Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MODXの紹介 in CMS大阪夏祭り2016

A47976008466e012dc67e7cdd0e1316f?s=47 NExT-Season
September 03, 2016

MODXの紹介 in CMS大阪夏祭り2016

2016.09.03 MEBIC扇町で開催されたCMS大阪夏祭り2016で行ったMODX Evolutionの紹介です。

A47976008466e012dc67e7cdd0e1316f?s=128

NExT-Season

September 03, 2016
Tweet

Transcript

 1. None
 2. 2015.09.05 CMSେࡕՆࡇΓ2015 CMSେࡕՆࡇΓ2016

 3. Who am I

 4. Atsushi Ando
 ͋ΜͲ͏͋ͭ͠ DTP/web Design Engineer ArtDirector twitter : @Next_Season

  github : @AtsushiA web : next-season.net
 5. Community
 &etc…
 .0%9ͷ೔
 8PSE#FODI,PCF
 +"846(,PCF DPODSFUFΤόϯδΣϦετ

 6. ؆୯ʹࣗݾ঺հ

 7. جຊతʹ ϓϩάϥϛϯά͸ Ͱ͖·ͤΜ ʅɾТɾ ŝžŕ ʢ4FIFMMTDSJQUআ͘ʣ

 8. None
 9. .0%9 MODXʢϞυΤοΫε,ϞουΤοΫεʣͱ ͸ɺMODX LLC·ͨ͸MODX JAPANʹΑͬ ͯ։ൃ͞Ε͍ͯΔίϯςϯπϚωʔδϝϯ τγεςϜ(CMS)ͷҰछͰɺͦͷγϦʔζͷ ૯শΛࢦ͢ɻ
 PHP͓ΑͼMySQL؀ڥʹͯಈ࡞͢Δɻ https://ja.wikipedia.org/wiki/MODX

 10. ։ൃഎܠ ΦϥϯμͷϓϩάϥϚʔɾΞϨοΫεࢯ͕༑ਓͷ
 ΧϝϥϚϯͷͨΊʹ࡞ͬͨαΠτ؅ཧπʔϧ͕ݪܕɻ 
 ॏྔԽ͕ਐΉ൚༻CMS΍ϒϩάܕCMSʹ͙࣍
 ୈ̏ͷબ୒ࢶͱͯ͠஫໨Λཋͼ·ͨ͠ɻ
 ݱࡏ͸֤ࠃͷΞΠσΞ๛͔ͳσϕϩούʔ͕
 ։ൃʹؔΘ͍ͬͯ·͢ɻ

 11. Evolution ͑ Revolution Ε

 12. ࠓ೔ͷ.0%9 Evolution ͑

 13. ͍ܰʂ ଎͍ʂ

 14. ഑෍ϑΝΠϧαΠζ .0%9 8PSE1SFTT DPODSFUF ഑෍ύοέʔδ ղౚޙαΠζ
 ʢςʔϚɾϓϥάΠϯؚ .# .# .#

  ϑΝΠϧ਺
 ʢςʔϚɾϓϥάΠϯؚʣ  
 15. http://modx.jp/about/evo.html CMS͕ϖʔδͷදࣔʹ༻͍ΔϝϞϦফඅྔΛɺඪ४ͰΠϯετʔϧ͞ΕΔαϯϓϧͷτοϓϖʔδͰܭଌͨ͠৔߹ͷൺֱͰ͢ɻ

 16. ൺֱ ஌໊౓ɾ৘ใྔ ✕ ˕ ϒϩάܕίϯςϯπ ˚ ˕ εϚϗ͔Βͷߋ৽ ✕ ˓

  αΠτʹෳ਺ςʔϚ ˕ ˚ ςʔϚͷ഑෍਺ ✕ ˕ αΠτߏ੒؅ཧ ˓ ✕ දࣔॲཧ଎౓ ˕ ˚ αʔόෛՙ ˕ ˚
 17. ར༻ऀͷϝϦοτ

 18. ར༻ऀଆͷϝϦοτ • πϦʔදࣔͰϑΝΠϧҰཡΛΘ͔Γ΍͘͢
 දࣔɾૢ࡞Ͱ͖Δ • ࡉ͔ͳݖݶ؅ཧ • ࢖͍΍͘͢ΧελϚΠζͰ͖Δ؅ཧը໘ • σβΠϯͷࣗ༝౓͕ߴ͍

 19. πϦʔදࣔͰϑΝΠϧҰཡ

 20. ࡉ͔ͳݖݶ؅ཧ

 21. ੍࡞ऀͷϝϦοτ

 22. ੍࡞͢ΔଆͷϝϦοτ • ςϯϓϨʔτɾνϟϯΫ໊শʹ೔ຊޠ͕࢖͑Δ • HTML,CSSͰαΠτΛ࡞ΕΔͳΒ؆୯ʹςϯϓϨʔτ͕࡞ΕΔ • IDͰ؅ཧ͞ΕͨϦϯΫɻ֊૚ΛҠಈͯ͠΋ϦϯΫ੾Ε͕ແ͍ • ੩తॻ͖ग़͠ػೳ͕ඪ४౥ࡌ •

  ॊೈͳΩϟογϡॲཧ؅ཧ
 23. ςϯϓϨʔτɾνϟϯΫ໊শʹ
 ೔ຊޠ͕࢖͑Δ <html> <head> <title>[*pagetitle*]</title> </head> <body> {{ಛചόφʔ}} [*content*] </body>

  </html> ※νϟϯΫɿDreamweaverͷϥΠϒϥϦʹ૬౰
 24. νϟϯΫ͸Ͳ͜Ͱ΋࢖͑Δ ※ςϯϓϨʔτ಺͚ͩͰͳ͘ຊจʹ΋࢖͑·͢ɻ

 25. *%Ͱ؅ཧ͞ΕͨϦϯΫ <a href="[~112~]">ϦϯΫ</a> <a href=“http://modx.jp/hoge.html“>ϦϯΫ</a> ฤूը໘ ग़ྗ݁Ռ ※֊૚Λมߋͯ͠΋ϦϯΫ͕੾Εͳ͍

 26. ੩తॻ͖ग़͠ػೳ

 27. ॊೈͳΩϟογϡॲཧ؅ཧ <<εχϖοτ໊>>௨ৗ <εχϖοτ໊>Ωϟογϡ͠ͳ͍ [[εχϖοτίʔϧ]]

 28. ศརˍ৽ػೳ

 29. http://modx.jp/docs/tags/modifier.html ϞσΟϑΝΠΞ [*ม਺:ϞσΟϑΝΠΞ(Φϓγϣϯ)*] [*ม਺:is(aaa):then(͍͋͏͓͑):else(͔͖͚͘͜)*] ෳ਺ͷϞσΟϑΝΠΞΛ࿈݁ ্هͷྫͰ͸ɺม਺ͷ஋͕ʮaaaʯͷ৔߹͸ʮ͍͋͏͓͑ʯɺ ͦ͏Ͱͳ͍৔߹͸ʮ͔͖͚͘͜ʯΛදࣔ͠·͢ɻ

 30. http://modx.jp/docs/tags/modifier.html ϞσΟϑΝΠΞ [*pagetitle:strip_tags*] [*content:replace(ͳͥͰ͠ΐ͏ɻ|ͳΜͰ΍ͶΜɻ)*] ؔ੢หʹม׵ λΠτϧʹؚ·ΕΔHTMLλάΛ࡟আ

 31. ※git౳Ͱόʔδϣϯ؅ཧ͕Մೳ ֎෦ϑΝΠϧΛ
 ςϯϓϨʔτͱͯ͠ಡࠐΉ

 32. ※طʹެ։͞Ε͍ͯΔϖʔδͷߋ৽Λ༧໿ ༧໿ߋ৽ɾԼॻ͖ػೳ

 33. ۤखϙΠϯτ

 34. .0%9ͷۤखϙΠϯτ • ύιίϯҎ֎Ͱͷฤूɾ؅ཧ • ঝೝϫʔΫϑϩʔ΍ϖʔδͷฤूཤྺͷ؅ཧ • ϒϩάΛ࡞Δͷ͸ۤख!ʁ • ςʔϚɾϓϥάΠϯͷ഑෍/ద༻

 35. ࠓޙͷ௥ՃػೳͳͲ

 36. ࠓޙͷػೳ௥Ճɾ։ൃ • ঝೝϑϩʔ • ςϯϓϨʔτɾνϟϯΫɾϦιʔε
 ϓϥάΠϯɾςϯϓϨʔτม਺ͷ
 ϦϏδϣϯ؅ཧ • ϦιʔεπϦʔͷϚ΢εૢ࡞(D&D) •

  ͦͷଞɾɾɾ
 37. NPSFʜ ϩΰ͕Α͘มΘΔɾɾɾ

 38. Thank youɹ: )