  Box::into_raw(Box::new(s))
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 58

  View Slide

 59. DirectΦϒδΣΫτͷ֎෦༻ఆٛ(Rust)
  pub extern "C" fn direct_new() -> *const Direct {
  let d = Direct::new();
  Box::into_raw(Box::new(d))
  }
  ΛҎԼͷΑ͏ʹ͢Δ
  pub extern "C" fn direct_new() -> *const BackendWrapper {
  let d = Direct::new();
  let b = BackendWrapper(Box::new(d));
  Box::into_raw(Box::new(b))
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 59

  View Slide

 60. τϨΠτΛѻ͏ίʔυ(Ruby)
  ͜͏ॻ͖͍ͨ
  b = Direct::Binding.new
  s = Specinfra::Binding.new(b)
  f = s.file("/etc/passwd")
  printf("%#o\n", f.mode)
  ෱ԬRubyձٞ02 60

  View Slide

 61. DirectΦϒδΣΫτͷఆٛ(Ruby)
  class Direct < FFI::AutoPointer
  def self.release(ptr)
  Binding.free(ptr)
  end
  module Binding
  attach_function :free, :direct_free, [Direct], :void
  attach_function :new, :direct_new, [], Direct
  end
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 61

  View Slide

 62. SpecinfraΦϒδΣΫτͷमਖ਼(Ruby)
  class Specinfra < FFI::AutoPointer
  ...
  module Binding
  ...
  attach_function :new, :specinfra_new, [:pointer], Specinfra
  ...
  end
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 62

  View Slide

 63. τϨΠτΛѻ͏ίʔυ(mruby)
  ͜͏ॻ͖͍ͨ
  b = Direct.new
  s = Specinfra.new(b)
  f = s.file("/etc/passwd")
  printf("%#o\n", f.mode)
  ෱ԬRubyձٞ02 63

  View Slide

 64. τϨΠτؔ࿈ఆٛ(mrbgem)
  typedef int backend;
  extern specinfra *specinfra_new(backend *);
  extern backend *direct_new(void);
  struct mrb_data_type mrb_direct_type = { "Direct", mrb_free };
  ෱ԬRubyձٞ02 64

  View Slide

 65. Direct.new(mrbgem)
  mrb_value direct_new_(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  backend *b;
  b = direct_new();
  DATA_TYPE(self) = &mrb_direct_type;
  DATA_PTR(self) = b;
  return self;
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 65

  View Slide

 66. Specinfra.newͷमਖ਼(mrbgem)
  mrb_value specinfra_new_(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  mrb_value b;
  mrb_get_args(mrb, "o", &b);
  specinfra *s = specinfra_new(DATA_PTR(b));
  DATA_TYPE(self) = &mrb_specinfra_type;
  DATA_PTR(self) = s;
  return self;
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 66

  View Slide

 67. ॳظԽ(mrbgem)
  void mrb_mruby_trait_gem_init(mrb_state *mrb)
  {
  ...
  s = mrb_define_class(mrb, "Specinfra", mrb->object_class);
  mrb_define_method(mrb, s, "initialize", new, MRB_ARGS_REQ(1));
  ...
  struct RClass *d
  = mrb_define_class(mrb, "Direct", mrb->object_class);
  mrb_define_method(mrb, d, "initialize", direct_new_, MRB_ARGS_NONE());
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 67

  View Slide

 68. Τϥʔ
  ෱ԬRubyձٞ02 68

  View Slide

 69. Τϥʔॲཧ
  • RustଆͰൃੜͨ͠ΤϥʔΛ֎෦ݴޠʹͲ͏఻͑Δͷ͔ɺΛࣗ
  ෼ͳΓʹߟ͑ͯΈͨ
  • ΋ͬͱ͍͍ํ๏͋Ε͹ڭ͍͑ͯͩ͘͞
  ෱ԬRubyձٞ02 69

  View Slide

 70. ΤϥʔΛൃੜͤ͞Δίʔυ(Rust)
  ύʔϛογϣϯऔಘ࣌ʹΤϥʔ͕ൃੜ͢Δ͜ͱΛ૝ఆ
  pub struct File<'a> {
  name: &'a str,
  error: &'a str,
  }
  impl<'a> File<'a> {
  pub fn mode(self) -> Result {
  // ύʔϛογϣϯΛऔಘͯ͠ฦ͢ॲཧΛೖΕΔ
  }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 70

  View Slide

 71. ύʔϛογϣϯऔಘؔ਺ͷ֎෦ఆٛΛमਖ਼(Rust)
  pub extern "C" fn file_mode(ptr: *mut File) -> int32_t {
  let f = unsafe { &mut *ptr };
  match f.mode() {
  Ok(mode) => mode,
  Err(e) => {
  f.error = e;
  -1
  }
  }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 71

  View Slide

 72. ΤϥʔϝοηʔδऔಘͷͨΊͷ֎෦༻ؔ਺ఆٛ(Rust)
  pub extern "C" fn file_error(ptr: *const File)
  -> *const c_char {
  let f = unsafe { &*ptr };
  CString::new(f.error).unwrap().into_raw()
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 72

  View Slide

 73. Τϥʔॲཧ(Ruby)
  ͜͏ॲཧ͍ͨ͠
  b = Direct::Binding.new
  s = Specinfra::Binding.new(b)
  f = s.file("/etc/passwd")
  begin
  printf("%#o\n", f.mode)
  rescue => e
  puts e.message
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 73

  View Slide

 74. File#modeΛमਖ਼(Ruby)
  class File < FFI::AutoPointer
  ...
  def mode()
  mode = file_mode(self)
  if mode == -1
  raise file_error(self)
  end
  mode
  end
  ...
  attach_function :file_error, [File], :string
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 74

  View Slide

 75. Τϥʔॲཧ(mruby)
  ͜͏ॲཧ͍ͨ͠
  b = Direct.new
  s = Specinfra.new(b)
  f = s.file("/etc/passwd")
  begin
  printf("%#o\n", f.mode)
  rescue => e
  puts e.message
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 75

  View Slide

 76. File#modeͷमਖ਼(mrbgem)
  mrb_value mode(mrb_state *mrb, mrb_value self)
  {
  file *f = DATA_PTR(self);
  int m = file_mode(f);
  if (m < 0) {
  mrb_raise(mrb, E_RUNTIME_ERROR, file_error(f));
  } else {
  return mrb_fixnum_value(m);
  }
  }
  ෱ԬRubyձٞ02 76

  View Slide

 77. ࣮ફRust + Ruby/mruby·ͱΊ
  • ΦϒδΣΫτɺτϨΠτɺΤϥʔΛѻ͏ํ๏ʹ͍ͭͯղઆ͠
  ͨ
  • ͜ͷลΓ͋·Γ৘ใ͕ͳ͘ɺࢼߦࡨޡͯ͠ḷΓண͍ͨ΍Γํ
  ͳͷͰɺؒҧ͍͕͋ͬͨΓɺ΋ͬͱ͍͍΍Γํ͕͋Δ͔΋͠
  Ε·ͤΜ
  ෱ԬRubyձٞ02 77

  View Slide

 78. libspcinfraͱ͸
  ෱ԬRubyձٞ02 78

  View Slide

 79. libspecinfraͱ͸
  • SpecinfraͷRustʹΑΔ࠶࣮૷ϓϩδΣΫτ
  ෱ԬRubyձٞ02 79

  View Slide

 80. Specinfraͱ͸
  • Serverspec͔Β೿ੜͨ͠ϥΠϒϥϦ
  • OS/σΟετϦϏϡʔγϣϯຖͷίϚϯυͷҧ͍ͷந৅Խ
  • ௚઀ɺSSHܦ༝ɺDocker APIܦ༝ͳͲ࣮ߦܗࣜͷந৅Խ
  • ͜ΕΒͷந৅ԽʹΑͬͯγεςϜ؅ཧܥπʔϧͷ։ൃΛࢧԉ
  ෱ԬRubyձٞ02 80

  View Slide

 81. SpecinfraΛ༻͍ͨϓϩμΫτͷίʔυྫ
  ServerspecʹΑΔςετίʔυ
  set :backend, :exec
  describe package('nginx') do
  it { should be_installed }
  end
  describe service('nginx') do
  it { should be_enabled }
  it { should be_running }
  end
  ෱ԬRubyձٞ02 81

  View Slide

 82. Specinfra͔Βlibspecinfra΁
  • Specinfra͸rubygemͳͷͰଞͷݴޠ͔Β͸࢖͑ͳ͍
  • libpseicnra͸ҎԼͷܗͰଟݴޠରԠΛ໨ࢦ͢
  • ڞ༗ϥΠϒϥϦΛఏڙ
  • ֤छݴޠόΠϯσΟϯά΋ఏڙ
  ෱ԬRubyձٞ02 82

  View Slide

 83. libspecinfraࢀߟࢿྉ
  • libspecinfra ϓϩδΣΫτͷ֓ཁͱࠓޙʹ͍ͭͯ | Advanced
  Technology Lab
  • http://atl.recruit-tech.co.jp/blog/4339/
  • libspecinfra ։ൃऀ޲͚νϡʔτϦΞϧ | Advanced Technology Lab
  • http://atl.recruit-tech.co.jp/blog/4349/
  • libspecinfraͷ֓ཁͱݱঢ়ͱࠓޙ
  • https://speakerdeck.com/mizzy/overview-of-libspecinfra-project
  ෱ԬRubyձٞ02 83

  View Slide

 84. ͳͥRust?
  • ڞ༗ϥΠϒϥϦΛఏڙͱ͍͏໨తͳΒC΍C++͕͋Δ
  • Ͱ΋৽نͰϓϩδΣΫτ͸͡ΊΔͳΒRust͔ͳɺͱ
  • Cݴޠͱͷ਌࿨ੑʢ㲈ଞݴޠͱͷ਌࿨ੑʣ
  • mruby΍libffi౳ͱܨ͗΍͍͢
  • RustΛ֮͑ͯΈ͔ͨͬͨ
  ෱ԬRubyձٞ02 84

  View Slide

 85. ଞݴޠ࿈ܞΛߟྀͨ͠Rust੡ڞ༗ϥΠϒϥϦͷ։ൃํ਑
  1. ॳظஈ֊Ͱ͸ଞݴޠ࿈ܞ͸Ұ੾ߟྀͤͣɺRust୯ମͰ࢖͏ϥΠϒϥϦͱͯ͠࢖͍
  ΍͍͢ίʔυʹ͢Δ
  2. 1ͷϑΣʔζͰॻ͍ͨίʔυΛ֎෦͔Βݺͼग़ͨ͢Ίͷϥούʔؔ਺Λॻ͘
  • ͜ͷ࣌ɺ1ͷϑΣʔζͰॻ͍ͨίʔυ͸جຊతʹ৮Βͳ͍
  • ϥούʔؔ਺Ͱ͸ɺϓϦϛςΟϒͳ஋ͱϙΠϯλ͚ͩΛѻ͏
  3. ݴޠόΠϯσΟϯάΛॻ͘
  • RustͰexportͯ͠Δؔ਺ͦͷ··ͩͱ֤ݴޠͷ׳शʹ߹Θͳ͍ͷͰɺ׳शͱ
  ͷࠩҧΛόΠϯσΟϯάͰٵऩ͠࢖͍΍͘͢͢Δ
  ෱ԬRubyձٞ02 85

  View Slide

 86. ࢀߟࢿྉ
  • The Rust FFI Omnibus
  • http://jakegoulding.com/rust-ffi-omnibus/
  ෱ԬRubyձٞ02 86

  View Slide

 87. ͓ΘΓʹ
  • ۦ͚଍Ͱઆ໌ͨ͠ͷͰΘ͔Γʹ͍͘ͱ͜Ζ͕ଟʑ͋ͬͨͱࢥ͍·͢
  • ڵຯΛ࣋ͬͨํ͸αϯϓϧίʔυΛಈ͔͠ͳ͕Βࢼͯ͠Έͯͩ͘͞
  ͍
  • αϯϓϧίʔυ͸ͪ͜Β https://github.com/mizzy/
  fukuokark02_code_examples
  • ಈ͔ͳ͍ɺΘ͔Γʹ͍͘ͳͲԿ͔͋Γ·ͨ͠ΒɺGitHub Issues΍
  gosukenator@twitter·Ͱ͓஌Β͍ͤͩ͘͞
  ෱ԬRubyձٞ02 87

  View Slide