Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OUTPUT2018 〜怒涛の50連発〜

OUTPUT2018 〜怒涛の50連発〜

第58回 長岡IT開発者勉強会で発表しました
http://nagaoka.techtalk.jp/no58

Yukiya Nakagawa

December 08, 2018
Tweet

More Decks by Yukiya Nakagawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. OUTPUT 2018 ʙౖ౭ͷ50࿈ൃʙ
  2018.12.8 NDS58 @Nkzn

  View Slide

 2. Έͳ͞ΜɺΞ΢τϓοτͯ͠·͔͢
  ➤ Ξ΢τϓοτ͍͍ΑͶ
  ➤ ΋͸΍Ξ΢τϓοτΛಈػʹͯ͠ษڧͯ͠Δͱ͋͜Δ
  ➤ ๻΋ࠓ೥͸Ξ΢τϓοτΛ͍ͬͺ͍͔ͨ͠Β঺հ͢ΔΑ
  ➤ ଟ͗ͯ͢ͻͱͭͻͱͭ͸ࡶʹ঺հ͢ΔΑ
  ➤ ৄ͘͠ฉ͖͍ͨਓ͸๨೥ձ͔ద౰ʹผͷͱ͜Ͱʂ

  View Slide

 3. ࠓճΧ΢ϯτ͢Δ΋ͷ
  Qiita
  ϒϩάྨ
  GitHub
  Pull Request Sample Code
  ݸਓϒϩά
  ձࣾϒϩά
  ૉࡐू - גࣜձࣾ͸ͯͳ http://hatenacorp.jp/press/resource
  GitHub Logos and Usage https://github.com/logos
  جຊํ਑ɿࣗ෼ͷ໊ٛʢத઒޾࠸/L[OʣͰެ։ͨ͠΋ͷશൠ

  View Slide

 4. ࠓճΧ΢ϯτ͢Δ΋ͷ
  ొஃ
  ٕज़هࣄࣥචۀ
  $PEF;JOF
  ग़൛ ಉਓࢽ
  ؂म ঎ۀࢽ

  ग़൛ ঎ۀࢽ

  ͦͷଞ
  Podcast
  ΞϓϦϦϦʔε

  ݐங෺ͷམ੒

  View Slide

 5. ͍ͬ͘Αʔ

  View Slide


 6. View Slide

 7. NO.1
  ➤ React NativeͰΦʔόʔϨΠͳ
  ϑολʔΛ࣮૷͢Δ
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/
  items/ac27a4b39218884facc5
  Qiita

  View Slide

 8. NO.2
  ➤ Ո͕ݐͪ·ͨ͠
  ➤ ৽ׁࢢ੢۠Ͱ͢
  ➤ ԰͕ࠜଠཅޫύωϧ੡
  ➤ શؗচஆ๪ˍ24࣌ؒӡ༻
  ݐங෺ͷམ੒

  View Slide

 9. NO.3
  ➤ ASUS R515MͷϝϞϦΛ8GB
  ʹ׵૷ͨ͠
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/01/24/224150
  ݸਓϒϩά

  View Slide


 10. View Slide

 11. NO.4
  ➤ React RouterͰෳࡶͳը໘ભ
  ҠΛγϯϓϧʹ࣮૷͢Δ
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/10624
  $PEF;JOF

  View Slide

 12. NO.5
  ➤ ٕज़ॻయ4ʹReact Nativeͷബ
  ͍ຊΛग़͠·͢
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/02/04/211309
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 13. NO.6
  ➤ DroidKaigi 2018ʹ΢Υʔλʔ
  ηϧͷΤϯδχΞ͕ొஃ͠·
  ͢
  ➤ https://
  watercelldev.hatenablog.jp/
  entry/2018/02/07/120751
  ձࣾϒϩά

  View Slide

 14. NO.7
  ➤ React Native Android͸ͳͥಈ
  ͘ͷ͔
  ➤ DroidKaigi 2018
  ➤ https://www.slideshare.net/
  Nkzn/react-native-
  android-87622684

  ొஃ

  View Slide

 15. NO.8
  ➤ DroidKaigi 2018Ͱ஻͖ͬͯ·
  ͨ͠+α
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/02/09/230647
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 16. NO.9
  ➤ Android 4.4ҎԼͰReact
  NativeͷSwitch͕ಈ͔ͳ͍৔
  ߹ͷରॲ
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/
  items/
  79477933c1d8762961be
  Qiita

  View Slide

 17. NO.10
  ➤ GitLab CIʹରԠ͠·ͨ͠
  ʢgitlab.comͷΈͰಈ࡞Λ֬
  ೝʣ#8
  ➤ https://github.com/
  TechBooster/ReVIEW-
  Template/pull/8
  ➤ https://gitlab.com/Nkzn/
  ReVIEW-Template
  .FSHFE
  Pull Request

  View Slide

 18. NO.11
  ➤ React NativeͰݱࡏ஍Λ΋Βͬ
  ͯ͘Δ
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/
  items/ed7a9b9d336f5781ecac
  Qiita

  View Slide

 19. NO.12
  ➤ Better error messages for
  ReactPackage missing empty
  list implementation #18107
  ➤ https://github.com/facebook/
  react-native/pull/18107
  0QFO
  Pull Request

  View Slide


 20. View Slide

 21. NO.13
  ➤ StorybookͰίϯϙʔωϯτͷ
  ඼࣭Λ޲্͢Δ
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/10667
  $PEF;JOF

  View Slide

 22. NO.14
  ➤ AndroidͷProduct FlavorsͬΆ
  ͍΋ͷΛCreate React AppͰ
  ࠶ݱ͔ͨͬͨ͠
  ➤ https://
  watercelldev.hatenablog.jp/
  entry/2018/03/07/125519
  ձࣾϒϩά

  View Slide

 23. NO.15
  ➤ WebͱAndroidͷϨΠΞ΢τγ
  εςϜʹ·ͭΘΔੇܶʢໝ૝ʣ
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/03/07/143029
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 24. NO.16
  ➤ React NativeΛWeb IDEͰࢼͤ
  ΔExpo Snack͠Ύ͍͝
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/03/17/005824
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 25. NO.17
  ➤ ʮprop-typesʯͰPropsͷσʔ
  λܕΛ୲อ͢Δ
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/10729
  $PEF;JOF

  View Slide


 26. View Slide

 27. NO.18
  ➤ ΞϓϦͷঢ়ଶ؅ཧΛ҆શʹߦ
  ͏ͨΊͷFluxͱRedux
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/10751
  $PEF;JOF

  View Slide

 28. NO.19
  ➤ #ٕज़ॻయ #ٕज़ॻయ4 Ͱ
  ʮCheap Dive into React
  NativeʯΛ൦෍͠·͢
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/04/18/163301
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 29. NO.20
  ➤ Cheap Dive into React Native
  ➤ ٕज़ॻయ4
  ➤ https://echigo-ya.booth.pm/
  items/825721
  ྦྷܭ෦
  ग़൛ ಉਓࢽ

  View Slide

 30. NO.21
  ➤ ٕज़ॻయެ͔ࣜΜͨΜޙ෷͍
  ΞϓϦiOS
  ➤ https://blog.techbookfest.org/
  2018/04/15/payment-ios/
  ➤ https://itunes.apple.com/us/
  app/
  %E6%8A%80%E8%A1%93%
  E6%9B%B8%E5%85%B8/
  id1367338964?mt=8
  ΞϓϦϦϦʔε

  View Slide

 31. NO.22
  ➤ #ٕज़ॻయ #ٕज़ॻయ4 ࢀՃ͠
  ͖ͯ·ͨ͠ʢిॻˍࢴͷ࠶ൢ
  ৘ใΞϦʣ
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/04/23/172852
  ݸਓϒϩά

  View Slide


 32. View Slide

 33. NO.23
  ➤ Fluxʹ͸Model͕ͳ͍ͷͰ͸
  ͳ͍͔ͱࢥ֮ͬͨॻ
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/05/15/103658
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 34. NO.24
  ➤ Nkzn/NkznTodo
  ➤ https://github.com/Nkzn/
  NkznTodo
  Sample Code

  View Slide

 35. NO.25
  ➤ Web࠷৽ٕज़͕ͯΜ͜੝Γͷ
  react-native-dom͔Β໨͕཭ͤ
  ͳ͍
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/05/26/020312

  ݸਓϒϩά

  View Slide

 36. NO.26
  ➤ Ϛοϋ৽ॻͰ͖ͦ͏͚ͩͬͨ
  Ͳ΍ΒͣʹͪΌΜͱॻ͍ͨͱ
  ͍͏࿩
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/05/27/001719
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 37. NO.27
  ➤ React NativeΛWebʹ࣋ͬͯ͘
  Δ͜ͱͷҙຯ
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/05/29/210030

  ݸਓϒϩά

  View Slide

 38. NO.28
  ➤ Android StudioΛ্ཱͪ͛Δͷ͕
  ԯ߷ʹͳͬͯίϚϯυϥΠϯ͚ͩ
  Ͱࡁ·ͤͨAndroidग़਎React
  NativeΤϯδχΞͷࢦͷಈ͖
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/05/31/114939
  ݸਓϒϩά

  View Slide


 39. View Slide

 40. NO.29
  ➤ Nkzn/VueNativeDom
  ➤ https://github.com/Nkzn/
  VueNativeDom
  Sample Code

  View Slide

 41. NO.30
  ➤ ReduxͰඇಉظॲཧΛߦ͏ʙ
  MiddlewareΛ࢖࣮ͬͯ૷͢Δ
  ํ๏
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/10888
  $PEF;JOF

  View Slide

 42. NO.31
  ➤ ΞάϦϊʔτʹ͓͚ΔGIS৘ใ
  Λ׆͔ͨ͠ะ৔ɾ࡞෇؅ཧͷ
  औΓ૊Έ
  ➤ FOSS4G 2018 Hokkaido
  ➤ https://www.slideshare.net/
  Nkzn/gis-foss4gj
  ొஃ

  View Slide


 43. View Slide

 44. NO.32
  ➤ ReduxͰඇಉظॲཧΛߦ͏ʙ
  ES2017ͷasync/awaitߏจΛ
  ࢖࣮ͬͯ૷͢Δํ๏
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/10889
  $PEF;JOF

  View Slide

 45. NO.33
  ➤ React Native for WebΛϓϩμ
  ΫγϣϯͰ࢖ͬͯΈ·ͨ͠
  ➤ https://
  watercelldev.hatenablog.jp/
  entry/2018/07/18/122604
  ձࣾϒϩά

  View Slide

 46. NO.34
  ➤ React Nativeͷޫͱҋ
  ➤ ্ӽTechMeetup
  ➤ https://www.slideshare.net/
  Nkzn/react-native-106865307
  ొஃ

  View Slide

 47. NO.35
  ➤ React Nativeͷޫͱҋʹ͍ͭͯ
  ஻͖ͬͯ·ͨ͠ #্ӽ
  TechMeetup
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/07/23/165427
  ݸਓϒϩά

  View Slide


 48. View Slide

 49. NO.36
  ➤ ep55 Revisiting React Native
  ➤ dex.fm
  ➤ http://dex.fm/post/
  176621293748/055-revisiting-
  react-native
  Podcast

  View Slide

 50. NO.37
  ➤ ep56 React Native for Web
  ➤ dex.fm
  ➤ http://dex.fm/post/
  176874609428/056-react-
  native-for-web
  Podcast

  View Slide

 51. NO.38
  ➤ ReduxͰ࡞੒ͨ͠ϩδοΫΛ
  JestͰςετ͢Δ
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/10996
  $PEF;JOF

  View Slide

 52. NO.39
  ➤ React Native v0.57 Highlights
  ϝϞʢ࢑ఆ൛ʣ
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/
  items/070e3c599cca4748c76d
  Qiita

  View Slide

 53. NO.40
  ➤ React Native v0.57͕
  TypeScriptʹରԠͨ͠Β͍͠ͷ
  Ͱಈ͔ͯ͠Έͨ
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/
  items/cf1516136d2db981fbb9
  Qiita

  View Slide


 54. View Slide

 55. NO.41
  ➤ ࣮͸React NativeެࣜυΩϡϝ
  ϯτͰReact Native for Web͕
  ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/
  items/
  93688d39ab94d16e64e8
  Qiita

  View Slide

 56. NO.42
  ➤ ʮͨͬͨ1೔Ͱجຊ͕਎ʹ෇
  ͘ʂ AndroidΞϓϦ։ൃ௒ೖ
  ໳ʯͱ͍͏ຊ͕ग़൛͞Ε·͢
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/09/07/003828
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 57. NO.43
  ➤ Reduxʹ͓͚Δಉظతʗඇಉ
  ظతͳAction CreatorΛςετ
  ͢Δ
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/11044
  $PEF;JOF

  View Slide

 58. NO.44
  ➤ ޿ࠂIDΛ࢖͍ͬͯΔ͕֮͑
  ͳ͍ͷʹGoogle Play͔Βϙ
  Ϧγʔҧ൓Λ௨ࠂ͞Ε͚ͨ
  ͲFirebaseͷ͍ͤͩͬͨ
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/items/
  326ad03e358b5d3fbafc
  Qiita


  View Slide

 59. NO.45
  ➤ ͨͬͨ1೔Ͱجຊ͕਎ʹ෇͘ʂ
  AndroidΞϓϦ։ൃ௒ೖ໳
  ➤ ٕज़ධ࿦ࣾ
  ➤ https://gihyo.jp/book/
  2018/978-4-297-10004-9
  ग़൛ ঎ۀࢽ

  View Slide

 60. NO.46
  ➤ AndroidΞϓϦ։ൃͷೖ໳ຊΛ
  ॻ͖ͳ͕Βؾʹͨ͜͠ͱ
  ➤ NDS57
  ➤ https://www.slideshare.net/
  Nkzn/android-nds57
  ొஃ

  View Slide

 61. 10݄

  View Slide

 62. NO.47
  ➤ Firebase HostingͰΞϓϦΛຊ
  ൪؀ڥʹσϓϩΠ͢Δ
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/11103
  $PEF;JOF

  View Slide

 63. NO.48, 49
  ➤ ٕज़ॻయެ͔ࣜΜͨΜޙ෷͍
  ΞϓϦ Android & iOS
  ➤ https://blog.techbookfest.org/
  2018/10/06/payment/
  ➤ https://play.google.com/store/
  apps/details?id=org.techbookfest
  ➤ https://itunes.apple.com/us/app/
  %E6%8A%80%E8%A1%93%E6%9
  B%B8%E5%85%B8/
  id1367338964?mt=8
  ΞϓϦϦϦʔε

  View Slide

 64. NO.50
  ➤ WebͰ΋React Native͕ͨ͠
  ͍ʂ
  ➤ ٕज़ॻయ5
  ➤ https://echigo-ya.booth.pm/
  items/1033469
  ग़൛ ಉਓࢽ

  View Slide

 65. OUTPUT 2018 ʙౖ౭ͷ50࿈ൃʙ
  2018.12.8 NDS58 @Nkzn
  62࿈ൃ

  View Slide

 66. NO.51
  ➤ χονͳຊͰએ఻ΛଵΔͱച
  Εͳ͍ͱ͍͏౰ͨΓલͷ࿩+α
  #ٕज़ॻయ
  ➤ https://blog.nkzn.info/entry/
  2018/10/08/234502
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 67. NO.52
  ➤ async/awaitͰPromiseͷ଴ͪ
  ߹ΘͤΛߦ͏
  ➤ https://qiita.com/Nkzn/
  items/e072f7a6e6396aaf4c72
  Qiita

  View Slide

 68. NO.53
  ➤ fix: fix Snackbar static
  constants type for typescript
  #609
  ➤ callstack/react-native-paper
  ➤ https://github.com/callstack/
  react-native-paper/pull/609
  .FSHFE
  Pull Request

  View Slide

 69. NO.54
  ➤ fix(mpplib): file tree indent
  #1173
  ➤ JetBrains/kotlin-web-site
  ➤ https://github.com/JetBrains/
  kotlin-web-site/pull/1173
  .FSHFE
  Pull Request

  View Slide

 70. 11݄

  View Slide

 71. NO.55
  ➤ Next.jsͷαʔόʔαΠυϨϯ
  μϦϯάͰɺγϯάϧϖʔδ
  ΞϓϦέʔγϣϯͷ՝୊Λղ

  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/11191
  $PEF;JOF

  View Slide

 72. NO.56
  ➤ Atomic Design͸ʮϚϧνʯͰ
  ਅՁΛൃش͢Δ
  ➤ WaterCell Tech Night #1
  ➤ https://www.slideshare.net/
  Nkzn/atomic-
  design-122760604
  ొஃ

  View Slide

 73. NO.57
  ➤ WaterCell Tech Night #1Λ։
  ࠵͠·ͨ͠
  ➤ https://
  watercelldev.hatenablog.jp/
  entry/2018/11/26/101800
  ➤ ୈ2ճ͸@circled9͕ॻ͍ͯ͘
  ΕΔ
  ձࣾϒϩά

  View Slide

 74. NO.58
  ➤ Next.jsͷγϯάϧϖʔδΞϓ
  ϦέʔγϣϯΛσϓϩΠͯ͠ɺ
  جຊΛϚελʔ͢Δ
  ➤ https://codezine.jp/article/
  detail/11232
  $PEF;JOF

  View Slide

 75. 12݄

  View Slide

 76. NO.59
  ➤ ೶ۀITͱ͔React Nativeͱ͔
  ➤ nds.fm #10
  ➤ https://
  nagaokadevelopersstudy.githu
  b.io/ndsfm/
  2018/12/01/010.html
  Podcast

  View Slide

 77. NO.60
  ➤ ࣮ફExpo: 

  React NativeͱFirebaseͰɺSNS
  ΞϓϦΛ࠷଎ετΞϦϦʔεʂ
  ➤ ΠϯϓϨεR&D
  ➤ 12/14ൃച
  ➤ ༧໿ड෇த

  https://play.google.com/store/
  books/details?
  id=9MJ9DwAAQBAJ
  ؂म ঎ۀࢽ

  View Slide

 78. NO.61
  ➤ ࠓ೥ͷΞ΢τϓοτ5062࿈ൃ
  ➤ NDS58 ←Now!
  ➤ https://speakerdeck.com/
  nkzn/output2018-nu-tao-
  false50lian-fa
  ొஃ

  View Slide

 79. NO.62
  ➤ NDS58ʹߦ͖ͬͯ·ͨ͠
  ➤ ࠓճͦ͜Ϩϙهࣄॻͧ͘ʂ
  ݸਓϒϩά

  View Slide

 80. Ҏ্ʂ

  View Slide

 81. ूܭ

  View Slide

 82. $PEF;JOF
  ग़൛ ঎ۀࢽ

  ؂म ঎ۀࢽ

  ग़൛ ಉਓࢽ

  ొஃ
  ΞϓϦ


  ձࣾϒϩά

  2JJUB
  Sample
  PR
  ݸਓϒϩά
  Podcast
  ݐங෺ͷམ੒
  ܭ݅

  View Slide

 83. ࣗ෼Ͱ΋Ҿ͘΄ͲΞ΢τϓοτͨ͠
  ➤ ೔ʑͷதͰʮωλʹͳΓͦ͏ͩͳʯͱࢥͬͨΒॻ͘
  ➤ ͓࢓ࣄͱͯ͠੠Λ͔͚͍͍ͯͨͩͨ΋ͷ͸جຊड͚Δ
  ➤ ͖ͬͱ୭͔͕خ͍͠ͱ৴͡Δ৺

  View Slide

 84. དྷ೥΋ʂ
  Ξ΢τϓοτʂ
  ͢Δͧʂ

  View Slide

 85. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide