Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Amazon Kinesisでストリーム解析 - Node学園12時限目

nashibao
April 24, 2014

Amazon Kinesisでストリーム解析 - Node学園12時限目

Node学園12時限目で話します.
Amazon Kinesisをストリーム解析に使えるか検証した時の話です.
http://plaid.co.jp

nashibao

April 24, 2014
Tweet

More Decks by nashibao

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Amazon KinesisͰ
  ετϦʔϜղੳ
  (ג)ϓϨΠυ @nashibao

  View Slide

 2. 0. Who are you?

  View Slide

 3. @nashibaoͱ͍͍·͢
  ࣲࢁ௚थ
  ৘೤త෼ࢄܕػցֶशతΤϯδχΞ(31)
  !
  ~201208: େֶͱ͔Ͱ໱ʑͱ͢ΔɽMapReduceͱߦྻ෼ղ͕޷෺ɽ
  201209: Node.jsʹ໨֮ΊΔ
  201304: ݩָఱ(31)ͱىۀ σʔλղੳ&CRMαʔϏε
  201309: ത࢜υϩοϓΞ΢τ

  View Slide

 4. (ג)ϓϨΠυͱ͍͍·͢
  http://plaid.co.jp
  EC޲͚ͷղੳ&CRMαʔϏεΛεςϧε։ൃதɽ
  !
  ݱࡏ։ൃ͸ͨͬͨ2ਓ(t-nakamura)ͳͷͰɺ
  ԠืΛຊ౰ʹ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ʂ
  ෲյ͢·Ͱ೑͕৯͑ΔձࣾʂͦΕ͕ϓϨΠυʂ
  ׻ܴձ͸γϡϥείͰ͢ʂ

  View Slide

 5. Amazon KinesisΛετϦʔϜ
  ղੳʹ࢖͑Δ͔ݕূ͓ͨ͠࿩

  View Slide

 6. 1. Kinesisͱ͸ʁ
  2. Node.js͔ΒKinesisΛ࢖͏
  3. ύϑΥʔϚϯεݕূ
  4. ײ૝

  View Slide

 7. 1. Kinesisͱ͸ʁ

  View Slide

 8. Amazon Kinesis

  View Slide

 9. “a fully managed service for real-time processing of
  streaming data at massive scale.”
  ͲͰ͔͍σʔλ͔Β
  ϦΞϧλΠϜॲཧ͕ग़དྷΔ
  ϑϧϚωʔδυͳαʔϏε

  View Slide

 10. 5JCTF
  5JCTF
  5JCTF
  -#
  -#
  -#
  2TQFWEGT
  -KPGUKU#RRNKECVKQPU
  5VTGCO
  2TQFWEGT
  2TQFWEGT
  2TQFWEGT
  2TQFWEGT
  哋┮؃䠉㏰׵ا揉ⓧ

  View Slide

 11. 5JCTF
  5JCTF
  5JCTF
  -#
  -#
  -#
  WEGT
  -KPGUKU#RRNKECVKQPU
  5VTGCO
  WEGT
  WEGT
  WEGT
  EGT ϑϧϚωʔδυͳ෦෼
  !
  • 24࣌ؒอ࣋
  • ࠶औಘՄʢex: Τϥʔ࣌ʣ
  • 1000tps/shard put
  • 5tps/shard get

  View Slide

 12. 5JCTF
  5JCTF
  5JCTF
  -#
  -#
  -#
  WEGT
  -KPGUKU#RRNKECVKQPU
  5VTGCO
  WEGT
  WEGT
  WEGT
  EGT ϑϧϚωʔδυͳ෦෼
  !
  • 24࣌ؒอ࣋
  • ࠶औಘՄʢex: Τϥʔ࣌ʣ
  • 1000tps/shard put
  • 5tps/shard get
  • hashKey(ࣗ༝)ͰৼΓ෼͚

  View Slide

 13. 5JCTF
  5JCTF
  5JCTF
  -#
  -#
  -#
  WEGT
  -KPGUKU#RRNKECVKQPU
  5VTGCO
  WEGT
  WEGT
  WEGT
  EGT
  େྔʹॻ͖ࠐΜͰ
  ·ͱΊͯ
  औಘ͢ΔͨΊͷΩϡʔ?
  ॻ͖ࠐΈΛΩϟογϡ͢Δ
  ड͚ࡼͷΑ͏ͳΠϝʔδ

  View Slide

 14. ෛՙूதͷड͚ࡼʹ
  Ͱ͖Δʁ

  View Slide 15. 5KVG#
  5KVG$
  &$
  &$
  !
  5VTGCO
  #PCN[VKEU
  5GOKDCVEJ/CR4GFWEG
  !
  .QIIGT
  Ý
  ݱঢ়
  YGDUQEMGV

  View Slide 16. 5KVG#
  5KVG$
  &$
  &$
  !
  5VTGCO
  #PCN[VKEU
  5GOKDCVEJ/CR4GFWEG
  !
  .QIIGT
  Ý
  ݱঢ়
  ෛՙ͕ूத͢Δͱ͞͹͘ͷେมʂ
  YGDUQEMGV

  View Slide 17. 5KVG#
  5KVG$
  &$
  &$
  !
  5VTGCO
  #PCN[VKEU
  5GOKDCVEJ/CR4GFWEG
  !
  .QIIGT
  Ý
  Kinesis?
  YGDUQEMGV

  View Slide 18. 5KVG#
  5KVG$
  &$
  !
  5VTGCO
  #PCN[VKEU
  5GOKDCVEJ/CR4GFWEG
  Kinesis?
  -KPGUKU !
  Ý
  YGDUQEMGV

  View Slide

 19. 2.Node.js͔Βѻ͏

  View Slide

 20. plaidev/kinesis-wrapper.js
  # install
  npm install kinesis-wrapper.js
  # stream ϕʔε
  mhart/kinesis
  !
  # ΫϥγΧϧͳͷ͕ཉ͍͠ͷɽɽ͔ͩΒॻ͍ͨͷɽɽ
  plaidev/kinesis-wrapper.js

  View Slide

 21. plaidev/kinesis-wrapper.js
  # install
  npm install kinesis-wrapper.js
  # stream ϕʔε
  mhart/kinesis
  !
  # bacon.js ϕʔε
  andyhorng/kinesis
  !
  # ΫϥγΧϧͷ͕ཉ͍͠ͷɽɽ͔ͩΒॻ͍ͨͷɽɽ
  plaidev/kinesis-wrapper.js

  View Slide

 22. 1. putRecordͰ౤͛ࠐΉ
  var kinesis = require('..');
  !
  # ετϦʔϜͱͭͳ͛Δ
  var stream = kinesis.stream('hoge');
  !
  # ‘key’͸MD5ͰϋογϡԽ͞ΕͯγϟʔυʹৼΓ෼͚ΒΕΔ
  stream.putRecord('key', {date: new Date()}, function(err, res){
  console.log(err, res);
  });

  View Slide

 23. 2. getRecordsͰϙʔϦϯά
  var kinesis = require('..');
  !
  # ετϦʔϜͱͭͳ͛Δ
  var stream = kinesis.stream('hoge');
  !
  # ϙʔϦϯάͯ͠औಘɽγϟʔυ͝ͱ΋ग़དྷ·͢
  stream.getRecords(function(err, records){
  console.log(new Date(), records[0].val.date);
  });

  View Slide

 24. ͍ͭͰʹ
  ಉظతʹฒྻԽ͢Δ
  • async.jsʁ
  • ͜Ε͔Β͸yieldʂ
  • node-thunkify
  • nashibao/co-gate΋ѱ͘ͳ͍Αʂ

  View Slide

 25. co-gateϞδϡʔϧ
  ैདྷͷίʔϧόοΫܗࣜͷؔ਺Λͦͷ··ฒ
  ྻԽɾಉظతʹॻ͚Δ
  ICVG
  ECNNDCEM
  ECNNDCEM
  ECNNDCEM
  ECNNDCEM KP QWV
  TGUWNVU

  View Slide

 26. var co = require('co');
  var Gate = require('co-gate');
  !
  co(function *(){
  !
  var gate = new Gate();
  !
  async_function(gate.in());
  !
  var results = yield gate.out();
  !
  })();
  co-gateϞδϡʔϧ

  View Slide

 27. 3. େྔʹ౤͛ࠐΉʢ࠶ʣ
  co(function *(){
  var gate = new Gate();
  !
  for (var i = 0; i < 100; i++){
  stream.putRecord('key', {date: new Date()}, gate.in());
  }
  !
  var res = yield gate.out();
  }

  View Slide

 28. 4. ϙʔϦϯάʢ࠶ʣ
  co(function *(){
  var gate = new Gate();
  !
  stream.getRecords(gate.in());
  !
  var records = yield gate.out();
  })();

  View Slide

 29. 3. KinesisͷύϑΥʔϚϯε

  View Slide

 30. ݕূ؀ڥɾ৚݅
  • EC2(c3-4xlarge)1୆͔Β౤͛ͯݕূɽ
  • ΫϥΠΞϯτଆͷλΠϜελϯϓͰtpsΛܭଌ
  • 1~3shard
  • ৄ͘͠͸ɺ΋͏গ͠ݕূඞཁ

  View Slide

 31. putRecord / shard
  UQTͱ͔ೖͬͨΓ͢Δɽɽ

  View Slide

 32. put & getRecords
  UQTఔ౓Ͱݻ·ͬͯऔಘͰ͖Δ

  View Slide

 33. ࢥͬͨΑΓॻ͖ࠐΊΔɽͰ΋
  ͪΐͬͱ஗͍?
  • max3000~ tps/shard put
  • ॻ͖ࠐΈ͗͢Δͱ݁ہऔΓग़͢·Ͱʹ͔͔࣌ؒΔɽ
  • ݁ہ400~700tpsఔ౓·Ͱ͍͚Δ͜ͱ͸֬ೝ
  • avg1sec get
  • ϙʔϦϯάࠐΈͰ͜ͷఔ౓
  • 200msҎ಺ʹฦͬͯ͘ΔΘ͚͡Όͳ͍
  • ॻ͖ࠐΜͰऔΓग़͢·Ͱʹͳ͔ͥϥά͕͋ͬͨΓͳ͔ͬͨΓ

  View Slide

 34. ײ૝
  • ϑϧϚωʔδυʁ
  • KA͸ࣗ෼Ͱ؅ཧɽγϟʔυʹϫʔΧʔ৐ͤΒΕͳ͍ͷ͔ɽɽ
  !
  • ϦΞϧλΠϜʁ
  • ϙʔϦϯά
  • औΓग़͢ͷʹϥά͕͚ͬ͜͏͋Δ
  !
  • ύϑΥʔϚϯε
  • write͸ߴ͍ɽγϟʔυ૿΍ͤ͹͔ͳΓ͍͚ͦ͏

  View Slide

 35. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɽ

  View Slide

 36. http://plaid.co.jp

  View Slide