$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Contributionとカンファレンス登壇への
背中を押して頂いた方々へ

M-Yamashita
February 10, 2023

 Contributionとカンファレンス登壇への
背中を押して頂いた方々へ

Developers Summit 2023 の 「きっかけをつなげよう!コミュニティへの「恩送り」リレーセッション」 の登壇資料です。
https://event.shoeisha.jp/devsumi/20230209/session/4181/

M-Yamashita

February 10, 2023
Tweet

More Decks by M-Yamashita

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 2023-02-10 Developers Summit 2023
  ContributionͱΧϯϑΝϨϯεొஃ΁ͷ

  എதΛԡͯ͠௖͍ͨํʑ΁
  ࢁԼխਓ

  View Slide

 2. • ࢁԼ խਓ

  • όοΫΤϯυΤϯδχΞ

  • גࣜձࣾΞΠΩϡʔϒυγεςϜζ ॴଐ

  • GitHub: @M-Yamashita01

  • Twitter: @M_Yamashii
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ԸૹΓϦϨʔηογϣϯ

  View Slide

 4. ҟۀछ͔Βத్ೖࣾ͠ɺԿ΋஌Βͳ͔ͬͨࢲ͕

  ࠓͰ͸Contribution΍ొஃΛ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 5. ࠓͷࢲʹ੒௕ͤͯ͘͞Εͨͷ͸

  @YusukeIwaki͞Μɺ@jinroq͞Μ

  Fukuoka.rbͷ͓͔͛

  View Slide

 6. ͦΕͧΕͷΤϐιʔυͱײँΛ

  View Slide

 7. • ࢝·Γ͸1ݸͷContribution

  • ΧϯϑΝϨϯεॳొஃͷ෣୆ཪ

  • ࢲͷԸૹΓ
  Chapter

  View Slide

 8. ࢝·Γ͸1ݸͷContribution

  View Slide

 9. • OSS Contribution΁ͷڵຯ

  • ਎ۙͳOSSʹߩݙͯ͠Έ͍ͨ

  • ίʔυΛಡΜͰ΋໰୊͕Ͳ͜ʹ͋Δ͔෼͔Βͳ͍
  ؾ͚͕ۭ࣋ͪͩճΓ

  View Slide

 10. • ্࢘ͷYusukeIwaki͞Μ͕ۀ຿தʹRuboCop RSpecͷෆ۩߹Λൃݟ

  • ʮؒ͜͜ҧͬͯͳ͍ʁʯͱIssueͰ࣭໰͞Εͨ

  • ϝϯςφ͔Βमਖ਼ํ਑ͱमਖ਼ґཔΛ఻͑ΒΕͨ
  ͋Δ1ͭͷIssue

  View Slide

 11. YusukeIwaki͞Μ
  ΈΜͳͰ΍ͬͯΈΑ͏

  ࢁԼ͞Μ௅ઓͯ͠Έ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 12. View Slide

 13. • YusukeIwaki͞Μͱ͸ςΩετϕʔεͷ΍ΓऔΓ͚ͩͰ௚઀ձͬͨ͜ͱ͕

  ΄΅ͳ͔͕ͬͨɺࢲʹ੠Λ͔͚ΒΕͨ

  • ௚઀ࢦ໊ʹΑΓɺࢲʹରͯ͠ڵຯΛ࣋ͨΕ͍ͯΔͱײͨ͡
  Կ͕خ͔ͬͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 14. • ໰୊ͱͳ͍ͬͯΔίʔυ͕Ͳ͏ѱ͍ͷ͔ʁ

  • ϝϯςφʔ͔Β఻͑ΒΕͨमਖ਼ʹΑͬͯͲ͏มԽ͢Δͷ͔ʁ

  • Pull RequestʹࡌͤΔӳޠΛͲ͏ॻ͘ʁ
  Pull Request࡞੒Ͱͷࠔ೉ͷ਺ʑ

  View Slide

 15. • YusukeIwaki͞Μ͕ضৼΓ໾ͱͳΓɺ୭͕ͲΕΛ΍Δׂ͔ΓৼΓ

  • ίʔυ΍ӳޠʹ͍ͭͯ͸ɺYusukeIwaki͞Μ͕ࣄલʹௐ΂ΒΕ͍ͯͨ͜ͱΛ

  ڞ༗͞Εɺஸೡʹڭ͑ΒΕͨ
  νʔϜϓϨʔ

  View Slide

 16. νʔϜ͔ͩΒͰ͖ͨ
  1ਓͰ͸ແཧ͕ͩͬͨ

  View Slide

 17. View Slide

 18. THANKS FOR

  YOUR EFFORT!

  View Slide

 19. • ଟ͘ͷࢦఠ΍࣭໰Λ΋Β͏

  • ίʔυΛཧղͯ͠ճ౴͠Α͏ͱࢥ͍ಠֶɺͦͯ͠ճ౴

  • Contribution͍͍ͬͯͳͱࢥ͏Α͏ʹ
  Pull Requestʹͯ

  View Slide

 20. ͦͯ͠Contributionͷಓ΁

  View Slide

 21. • RuboCop RSpecɺgem_rbs_collectionͳͲଟ͘ͷϦϙδτϦʹ

  Pull RequestΛૹ෇

  • ֤ϦϙδτϦͷಛ௃΍ϝϯςφʔ΁ͷཧղ

  • Contribution͢Δ্ͰͷϙΠϯτΛཧղ
  Contributionͷಓ΁

  View Slide

 22. Contributionͷ͖͔͚ͬΛ༩͑ͯ͘Εͨ
  @YusukeIwaki͞Μɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

  View Slide

 23. • ࢝·Γ͸1ݸͷContribution

  • ΧϯϑΝϨϯεॳొஃͷ෣୆ཪ

  • ࢲͷԸૹΓ
  Chapter

  View Slide

 24. ॳొஃͷ෣୆ཪ

  View Slide

 25. • ೖࣾͯ͠਺ϲ݄ޙɺFukuoka.rbͷଘࡏΛ஌Δ

  • ΦϯϥΠϯ্ͷίϛϡχςΟͰ֤஍ʹ͍ΔΤϯδχΞͱग़ձ͏

  • Fukuoka.rbओ࠵΍ίϛϡχςΟ঺հͷΠϕϯτͷొஃʹखΛڍ͛Δ

  • ొஃͰ͸͜Ε·ͰͷOSS Contribution׆ಈΛςʔϚʹൃද
  Fukuoka.rbͱͷग़ձ͍

  View Slide

 26. ొஃ΍ContributionΛݟ͍ͯͨ

  Fukuoka.rbͷjinroq͞Μ͔ΒͷҰݴ

  View Slide

 27. ʮKaigi on Rails 2021ʹCFPΛग़ͯ͠Έͳ͍ʁʯ

  View Slide

 28. CFPʂʁ

  View Slide

 29. • ౰࣌ɺͦΕҎલͷొஃͰωλΛ΄΅ग़͠੾͍ͬͯͨ

  • աڈͷKaigi on Railsొஃऀ͸໊લΛ஌͍ͬͯΔਓ͹͔Γ

  • ͦΜͳํʑ͕͍ͨதʹࢲ͕ॳΊͯCFPΛग़͍͍ͯ͠ͷ͔ʁ
  ॳCFPΛग़͢·Ͱͷᷤ౻

  View Slide

 30. ഭΔCFPక੾

  എதΛԡͯ͘͠Εͨjinroq͞Μͷݴ༿

  View Slide

 31. ࣍ୈʹ

  ʮCFPΛग़͞ͳ͔ͬͨΒޙչ͢Δʯ

  ͱࢥ͏Α͏ʹ

  View Slide

 32. View Slide

 33. ʮ࠾୒͞Ε·ͨ͜͠ͱΛ͓஌Β͍ͤͨ͠·͢ɻ

  ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂʯ

  View Slide

 34. 🎉

  View Slide

 35. • ొஃޙɺΧϯϑΝϨϯεӡӦʹڵຯΛ࣋ͭ

  • Ҏલ͔ΒFukuoka.rbʹҎલ͔ΒνʔϑΦʔΨφΠβʔ͕Α͘ࢀՃ͞Ε͓ͯΓɺ
  ࿩Λฉ͘͜ͱ͕ଟ͔ͬͨ

  • Fukuoka.rbͭͳ͕ΓͰӡӦࢀՃر๬ͷ࿈བྷɺKaigi on Rails OrganizerͱͳΔ
  ΧϯϑΝϨϯεॳొஃͷ෣୆ཪ

  View Slide

 36. jinroq͞Μ͔Βͷݴ༿ɺFukuoka.rbͷͭͳ͕Γ͕

  ࢲͷ࣍ͷҰาͱͳͬͨ

  View Slide

 37. ࠓճͷDevelopers Summitొஃ΋

  jinroq͞ΜʹഎதΛԡ͍͍ͯͨͩͨ͠

  View Slide

 38. @jinroq͞ΜɺFukuoka.rbͷํʑ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

  View Slide

 39. • ࢝·Γ͸1ݸͷContribution

  • ΧϯϑΝϨϯεॳొஃͷ෣୆ཪ

  • ࢲͷԸૹΓ
  Chapter

  View Slide

 40. ਓ΍ίϛϡχςΟͷͭͳ͕Γ͕

  ࢲΛ੒௕ͤͯ͘͞Εͨ

  View Slide

 41. ࢲʹͰ͖Δ͜ͱ͸ͳʹ͔ʁ

  View Slide

 42. ܦݧ΍஌ࣝΛΞ΢τϓοτ͢Δ

  View Slide

 43. • ࣗ෼ࣗ਎͕ܦݧͨ͜͠ͱʹ͍ͭͯ࿩͢

  • Contributionͷ࢝ΊํɺPull RequestͰͷ΍ΓऔΓ͔Βݟ͑ͨϝϯςφʔͷ

  ߟ͑ɺ࡞੒ͨ͠Pull Requestʹର͢Δ޲͖߹͍ํͳͲΛڞ༗

  • ࠓޙ୭͔ͷ௅ઓͷࢧ͑ͱͳΔΑ͏ʹ
  ొஃ

  View Slide

 44. • ղܾʹۤ࿑ͨ͠࿩΍࡞Γ্͛ͨܦݧͳͲΛهࣄʹॻ͖ى͜͢

  • ୯ͳΔʮxx΍ͬͯΈͨʯ͚ͩͰͳ͘ɺͳͥͦͷڍಈͳͷ͔·ͰਂງΓ

  • ࠓޙಉ͡Α͏ͳ໰୊ʹग़ձͬͨ୭͔ͷࢀߟͱͳΔΑ͏ʹ
  ٕज़هࣄ

  View Slide

 45. ࠜͬ͜ʹҐஔ͢Δ΋ͷ

  View Slide

 46. ܦݧ
  ղܾ·Ͱͷࢥߟ
  ࢼͨ͠ղܾ๏
  ཧղͨ͠࢓༷
  ৽͍͠஌ࣝ
  ཧղͨ͠ίʔυ
  ܦݧ
  ղܾ·Ͱͷࢥߟ
  ࢼͨ͠ղܾ๏
  ཧղͨ͠࢓༷
  ৽͍͠஌ࣝ
  ཧղͨ͠ίʔυ

  View Slide

 47. ݟ͑ͳ͍΋ͷΛݟ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 48. • ୭͔͕ࢲͱಉ͡Α͏ͳ໰୊ʹग़ձͬͨΓɺͲ͏΍ͬͯਐΊͨΒ͍͍͔

  ೰ΜͰ͠·͏

  • ࢲͱಉ͜͡ͱΛௐ΂ͯɺମݧͯ͠ɺࣦഊͯ͠Λ܁Γฦͯ͠͠·͏
  ݟ͑ͳ͍··ͩͱͱͲ͏ͳΔʁ

  View Slide

 49. • 1ͭͰ΋ଟ͘هࣄ΍ࢿྉ͕͋Ε͹୭͔ͷॿ͚ʹͳΔ

  • هࣄ΍ࢿྉΛ΋ͱʹ୭͔͕৽͍͜͠ͱΛࢼͤΔ

  • ୭͔ͷ࣌ؒͷޮ཰తͳ׆༻ʹߩݙ
  ݟ͑ΔͱͲ͏ͳΔʁ

  View Slide

 50. ࢲͷԸૹΓ

  View Slide

 51. ୭͔Λࢧ͑ΔͨΊʹ

  ݟ͑ͳ͍΋ͷΛݟ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 52. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide