$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

OUTPUT2018 〜怒涛の50連発〜

OUTPUT2018 〜怒涛の50連発〜

第58回 長岡IT開発者勉強会で発表しました
http://nagaoka.techtalk.jp/no58

Yukiya Nakagawa

December 08, 2018
Tweet

More Decks by Yukiya Nakagawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. OUTPUT 2018 ʙౖ౭ͷ50࿈ൃʙ 2018.12.8 NDS58 @Nkzn

 2. Έͳ͞ΜɺΞ΢τϓοτͯ͠·͔͢ ➤ Ξ΢τϓοτ͍͍ΑͶ ➤ ΋͸΍Ξ΢τϓοτΛಈػʹͯ͠ษڧͯ͠Δͱ͋͜Δ ➤ ๻΋ࠓ೥͸Ξ΢τϓοτΛ͍ͬͺ͍͔ͨ͠Β঺հ͢ΔΑ ➤ ଟ͗ͯ͢ͻͱͭͻͱͭ͸ࡶʹ঺հ͢ΔΑ ➤

  ৄ͘͠ฉ͖͍ͨਓ͸๨೥ձ͔ద౰ʹผͷͱ͜Ͱʂ
 3. ࠓճΧ΢ϯτ͢Δ΋ͷ Qiita ϒϩάྨ GitHub Pull Request Sample Code ݸਓϒϩά ձࣾϒϩά

  ૉࡐू - גࣜձࣾ͸ͯͳ http://hatenacorp.jp/press/resource GitHub Logos and Usage https://github.com/logos جຊํ਑ɿࣗ෼ͷ໊ٛʢத઒޾࠸/L[OʣͰެ։ͨ͠΋ͷશൠ
 4. ࠓճΧ΢ϯτ͢Δ΋ͷ ొஃ ٕज़هࣄࣥචۀ $PEF;JOF ग़൛ ಉਓࢽ ؂म ঎ۀࢽ ग़൛ ঎ۀࢽ

  ͦͷଞ Podcast ΞϓϦϦϦʔε  ݐங෺ͷམ੒
 5. ͍ͬ͘Αʔ

 6. NO.1 ➤ React NativeͰΦʔόʔϨΠͳ ϑολʔΛ࣮૷͢Δ ➤ https://qiita.com/Nkzn/ items/ac27a4b39218884facc5 Qiita

 7. NO.2 ➤ Ո͕ݐͪ·ͨ͠ ➤ ৽ׁࢢ੢۠Ͱ͢ ➤ ԰͕ࠜଠཅޫύωϧ੡ ➤ શؗচஆ๪ˍ24࣌ؒӡ༻ ݐங෺ͷམ੒

 8. NO.3 ➤ ASUS R515MͷϝϞϦΛ8GB ʹ׵૷ͨ͠ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/01/24/224150 ݸਓϒϩά

 9. NO.4 ➤ React RouterͰෳࡶͳը໘ભ ҠΛγϯϓϧʹ࣮૷͢Δ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/10624 $PEF;JOF

 10. NO.5 ➤ ٕज़ॻయ4ʹReact Nativeͷബ ͍ຊΛग़͠·͢ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/02/04/211309 ݸਓϒϩά

 11. NO.6 ➤ DroidKaigi 2018ʹ΢Υʔλʔ ηϧͷΤϯδχΞ͕ొஃ͠· ͢ ➤ https:// watercelldev.hatenablog.jp/ entry/2018/02/07/120751

  ձࣾϒϩά
 12. NO.7 ➤ React Native Android͸ͳͥಈ ͘ͷ͔ ➤ DroidKaigi 2018 ➤

  https://www.slideshare.net/ Nkzn/react-native- android-87622684 ొஃ
 13. NO.8 ➤ DroidKaigi 2018Ͱ஻͖ͬͯ· ͨ͠+α ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/02/09/230647 ݸਓϒϩά

 14. NO.9 ➤ Android 4.4ҎԼͰReact NativeͷSwitch͕ಈ͔ͳ͍৔ ߹ͷରॲ ➤ https://qiita.com/Nkzn/ items/ 79477933c1d8762961be

  Qiita
 15. NO.10 ➤ GitLab CIʹରԠ͠·ͨ͠ ʢgitlab.comͷΈͰಈ࡞Λ֬ ೝʣ#8 ➤ https://github.com/ TechBooster/ReVIEW- Template/pull/8

  ➤ https://gitlab.com/Nkzn/ ReVIEW-Template .FSHFE Pull Request
 16. NO.11 ➤ React NativeͰݱࡏ஍Λ΋Βͬ ͯ͘Δ ➤ https://qiita.com/Nkzn/ items/ed7a9b9d336f5781ecac Qiita

 17. NO.12 ➤ Better error messages for ReactPackage missing empty list

  implementation #18107 ➤ https://github.com/facebook/ react-native/pull/18107 0QFO Pull Request
 18. NO.13 ➤ StorybookͰίϯϙʔωϯτͷ ඼࣭Λ޲্͢Δ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/10667 $PEF;JOF

 19. NO.14 ➤ AndroidͷProduct FlavorsͬΆ ͍΋ͷΛCreate React AppͰ ࠶ݱ͔ͨͬͨ͠ ➤ https://

  watercelldev.hatenablog.jp/ entry/2018/03/07/125519 ձࣾϒϩά
 20. NO.15 ➤ WebͱAndroidͷϨΠΞ΢τγ εςϜʹ·ͭΘΔੇܶʢໝ૝ʣ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/03/07/143029 ݸਓϒϩά

 21. NO.16 ➤ React NativeΛWeb IDEͰࢼͤ ΔExpo Snack͠Ύ͍͝ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/03/17/005824

  ݸਓϒϩά
 22. NO.17 ➤ ʮprop-typesʯͰPropsͷσʔ λܕΛ୲อ͢Δ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/10729 $PEF;JOF

 23. NO.18 ➤ ΞϓϦͷঢ়ଶ؅ཧΛ҆શʹߦ ͏ͨΊͷFluxͱRedux ➤ https://codezine.jp/article/ detail/10751 $PEF;JOF

 24. NO.19 ➤ #ٕज़ॻయ #ٕज़ॻయ4 Ͱ ʮCheap Dive into React NativeʯΛ൦෍͠·͢

  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/04/18/163301 ݸਓϒϩά
 25. NO.20 ➤ Cheap Dive into React Native ➤ ٕज़ॻయ4 ➤

  https://echigo-ya.booth.pm/ items/825721 ྦྷܭ෦ ग़൛ ಉਓࢽ
 26. NO.21 ➤ ٕज़ॻయެ͔ࣜΜͨΜޙ෷͍ ΞϓϦiOS ➤ https://blog.techbookfest.org/ 2018/04/15/payment-ios/ ➤ https://itunes.apple.com/us/ app/

  %E6%8A%80%E8%A1%93% E6%9B%B8%E5%85%B8/ id1367338964?mt=8 ΞϓϦϦϦʔε 
 27. NO.22 ➤ #ٕज़ॻయ #ٕज़ॻయ4 ࢀՃ͠ ͖ͯ·ͨ͠ʢిॻˍࢴͷ࠶ൢ ৘ใΞϦʣ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/04/23/172852

  ݸਓϒϩά
 28. NO.23 ➤ Fluxʹ͸Model͕ͳ͍ͷͰ͸ ͳ͍͔ͱࢥ֮ͬͨॻ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/05/15/103658 ݸਓϒϩά

 29. NO.24 ➤ Nkzn/NkznTodo ➤ https://github.com/Nkzn/ NkznTodo Sample Code

 30. NO.25 ➤ Web࠷৽ٕज़͕ͯΜ͜੝Γͷ react-native-dom͔Β໨͕཭ͤ ͳ͍ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/05/26/020312 ݸਓϒϩά

 31. NO.26 ➤ Ϛοϋ৽ॻͰ͖ͦ͏͚ͩͬͨ Ͳ΍ΒͣʹͪΌΜͱॻ͍ͨͱ ͍͏࿩ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/05/27/001719 ݸਓϒϩά

 32. NO.27 ➤ React NativeΛWebʹ࣋ͬͯ͘ Δ͜ͱͷҙຯ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/05/29/210030 ݸਓϒϩά

 33. NO.28 ➤ Android StudioΛ্ཱͪ͛Δͷ͕ ԯ߷ʹͳͬͯίϚϯυϥΠϯ͚ͩ Ͱࡁ·ͤͨAndroidग़਎React NativeΤϯδχΞͷࢦͷಈ͖ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/05/31/114939

  ݸਓϒϩά
 34. NO.29 ➤ Nkzn/VueNativeDom ➤ https://github.com/Nkzn/ VueNativeDom Sample Code

 35. NO.30 ➤ ReduxͰඇಉظॲཧΛߦ͏ʙ MiddlewareΛ࢖࣮ͬͯ૷͢Δ ํ๏ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/10888 $PEF;JOF

 36. NO.31 ➤ ΞάϦϊʔτʹ͓͚ΔGIS৘ใ Λ׆͔ͨ͠ะ৔ɾ࡞෇؅ཧͷ औΓ૊Έ ➤ FOSS4G 2018 Hokkaido ➤

  https://www.slideshare.net/ Nkzn/gis-foss4gj ొஃ
 37. NO.32 ➤ ReduxͰඇಉظॲཧΛߦ͏ʙ ES2017ͷasync/awaitߏจΛ ࢖࣮ͬͯ૷͢Δํ๏ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/10889 $PEF;JOF

 38. NO.33 ➤ React Native for WebΛϓϩμ ΫγϣϯͰ࢖ͬͯΈ·ͨ͠ ➤ https:// watercelldev.hatenablog.jp/

  entry/2018/07/18/122604 ձࣾϒϩά 
 39. NO.34 ➤ React Nativeͷޫͱҋ ➤ ্ӽTechMeetup ➤ https://www.slideshare.net/ Nkzn/react-native-106865307 ొஃ

 40. NO.35 ➤ React Nativeͷޫͱҋʹ͍ͭͯ ஻͖ͬͯ·ͨ͠ #্ӽ TechMeetup ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/07/23/165427

  ݸਓϒϩά
 41. NO.36 ➤ ep55 Revisiting React Native ➤ dex.fm ➤ http://dex.fm/post/

  176621293748/055-revisiting- react-native Podcast
 42. NO.37 ➤ ep56 React Native for Web ➤ dex.fm ➤

  http://dex.fm/post/ 176874609428/056-react- native-for-web Podcast
 43. NO.38 ➤ ReduxͰ࡞੒ͨ͠ϩδοΫΛ JestͰςετ͢Δ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/10996 $PEF;JOF

 44. NO.39 ➤ React Native v0.57 Highlights ϝϞʢ࢑ఆ൛ʣ ➤ https://qiita.com/Nkzn/ items/070e3c599cca4748c76d

  Qiita 
 45. NO.40 ➤ React Native v0.57͕ TypeScriptʹରԠͨ͠Β͍͠ͷ Ͱಈ͔ͯ͠Έͨ ➤ https://qiita.com/Nkzn/ items/cf1516136d2db981fbb9

  Qiita 
 46. NO.41 ➤ ࣮͸React NativeެࣜυΩϡϝ ϯτͰReact Native for Web͕ ࢖ΘΕ͍ͯΔ ➤

  https://qiita.com/Nkzn/ items/ 93688d39ab94d16e64e8 Qiita 
 47. NO.42 ➤ ʮͨͬͨ1೔Ͱجຊ͕਎ʹ෇ ͘ʂ AndroidΞϓϦ։ൃ௒ೖ ໳ʯͱ͍͏ຊ͕ग़൛͞Ε·͢ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/09/07/003828 ݸਓϒϩά

  
 48. NO.43 ➤ Reduxʹ͓͚Δಉظతʗඇಉ ظతͳAction CreatorΛςετ ͢Δ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/11044 $PEF;JOF

 49. NO.44 ➤ ޿ࠂIDΛ࢖͍ͬͯΔ͕֮͑ ͳ͍ͷʹGoogle Play͔Βϙ Ϧγʔҧ൓Λ௨ࠂ͞Ε͚ͨ ͲFirebaseͷ͍ͤͩͬͨ ➤ https://qiita.com/Nkzn/items/ 326ad03e358b5d3fbafc

  Qiita 
 50. NO.45 ➤ ͨͬͨ1೔Ͱجຊ͕਎ʹ෇͘ʂ AndroidΞϓϦ։ൃ௒ೖ໳ ➤ ٕज़ධ࿦ࣾ ➤ https://gihyo.jp/book/ 2018/978-4-297-10004-9 ग़൛

  ঎ۀࢽ
 51. NO.46 ➤ AndroidΞϓϦ։ൃͷೖ໳ຊΛ ॻ͖ͳ͕Βؾʹͨ͜͠ͱ ➤ NDS57 ➤ https://www.slideshare.net/ Nkzn/android-nds57 ొஃ

 52. 10݄

 53. NO.47 ➤ Firebase HostingͰΞϓϦΛຊ ൪؀ڥʹσϓϩΠ͢Δ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/11103 $PEF;JOF

 54. NO.48, 49 ➤ ٕज़ॻయެ͔ࣜΜͨΜޙ෷͍ ΞϓϦ Android & iOS ➤ https://blog.techbookfest.org/

  2018/10/06/payment/ ➤ https://play.google.com/store/ apps/details?id=org.techbookfest ➤ https://itunes.apple.com/us/app/ %E6%8A%80%E8%A1%93%E6%9 B%B8%E5%85%B8/ id1367338964?mt=8 ΞϓϦϦϦʔε 
 55. NO.50 ➤ WebͰ΋React Native͕ͨ͠ ͍ʂ ➤ ٕज़ॻయ5 ➤ https://echigo-ya.booth.pm/ items/1033469

  ग़൛ ಉਓࢽ
 56. OUTPUT 2018 ʙౖ౭ͷ50࿈ൃʙ 2018.12.8 NDS58 @Nkzn 62࿈ൃ

 57. NO.51 ➤ χονͳຊͰએ఻ΛଵΔͱച Εͳ͍ͱ͍͏౰ͨΓલͷ࿩+α #ٕज़ॻయ ➤ https://blog.nkzn.info/entry/ 2018/10/08/234502 ݸਓϒϩά

 58. NO.52 ➤ async/awaitͰPromiseͷ଴ͪ ߹ΘͤΛߦ͏ ➤ https://qiita.com/Nkzn/ items/e072f7a6e6396aaf4c72 Qiita

 59. NO.53 ➤ fix: fix Snackbar static constants type for typescript

  #609 ➤ callstack/react-native-paper ➤ https://github.com/callstack/ react-native-paper/pull/609 .FSHFE Pull Request
 60. NO.54 ➤ fix(mpplib): file tree indent #1173 ➤ JetBrains/kotlin-web-site ➤

  https://github.com/JetBrains/ kotlin-web-site/pull/1173 .FSHFE Pull Request
 61. 11݄

 62. NO.55 ➤ Next.jsͷαʔόʔαΠυϨϯ μϦϯάͰɺγϯάϧϖʔδ ΞϓϦέʔγϣϯͷ՝୊Λղ ফ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/11191 $PEF;JOF

 63. NO.56 ➤ Atomic Design͸ʮϚϧνʯͰ ਅՁΛൃش͢Δ ➤ WaterCell Tech Night #1

  ➤ https://www.slideshare.net/ Nkzn/atomic- design-122760604 ొஃ
 64. NO.57 ➤ WaterCell Tech Night #1Λ։ ࠵͠·ͨ͠ ➤ https:// watercelldev.hatenablog.jp/

  entry/2018/11/26/101800 ➤ ୈ2ճ͸@circled9͕ॻ͍ͯ͘ ΕΔ ձࣾϒϩά
 65. NO.58 ➤ Next.jsͷγϯάϧϖʔδΞϓ ϦέʔγϣϯΛσϓϩΠͯ͠ɺ جຊΛϚελʔ͢Δ ➤ https://codezine.jp/article/ detail/11232 $PEF;JOF

 66. 12݄

 67. NO.59 ➤ ೶ۀITͱ͔React Nativeͱ͔ ➤ nds.fm #10 ➤ https:// nagaokadevelopersstudy.githu

  b.io/ndsfm/ 2018/12/01/010.html Podcast
 68. NO.60 ➤ ࣮ફExpo: 
 React NativeͱFirebaseͰɺSNS ΞϓϦΛ࠷଎ετΞϦϦʔεʂ ➤ ΠϯϓϨεR&D ➤

  12/14ൃച ➤ ༧໿ड෇த
 https://play.google.com/store/ books/details? id=9MJ9DwAAQBAJ ؂म ঎ۀࢽ
 69. NO.61 ➤ ࠓ೥ͷΞ΢τϓοτ5062࿈ൃ ➤ NDS58 ←Now! ➤ https://speakerdeck.com/ nkzn/output2018-nu-tao- false50lian-fa

  ొஃ
 70. NO.62 ➤ NDS58ʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠ ➤ ࠓճͦ͜Ϩϙهࣄॻͧ͘ʂ ݸਓϒϩά

 71. Ҏ্ʂ

 72. ूܭ

 73. $PEF;JOF ग़൛ ঎ۀࢽ ؂म ঎ۀࢽ ग़൛ ಉਓࢽ

   ొஃ ΞϓϦ  ձࣾϒϩά  2JJUB Sample PR ݸਓϒϩά Podcast ݐங෺ͷམ੒ ܭ݅
 74. ࣗ෼Ͱ΋Ҿ͘΄ͲΞ΢τϓοτͨ͠ ➤ ೔ʑͷதͰʮωλʹͳΓͦ͏ͩͳʯͱࢥͬͨΒॻ͘ ➤ ͓࢓ࣄͱͯ͠੠Λ͔͚͍͍ͯͨͩͨ΋ͷ͸جຊड͚Δ ➤ ͖ͬͱ୭͔͕خ͍͠ͱ৴͡Δ৺

 75. དྷ೥΋ʂ Ξ΢τϓοτʂ ͢Δͧʂ

 76. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠