Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MODXの紹介 in CMS大阪夏祭り2016

NExT-Season
September 03, 2016

MODXの紹介 in CMS大阪夏祭り2016

2016.09.03 MEBIC扇町で開催されたCMS大阪夏祭り2016で行ったMODX Evolutionの紹介です。

NExT-Season

September 03, 2016
Tweet

More Decks by NExT-Season

Other Decks in Technology

Transcript

 1. View Slide

 2. 2015.09.05
  CMSେࡕՆࡇΓ2015
  CMSେࡕՆࡇΓ2016

  View Slide

 3. Who am I

  View Slide

 4. Atsushi Ando

  ͋ΜͲ͏͋ͭ͠
  DTP/web Design
  Engineer
  ArtDirector
  twitter : @Next_Season
  github : @AtsushiA
  web : next-season.net

  View Slide

 5. Community

  &etc…

  .0%9ͷ೔

  8PSE#FODI,PCF

  +"846(,PCF
  DPODSFUFΤόϯδΣϦετ

  View Slide

 6. ؆୯ʹࣗݾ঺հ

  View Slide

 7. جຊతʹ
  ϓϩάϥϛϯά͸
  Ͱ͖·ͤΜ
  ʅɾТɾ
  ŝžŕ
  ʢ4FIFMMTDSJQUআ͘ʣ

  View Slide

 8. View Slide

 9. .0%9
  MODXʢϞυΤοΫε,ϞουΤοΫεʣͱ
  ͸ɺMODX LLC·ͨ͸MODX JAPANʹΑͬ
  ͯ։ൃ͞Ε͍ͯΔίϯςϯπϚωʔδϝϯ
  τγεςϜ(CMS)ͷҰछͰɺͦͷγϦʔζͷ
  ૯শΛࢦ͢ɻ

  PHP͓ΑͼMySQL؀ڥʹͯಈ࡞͢Δɻ
  https://ja.wikipedia.org/wiki/MODX

  View Slide

 10. ։ൃഎܠ
  ΦϥϯμͷϓϩάϥϚʔɾΞϨοΫεࢯ͕༑ਓͷ

  ΧϝϥϚϯͷͨΊʹ࡞ͬͨαΠτ؅ཧπʔϧ͕ݪܕɻ

  ॏྔԽ͕ਐΉ൚༻CMS΍ϒϩάܕCMSʹ͙࣍

  ୈ̏ͷબ୒ࢶͱͯ͠஫໨Λཋͼ·ͨ͠ɻ

  ݱࡏ͸֤ࠃͷΞΠσΞ๛͔ͳσϕϩούʔ͕

  ։ൃʹؔΘ͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 11. Evolution
  ͑
  Revolution
  Ε

  View Slide

 12. ࠓ೔ͷ.0%9
  Evolution
  ͑

  View Slide

 13. ͍ܰʂ
  ଎͍ʂ

  View Slide

 14. ഑෍ϑΝΠϧαΠζ
  .0%9 8PSE1SFTT DPODSFUF
  ഑෍ύοέʔδ
  ղౚޙαΠζ

  ʢςʔϚɾϓϥάΠϯؚ

  .# .# .#
  ϑΝΠϧ਺

  ʢςʔϚɾϓϥάΠϯؚʣ

  View Slide

 15. http://modx.jp/about/evo.html
  CMS͕ϖʔδͷදࣔʹ༻͍ΔϝϞϦফඅྔΛɺඪ४ͰΠϯετʔϧ͞ΕΔαϯϓϧͷτοϓϖʔδͰܭଌͨ͠৔߹ͷൺֱͰ͢ɻ

  View Slide

 16. ൺֱ
  ஌໊౓ɾ৘ใྔ ✕ ˕
  ϒϩάܕίϯςϯπ ˚ ˕
  εϚϗ͔Βͷߋ৽ ✕ ˓
  αΠτʹෳ਺ςʔϚ ˕ ˚
  ςʔϚͷ഑෍਺ ✕ ˕
  αΠτߏ੒؅ཧ ˓ ✕
  දࣔॲཧ଎౓ ˕ ˚
  αʔόෛՙ ˕ ˚

  View Slide

 17. ར༻ऀͷϝϦοτ

  View Slide

 18. ར༻ऀଆͷϝϦοτ
  • πϦʔදࣔͰϑΝΠϧҰཡΛΘ͔Γ΍͘͢

  දࣔɾૢ࡞Ͱ͖Δ
  • ࡉ͔ͳݖݶ؅ཧ
  • ࢖͍΍͘͢ΧελϚΠζͰ͖Δ؅ཧը໘
  • σβΠϯͷࣗ༝౓͕ߴ͍

  View Slide

 19. πϦʔදࣔͰϑΝΠϧҰཡ

  View Slide

 20. ࡉ͔ͳݖݶ؅ཧ

  View Slide

 21. ੍࡞ऀͷϝϦοτ

  View Slide

 22. ੍࡞͢ΔଆͷϝϦοτ
  • ςϯϓϨʔτɾνϟϯΫ໊শʹ೔ຊޠ͕࢖͑Δ
  • HTML,CSSͰαΠτΛ࡞ΕΔͳΒ؆୯ʹςϯϓϨʔτ͕࡞ΕΔ
  • IDͰ؅ཧ͞ΕͨϦϯΫɻ֊૚ΛҠಈͯ͠΋ϦϯΫ੾Ε͕ແ͍
  • ੩తॻ͖ग़͠ػೳ͕ඪ४౥ࡌ
  • ॊೈͳΩϟογϡॲཧ؅ཧ

  View Slide

 23. ςϯϓϨʔτɾνϟϯΫ໊শʹ

  ೔ຊޠ͕࢖͑Δ


  [*pagetitle*]


  {{ಛചόφʔ}}
  [*content*]


  ※νϟϯΫɿDreamweaverͷϥΠϒϥϦʹ૬౰

  View Slide

 24. νϟϯΫ͸Ͳ͜Ͱ΋࢖͑Δ
  ※ςϯϓϨʔτ಺͚ͩͰͳ͘ຊจʹ΋࢖͑·͢ɻ

  View Slide

 25. *%Ͱ؅ཧ͞ΕͨϦϯΫ
  ϦϯΫ
  ϦϯΫ
  ฤूը໘
  ग़ྗ݁Ռ
  ※֊૚Λมߋͯ͠΋ϦϯΫ͕੾Εͳ͍

  View Slide

 26. ੩తॻ͖ग़͠ػೳ

  View Slide

 27. ॊೈͳΩϟογϡॲཧ؅ཧ
  <<εχϖοτ໊>>௨ৗ
  <εχϖοτ໊>Ωϟογϡ͠ͳ͍
  [[εχϖοτίʔϧ]]

  View Slide

 28. ศརˍ৽ػೳ

  View Slide

 29. http://modx.jp/docs/tags/modifier.html
  ϞσΟϑΝΠΞ
  [*ม਺:ϞσΟϑΝΠΞ(Φϓγϣϯ)*]
  [*ม਺:is(aaa):then(͍͋͏͓͑):else(͔͖͚͘͜)*]
  ෳ਺ͷϞσΟϑΝΠΞΛ࿈݁
  ্هͷྫͰ͸ɺม਺ͷ஋͕ʮaaaʯͷ৔߹͸ʮ͍͋͏͓͑ʯɺ
  ͦ͏Ͱͳ͍৔߹͸ʮ͔͖͚͘͜ʯΛදࣔ͠·͢ɻ

  View Slide

 30. http://modx.jp/docs/tags/modifier.html
  ϞσΟϑΝΠΞ
  [*pagetitle:strip_tags*]
  [*content:replace(ͳͥͰ͠ΐ͏ɻ|ͳΜͰ΍ͶΜɻ)*]
  ؔ੢หʹม׵
  λΠτϧʹؚ·ΕΔHTMLλάΛ࡟আ

  View Slide

 31. ※git౳Ͱόʔδϣϯ؅ཧ͕Մೳ
  ֎෦ϑΝΠϧΛ

  ςϯϓϨʔτͱͯ͠ಡࠐΉ

  View Slide

 32. ※طʹެ։͞Ε͍ͯΔϖʔδͷߋ৽Λ༧໿
  ༧໿ߋ৽ɾԼॻ͖ػೳ

  View Slide

 33. ۤखϙΠϯτ

  View Slide

 34. .0%9ͷۤखϙΠϯτ
  • ύιίϯҎ֎Ͱͷฤूɾ؅ཧ
  • ঝೝϫʔΫϑϩʔ΍ϖʔδͷฤूཤྺͷ؅ཧ
  • ϒϩάΛ࡞Δͷ͸ۤख!ʁ
  • ςʔϚɾϓϥάΠϯͷ഑෍/ద༻

  View Slide

 35. ࠓޙͷ௥ՃػೳͳͲ

  View Slide

 36. ࠓޙͷػೳ௥Ճɾ։ൃ
  • ঝೝϑϩʔ
  • ςϯϓϨʔτɾνϟϯΫɾϦιʔε

  ϓϥάΠϯɾςϯϓϨʔτม਺ͷ

  ϦϏδϣϯ؅ཧ
  • ϦιʔεπϦʔͷϚ΢εૢ࡞(D&D)
  • ͦͷଞɾɾɾ

  View Slide

 37. NPSFʜ
  ϩΰ͕Α͘มΘΔɾɾɾ

  View Slide

 38. Thank youɹ: )

  View Slide