Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

re:Inventはこうやって楽しむんや / reinvent-wa-ko-yatte-tanoshimunnya

re:Inventはこうやって楽しむんや / reinvent-wa-ko-yatte-tanoshimunnya

re:Invent 2019 行きたい人 Meetup @ Yappli の発表資料です。
https://connpass.com/event/135486/

MotokiHabuchi

July 25, 2019
Tweet

More Decks by MotokiHabuchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. [email protected]
  SF*OWFOU͸
  ͜͏΍ָͬͯ͠ΉΜ΍
  SF*OWFOUߦ͖͍ͨਓ.FFUVQ!:BQQMJ
  CZ)BCVDIJc:BQQMJ JOD

  View Slide

 2. [email protected]
  2
  ࣗݾ঺հ
  Ӌᔹݩل!NPEPLLJO
  :BQQMJ *ODɹ
  43&5FBN
  ࣎լݝग़਎ ͍͓ͪ͏ؔ੢

  ޷͖ͳ΍ͭ5FSSBGPSN $MPVE'PSNBUJPO
  SF*OWFOU͸೥ʹॳࢀՃ

  View Slide

 3. View Slide

 4. 4
  4
  300݅
  2,400ສ
  99
  ಋೖ݅਺ ΞϓϦDL਺ αʔϏεܧଓ཰

  View Slide

 5. [email protected]
  5
  +"84%":4Ͱ͸
  ͜Μͳ͜ͱ΍ͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 6. [email protected]
  6
  εϙϯαʔϒʔε
  ΠϕϯτެࣜΞϓϦ

  View Slide

 7. [email protected]
  7
  ຊ೔͓࿩͍ͨ͠ࣄ
  ✓ ࢲతSF*OWFOU΁ͷಓ
  ✓ SF*OWFOUͷָ͠Έํ
  ✓ ·ͱΊ

  View Slide

 8. [email protected]
  8
  ࢲతSF*OWFOU΁ͷಓ

  View Slide

 9. [email protected]
  9
  ࠓ·ͰͷSF*OWFOUͷΠϝʔδ

  View Slide

 10. [email protected]
  10
  %FFQ-FOTήοτͨ͠΍Ͱʂ
  'BSHBUFŝŦᴸᴸᴸ ƅ㱼ƅ
  ᴸᴸᴸ
  ҿΈձ΢ΣʔΠʂ
  ೑΢ΣʔΠʂ
  SF1MBZ΢ΣʔΠʂ
  /-#͕ʔʔʔʂ

  View Slide

 11. [email protected]
  11
  ͓΋Ζͦʔʔʔʔʔʔʔʔʂ

  View Slide

 12. [email protected]
  12
  ๭ࣾ௕ͷݴ༿ΛआΓΔͱ

  View Slide

 13. [email protected]
  13
  ʮΤϯδχΞͷਓੜΛม͑ΔΠϕϯτ
  ͳͷʹߦ͔ͳ͍ͳΜ͓͔͍ͯ͠ʯ

  View Slide

 14. [email protected]
  14
  ߦ͔ͳ͍ͱʂʂʂ

  View Slide

 15. [email protected]
  15
  ߦ͖͍ͨɺ͚Ͳւ֎΍ͧ
  ߦ͔Ε΁Μͧ

  View Slide

 16. [email protected]
  16
  ͜ΕΛ਺೥܁Γฦ͢

  View Slide

 17. [email protected]
  17
  ͦͯ͠ɺ͍͔ʹͯ͠ߦ͔͘

  View Slide

 18. [email protected]
  18
  ͍͔ʹͯ͠ߦ͔͘
  ✓ ࣗෲͰߦ͘

  ࢓ࣄؔ܎ͳࣗ͘༝ʹຬ٤Ͱ͖Δɻ

  ݸਓͰෛ୲͢Δʹ͸ߴֹɻٳΈ͕औΕͳ͍ͱ೉͍͠ɻ
  ✓ "844VNNJUͷΫΠζେձͷܠ඼Ͱߦ͘
  ্ʹಉ͡ɻ

  બ͹Ε͠ऀ͚͕ͩߦ͚Δɻ

  ✓ ձࣾͷิॿͰߦ͘

  ݸਓͷෛ୲͕ܰ͘ͳΔɻ

  ॴଐ͢Δ૊৫ʹΑͬͯ͸ͦ΋ͦ΋ߦ͚ͳ͍ɻ
  ɹ࢓ࣄͱͯ͠ߦ͘Ҏ্ɺԿΒ͔ͷ੒ՌΛ͋͛ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻ

  View Slide

 19. [email protected]
  19
  స৬͠Α͏

  View Slide

 20. [email protected]
  20
  ͦͯ͠ݱ৬΁

  View Slide

 21. [email protected]
  21
  స৬ޙ൒೥

  View Slide

 22. [email protected]
  22
  ձࣾʮւ֎ΧϯϑΝϨϯεࢧԉ੍౓΍ΔͰʯ

  View Slide

 23. [email protected]
  23
  ͑͑Ͱ
  ے೑$'0
  ࣗ෼ɺSF*OWFOUʹฒʑͳΒ͵৘೤͕͋Γ·ͯ͠ SZ
  ͸Ϳͪ
  وॏͳػձΛ௖͖͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ Αͬ͠ΌXXX

  ͸Ϳͪ
  ˞ຊ౰͸ਅ໘໨ʹఏҊͯ͠·͢ˡ

  View Slide

 24. [email protected]
  24
  ͍ͥ͘ʂ"84SF*OWFOUʙւ֎Πϕϯτͷ͢͢Ίʙ
  [email protected]([email protected]@SFDPNNFOEFE
  SF*OWFOUͷߦ͖ํʹ͍ͭͯͷ಺༰Λϒϩάʹ·ͱΊͨͷͰΑ͔ͬͨΒݟͯͶ

  View Slide

 25. [email protected]
  25
  ߦͬͯΈͯ෼͔ͬͨ
  SF*OWFOUͷָ͠Έํ

  View Slide

 26. [email protected]
  26
  ߦͬͯΈͯ෼͔ͬͨ͜ͱ
  ࣄલ४උ

  View Slide

 27. [email protected]
  27
  ࣄલ४උ
  ✓ ਃ͠ࠐΈ͸Ͱ͖ΔݶΓૣΊʹ͢΂͖
  ˠલड़ͷϒϩάهࣄࢀর
  ✓ ηογϣϯ༧໿΋ਃ͠ࠐΈ։࢝௚ޙʹߦ͏΂͖
  ˠಛʹϋϯζΦϯͱ͔(".&%":ͱ͔
  ɹݱ஍Ͱ͔͠Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛத৺ʹ
  ✓ ίϛϡχςΟࢀՃʹΑΔ৘ใऩूͰ༗རʹ
  ✓ ӳޠۤखͳਓ͸গ͠Ͱ΋ษڧ͓ͯ͘͠
  ˠωΠςΟϒΩϟϯϓ͓͢͢Ί

  View Slide

 28. [email protected]
  28
  ߦͬͯΈͯ෼͔ͬͨ͜ͱ
  ݱ஍ͰͷҠಈखஈ

  View Slide

 29. [email protected]
  29
  ݱ஍ͰͷҠಈखஈ
  ✓ -ZGU 6CFSΊͬͪΌศར
  ˠۭߓͰ͸৐Γ৔ʹ஫ҙɹ4.4ඞਢ
  ✓ ձ৔ΞϗΈ͍ͨʹ޿͍
  ✓ γϟτϧόεΊͬͪΌศར

  View Slide

 30. [email protected]
  30
  ձ৔ΊͬͪΌ޿͍
  LN͙Β͍

  View Slide

 31. [email protected]
  31
  γϟτϧόεΊͬͪΌศར

  View Slide

 32. [email protected]
  32
  ߦͬͯΈͯ෼͔ͬͨ͜ͱ
  ձ৔Ͱ͢΂͖͜ͱ

  View Slide

 33. [email protected]
  33
  ձ৔Ͱ͢΂͖͜ͱ
  ✓ ݱ஍Ͱ͔͠Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ͢Δ
  ˠϋϯζΦϯͱ͔(".&%":ͱ͔
  ✓ ηογϣϯ͸ݫબͯ͠ݟΔ
  ˠӳޠͷϨϕϧ͸աڈಈըͰ֬ೝ͢Δͱྑ͍
  ✓ جௐߨԋ LFZOPUFTQFFDI
  ඞݟ
  ✓ లࣔձ৔ &910
  ͰੈքதͷαʔϏεʹ৮ΕΔ
  ✓ αϓϥΠζʹظ଴͢Δ

  View Slide

 34. [email protected]
  34
  ηογϣϯ

  View Slide

 35. [email protected]
  35
  جௐߨԋ LFZOPUFTQFFDI

  View Slide

 36. [email protected]
  36
  లࣔձ৔ &910

  View Slide

 37. [email protected]
  37
  ߦͬͯΈͯ෼͔ͬͨ͜ͱ
  ϥεϕΨεͰ͢΂͖͜ͱ

  View Slide

 38. [email protected]
  38
  ϥεϕΨεͰ͢΂͖͜ͱ
  ✓ SF1MBZΛશྗͰָ͠Ή
  ✓ ϛϡʔδΧϧ͸ࣄલʹ༧໿͓ͯ͘͠
  ✓ ඒຯ͍͓͠ళ΋ࣄલʹ໨੕Λ͚͓ͭͯ͘
  ✓ ϗςϧपลͷίϯϏχ͡Όͳ͘εʔύʔʹߦ͘΂͖
  ✓ Χδϊ͸΄ͲΑָ͘͠Ή

  View Slide

 39. View Slide

 40. [email protected]
  40
  ࠓ೔ݴ͍͔ͨͬͨ͜ͱ

  View Slide

 41. [email protected]
  41
  ʮΤϯδχΞͷਓੜΛม͑ΔΠϕϯτ
  ͳͷʹߦ͔ͳ͍ͳΜ͓͔͍ͯ͠ʯ

  View Slide

 42. [email protected]
  ஥ؒืूத
  ڵຯͷ͋Δํ͸
  !NPEPLLJO·Ͱ

  View Slide

 43. 43

  View Slide