Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

俺的 2017年のAndroidを振り返る

operandoOS
December 27, 2017

俺的 2017年のAndroidを振り返る

operandoOS

December 27, 2017
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Improving app security and performance on Google Play for years

  to come • https://android-developers.googleblog.com/2017/12/improving- app-security-and-performance.html • ΞϓϦͷηΩϡϦςΟͱύϑΥʔϚϯε޲্Λ໨ࢦ͍ͨ͠ • target API level্͛ͯରԠ͠ͳ͍ΞϓϦ͸͍͔ͭ͘໰୊͋Δͬͯ࿩ • ύʔϛογϣϯऔΓ์୊ɺόοΫάϥ΢ϯυͰ௨৴͍ͨ͠์୊ etc. • Ϣʔβͷମݧ΋ѱ͍ • ͔ͩΒtarget API level࠷৽ʹͯ͠Ͷʂͱ͔64bitରԠͯ͠Ͷʂͬͯײ͡
 2. Target API level requirement from late 2018 • ҎԼͷεέδϡʔϧͰཁٻ͢Δtarget API

  levelҎ্ʹ͠ͳ͍ͱ
 μϝ͔ͩΒͬͯ࿩ • 2018೥8݄ ৽نͰϦϦʔε͢ΔΞϓϦ͸
 target API leve 26(Android 8.0)Ҏ্Λλʔήοτʹ͢Δ • 2018೥11݄ طଘͷΞϓϦͷΞοϓσʔτʹ͸
 target API leve26Ҏ্Λλʔήοτʹ͢Δ • 2019೥Ҏ߱ ຖ೥targetSdkVersion্͍͛ͯ͜͏ͳʂ
 3. Target API level requirement from late 2018 • طଘͷΞϓϦͰ΋͏ϦϦʔε͢Δ༧ఆ͕ͳ͍
 ΞϓϦ͸Өڹͳ͍Α

  • minSdkVersion͡Όͳ͍͔Βޡղ͠ͳ͍ͰͶʂ • targetSdkVersion͔ͩΒͶʂ
 4. 64-bit support requirement in 2019 • ৄ͘͠ͳ͍ͷͰׂѪ • Native LibraryΛؚ·ͳ͍ΞϓϦ͸Өڹͳ͍

  • ͱ͸͍͑ɺ͍ͭNative Library࢖͏͔Θ͔ΒΜͷͰ ಄ͷย۱ʹೖΕ͓ͯ͘ํ͕͍͍
 5. Support Library • 26͔Β minimum SDK version͕14ʹͳͬͨͶ • Recent Support

  Library Revisions • https://developer.android.com/topic/ libraries/support-library/revisions.html
 6. Google Play services • 10.2͔Β minimum SDK version͕14ʹͳͬͨͶ • Release

  Notes • https://developers.google.com/android/ guides/releases • 2ܥରԠ͓ർΕ༷Ͱͨ͠ͷ೥ͬΆ͍
 7. Android Architecture Components • Architecture Components ษڧձ ୈ1ճ໨ Lifecycles •

  https://speakerdeck.com/yanzm/architecture- components-mian-qiang-hui-di-1hui-mu-lifecycles • Architecture Components Playground • https://github.com/operando/Architecture- Components-Playground
 8. Good Bye JackɺWelcome desugar • Java 8 αϙʔτʹdesugarΛ࢖͏Α͏ʹ͍ͨͧ͠ʂ • ੲ͸ͦ͜ΒลJackͱ͍͏΋ͷΛ࢖͏࿩͕ਐΜͰ͚ͨͲҠߦίετ


  ߴ͍͔Βʁ΍ΊͨΈ͍ͨͳײ͡ • https://developers-jp.googleblog.com/2017/03/future-of-java-8- language-feature.html • https://android-developers.googleblog.com/2017/03/future-of- java-8-language-feature.html • https://developer.android.com/studio/write/java8-support.html • https://android.googlesource.com/platform/external/desugar/
 9. Next-generation Dex Compiler Now in Preview • D8Ͱ͢Ͷ • DexίϯύΠϧ͕ૣ͘ͳΔ

  + DexͷαΠζ͕খ͘͞ͳΔ • Android Studio 3.1͔ΒσϑΥϧτͰD8͕࢖ΘΕΔΑ͏ʹ ͳΔ༧ఆ • R8͸དྷ೥΍͍͖ͬͯʂͬΆ͍ • https://r8.googlesource.com/r8
 10. Next-generation Dex Compiler Now in Preview • https://android- developers.googleblog.com/2017/08/next- generation-dex-compiler-now-in.html

  • https://developers-jp.googleblog.com/ 2017/08/next-generation-dex-compiler-now- in.html
 11. ίϚϯυͳ͠Ͱ΅͘͸Android ։ൃͰ͖ͳ͍࿩ • ࢿྉ • https://speakerdeck.com/operando/ komantonasitehokuhaandroidkai-fa-tekinaihua-1 • ࢿྉͷॻ͖ى͜͠ •

  https://github.com/operando/DroidKaigi/tree/master/2017/ no_command_no_life • ࿥ը • https://academy.realm.io/jp/posts/droidkaigi17-android- development-with-commandline/
 12. ConstraintLayout ͸͡Ί·ͨ͠ • ؤுͬͯ·͢ • ConstraintLayout ͕΋ͨΒ͢ύϑΥʔϚϯεͷϝϦοτΛཧղ͢Δ • https://developers-jp.googleblog.com/2017/09/ understanding-performance-benefits-of.html

  • TechBooster's Playgroundͷୈ1ষ ͸͡ΊͯͷConstraintLayout
 ಡΈͭͭ৮Γ࢝ΊͯΔ • https://techbooster.booth.pm/items/715946
 13. Retrofit ͪΌΜͱ࢖ͬͨ • Making Retrofit Work For You • https://speakerdeck.com/jakewharton/

  making-retrofit-work-for-you-ohio- devfest-2016 • ConverterΛ࡞Δͷʹࢀߟʹͳͬͨ
 14. RxJava 2.0ʹҠߦͨ͠ • What's different in 2.0 • https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/ What%27s-different-in-2.0

  • RxJava 1.x → 2.x ҠߦΨΠυ • http://in.fablic.co.jp/entry/2017/04/27/110000 • ͦ͜·Ͱେม͡Όͳ͔͔ͬͨͳʔWikiͱ͔ಡΊ͹
 15. Danger ಋೖͨ͠ • http://danger.systems/ruby/ • ࡶʹ͍͏ͱɺPull RequestͷνΣοΫΛࣗಈԽ͢Δ΋ͷ • Lintͱ͔΋ؚΊ •

  Android Danger Sample • https://github.com/operando/AndroidDangerSample • ͜͜Ͱࢼ͠ʹ৭ʑ΍ͬͯ·͢
 16. React Nativeͪΐͬͱ৮ͬͯΈͨ • Androider͔ΒݟΔReact Native • https://speakerdeck.com/operando/androiderkarajian- rureact-native • ΋͏Ұ౓

  ৮ͬͯΈΑ͏͔ͳ • React.js meetup × React Native meetup • https://react-native-meetup.connpass.com/event/ 49024/
 17. ٕज़ॻయ 3Ͱຊॻ͖·ͨ͠ɻ
 ͪΐͬͱͶɻ • Debug Menu͸͡Ί·ͨ͠ɻ • https://techbookfest.org/event/tbf03 • (ଓ)

  Debug Menu͸͡Ί·ͨ͠ɻ • https://speakerdeck.com/operando/sok-debug-menuhasimemasita • ॻ͍ͨ಺༰ + ͓·͚ͷ࿩ͨ͠ • shibuya.apk #19 • https://shibuya-apk.connpass.com/event/68094/
 18. gummi ࡞ͬͨ • JSON-RPC 2.0 Client Library • https://github.com/operando/gummi •

  ࣗ࡞ͯࣾ͠಺ΞϓϦʹ૊ΈࠐΜͰͨ΍ͭΛ
 OSSԽͨ͠ • ΊͬͪΌ࢖ͬΔ