Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ペパボにおける研究所の役割 - 研究と開発の相乗効果 - / Think about research and development

ペパボにおける研究所の役割 - 研究と開発の相乗効果 - / Think about research and development

2018.01.19 香川大学 SLP

monochromegane

January 18, 2018
Tweet

More Decks by monochromegane

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ݚڀͱ։ൃͷ૬৐ޮՌ
  ࡾ୐ ༔հ / Pepabo R&D Institute, GMO Pepabo, Inc.
  2018.01.19 ߳઒େֶ SLP
  ϖύϘʹ͓͚Δݚڀॴͷ໾ׂ

  View full-size slide

 2. ϓϦϯγύϧΤϯδχΞ
  ࡾ୐ ༔հ / @monochromegane
  2
  http://blog.monochromegane.com
  Yusuke Miyake
  ϖύϘݚڀॴ ݚڀһ

  View full-size slide

 3. • େֶଔۀޙɺ஍ݩ෱ԬͷSIerۈ຿Λܦͯɺ2012೥ΑΓגࣜձࣾ
  paperboy&co.(ݱGMOϖύϘגࣜձࣾ)ʹۈ຿ɻ
  • ϜʔϜʔυϝΠϯɺminneͱ͍ͬͨαʔϏεͷӡ༻։ൃͷ๣Βɺϩά׆༻ج൫
  BigfootͷߏஙʹऔΓ૊ΈɺαʔϏεΛಈతʹվળ͍ͯͨ͘͠Ίͷ࢓૊Έͮ͘
  ΓͱػցֶशʹڵຯΛ࣋ͭɻ
  • ·ͨɺOSS׆ಈͱͯ͠ओʹGoݴޠʹΑΔπʔϧ։ൃΛߦ͍ͬͯΔɻ୅දϓϩ
  μΫτͱͯ͠the_platinum_searcherͳͲ͕͋Δɻ
  3
  Career

  View full-size slide

 4. 4
  Activity

  3
  GitHub Awards
  Go ranking in Japan :)
  http://git-awards.com/users?country=japan&language=go

  View full-size slide

 5. 1. ϖύϘݚڀॴʹ͍ͭͯ
  2. ݚڀࣄྫͷ঺հ
  3. ։ൃऀࢹ఺͔Βݚڀऀࢹ఺΁ɻ͋Δ͍͸ͦͷཱ྆ɻ
  5
  ໨࣍

  View full-size slide

 6. 1.
  ϖύϘݚڀॴʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 7. ϖύϘݚڀॴͷϛογϣϯ

  View full-size slide

 8. 8
  ϖύϘݚڀॴ(ུশʮϖύݚʯ)͸ɺࣄۀΛࠩผԽ
  Ͱ͖Δٕज़Λ࡞Γग़ͨ͢ΊʹʮͳΊΒ͔ͳγες
  Ϝʯͱ͍͏ίϯηϓτͷԼͰݚڀ։ൃʹऔΓ૊Ή
  ૊৫Ͱ͢ɻ

  ϖύϘݚڀॴʹ͍ͭͯ
  http://rand.pepabo.com/

  View full-size slide

 9. • ݚڀ͸ɺࣄ࣮΍ཧ࿦Λ໌Β͔ʹ͢Δʹ͋ͨΓɺ৽نੑɺ༗ޮੑɺ৴པੑΛ٬؍
  తʹࣔ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • طଘख๏ͷௐࠪɺ뱌ɺ࿦จԽΛܦͯɺख๏΁ͷঢ՚ʹࢸΔ
  • ݚڀతΞϓϩʔνͷ൓෮ʹΑͬͯɺཧ࿦΍ख๏͕લਐ͢Δ
  • ٕज़͕ҰൠԽ͢Δ࣌୅Ͱ͸ɺݚڀΛ௨ͯ͋͠Δख๏ʹ͓͚Δ৽نੑΛݗҾͰ͖
  ΔଘࡏͱͳΔ͜ͱ͕ɺࠩผԽͰ͖Δٕज़Λ࣋ͭ͜ͱʹͭͳ͕Δ
  10
  ͳͥݚڀ͔
  ࠩผԽͰ͖Δٕज़Λ࡞Γग़ͨ͢Ίʹ͸ɺݚڀతΞϓϩʔν͕༗ޮ

  View full-size slide

 10. ͳΊΒ͔ͳγεςϜ

  View full-size slide

 11. 12
  γεςϜͷ֤ཁૉ͕໌ࣔతͳૢ࡞Λܦͣʹಛ௃Λ
  ೝࣝ͠ɺͦͷಛ௃΍ؔ܎ੑʹج͖ͮɺͦͷ࣌ʑͷ
  ঢ়گʹԠͨ͡࠷దͳαʔϏεΛఏڙ͢Δ

  ͳΊΒ͔ͳγεςϜ
  http://rand.pepabo.com/

  View full-size slide

 12. ϖύݚͱαʔϏεͷؔ܎

  View full-size slide

 13. 14
  ΞΧσϛοΫͳਫ४ʹ͓͚Δ৽نੑɾ༗ޮੑɾ৴
  པੑΛ௥ٻ͢ΔݚڀΛߦ͏ͱͱ΋ʹɺݚڀ։ൃ͠
  ٕͨज़Λ࣮ࡍͷγεςϜͱ࣮ͯ͠૷ɾఏڙ͢Δ͜
  ͱΛ௨ͯ͠ɺࣄۀͷ੒௕ʹߩݙ͠·͢ɻ

  ϖύϘݚڀॴʹ͍ͭͯ
  http://rand.pepabo.com/

  View full-size slide

 14. 15
  ϖύݚͱαʔϏεͷؔ܎
  ࣄۀΛࠩผԽ͢ΔͨΊʹ͸ɺݚڀॴͱαʔϏεͷ࿈ܞ͕ඞਢ
  ݚڀ ։ൃ
  ӡ༻
  ՝୊ͷڞ༗
  ݚڀʹΑΔղܾ
  ಋೖ࣌ͷΤϯδχΞؒ࿈ܞ
  ݚڀ։ൃ݁ՌΛଈ࣌αʔϏεʹಋೖ͢Δ࢓૊ΈͱɺಋೖޙͷϑΟʔυόοΫʹΑΔαΠΫϧͷߴ
  ଎ԽʹΑͬͯɺݚڀ։ൃͷߴ౓ԽͱࣄۀͷࠩผԽʹͭͳ͛Δ

  View full-size slide

 15. 2.
  ݚڀ։ൃࣄྫͷ঺հ

  View full-size slide

 16. ಛ௃நग़ثͷֶशͱߪങཤྺΛ
  ඞཁͱ͠ͳ͍ྨࣅը૾ʹΑΔ
  ؔ࿈঎඼ݕࡧγεςϜ

  View full-size slide

 17. 18
  ՝୊ͷڞ༗
  େ͖ͳ୯ҐͰͷ՝୊ʢઓུʣͷڞ༗
  • minneʹ͓͍ͯɺ࡞඼ͱͷग़ձ͍ͷ֬཰Λ্͛Δ͜ͱ͕ઓུͷͻͱͭͱ্ͯ͠
  ͛ΒΕ͍ͯΔɻݱࡏɺminneʹ͸਺ඦສ఺ͷ࡞඼͕ొ࿥͞Ε͓ͯΓɺαʔϏε
  ར༻ऀͷ௨ৗͷߦಈͰ͸શͯͷ࡞඼ΛݟͯճΔ͜ͱ͸ࠔ೉Ͱ͋Δɻ
  • ඞવతʹαʔϏεར༻ऀ͕ߪೖ͍ͨ͠ͱࢥ͏࡞඼ͱग़ձ͏֬཰͸௿Լ͖ͯͯ͠
  ͓Γɺ͜ͷ֬཰Λ্͛Δ͜ͱ͕ɺ͓ങ͍෺ମݧͷ࠷େԽͷͨΊʹٻΊΒΕ͍ͯ
  Δɻ

  View full-size slide

 18. • ճ༡ͷಋઢΛ૿΍͢ඞཁ͕͋ΔɻAmazon΍ָఱͱ͍ͬͨECαΠτͰ͸ؔ࿈
  ࡞඼Λఏࣔ͢Δ͜ͱͰ঎඼ͷݕ౼Λܧଓͤ͞Δճ༡͕͋ΓɺͦͷͨΊʹ͸ͳΜ
  Β͔ͷ؍఺Ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ͜ͱΛγεςϜతʹѻ͑Δঢ়ଶʹ͢Δඞཁ͕͋Δ
  19
  ண؟఺ͱํࣜ
  • ௨ৗɺDB্ʹؚ·ΕΔ৘ใʢߏ଄Խͨ͠৘ใʣʹΑͬͯಉҰࢹͰ͖Δ΋ͷ
  ʢminneͰݴ͑͹ಉ͡ΧςΰϦɺಉ͡৭ʣͳͲΛ༻͍Δ͕ɺ͜Ε·Ͱʹͳ͍ؔ
  ࿈࡞඼ͷಋઢΛ૿΍ͨ͢Ίɺ·ͩߏ଄Խ͞Ε͍ͯͳ͍৘ใΛminne಺ͰऔΓѻ
  ͑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͘͠ɻ

  View full-size slide

 19. • ߪങཤྺ౳ͷ৘ใ͕ෆཁͰ෼ྨ༻ͷ௥Ճ৘ใͱͯ͠Ͱ͸ͳ͘ɺৗʹઃఆ͞ΕΔ
  ঎඼ը૾Λର৅
  • ಋೖઌͷECαΠτͷ঎඼ʹґଘ͠ͳֶ͍शෆཁͰ൚༻తͳֶशࡁΈωοτ
  ϫʔΫΛಛ௃நग़ثͱͯ͠࠾༻
  • ಛ௃நग़ث͔ΒಘΒΕͨಛ௃ྔΛ΋ͱʹۙࣅۙ๣୳ࡧʹΑΓྨࣅը૾Λݕࡧ
  20
  ఏҊख๏

  View full-size slide

 20. ಛ௃நग़ث

  View full-size slide

 21. • m࣍ݩͷϕΫτϧxΛn࣍ݩͷϕΫτϧy΁ࣸ૾͢Δؔ਺fΛਪఆ͢Δֶशख๏
  22
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫ: Ϟσϧ
  x1
  x2
  xm
  b
  W
  y1
  y2
  yn
  1
  2
  o1
  = σ(
  m

  i=0
  w1i
  xi
  + b1
  )
  h
  3
  o = σ (Wx + b)
  w11
  w12
  . . w1m
  w21
  w22
  . . w2m
  . .
  wh1
  wh2
  . . whm
  x1
  x2
  . .
  xm
  +
  b1
  b2
  . .
  bh
  x
  f
  y
  h
  wh1
  wh2
  x1
  x2
  ೖྗ͝ͱʹॏΈXΛ৐ࢉόΠΞε
  ͨ͠΋ͷΛ׆ੑԽؔ਺ʹ௨͢
  શϊʔυʹର͢Δॲཧ͸ߦྻͱͯ͠ૢ࡞Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 22. 23
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫ: ֶश
  x1
  x2
  xm
  y1
  y2
  yn
  x
  f
  y
  • m࣍ݩͷϕΫτϧxΛn࣍ݩͷϕΫτϧy΁ࣸ૾͢Δؔ਺fΛਪఆ͢Δֶशख๏
  t
  tn
  t2
  t1
  W(1) W(2)
  b(1) b(2)
  ✓(i+1) = ✓(i) ↵rEk
  E =
  1
  2
  X
  n
  (yn tn)2 E =
  X
  n
  tn ln yn
  rEk = (
  @Ek
  @✓1
  , ..
  @Ek
  @✓V
  )
  ग़ྗͱਖ਼ղͷޡࠩΛද͢ଛࣦؔ਺Λఆٛ͢Δɻ
  ೋ৐࿨ޡࠩʢࠨʣɺަࠩΤϯτϩϐʔޡࠩʢӈʣ
  ଛࣦؔ਺ʹର͢Δ֤ύϥϝλͷภඍ෼ͷ஋ͷू·Γʢޯ഑ʣΛ༻
  ͍ͯଛࣦؔ਺ͷ஋͕খ͘͞ͳΔΑ͏ʹύϥϝλΛߋ৽͢Δ͜ͱΛ
  ޯ഑߱Լ๏ͱݺͿɻಛʹҰ෦ͷ݁ՌͷΈΛར༻͢Δ֬཰తޯ഑߱
  Լ๏͕Α͘༻͍ΒΕΔɻ
  Αͬͯޯ഑͕ফ͑ͳ͍Α͏ͳͳΊΒ͔ͳ׆ੑԽؔ਺͕޷·ΕΔɻ
  ·ͨɺ֤ύϥϝλͷภඍ෼ΛݸผʹٻΊΔͷͰ͸ͳ͘ɺχϡʔϥ
  ϧωοτϫʔΫΛදؔ͢਺GΛ߹੒ؔ਺ͱݟཱͯΔ͜ͱͰɺ্ྲྀ
  ͷޡࠩͱࣗ਎ͷೖྗ஋ͷΈΛ࢖ͬͯܭࢉྔΛ཈͑ͳ͕Βޮ཰తʹ
  ޯ഑ΛٻΊΔख๏Λޡࠩٯ఻೻๏ͱݺͿɻ

  View full-size slide

 23. χϡʔϥϧωοτϫʔΫ: ֶश
  24
  • ࢀߟ
  (PʹΑΔޯ഑߱Լ๏ཧ࿦ͱ࣮ફ
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNNPOPDISPNFHBOFHSBEJFOUEFTDFOUJOHPMBOH
  θϩ͔Β࡞Δ%FFQ-FBSOJOH

  View full-size slide

 24. ৞ΈࠐΈχϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  25
  ੵ࿨ԋࢉ
  ৞ΈࠐΈ

  ࠷େ஋
  ೖྗσʔλʹରͯ͠ੵ࿨ԋࢉΛߦ͏ϑΟϧλΛద༻͠ɺ
  ಛ௃Ϛοϓͱͯ͠ग़ྗ͢Δɻۭؒ৘ใΛߟྀͰ͖Δɻ
  ࠷దͳϑΟϧλͷॏΈ͸ֶशʹΑͬͯ֫ಘ͢Δɻ
  • ۭؒత৘ใΛߟྀͨ͠χϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  ϓʔϦϯά
  ೖྗσʔλʹରۭͯؒ͠ͷू໿Λߦ͏ϑΟϧλΛద༻
  ͢Δɻ࠷େ஋΍ฏۉ஋Λར༻͢ΔͷͰֶश͕ෆཁɻ
  ࡉ͔ͳҐஔมԽʹର͢Δؤڧੑʹߩݙ͢Δɻ
  ಛ௃நग़ث ࣝผث

  View full-size slide

 25. ಛ௃ྔม׵
  28
  Service Object Storage
  GCP
  image to data
  data to feature
  vectorizer by
  Inception-v3
  Annoy
  Workers
  • ͋Δ࣌఺·Ͱͷ࡞඼ը૾ҰཡΛಛ௃ྔʹม׵͢Δ
  • ม׵ͨ͠ಛ௃ྔҰཡΛۙࣅۙ๣୳ࡧσʔλϕʔεʹ౤ೖ͢Δ

  View full-size slide

 26. • ۙࣅۙ๣୳ࡧσʔλϕʔεΛmruby-annoy + ngx_mrubyʹͯAPIԽ
  • ࡞඼ৄࡉʹྨࣅը૾Λ༻͍ͨؔ࿈࡞඼Λදࣔ͢Δ
  29
  ྨࣅը૾ݕࡧ
  Nyah
  mruby-annoy
  on ngx_mruby
  products#show
  product_id
  nearest products
  CTR
  Analytics
  NNS
  ˞ۙࣅۙ๣୳ࡧ࣌ʹେ෦෼ͷΠϯσο
  Ϋε΁ͷΞΫηε͕ൃੜ͢ΔͨΊ࣮༻
  తͳ଎౓ΛಘΔͨΊʹ͸σʔλϕʔε
  ϑΝΠϧ͕શͯϖʔδΩϟογϡʹࡌ
  ΔαΠζͷϝϞϦ͕ඞཁ

  View full-size slide

 27. ྨࣅը૾ʹΑΔؔ࿈࡞඼ݕࡧ
  30

  View full-size slide

 28. ྨࣅը૾ʹΑΔؔ࿈࡞඼ݕࡧ
  31

  View full-size slide

 29. ΫϦοΫ཰ͱίϯόʔδϣϯ཰
  32
  طଘ ఏҊ
  $53
  $73
  ˞ఏҊख๏ʹΑΔબఆ͕ߦ͑ͳ͍৔߹ʹαʔϏεͷ
  ػձଛࣦΛආ͚ΔͨΊطଘख๏ʹΑΔબఆΛߦͬͯ
  ͍ΔͨΊݕূظؒதͷ֤ख๏ͷදׂࣔ߹͸طଘ
  ɺఏҊͰ͋ͬͨ
  ˞ίϯόʔδϣϯ཰͸ΫϦοΫ਺ʹର͢Δߪೖ਺͔
  ΒٻΊͨ
  طଘ ఏҊ
  ૉࡐɾࡐྉγΣϧ
  ૉࡐɾࡐྉϦϘϯɾςʔϓ
  ૉࡐɾࡐྉϘλϯ
  ͵͍͙ΔΈɾਓܗ͋Έ͙ΔΈ
  χοτɾฤΈ෺ηʔλʔɾΧʔσΟΨϯ
  ఏҊख๏͕༗ޮͰ͋ͬͨΧςΰϦ

  View full-size slide

 30. ݚڀใࠂΠϯλʔωοτͱӡ༻ٕज़ʢIOTʣ
  33
  ࡾ୐ ༔հ, দຊ ྄հ, ྗ෢ ݈࣍, ܀ྛ ݈ଠ࿠, ಛ௃நग़ثͷֶ
  शͱߪങཤྺΛඞཁͱ͠ͳ͍ྨࣅը૾ʹΑΔؔ࿈঎඼ݕࡧγ
  εςϜ, ݚڀใࠂΠϯλʔωοτͱӡ༻ٕज़ʢIOTʣ,
  Vol.2017-IOT-37(4), pp.1-8, May 2017
  http://id.nii.ac.jp/1001/00178892/

  View full-size slide

 31. ϑΟʔυόοΫ

  View full-size slide

 32. Gannoy
  Approximate nearest neighbor search server
  and dynamic index written in Golang.
  https://github.com/monochromegane/gannoy

  View full-size slide

 33. GannoyʹΑΔಈతΠϯσοΫεߋ৽+ྨࣅը૾ݕࡧ
  36
  Features Similar items
  Gannoy
  [2048]float64
  query
  by http
  find similar features
  mapping
  similar features
  to items
  response
  Deep CNN
  index
  Features
  [2048]float64
  Deep CNN
  register
  by http

  View full-size slide

 34. ΞΫηεස౓༧ଌʹجͮ͘
  Ծ૝αʔόͷܭըతΦʔτεέʔϦϯά

  View full-size slide

 35. 38
  ՝୊ͷڞ༗

  View full-size slide

 36. • ैྔ՝ۚͷԾ૝αʔόӡ༻ʹ͓͍ͯ࠷దͳϦιʔεधཁͷ༧ଌ͸ίετΧοτʹͭͳ͕Δ
  • WebαʔϏεͷϦιʔεधཁ͸ϦΫΤετॲཧ݅਺ɺͭ·ΓΞΫηε਺ͱ૬͕ؔ͋Δ͸ͣ
  • Ϧιʔεͷ૿ݮʹ΋͋Δఔ౓ͷ͕͔͔࣌ؒΔͨΊɺϦΞϧλΠϜͰ͸ͳ͘ҰఆִؒͰͷΞ
  Ϋηε਺༧ଌͰे෼ͱߟ͑Δ
  39
  ண؟఺ͱํࣜ
  ΞΫηε਺Λ༧ଌͰ͖ΔΑ͏ʹͳΕ
  ͹ɺϐʔΫλΠϜʹ͋Θͤͨ୆਺ݟੵ
  ΋Γ͔Β࣌ؒ͝ͱͷ࠷దʢͱࢥΘΕ
  Δʣ୆਺ݟੵ΋Γ͕ՄೳʹͳΔ

  View full-size slide

 37. • WebαʔϏεશମͰҰఆ࣌ؒʹॲཧͨ͠ΞΫηεස౓Ͱ͋ΔεϧʔϓοτΛ
  ࢦඪͱ͠ɺӡ༻্ɺܦݧతʹ೺Ѳ͞Ε͍ͯΔ҆ఆͯ͠ӡ༻Մೳͳ஋Λ໨ࢦ͢
  • աڈͷΞΫηεස౓܏޲ͱෆఆظͳมಈཁҼ͔Β༧ଌϞσϧΛಋ͘
  • ༧ଌతͳߏ੒มߋΛ՝ۚ୯ҐͰ͋Δ1࣌ؒΛ୯Ґʹߦ͏
  40
  ఏҊख๏

  View full-size slide

 38. 41
  ఏҊख๏

  View full-size slide

 39. 42
  ΞΫηεස౓༧ଌϞσϧ
  ΞΫηεස౓༧ଌϞσϧ
  ֶशσʔλ͸Ϋϥ΢υαʔϏεͷඪ४՝
  ۚ୯ҐͰ͋Δ࣌ؒΛཻ౓ͱ͢Δ
  8FCαʔϏεͷ࠷୹ఆৗੑΛ֬ೝͰ͖Δ࣌ؒ෼ͷσʔλ
  Λೖྗͱ͠ɺ࣍ͷ࣌ؒ෼ͷΞΫηεස౓༧ଌΛग़ྗͱ͢Δ
  ˞࣌ؒޙҎ߱͸༧ଌ෼ΛؚΊͨظΛೖྗͱ͢Δ

  View full-size slide

 40. ࠶ؼܕχϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  43
  • ܥྻ৘ใΛѻ͏χϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  f
  W(1) W(2)
  W
  x1
  x2
  xt
  y1
  y2
  yt
  z
  z1
  z2
  zt
  x
  y
  zt 1
  zt
  xt
  ҎલͷೖྗʹӨڹΛड͚ΔΑ͏ͳॱংʹҙຯ͕͋Δܥྻσʔλ
  ΛऔΓѻ͏ͨΊɺதؒ૚ͷग़ྗΛࣗ਎ʹ໭͢ɻಈతʹ૚਺͕ม
  ΘΔωοτϫʔΫͱଊ͑ΒΕΔɻ
  ๨٫ήʔτ
  ग़ྗήʔτ
  ೖྗήʔτ
  ૚਺ͷਂ͍ωοτϫʔΫͱͯ͠ల։͞
  ΕΔܥྻσʔλΛѻ͏ͨΊɺ3//ͷ
  ϊʔυΛϝϞϦϢχοτʹஔ͖׵͑ͨ
  -45.͕ఏҊ͞Εͨɻ
  ೖग़ྗήʔτʹΑΓબ୒తʹσʔλΛ
  ௨աɺ๨٫ήʔτʹΑΓෆཁͳ৘ใΛ
  Ϧηοτ͢Δ͜ͱͰঢ়گมԽΛଊ͑ͳ
  ͕Β௕ظґଘͷܥྻσʔλΛѻ͑Δɻ

  View full-size slide

 41. 44
  Ծ૝αʔό୆਺ࢉग़
  • ༧ଌͨ͠ΞΫηεස౓ΛجʹɺWebαʔϏεΛ҆ఆͯ͠ӡ༻
  Ͱ͖Δ໨҆ͱͳΔεϧʔϓοτ஋Λ֬อͰ͖Δ୆਺ΛٻΊΔ
  ༧ଌΞΫηεස౓ʹର͠εϧʔϓοτΛ
  ֬อͰ͖Δ୆਺Λࢉग़͢Δ
  5<ΞΫηεස౓෼>
  1<༧ଌΞΫηεස౓࣌>
  -αʔό୆਺Լݶ஋

  View full-size slide

 42. • ࠓճͷධՁͰ͸ɺର৅ͷ
  WebαʔϏεʹ͓͍ͯཌ೔
  ͕ฏ೔ͷ৔߹ɺ໷ؒʹΞΫ
  ηεස౓͕૿Ճ͢Δͱ͍͏
  ܦݧଇΛཁҼͱͯ͠Ճ͑ͨ
  46
  ඇఆৗͷཁҼͷՃຯʹΑΔ༧ଌਫ਼౓ͷධՁ

  View full-size slide

 43. 47
  ඇఆৗͷཁҼͷՃຯʹΑΔ༧ଌਫ਼౓ͷධՁ
  ໷ؒʹීஈͱҟͳΔ܏޲ͱͳΔಛੑΛଊ
  ͑ͨ༧ଌ͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ

  View full-size slide

 44. 48
  ܭըతΦʔτεέʔϦϯάͷධՁ
  Ծ૝αʔό୆਺ͷਪҠ
  ೔͋ͨΓͷαʔό૯ىಈ࣌ؒ͸"܈ ը૾্

  Ͱ͔࣌ؒΒ࣌ؒʹɺ#܈ ը૾Լ
  Ͱ
  ͸ ͔࣌ؒΒ࣌ؒʹ࡟ݮ
  ˞"܈ͷ࣌͸ࢉग़୆਺͕୆਺Լݶ஋ΛԼ
  ճͬͨͨΊɺ୆਺ͷมಈ͸ݟΒΕͳ͍

  View full-size slide

 45. 49
  ܭըతΦʔτεέʔϦϯάͷධՁ
  ΞΫηεස౓ͷਪҠ
  ೔͋ͨΓΞΫηεස౓ͷඪ४ภࠩ͸"܈ ը
  ૾্
  Ͱ໿͔Β໿ʹɺ#܈ ը
  ૾Լ
  Ͱ͸໿͔Β໿ʹมԽɻ
  ख๏ద༻ޙʹεϧʔϓοτ͕҆ఆ͍ͯ͠Δ
  ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
  ˞"܈ͷ૿Ճ͸Լݶ୆਺ӡ༻ͱͳͬͨ࣌ؒଳ
  ͷ୆͋ͨΓͷεϧʔϓοτ஋૿ՃʹΑΔ΋
  ͷͱߟ͑ΒΕΔ

  View full-size slide

 46. ݚڀใࠂΠϯλʔωοτͱӡ༻ٕज़ʢIOTʣ
  50
  ࡾ୐ ༔հ, দຊ ྄հ, ྗ෢ ݈࣍, ܀ྛ ݈ଠ࿠, ΞΫηεස౓༧
  ଌʹجͮ͘Ծ૝αʔόͷܭըతΦʔτεέʔϦϯά, ݚڀใࠂ
  Πϯλʔωοτͱӡ༻ٕज़ʢIOTʣ, Vol.2017-IOT-38(13),
  pp.1-8, June 2017
  http://id.nii.ac.jp/1001/00182375/

  View full-size slide

 47. ݚڀॴͱαʔϏεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 48. 1. ج൫ԽɺAPIԽʹΑΔݚڀ؀ڥͱαʔϏεͷγʔϜϨεͳ࿈ܞ
  2. ίʔυ؅ཧɺόʔδϣϯ؅ཧʹΑΔݚڀͱӡ༻ͷฒߦ
  52
  ݚڀ݁ՌͷαʔϏεಋೖ
  ݚڀ݁ՌͷαʔϏεಋೖ͸ଈ͔࣌ͭશࣾల։Ͱ͖Δ͜ͱ͕๬·͍͠

  View full-size slide

 49. ػցֶशج൫

  View full-size slide

 50. 1. ϩά΍DBͳͲͷαʔϏεࢿ࢈ͱ࿈ܞͰ͖Δ
  2. ൺֱత༰қʹϞσϧͷߏஙͱࢼߦ͕ߦ͑Δ
  3. ֶश݁ՌΛར༻͢ΔͨΊͷखஈͱͯ͠APIΛఏڙ͢Δ
  1. ֶश݁ՌͷϩʔΧϧར༻͕Ͱ͖Δͱͳ͓Α͍
  4. ্هͷ࢓૊Έ͕εέʔϥϒϧͰ͋Δ͜ͱ
  54
  ػցֶशج൫ʹٻΊΒΕΔ΋ͷ

  View full-size slide

 51. 1. ೖग़ྗ͕Cloud Storageܦ༝
  2. ܇࿅ϓϩάϥϜͱͯ͠TensorFlowΛ࠾༻
  3. ΦϯϥΠϯ༧ଌαʔϏεʹΑΓϞσϧͷAPIԽ
  1. ֶश݁Ռ͸Cloud StorageʹอଘɺϩʔΧϧͰͷར༻΋
  4. ෼ࢄܕͷτϨʔχϯάΠϯϑϥͱෛՙ෼ࢄαʔϏεͱͷ࿈ܞ
  55
  Google Cloud ML EngineͰߟ͑Δ
  ※ ݕ౼ʹؔ͢Δৄࡉ: 

  http://rand.pepabo.com/article/2017/01/18/pepabo-ml-platform-and-workflow/

  View full-size slide

 52. StarChart
  StarChart is a tool to manage Google Cloud Machine
  Learning training programs and model versions
  https://github.com/monochromegane/starchart

  View full-size slide

 53. • όʔδϣϯ؅ཧͷ੾ସʹ͓͚Δ൑அج४ͱͳΔ܇࿅ϓϩάϥϜɺύϥϝλɺδϣ
  ϒ৘ใ·ͰؚΊͯίʔυͰ؅ཧ
  • ֶश࣌ͷδϣϒID΍Cloud Storageͷύεɺόʔδϣϯʹඥͮ͘ύϥϝλ৘ใ
  ͷऔಘʹ·ͭΘΔCloud MLͷࡉ͔ͳ࢖͍উख΋վળ
  57
  StarChart

  View full-size slide

 54. ϩάج൫
  59
  IDFA/GAID
  UID
  rack-bigfoot
  Service
  Request
  Activity
  log
  Services
  DB
  Attribute
  Big Cube
  Cube
  https://icons8.com
  BI
  Recommendation
  Bandit algorithm
  Re-marketing
  Feedback
  Name identification
  Cookie Sync

  View full-size slide

 55. SBDLCJHGPPU
  w3BJMTΞϓϦέʔγϣϯͱ'MVFOUEΛͭͳ͙3BDLϛυϧ΢ΣΞ
  w#JHGPPUʹඞཁͳڞ௨ύϥϝλΛϦΫΤετɾϨεϙϯεϔομ͔Βऔಘ
  wαʔϏεݻ༗ͷύϥϝλΛ෇༩͢Δ͜ͱ΋Մೳ
  Rails.application.config.app_middleware.insert_after ActionDispatch::Callbacks,
  Rack::Bigfoot do |config|
  config.service = 'minne'
  config.environment = Rails.env
  config.enable_fluent = Rails.env.production? || Rails.env.staging?
  config.ignore_path_patterns << %r(\A/healthcheck)
  config.headers << 'HTTP_X_CLIENT_VERSION'
  end

  View full-size slide

 56. 5SFBTVSF%BUB
  wΫϥ΢υܕσʔλϚωδϝϯταʔϏε
  wIUUQTXXXUSFBTVSFEBUBDPN
  wେ༰ྔͷϩάอଘɺ෼ࢄॲཧʹΑΔߴ଎ͳϩάૢ࡞
  log Plasma DB
  HiveQL
  export
  SQL
  aggregate
  Data Tanks

  View full-size slide

 57. ϫʔΫϑϩʔ
  w5SFBTVSF%BUBͷεέδϡʔϧΫΤϦΛར༻
  wΫΤϦͷίʔυ؅ཧ༻ʹ1FOEVMVNΛ։ൃ
  wIUUQTHJUIVCDPNNPOPDISPNFHBOFQFOEVMVN
  w%4-ʹΑͬͯεέδϡʔϧΫΤϦΛهड़͠ɺίʔυ؅ཧ
  Scheduled queries
  Queries on GitHub
  Apply
  Pendulum

  View full-size slide

 58. 3.
  ։ൃऀࢹ఺͔Βݚڀऀࢹ఺΁ɻ
  ͋Δ͍͸ͦͷཱ྆ɻ

  View full-size slide

 59. ݚڀͬͯͳΜͩ

  View full-size slide

 60. • ։ൃऀͱͯ͠ͷ೰Έ
  • ط஌ͷػցֶशख๏ΛαʔϏε՝୊ʹద༻͢ΔΞϓϩʔν
  • ৽نੑΛࣔ͠ʹ͍͘ͷͰ͸ͳ͍͔
  • ط஌ͷػցֶशख๏ͷධՁͱͳͬͯ͠·͏ͷͰ͸ͳ͍͔
  65
  ݚڀͬͯͳΜͩ

  View full-size slide

 61. • ݚڀͱ͸ɺ໨తͰ΋खஈͰ΋ͳ͘ʮաఔʯͰ͸ͳ͍͔
  66
  ݚڀͬͯͳΜͩ
  ͋Δ΂͖ੈքʹ޲͚ͯɺ٬؍తʹ࣮֬ʹҰาਐΜͩূ͕
  ݚڀใࠂͰ͋Γɺ࿦จͰ͋Γɺ੒ՌͰ͋Δ
  • ͋Δ΂͖ੈքͷఆٛ
  • ͋Δ΂͖ੈքΛఆٛ͢Δɺ·ͨ͸ͦ͜ʹࢸΔख๏Λ࣮֬ʹਐΊΔͨΊͷ

  ઌߦݚڀͷཧղ
  • ͨΏ·͵ࢥߟʹΑΔ஍ಓͳҰาͮͭͷલਐ

  View full-size slide

 62. ྨࣅը૾ݕࡧɺ࠶ߟ

  View full-size slide

 63. • ৘ใ୳ࡧϓϩηε͸γεςϜଆͷ
  ٕज़ৄࡉ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ͜ͷϓϩ
  ηεΛۦಈ͢ΔओମͰ͋Δར༻ऀ
  ͕ଘࡏ͢Δ
  • ར༻ऀαΠυΛத৺ͱͨ͠৘ใ୳
  ࡧϓϩηεϞσϧͷઌߦݚڀʹΑ
  Γɺ৘ใཁٻ͸ɺ༷ʑͳจ຺ʹΑ
  ΓมԽ͍ͯ͘͜͠ͱ͕Θ͔͍ͬͯ
  Δ
  68
  ͳΊΒ͔ͳϚονϯάʹ޲͚ͯ
  ৘ใཁٻΛऔΓרٕ͘ज़ͱϓϩηεϞσϧؔ࿈ਤ
  จ຺ʹΑΓ࠷దͳԠ౴͕มԽ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺ
  ٕज़ؒͰͷ༏ҐੑධՁͰ͸ͳ͘ɺ
  ঢ়گʹԠͨ͡બ୒͕ྑ͍ͷͰ͸ͳ͍͔

  View full-size slide

 64. • ར༻ऀͷऔΓ͏Δߦಈ͕จ຺ʹΑΓมԽ͢ΔͱԾఆ্ͨ͠Ͱɺਫ਼៛ͳจ຺ͷ೺
  Ѳฒͼʹ՝୊ઃఆͷ໌֬ԽࢧԉΛ௨ͯ͠ɺ௚ײతͳ໰͍߹ΘͤʹԠ౴Ͱ͖Δ࢓
  ૊Έ
  69
  ͳΊΒ͔ͳϚονϯάʹ޲͚ͯ
  1. จ຺ʹΑΓԠ౴ͷධՁ͕มΘΔ͜ͱͷ֬ೝ
  2. ར༻ऀͷจ຺ͷύλʔϯ෼ྨͱࣝผख๏ͷཱ֬
  3. ඞཁʹԠͯ͡௚ײతͳ໰͍߹ΘͤʹԠ౴Ͱ͖Δݕࡧ৘ใٕज़ͷಋೖ
  4. ՝୊ઃఆͷ໌֬Խࢧԉͷݕ౼

  View full-size slide

 65. ݚڀͱ։ൃͷཱ྆

  View full-size slide

 66. • ͋Δ΂͖ੈքʹ޲͚ͯ٬؍తɺ࣮֬ʹาΜͰ͍ͨ͘ΊͷݚڀऀεΩϧ
  • ՝୊Λղܾ͠ɺαʔϏεʹద༻͢ΔͨΊͷ։ൃऀεΩϧ
  • ͜ΕΒͷ૬৐ޮՌ͕ɺࣄۀΛࠩผԽ͢ΔͨΊͷٕज़Λ࡞Γग़͠ɺࣄۀͷ੒௕ʹ
  ߩݙ͢Δʂ
  71
  ݚڀͱ։ൃͷཱ྆

  View full-size slide

 67. ݚڀһɺੵۃతʹืूதʂ
  http://rand.pepabo.com/

  View full-size slide

 68. • ϖύϘݚڀॴ
  • http://rand.pepabo.com/
  • ಛ௃நग़ثͷֶशͱߪങཤྺΛඞཁͱ͠ͳ͍ྨࣅը૾ʹΑΔؔ࿈঎඼ݕࡧγεςϜ
  • http://rand.pepabo.com/article/2017/06/19/iot37-miyakey/
  • ΞΫηεස౓༧ଌʹجͮ͘Ծ૝αʔόͷܭըతΦʔτεέʔϦϯά
  • http://rand.pepabo.com/article/2017/06/28/iot38-miyakey/
  • αʔϏεʹدΓఴ͏ϩάج൫
  • https://speakerdeck.com/monochromegane/pepabo-log-infrastructure-bigfoot
  • Google Cloud ML Λ༻͍ͨػցֶशج൫ͷߏஙͱӡ༻
  • https://speakerdeck.com/monochromegane/pepabo-ml-infrastructure-starchart
  73
  ࢀߟ

  View full-size slide