Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fukuoka.rb 2020年度活動報告

Fukuoka.rb 2020年度活動報告

FUKUOKA Engineers Day 2021 onlineの登壇資料です。
https://engineers-day.connpass.com/event/207154/

Fukuoka.rbのconnpassはこちらです。
https://fukuokarb.connpass.com/

M-Yamashita

April 24, 2021
Tweet

More Decks by M-Yamashita

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 2021೥04݄24೔ M-Yamashita
  Fukuoka.rb 2020೥౓׆ಈใࠂ
  FUKUOKA Engineers Day 2021 online

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  •ࢁԼ խਓ

  •όοΫΤϯυΤϯδχΞ@෱Ԭ

  •RubyɺRuby on RailsɺDockerɺKubernetesษڧத
  @M_Yamashii
  M-Yamashita01

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  •Fukuoka.rbʹ͍ͭͯ

  •Fukuoka.rbͰࢲ͕औΓ૊Μͩ͜ͱ

  View Slide

 4. Fukuoka.rbʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. https://fukuokarb.connpass.com/
  Fukuoka.rb
  ຖिਫ༵೔ʹ։࠵

  View Slide

 6. ͜ͷFukuoka.rbͷ3ຊப͸ɾɾɾ

  View Slide

 7. ΋͘΋͘
  ࣌ʑࡶஊ

  View Slide

 8. ؤுΒͳ͍

  View Slide

 9. དྷΔऀڋ·ͣ

  View Slide

 10. Ͱ੒Γཱ͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 11. ओʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 12. Fukuoka.rbʹ͍ͭͯ
  ΋͘΋ͨ͘͠Γ

  View Slide

 13. Fukuoka.rbʹ͍ͭͯ
  ϥʔϝϯʹ͍ͭͯ࿩ͨ͠Γ

  View Slide

 14. Fukuoka.rbʹ͍ͭͯ
  LTͨ͠Γ

  View Slide

 15. Fukuoka.rbʹ͍ͭͯ
  RubyKaigiͰొஃͨ͠Γ

  View Slide

 16. ࣗ༝ʹ΍͍ͬͯ·͢ʂ

  View Slide

 17. ͳΜͱ͜ͷFukuoka.rb͸ɾɾɾ

  ʢօ͞Μɺ࠷ॳͷഥखͷ४උ͸͍͍Ͱ͔͢ʁʣ

  View Slide

 18. ΤϯδχΞϑϨϯυϦʔγςΟ෱ԬΞϫʔυ ड৆ʂ
  https://efc.fukuoka.jp/award2020/#community1

  View Slide

 19. ΋͏1ͭخ͍͜͠ͱʹɾɾɾ

  ʢօ͞Μɺ2ճ໨ͷഥखͷ४උ͸͍͍Ͱ͔͢ʁʣ

  View Slide

 20. 3/24 Fukuoka.rb 200ճ ୡ੒ʂ

  View Slide

 21. 200ճΛܴ͑ͨ2020೥౓ͷFukuoka.rbͷ࣮੷ʂ

  View Slide

 22. •։࠵ճ਺: 32ճʢ#173 ~ #203ɺεϐϯΦϑʣ

  •21ੈلͷCݴޠษڧձʢεϐϯΦϑʣ

  •200ճLTେձʢ#202ʣ
  Fukuoka.rb 2020೥౓࣮੷
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL72dkNkx_ZIGvqplFOnxw2pRCpe9d_d-6
  YouTube:

  View Slide

 23. Fukuoka.rb͔Βͷॏཁͳ͓஌Βͤ

  View Slide

 24. Fukuoka.rb
  ϩΰ࡮৽ίϯϖ։࠵༧ఆ
  https://www.youtube.com/watch?v=6TEXNqoBKMs&list=PL72dkNkx_ZIGvqplFOnxw2pRCpe9d_d-6&index=17
  ↓ৄࡉ͸YoutubeΛνΣοΫˣ

  View Slide

 25. Ҏ্ɺɹɹͷ׆ಈใࠂͰͨ͠ʂ

  View Slide

 26. ͔͜͜Β͸ɺࢲ͕Fukuoka.rbͰऔΓ૊Μͩ͜ͱ

  View Slide

 27. RuboCop Rspec΁ͷContribution
  ϩΰϥΠηϯε: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en_GB

  View Slide

 28. ͖͔͚ͬ͸ʁ
  ʮOSS Contribution͍ͨ͠ਓɺ໌೔΍Γ·ͤΜ͔ʁʯ

  ͷ͓༠͍

  View Slide

 29. ͳ͓ͥ༠͍͕͋ͬͨͷ͔ʁ
  1. RuboCop RSpecͰݕ஌Ͱ͖ͳ͍ίʔυΛ
  IssueʹΞοϓ͞Ε͍ͯͨ

  2. ίϛολʔ͔ΒղܾͷώϯτΛ໯ͬͨ

  3. ղܾͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 30. ࢲ͕࣋ͭRuboCop RSpecͷ஌ࣝ
  •RuboCopͱಉ༷ʹॻ͖ํΛνΣοΫ͢Δπʔϧ

  •Ͳ͏΍ͬͯνΣοΫ͍ͯ͠Δͷ͔શ͘஌Βͳ͍

  •πʔϧͷར༻ऀͱͯ͠ͷ஌͔ࣝ͠ͳ͍

  View Slide

 31. ڠྗͯ͠Pull RequestΛ࡞੒͢Δதɾɾɾ
  ͜ͷίʔυ͸Կͩʁ
  ཧղͰ͖͍ͯͳ͍··ίʔυΛ࡞͍ͬͯͨ

  View Slide

 32. RuboCop RSpec΁ॳContribution

  View Slide

 33. ίϛολʔ͔Βͷײँͱͨ͘͞Μͷࢦఠ/࣭໰

  View Slide

 34. ͍ͨͨ·Εͳ͍ؾ࣋ͪʹͳͬͨ

  View Slide

 35. RuboCop RSpecʹ͍ͭͯษڧͯ͠

  ίʔυΛमਖ਼ͯ͠ɺ࣭໰ʹճ౴͍ͨ͠

  View Slide

 36. ಠֶͷ೔ʑ
  ެࣜυΩϡϝϯτɺίʔυɺهࣄΛಡΉ

  View Slide

 37. ͳΔ΄ͲɺΘ͔ΒΜ

  View Slide

 38. ಠֶͷ೔ʑ
  ͭΑͭΑͳํʑͳΒ͹ެࣜ΍ؔ࿈هࣄͰཧղͰ͖Δ

  View Slide

 39. ΑΘΑΘͳࢲ͸Ͳ͏͢Δ͔

  View Slide

 40. ಠֶͷ೔ʑ
  •ʮ࣮ߦɺ్த݁Ռͷग़ྗɺ࣌ંࢭΊΔʯΛ

  ܁Γฦͯ͠టषֶ͘Ϳ

  •มͳϓϥΠυʹͱΒΘΕͳ͍

  •গ͠Ͱ΋͍͍͔ΒҰาͣͭਐΉ

  View Slide

 41. ͳͷͰ

  View Slide

 42. puts binding.pry
  2ਓͷύʔτφʔͱڞʹา͖࢝Ίͨ

  View Slide

 43. ؓ࿩ٳ୊

  View Slide

 44. ಠֶͰཧղͨ͜͠ͱ
  •AST::NodeͷπϦʔߏ଄Λར༻ͨ͠ղੳ

  •def_node_matcherϝιουͰύλʔϯݕ஌

  •ݕ஌࣌ͷϝοηʔδͷग़͠ํ

  View Slide

 45. ಠֶͷ݁Ռ
  ίʔυͷमਖ਼ɺ࣭໰ͷճ౴͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 46. ͔ͤͬ͘ಘͨ஌ࣝΛ

  Issueͷղܾʹ໾ཱͯͳ͍͔ʁ

  View Slide

 47. Կ͔Issue͸ͳ͍͔ɾɾɾʁ

  View Slide

 48. View Slide

 49. Bugͷϥϕϧʂ

  View Slide

 50. RSpec/FilePathͰ

  ಉ͡Πϯσϯτͷ
  describeΛݕ஌

  Ͱ͖ͳ͍
  ͜ͷIssue͸ͲΜͳ໰୊ͳͷ͔ʁ
  ɾɾɾ

  View Slide

 51. ඈͼ͍ͭͯόάमਖ਼࢝͠Ίͨ

  IssueʹԿ΋ίϝϯτͤͣʹɾɾɾ

  View Slide

 52. मਖ਼Ͱ͖ͨʂ

  ͬͦ͘͞Pull RequestΛग़ͨ͠ʂ

  View Slide

 53. Pull Request

  View Slide

 54. ࢦఠͷࢁ
  Real-world RSpecϓϩδΣΫτͰ֬ೝࡁΈ͔ʁ

  ͜ͷύλʔϯͷݕ஌͸͋ͳͨͷमਖ਼ͨ͠Copͷ໾ׂͰ͸ͳ͍

  describeͷॻ͖ํ͸֤ϓϩδΣΫτͰҟͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 55. View Slide

 56. ͳͥࢦఠ͕ଟ͔ͬͨͷ͔ʁ
  •IssueͰٞ࿦ͤͣɺ͍͖ͳΓ࣮૷࢝͠Ίͨ

  •ίϛολʔ͕͜ͷόάΛͲ͏௚͍͔ͨ͠

  ֬ೝ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 57. ͨͩɺམͪࠐΉ͜ͱ͹͔ΓͰ΋ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 58. ίϛολʔ͔Βͷίϝϯτ
  ͜ͷύλʔϯΛݕ஌͢ΔCopΛ࡞ͬͯཉ͍͠ʂ

  Pull Request଴ͬͯΔΑʂ

  View Slide

 59. ৽نCopͷ࡞੒ɾɾɾ΍ͬͯ΍Δͥʂ

  View Slide

 60. ͜ΜͳCopΛ࡞੒

  View Slide

 61. ͜ͷCop͸Ͳ͏ͳ͔ͬͨʁ

  ଓ͖͸GitHubͰˣ
  https://github.com/rubocop/rubocop-rspec/pull/1138

  View Slide

 62. ·ͱΊ
  •ࣗ෼ʹ߹ֶͬͨशͰֶΜͰΈΔ

  •࣮૷લʹIssueͰٞ࿦ͯ͠ΈΔ

  •Ϛʔδ͞Εͳͯ͘΋ࣗ෼ͷྐʹͳΔ

  View Slide

 63. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide