Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

俺的 2017年のAndroidを振り返る

operandoOS
December 27, 2017

俺的 2017年のAndroidを振り返る

operandoOS

December 27, 2017
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Զత 2017೥ͷ
  AndroidΛৼΓฦΔ
  2017/12/27 YouTube഑৴
  ϋογϡλά : #opedroid

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • operandoOS
  • AndroidͷΞϓϦΛ࡞ͬͯ·͢

  View Slide

 3. ຊࢿྉʹ͍ͭͯ
  • ޙ΄Ͳެ։͠·͢
  • ϦϯΫ΋ଟ਺͋ΔͨΊɺࢿྉͷॻ͖ى͜͠΋
  ެ։͠·͢

  View Slide

 4. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ
  ΑΓଟ͘ͷਓʹൃදΛ

  ݟͯɾฉ͍ͯ΋Β͏ͨΊ

  View Slide

 5. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ
  • ITۀքͰ͸֤஍Ͱ೔ʑษڧձ͕։͔Ε͓ͯΓ

  ৭Μͳਓ͕ࣗ਎ͷ஌ݟΛൃද͍ͯ͠·͢
  • ࢲ΋ൃදͯ͠ΔҰਓͰ͢

  View Slide

 6. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ
  • ൃද͢Δ͸͍͍͚Ͳɺࢿྉ࡞Γ͕େมͩͬͨΓɺࢿྉʹ

  ॻ͔Εͳ͔ͬͨ͜ͱΛൃදͷ৔Ͱ࿩ͨ͠Γ͠·͢
  • ͳͷͰɺࢿྉʹॻ͔ͣ࿩ͯ͠͠·͏ͱޙʑެ։͞ΕΔࢿྉΛ

  ݟͯ΋ɺͲΜͳ͜ͱΛ࿩ͨ͠ͷ͔Θ͔ΓͮΒ͍৔߹͕͋Γ·͢
  • ΋ͪΖΜࢿྉΛͪΌΜͱ࡞͍ͬͯΔํͷ͸ɺࢿྉ͚ͩͰ΋ཧղ
  Ͱ͖·͢
  • ͔͠͠ɺࢲ͸ࢿྉ࡞Δͷ͕Լखͦ͘Ͱ͢

  View Slide

 7. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ
  • Ͱ΋ɺ஌ݟ͸୭͔ͷͨΊʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍ͷ
  Ͱڞ༗͍ͨ͠ͷͰ͢ʂ
  • ͳͷͰɺࢿྉ͸ͬ͘͟Γ࡞ͬͯɺޙ͸࿩ͯ͠͠
  ·ͬͯɺͦΕΛ࿥ըͳΓͯ͠ެ։͢Ε͹͑͑Μ
  Ͱͳ͍͔ͱࢥ͍·ͨ͠
  • େ͖ͳΧϯϑΝϨϯεͱ͔Ͱ͸ɺ࣮ࡍʹൃදͷ
  ࿥ը͕ެ։͞ΕΔ͜ͱ΋͋Γ·͢

  View Slide

 8. ৄ͘͠
  ΑΓଟ͘ͷਓʹൃදΛΈͯɾ͖͍ͯ
  ΋Β͏ͨΊʹ
  https://note.mu/operando_os/n/n0ff7064fbc03

  View Slide

 9. ҙݟɺཁ๬ɺ࣭໰ͳͲ
  Twitterͷϋογϡλάʹॻ͍͍͚ͯͨͩΕ͹

  خ͍͠Ͱ͢
  ϋογϡλά : #opedroid

  View Slide

 10. 2017೥
  ͬ͘͟ΓAndroidશମͰ
  ى͖ͨ͜ͱৼΓฦΓ

  View Slide

 11. ※ॻ͍ͯ͋Δ͜ͱɺ࿩ͨ͜͠ͱ͕͢΂ͯͰ͸ͳ͍Ͱ͢

  ※ݸਓతʹҹ৅ʹ࢒ͬͯΔ͜ͱ͚ͩॻ͍ͯ·͢

  View Slide

 12. Android Announces Support for Kotlin
  • https://android-developers.googleblog.com/
  2017/05/android-announces-support-for-
  kotlin.html
  • Kotlin
  • https://kotlinlang.org/
  • KotlinConf 2017
  • https://www.kotlinconf.com/

  View Slide

 13. Android O
  • https://developer.android.com/about/versions/oreo/
  index.html
  • དྷ೥͸OରԠඞਢͬΆ͍ྲྀΕʹͳͬͯΔͷͰؤுΖ͏ͳʂ
  • Push௨஌ΊͬͪΌӡ༻ͯ͠ΔΞϓϦ͸Notification
  Channelେม͔ͩΒͳʂ
  • ͦΕҎ֎͸ΞϓϦʹΑͬͯରԠ೉͍͠ͷ͸·ͪ·ͪ

  View Slide

 14. Improving app security and performance
  on Google Play for years to come
  • https://android-developers.googleblog.com/2017/12/improving-
  app-security-and-performance.html
  • ΞϓϦͷηΩϡϦςΟͱύϑΥʔϚϯε޲্Λ໨ࢦ͍ͨ͠
  • target API level্͛ͯରԠ͠ͳ͍ΞϓϦ͸͍͔ͭ͘໰୊͋Δͬͯ࿩
  • ύʔϛογϣϯऔΓ์୊ɺόοΫάϥ΢ϯυͰ௨৴͍ͨ͠์୊ etc.
  • Ϣʔβͷମݧ΋ѱ͍
  • ͔ͩΒtarget API level࠷৽ʹͯ͠Ͷʂͱ͔64bitରԠͯ͠Ͷʂͬͯײ͡

  View Slide

 15. Target API level requirement
  from late 2018
  • ҎԼͷεέδϡʔϧͰཁٻ͢Δtarget API levelҎ্ʹ͠ͳ͍ͱ

  μϝ͔ͩΒͬͯ࿩
  • 2018೥8݄ ৽نͰϦϦʔε͢ΔΞϓϦ͸

  target API leve 26(Android 8.0)Ҏ্Λλʔήοτʹ͢Δ
  • 2018೥11݄ طଘͷΞϓϦͷΞοϓσʔτʹ͸

  target API leve26Ҏ্Λλʔήοτʹ͢Δ
  • 2019೥Ҏ߱ ຖ೥targetSdkVersion্͍͛ͯ͜͏ͳʂ

  View Slide

 16. Target API level requirement
  from late 2018
  • طଘͷΞϓϦͰ΋͏ϦϦʔε͢Δ༧ఆ͕ͳ͍

  ΞϓϦ͸Өڹͳ͍Α
  • minSdkVersion͡Όͳ͍͔Βޡղ͠ͳ͍ͰͶʂ
  • targetSdkVersion͔ͩΒͶʂ

  View Slide

 17. 64-bit support requirement in 2019
  • ৄ͘͠ͳ͍ͷͰׂѪ
  • Native LibraryΛؚ·ͳ͍ΞϓϦ͸Өڹͳ͍
  • ͱ͸͍͑ɺ͍ͭNative Library࢖͏͔Θ͔ΒΜͷͰ
  ಄ͷย۱ʹೖΕ͓ͯ͘ํ͕͍͍

  View Slide

 18. Android Studio 3.0
  • ৭ʑศརʹͳͬͨͶʂ
  • https://android-developers.googleblog.com/
  2017/10/android-studio-30.html
  • ·ͩͪΌΜͱશ෦࢖͍͜ͳͤͯͳ͍...

  View Slide

 19. Support Library
  • 26͔Β minimum SDK version͕14ʹͳͬͨͶ
  • Recent Support Library Revisions
  • https://developer.android.com/topic/
  libraries/support-library/revisions.html

  View Slide

 20. Google Play services
  • 10.2͔Β minimum SDK version͕14ʹͳͬͨͶ
  • Release Notes
  • https://developers.google.com/android/
  guides/releases
  • 2ܥରԠ͓ർΕ༷Ͱͨ͠ͷ೥ͬΆ͍

  View Slide

 21. Android Architecture Components
  • དྷ೥΋੝Γ্͕Γͦ͏
  • ೔ʑվળ͞Εͯ΋ͬͱ͍͍LibraryʹͳΓͦ͏
  • https://developer.android.com/topic/libraries/
  architecture/index.html

  View Slide

 22. Android Architecture Components
  • Architecture Components ษڧձ ୈ1ճ໨ Lifecycles
  • https://speakerdeck.com/yanzm/architecture-
  components-mian-qiang-hui-di-1hui-mu-lifecycles
  • Architecture Components Playground
  • https://github.com/operando/Architecture-
  Components-Playground

  View Slide

 23. ARCore
  • https://developers.google.com/ar/
  • https://developers-jp.googleblog.com/2017/08/arcore-
  android.html
  • ARCore औѻઆ໌ॻ (ARCore Developer Preview2ʹରԠ)
  • https://qiita.com/taptappun/items/
  a5337d29a43d5d673c7f

  View Slide

 24. Good Bye JackɺWelcome desugar
  • Java 8 αϙʔτʹdesugarΛ࢖͏Α͏ʹ͍ͨͧ͠ʂ
  • ੲ͸ͦ͜ΒลJackͱ͍͏΋ͷΛ࢖͏࿩͕ਐΜͰ͚ͨͲҠߦίετ

  ߴ͍͔Βʁ΍ΊͨΈ͍ͨͳײ͡
  • https://developers-jp.googleblog.com/2017/03/future-of-java-8-
  language-feature.html
  • https://android-developers.googleblog.com/2017/03/future-of-
  java-8-language-feature.html
  • https://developer.android.com/studio/write/java8-support.html
  • https://android.googlesource.com/platform/external/desugar/

  View Slide

 25. Next-generation Dex
  Compiler Now in Preview
  • D8Ͱ͢Ͷ
  • DexίϯύΠϧ͕ૣ͘ͳΔ + DexͷαΠζ͕খ͘͞ͳΔ
  • Android Studio 3.1͔ΒσϑΥϧτͰD8͕࢖ΘΕΔΑ͏ʹ
  ͳΔ༧ఆ
  • R8͸དྷ೥΍͍͖ͬͯʂͬΆ͍
  • https://r8.googlesource.com/r8

  View Slide

 26. Next-generation Dex
  Compiler Now in Preview
  • https://android-
  developers.googleblog.com/2017/08/next-
  generation-dex-compiler-now-in.html
  • https://developers-jp.googleblog.com/
  2017/08/next-generation-dex-compiler-now-
  in.html

  View Slide

 27. ͔͜͜Β
  ࢲͷ΍ͬͨ͜ͱৼΓฦΓ

  View Slide

 28. DroidKaigi 2017Ͱൃදͨ͠Ͷʔ
  • 2ηογϣϯ࿩͠·ͨ͠
  • AndroidΞϓϦ։ൃͷମྗͮ͘Γ
  • ίϚϯυͳ͠Ͱ΅͘͸Android։ൃͰ͖ͳ͍࿩
  • https://droidkaigi.github.io/2017/

  View Slide

 29. AndroidΞϓϦ։ൃͷମྗͮ͘Γ
  • ࢿྉ
  • https://speakerdeck.com/operando/androidapurikai-fa-falseti-li-
  dukuri
  • ࢿྉͷॻ͖ى͜͠
  • https://github.com/operando/DroidKaigi/tree/master/2017/
  muscle_android
  • ͜Εಈը࢒ͬͯͳ͍ͷ࢒೦...
  • ࿩͠௚ͯ͠YouTubeͰ഑৴͠Α͏͔ͳ

  View Slide

 30. ίϚϯυͳ͠Ͱ΅͘͸Android
  ։ൃͰ͖ͳ͍࿩
  • ࢿྉ
  • https://speakerdeck.com/operando/
  komantonasitehokuhaandroidkai-fa-tekinaihua-1
  • ࢿྉͷॻ͖ى͜͠
  • https://github.com/operando/DroidKaigi/tree/master/2017/
  no_command_no_life
  • ࿥ը
  • https://academy.realm.io/jp/posts/droidkaigi17-android-
  development-with-commandline/

  View Slide

 31. ͱ͋ΔΞϓϦΛ࡞Γ·ͨ͠
  • ࢿྉ
  • https://speakerdeck.com/operando/merukari-
  kaurufalsekai-fa-qi-ninaru-narahua-sou
  • ࠓ೥΋Ұ͔ΒΞϓϦ࡞ͬͨͷͰ৭ʑֶ΂ͨ
  • shibuya.apk #17
  • https://shibuya-apk.connpass.com/event/62499/

  View Slide

 32. OnActivityResult೤ߴ·Δʂʂ
  • OnActivityResult - ͓·͑Βʂ΋͏onActivityResultͰ

  switchͱifॻ࣌͘୅͸ऴΘΓͩͧʂ
  • https://speakerdeck.com/operando/onactivityresult-omaera-
  mouonactivityresultdeswitchtoifshu-kushi-dai-hazhong-
  waridazo
  • ίϯτϦϏϡʔτ΋ͨ͠ͳ
  • kyobashi.dex #4
  • https://rmp-quipper.connpass.com/event/47555/

  View Slide

 33. ConstraintLayout ͸͡Ί·ͨ͠
  • ؤுͬͯ·͢
  • ConstraintLayout ͕΋ͨΒ͢ύϑΥʔϚϯεͷϝϦοτΛཧղ͢Δ
  • https://developers-jp.googleblog.com/2017/09/
  understanding-performance-benefits-of.html
  • TechBooster's Playgroundͷୈ1ষ ͸͡ΊͯͷConstraintLayout

  ಡΈͭͭ৮Γ࢝ΊͯΔ
  • https://techbooster.booth.pm/items/715946

  View Slide

 34. ΞϓϦؒ࿈ܞͷ࢓૊Έ ʹ͍ͭͯ࿩͠·ͨ͠
  • ࢿྉ
  • https://speakerdeck.com/operando/
  merukaritosouzouapurifalse-apurijian-lian-xi-
  falseshi-zu-mi-in-2017-summer
  • ͱΓ͋͑ͣ஌ݟͷڞ༗׆ಈͰ͢
  • ΞϓϦ͍ͬͺ͍ͩͯ͠࿈ܞ͍ͯ͜͠͏ͳʂ

  View Slide

 35. VectorDrawable ΊͬͪΌ࢖ͬͨ
  • ৽͍͠ΞϓϦͷը૾͸΄ͱΜͲVectorDrawable
  ʹͨ͠
  • https://developer.android.com/guide/topics/
  graphics/vector-drawable-resources.html

  View Slide

 36. Retrofit ͪΌΜͱ࢖ͬͨ
  • Making Retrofit Work For You
  • https://speakerdeck.com/jakewharton/
  making-retrofit-work-for-you-ohio-
  devfest-2016
  • ConverterΛ࡞Δͷʹࢀߟʹͳͬͨ

  View Slide

 37. RxJava 2.0ʹҠߦͨ͠
  • What's different in 2.0
  • https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/
  What%27s-different-in-2.0
  • RxJava 1.x → 2.x ҠߦΨΠυ
  • http://in.fablic.co.jp/entry/2017/04/27/110000
  • ͦ͜·Ͱେม͡Όͳ͔͔ͬͨͳʔWikiͱ͔ಡΊ͹

  View Slide

 38. Danger ಋೖͨ͠
  • http://danger.systems/ruby/
  • ࡶʹ͍͏ͱɺPull RequestͷνΣοΫΛࣗಈԽ͢Δ΋ͷ
  • Lintͱ͔΋ؚΊ
  • Android Danger Sample
  • https://github.com/operando/AndroidDangerSample
  • ͜͜Ͱࢼ͠ʹ৭ʑ΍ͬͯ·͢

  View Slide

 39. Mobile Vision ࢖ͬͨ
  • ओʹScan Barcodes࢖ͬͨ
  • https://developers.google.com/vision/
  • ΊͬͪΌศར
  • Camera APIΛ಺෦Ͱϥοϓͯͯ͠ɺΧϝϥͷ
  ϋϯυϦϯά͕೉͍͠

  View Slide

 40. AsyncLayoutInflater ͷ࿩ͨ͠ͳʔ
  • ࢿྉͳ͠Ͱ࿩ͨ͠ͷͰࢿྉ͸࢒ͬͯͳ͍
  • ඇಉظͰϨΠΞ΢τͷinflate͕Ͱ͖Δ΍ͭ
  • ୹࣌ؒͰ๲େͳViewΛ࡞Δ࣌ʹ͸ศརͦ͏
  • AsyncLayoutInflater Sample
  • https://github.com/operando/AsyncLayoutInflater-
  Sample

  View Slide

 41. React Nativeͪΐͬͱ৮ͬͯΈͨ
  • Androider͔ΒݟΔReact Native
  • https://speakerdeck.com/operando/androiderkarajian-
  rureact-native
  • ΋͏Ұ౓ ৮ͬͯΈΑ͏͔ͳ
  • React.js meetup × React Native meetup
  • https://react-native-meetup.connpass.com/event/
  49024/

  View Slide

 42. ٕज़ॻయ 3Ͱຊॻ͖·ͨ͠ɻ

  ͪΐͬͱͶɻ
  • Debug Menu͸͡Ί·ͨ͠ɻ
  • https://techbookfest.org/event/tbf03
  • (ଓ) Debug Menu͸͡Ί·ͨ͠ɻ
  • https://speakerdeck.com/operando/sok-debug-menuhasimemasita
  • ॻ͍ͨ಺༰ + ͓·͚ͷ࿩ͨ͠
  • shibuya.apk #19
  • https://shibuya-apk.connpass.com/event/68094/

  View Slide

 43. AndroidͷຊͰಡΜͩ΋ͷ
  • AndroidΛࢧ͑Δٕज़ʪⅠʫᴷᴷ60fpsΛୡ੒͢ΔϞμϯͳGUIγεςϜ
  • http://gihyo.jp/book/2017/978-4-7741-8759-4
  • AndroidΛࢧ͑Δٕज़ʪⅡʫᴷᴷਅͷϚϧνλεΫʹ௅ΜͩϞόΠϧ
  OSͷ৺ଁ෦
  • http://gihyo.jp/book/2017/978-4-7741-8861-4
  • ಺༰͸؆୯Ͱ͸ͳ͍͚Ͳɺ໘ന͍͠ɺAndroid΍্͍ͬͯ͘Ͱ஌ͬͯ
  ΔͱΑ͍

  View Slide

 44. ͋ΜͲΖ͍Ͳ ϥϯν ͸͡Ί·ͨ͠
  • Androidͷ࿩͠ͳ͕Βϥϯν͠Α͏ͷձ
  • https://android-lunch.connpass.com/
  • 9݄͔Β͸͡Ίͯࠓ೥5ճ΋Ͱ͖ͨ
  • དྷ೥΋΍͍ͬͯͧ͘ʂ

  View Slide

 45. Android΋͘΋͘΍Ζ͏ͥձ ͸͡Ί·ͨ͠
  • ৭ΜͳΤϯδχΞ͞Μͱަྲྀ͍ͨͧ͠ʂͬͯ
  ײ͡Ͱ͸͡Ίͨ
  • https://mercari-android-
  mokumoku.connpass.com/
  • དྷ೥΋΅ͪ΅ͪ΍͍͖ͬͯ·͢

  View Slide

 46. gummi ࡞ͬͨ
  • JSON-RPC 2.0 Client Library
  • https://github.com/operando/gummi
  • ࣗ࡞ͯࣾ͠಺ΞϓϦʹ૊ΈࠐΜͰͨ΍ͭΛ

  OSSԽͨ͠
  • ΊͬͪΌ࢖ͬΔ

  View Slide

 47. OpenDroid ࡞ͬͨ
  • ࠓ։͍ͯΔAndroidͷOpenGrokͷผόʔδϣϯΛ

  ͬ͘͞ͱ։͘Chrome֦ு࡞ͬͨ
  • http://hack-it-iron.hatenablog.com/entry/
  2017/09/19/111520
  • https://github.com/operando/OpenDroid
  • ΘΓͱࣗ෼Ͱͦͦ͜͜࢖ͬͯΔ

  View Slide

 48. ͍͞͝·Ͱ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide