$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ドッグフーディングしやすい環境を整える

mao
August 20, 2016

 ドッグフーディングしやすい環境を整える

iOSDCで発表した資料です。
「ドッグフーディングしやすい環境を整える」

mao

August 20, 2016
Tweet

More Decks by mao

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ೥݄೔

  .BP/JTIJ
  υοάϑʔσΟϯά
  ͠΍͍͢؀ڥΛ੔͑Δ

  View Slide


 2. ࣗݾ঺հ
  ໊લ
  ੢ ຏԧʢʹ͠ ·͓ʣ
  ࠷ۙͷ࢓ࣄ
  !NBP@OJTIJ

  View Slide

 3. υοάϑʔσΟϯά
  ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δํ

  View Slide

 4. υοάϑʔσΟϯάͱ͸

  ࣗ෼ͨͪͰ࡞ͬͨϓϩμΫτΛ
  ීஈͷੜ׆Ͱ΋࢖͍౗͢
  ͦͯ͠վળ఺Λൃݟ͢Δ
  画像:アフロ

  View Slide

 5. υοάϑʔσΟϯά
  ΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δํ

  View Slide

 6. υοάϑʔσΟϯά

  ܧଓ͢Δͷ͸৭ʑେมɾɾɾ
  画像:アフロ

  View Slide

 7. ͥͻ࣋ͪؼͬͯԼ͍͞

  View Slide

 8. ؀ڥΛ੔͑Α͏ͱ
  ͖͔͚ͨͬ͠

  View Slide

 9. ͋ΔػೳͷϦϦʔε࣌

  શࣾһʹΞϓϦΛ഑෍ͯ͠ϑΟʔ
  υόοΫΛ΋Β͓͏ʂ
  ਺ઍਓͷࣾһ

  View Slide

 10. ͋ΔػೳͷϦϦʔε࣌


  ײ૝͸ΞϯέʔτϑΥʔϜʹʂ
  ਺ઍਓͷࣾһ

  View Slide

 11. ͋ΔػೳͷϦϦʔε࣌


  ҰिؒޙͷΞϯέʔτͷ݅਺
  画像:アフロ

  View Slide

 12. ͋ΔػೳͷϦϦʔε࣌


  ҰिؒޙͷΞϯέʔτͷ݅਺
  ݅
  ͋Μͳʹਓ͕͍Δͷʹ
  画像:アフロ

  View Slide

 13. ୭΋ѱ͘ແ͍
  ͖ͬͱ΍Γํ͕ѱ͍

  View Slide 14. վળϙΠϯτΛ୳ͦ͏
  ͨ͘͞ΜϑΟʔυόοΫΛड͚
  ͍ͨ
  ͦͷվળϙΠϯτΛ୳ͯ͠ରࡦ
  ͠Α͏
  画像:アフロ

  View Slide 15. վળϙΠϯτΛ୳ͦ͏
  ΞϓϦར༻ґཔ
  ΞϓϦ%-
  ϑΟʔυόοΫ࡞੒
  ϓϥΠόγʔ഑ྀ
  画像:アフロ

  View Slide

 16. ΞϓϦར༻ґཔ

  View Slide

 17. ΞϓϦར༻ґཔ


  ࠶ग़඼ػೳΛվળ͠·͠
  ͨɻ࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞
  ɾɾɾɾ

  View Slide

 18. ΞϓϦར༻ґཔ


  ࠶ग़඼ػೳΛվળ͠·͠
  ͨɻ࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞
  ɾɾɾɾ

  View Slide

 19. ΞϓϦར༻ґཔ


  ҰׅͰ࠶ग़඼Ͱ͖ΔΑ͏
  ʹͳΓ·ͨ͠
  ʂ
  ʂ
  ʂ
  ʂ
  ʂ
  ʂ
  ʂ

  View Slide

 20. ΞϓϦར༻ґཔ


  ςετΞϓϦͷϝϦοτΛ
  ෼͔ΔܗͰ఻͑Δ
  ʢ˓˓Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ʣ

  View Slide

 21. ΞϓϦ%-

  View Slide

 22. ΞϓϦ%-


  "QQMF%FWFMPQFS&OUFSQSJTF
  1SPHSBNʹࢀՃͯ͠഑෍
  ਺ઍਓͷࣾһ

  View Slide

 23. ΞϓϦ%-


  "QQ4UPSF͔ΒೖΕ
  ͨΞϓϦΛ࡟আ͢Δ
  ͷ͍΍ͩͳɾɾ

  View Slide 24. ΞϓϦ%-
  ςετΞϓϦೖΕΔͨΊʹΞϓ
  Ϧ಺ͷσʔλ͕ফ͑Δͷ͸ࠔΔ
  Ұੜݒ໋ҭͯͨΩϟϥ΍·Γ΋
  ͕ফ͑ͨΒݏͰ͢ΑͶʁʁ

  View Slide

 25. ΞϓϦ%-


  CVOEMF*EFOUJGJFSΛมߋ͢Ε͹ผΞϓϦʹͳΔ
  "QQ4UPSF൛࡟আ
  ͤͣʹࡁΜͩʂ

  View Slide

 26. ΞϓϦ%-


  ීஈ࢖͍ͷ؀ڥΛ
  յ͞ͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  ʢ഑෍൛ɿKQDPZBIPPEFW:"VDUJPOʣ

  View Slide

 27. ϑΟʔυόοΫ࡞੒

  View Slide

 28. ϑΟʔυόοΫ࡞੒


  ࢖͍উखѱ͍
  ͱ͜Ζൃݟʂ
  ʂ

  View Slide

 29. ϑΟʔυόοΫ࡞੒


  Ωϟϓνϟ΋
  ࡱΒͳ͖Ό
  ͋ͱʹ͠Α
  ͏͔ͳ
  ϝʔϧ࡞Δ
  ͷ໘౗
  ͨ͘͞Μจ
  ॻ͘ͷେม

  View Slide 30. ϑΟʔυόοΫ࡞੒
  ϑΟʔυόοΫΛָʹͰ͖Δ࢓
  ૊ΈΛ༻ҙ͓ͯ͘͠
  ςετ഑෍൛͚ͩʹදࣔ͞ΕΔ
  ϑΟʔυόοΫϘλϯ

  View Slide

 31. View Slide

 32. ϑΟʔυόοΫ࡞੒


  View Slide

 33. ϑΟʔυόοΫ࡞੒


  ӡ༻ͰͳΜͱ͔͠Α͏ͱͤͣ
  ࣾһ΋ҰൠϢʔβͱΈͳͦ͏
  ʢࣾһͩͬͯυϩοϓ͢Δʣ

  View Slide

 34. ϓϥΠόγʔ഑ྀ

  View Slide

 35. ϓϥΠόγʔ഑ྀ


  ࢖͍উखѱ͍
  ͱ͜Ζൃݟʂ
  ʂ

  View Slide

 36. ϓϥΠόγʔ഑ྀ


  Θͨ͠ͷ*%͕
  ஌ΒΕͪΌ͏

  View Slide

 37. ϓϥΠόγʔ഑ྀ


  Ωϟϓνϟ࣌
  ʹϚεΫ

  View Slide

 38. ϓϥΠόγʔ഑ྀ


  ϑΟʔυόοΫʹूத
  ͯ͠΋Β͓͏

  View Slide 39. վળϙΠϯτΛ୳ͦ͏
  ΞϓϦར༻ґཔ
  ΞϓϦ%-
  ϑΟʔυόοΫ࡞੒
  ϓϥΠόγʔ഑ྀ
  画像:アフロ

  View Slide

 40. ͋ΔػೳͷϦϦʔε࣌


  ҰिؒޙͷΞϯέʔτͷ݅਺
  ݅
  վળલ
  画像:アフロ

  View Slide

 41. ͋ΔػೳͷϦϦʔε࣌


  ҰिؒޙͷϑΟʔυόοΫ݅਺
  ݅
  վળޙ
  画像:アフロ

  View Slide

 42. ͦͷޙͷมԽ

  View Slide

 43. ͦͷޙͷมԽ


  • νʔϜͷϞνϕʔγϣϯ޲্
  • 議論が活発化
  • 仕事の進め方自体の見直しも
  • ྑ͘ͳ͍΋ͷ͸ྑ͘ͳ͍ͱݴ͍
  ΍͘͢ͳͬͨ

  View Slide

 44. ͓·͚


  • 'FFECBDL,JU
  • MITライセンス
  • https://github.com/nishimao
  /FeedbackKit/
  • ػೳ
  • メール送信
  • カスタム機能でSlackへの送信
  も可能

  View Slide

 45. υοάϑʔσΟϯά
  ܧଓ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏

  View Slide