$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

5

 5

Masafumi Okura

July 29, 2023
Tweet

More Decks by Masafumi Okura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Neovim, LSP, Ruby
  TokyuRubyձٞ14
  OKURA Masafumi, 2023-07-29

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ໊લɿେ૔խ࢙


  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε


  • Vimྺɿ10೥ʢRubyྺͱಉ͡ʂʣ


  • ޷͖ͳVimͷίϚϯυɿuʢΞϯυΡʣ

  View Slide

 3. Neovim

  View Slide

 4. TreeSitter

  View Slide

 5. JSONͰఆٛ͞Ε
  ͨύʔαʔ

  View Slide

 6. ΑΓྑ͍


  ϋΠϥΠτͳͲ

  View Slide

 7. Ruby

  View Slide

 8. ඍົʹյΕ͍ͯΔ

  View Slide

 9. additional_vim_regex_highlightin
  g = { "ruby", "vim" }

  View Slide

 10. Vim૊ΈࠐΈͷ
  SyntaxΛ༗ޮԽ

  View Slide

 11. Ͱ͖Ε͹ͨ͘͠ͳ
  ͍…

  View Slide

 12. ੈ͸·͞ʹ


  ”େύʔαʔ࣌୅”


  * https://yui-knk.hatenablog.com/entry/2023/05/23/191049

  View Slide

 13. TreeSitterͷRuby
  ରԠΛվળͯ͘͠
  ΕΔਓɺٻΉʂ

  View Slide

 14. 1

  View Slide

 15. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide

 16. ωϧυϦοϓͰᔸΕΔ࠷ߴͷ
  ᘖᘣ
  TokyuRubyձٞ14
  OKURA Masafumi, 2023-07-29

  View Slide

 17. ࣗݾ঺հ
  • ໊લɿେ૔խ࢙


  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε


  • ޷͖ͳᘖᘣ౾ͷḦΓํɿϑϨϯνϩʔετ


  • ޷͖ͳ٤஡ళɿೣ೬ࣷ

  View Slide

 18. ᘖᘣͷᔸΕํ

  View Slide

 19. ϖʔύʔυϦοϓ
  • ϝϦοτ


  • ָʢಛʹܕ෇͚ย෇͚ʣ


  • நग़ํ๏Λ޻෉Ͱ͖Δ


  • σϝϦοτ


  • ຯ͕୶ധʹͳΓ͕ͪʢϖʔύʔ͕ΦΠϧΛٵ͏ͷͰʣ


  • ϑΟϧλʔͷิॆ͕ඞཁ

  View Slide

 20. ϑϨϯνϓϨε
  • ϝϦοτ


  • ؆୯ͰᔸΕ΍͍͢


  • ΦΠϧ෼͕๛෋ͰίΫ͕͋Δ


  • σϝϦοτ


  • ث۩ͷ૟আ͕େม


  • คͬΆ͘ͳΔ


  • ࡉ͔͍ௐઅ͸ۤख

  View Slide

 21. ωϧυϦοϓ
  • ϝϦοτ


  • ΦΠϧ෼͕ద౓ʹग़͍ͯΔ


  • நग़ํ๏Λ޻෉Ͱ͖Δ


  • σϝϦοτ


  • ث۩ʢ෍ϑΟϧλʔʣͷ͓खೖΕ͕໘౗

  View Slide

 22. ωϧυϦοϓ͕


  Ұ൪ඒຯ͍͠


  ͱࢥ͏

  View Slide

 23. 2

  View Slide

 24. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide

 25. ActiveSupportͷIn
  fl
  ectorʹ
  ͍ͭͯ
  TokyuRubyձٞ14
  OKURA Masafumi, 2023-07-29

  View Slide

 26. ࣗݾ঺հ
  • ໊લɿେ૔խ࢙


  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε


  • ޷͖ͳActiveSupportͷΫϥεɿIn
  fl
  ector


  • ਪ͠Railsίϛολʔɿbyroot

  View Slide

 27. In
  fl
  ector

  View Slide

 28. ୯਺ܗͱෳ਺ܗΛ
  ม׵ͨ͠Γ͢Δ

  View Slide

 29. camelize

  View Slide

 30. underscore

  View Slide

 31. ٯͷಈ͖Λ͢Δ

  View Slide

 32. ஫ҙ఺

  View Slide

 33. camelize(underscore('SSLError'))
  # => "SslError"

  View Slide

 34. 3

  View Slide

 35. ͝ਗ਼ௌʢུʣ

  View Slide

 36. Kaigi on Rails CFPͷ͓஌Βͤ
  TokyuRubyձٞ14
  OKURA Masafumi, 2023-07-29

  View Slide

 37. ࣗݾ঺հ
  • ໊લɿେ૔խ࢙


  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε


  • ՝֎׆ಈɿKaigi on RailsͷӡӦ


  • ߦͬͯΈ͍ͨΧϯϑΝϨϯεɿEuruko

  View Slide

 38. Kaigi on Rails

  View Slide

 39. Call for Papers


  (Proposals)

  View Slide

 40. 7݄31೔·Ͱʂ

  View Slide

 41. https://
  okuramasafumi.hate
  nablog.jp/entry/
  2023/07/12/182236

  View Slide

 42. ϓϩϙʔβϧΛ


  ௨͢ςΫχοΫ

  View Slide

 43. 1. Ξϐʔϧ͢Δϙ
  ΠϯτΛ໌֬ʹ͢
  Δ

  View Slide

 44. 2. ௌऺΛ໌֬Խ͢
  Δ

  View Slide

 45. 3. ෼ྔΛॻ͘

  View Slide

 46. ຊฤ

  View Slide

 47. 10݄27೔,28೔

  View Slide

 48. ઙ૲ڮ


  ώϡʔϦοΫϗʔϧ&


  ΧϯϑΝϨϯε

  View Slide

 49. 4

  View Slide

 50. ͝ਗ਼ௌʢུʣ

  View Slide

 51. RubyͰϋϩʔϫʔϧυ͢Δ
  31൪໨ͷํ๏
  TokyuRubyձٞ14
  OKURA Masafumi, 2023-07-29

  View Slide

 52. ࣗݾ঺հ
  • ໊લɿେ૔խ࢙


  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε


  • ޷͖ͳRubyͷϝιουɿinstance_eval


  • ޷͖ͳgemɿAlbaʢࣗ࡞ࣗԋʣ

  View Slide

 53. Ruby30प೥


  Πϕϯτ

  View Slide

 54. ʮRubyͰϋϩʔϫʔϧυ͢
  Δ30ͷํ๏ʯ

  View Slide

 55. 31൪໨ͷํ๏

  View Slide

 56. TokyuRubyձٞ

  View Slide

 57. %W(T H o e k l y l u o R , u \u0020
  b w y o K r a l i d g !
  i).select.with_index {|s, i|
  i.odd? }.join

  View Slide

 58. Hello, world!

  View Slide

 59. TokyuRubyKaigi

  View Slide

 60. 5

  View Slide

 61. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide