Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

俺的 2017年のAndroidを振り返る

E77b6a5f919f7366d94f21eee9a014f5?s=47 operandoOS
December 27, 2017

俺的 2017年のAndroidを振り返る

E77b6a5f919f7366d94f21eee9a014f5?s=128

operandoOS

December 27, 2017
Tweet

Transcript

 1. Զత 2017೥ͷ AndroidΛৼΓฦΔ 2017/12/27 YouTube഑৴ ϋογϡλά : #opedroid

 2. ࣗݾ঺հ • operandoOS • AndroidͷΞϓϦΛ࡞ͬͯ·͢

 3. ຊࢿྉʹ͍ͭͯ • ޙ΄Ͳެ։͠·͢ • ϦϯΫ΋ଟ਺͋ΔͨΊɺࢿྉͷॻ͖ى͜͠΋ ެ։͠·͢

 4. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ ΑΓଟ͘ͷਓʹൃදΛ
 ݟͯɾฉ͍ͯ΋Β͏ͨΊ

 5. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ • ITۀքͰ͸֤஍Ͱ೔ʑษڧձ͕։͔Ε͓ͯΓ
 ৭Μͳਓ͕ࣗ਎ͷ஌ݟΛൃද͍ͯ͠·͢ • ࢲ΋ൃදͯ͠ΔҰਓͰ͢

 6. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ • ൃද͢Δ͸͍͍͚Ͳɺࢿྉ࡞Γ͕େมͩͬͨΓɺࢿྉʹ
 ॻ͔Εͳ͔ͬͨ͜ͱΛൃදͷ৔Ͱ࿩ͨ͠Γ͠·͢ • ͳͷͰɺࢿྉʹॻ͔ͣ࿩ͯ͠͠·͏ͱޙʑެ։͞ΕΔࢿྉΛ
 ݟͯ΋ɺͲΜͳ͜ͱΛ࿩ͨ͠ͷ͔Θ͔ΓͮΒ͍৔߹͕͋Γ·͢ • ΋ͪΖΜࢿྉΛͪΌΜͱ࡞͍ͬͯΔํͷ͸ɺࢿྉ͚ͩͰ΋ཧղ Ͱ͖·͢

  • ͔͠͠ɺࢲ͸ࢿྉ࡞Δͷ͕Լखͦ͘Ͱ͢
 7. ͳͥൃදΛ഑৴͢Δͷ͔ʁ • Ͱ΋ɺ஌ݟ͸୭͔ͷͨΊʹͳΔ͔΋͠Εͳ͍ͷ Ͱڞ༗͍ͨ͠ͷͰ͢ʂ • ͳͷͰɺࢿྉ͸ͬ͘͟Γ࡞ͬͯɺޙ͸࿩ͯ͠͠ ·ͬͯɺͦΕΛ࿥ըͳΓͯ͠ެ։͢Ε͹͑͑Μ Ͱͳ͍͔ͱࢥ͍·ͨ͠ • େ͖ͳΧϯϑΝϨϯεͱ͔Ͱ͸ɺ࣮ࡍʹൃදͷ

  ࿥ը͕ެ։͞ΕΔ͜ͱ΋͋Γ·͢
 8. ৄ͘͠ ΑΓଟ͘ͷਓʹൃදΛΈͯɾ͖͍ͯ ΋Β͏ͨΊʹ https://note.mu/operando_os/n/n0ff7064fbc03

 9. ҙݟɺཁ๬ɺ࣭໰ͳͲ Twitterͷϋογϡλάʹॻ͍͍͚ͯͨͩΕ͹
 خ͍͠Ͱ͢ ϋογϡλά : #opedroid

 10. 2017೥ ͬ͘͟ΓAndroidશମͰ ى͖ͨ͜ͱৼΓฦΓ

 11. ※ॻ͍ͯ͋Δ͜ͱɺ࿩ͨ͜͠ͱ͕͢΂ͯͰ͸ͳ͍Ͱ͢
 ※ݸਓతʹҹ৅ʹ࢒ͬͯΔ͜ͱ͚ͩॻ͍ͯ·͢

 12. Android Announces Support for Kotlin • https://android-developers.googleblog.com/ 2017/05/android-announces-support-for- kotlin.html •

  Kotlin • https://kotlinlang.org/ • KotlinConf 2017 • https://www.kotlinconf.com/
 13. Android O • https://developer.android.com/about/versions/oreo/ index.html • དྷ೥͸OରԠඞਢͬΆ͍ྲྀΕʹͳͬͯΔͷͰؤுΖ͏ͳʂ • Push௨஌ΊͬͪΌӡ༻ͯ͠ΔΞϓϦ͸Notification Channelେม͔ͩΒͳʂ

  • ͦΕҎ֎͸ΞϓϦʹΑͬͯରԠ೉͍͠ͷ͸·ͪ·ͪ
 14. Improving app security and performance on Google Play for years

  to come • https://android-developers.googleblog.com/2017/12/improving- app-security-and-performance.html • ΞϓϦͷηΩϡϦςΟͱύϑΥʔϚϯε޲্Λ໨ࢦ͍ͨ͠ • target API level্͛ͯରԠ͠ͳ͍ΞϓϦ͸͍͔ͭ͘໰୊͋Δͬͯ࿩ • ύʔϛογϣϯऔΓ์୊ɺόοΫάϥ΢ϯυͰ௨৴͍ͨ͠์୊ etc. • Ϣʔβͷମݧ΋ѱ͍ • ͔ͩΒtarget API level࠷৽ʹͯ͠Ͷʂͱ͔64bitରԠͯ͠Ͷʂͬͯײ͡
 15. Target API level requirement from late 2018 • ҎԼͷεέδϡʔϧͰཁٻ͢Δtarget API

  levelҎ্ʹ͠ͳ͍ͱ
 μϝ͔ͩΒͬͯ࿩ • 2018೥8݄ ৽نͰϦϦʔε͢ΔΞϓϦ͸
 target API leve 26(Android 8.0)Ҏ্Λλʔήοτʹ͢Δ • 2018೥11݄ طଘͷΞϓϦͷΞοϓσʔτʹ͸
 target API leve26Ҏ্Λλʔήοτʹ͢Δ • 2019೥Ҏ߱ ຖ೥targetSdkVersion্͍͛ͯ͜͏ͳʂ
 16. Target API level requirement from late 2018 • طଘͷΞϓϦͰ΋͏ϦϦʔε͢Δ༧ఆ͕ͳ͍
 ΞϓϦ͸Өڹͳ͍Α

  • minSdkVersion͡Όͳ͍͔Βޡղ͠ͳ͍ͰͶʂ • targetSdkVersion͔ͩΒͶʂ
 17. 64-bit support requirement in 2019 • ৄ͘͠ͳ͍ͷͰׂѪ • Native LibraryΛؚ·ͳ͍ΞϓϦ͸Өڹͳ͍

  • ͱ͸͍͑ɺ͍ͭNative Library࢖͏͔Θ͔ΒΜͷͰ ಄ͷย۱ʹೖΕ͓ͯ͘ํ͕͍͍
 18. Android Studio 3.0 • ৭ʑศརʹͳͬͨͶʂ • https://android-developers.googleblog.com/ 2017/10/android-studio-30.html • ·ͩͪΌΜͱશ෦࢖͍͜ͳͤͯͳ͍...

 19. Support Library • 26͔Β minimum SDK version͕14ʹͳͬͨͶ • Recent Support

  Library Revisions • https://developer.android.com/topic/ libraries/support-library/revisions.html
 20. Google Play services • 10.2͔Β minimum SDK version͕14ʹͳͬͨͶ • Release

  Notes • https://developers.google.com/android/ guides/releases • 2ܥରԠ͓ർΕ༷Ͱͨ͠ͷ೥ͬΆ͍
 21. Android Architecture Components • དྷ೥΋੝Γ্͕Γͦ͏ • ೔ʑվળ͞Εͯ΋ͬͱ͍͍LibraryʹͳΓͦ͏ • https://developer.android.com/topic/libraries/ architecture/index.html

 22. Android Architecture Components • Architecture Components ษڧձ ୈ1ճ໨ Lifecycles •

  https://speakerdeck.com/yanzm/architecture- components-mian-qiang-hui-di-1hui-mu-lifecycles • Architecture Components Playground • https://github.com/operando/Architecture- Components-Playground
 23. ARCore • https://developers.google.com/ar/ • https://developers-jp.googleblog.com/2017/08/arcore- android.html • ARCore औѻઆ໌ॻ (ARCore

  Developer Preview2ʹରԠ) • https://qiita.com/taptappun/items/ a5337d29a43d5d673c7f
 24. Good Bye JackɺWelcome desugar • Java 8 αϙʔτʹdesugarΛ࢖͏Α͏ʹ͍ͨͧ͠ʂ • ੲ͸ͦ͜ΒลJackͱ͍͏΋ͷΛ࢖͏࿩͕ਐΜͰ͚ͨͲҠߦίετ


  ߴ͍͔Βʁ΍ΊͨΈ͍ͨͳײ͡ • https://developers-jp.googleblog.com/2017/03/future-of-java-8- language-feature.html • https://android-developers.googleblog.com/2017/03/future-of- java-8-language-feature.html • https://developer.android.com/studio/write/java8-support.html • https://android.googlesource.com/platform/external/desugar/
 25. Next-generation Dex Compiler Now in Preview • D8Ͱ͢Ͷ • DexίϯύΠϧ͕ૣ͘ͳΔ

  + DexͷαΠζ͕খ͘͞ͳΔ • Android Studio 3.1͔ΒσϑΥϧτͰD8͕࢖ΘΕΔΑ͏ʹ ͳΔ༧ఆ • R8͸དྷ೥΍͍͖ͬͯʂͬΆ͍ • https://r8.googlesource.com/r8
 26. Next-generation Dex Compiler Now in Preview • https://android- developers.googleblog.com/2017/08/next- generation-dex-compiler-now-in.html

  • https://developers-jp.googleblog.com/ 2017/08/next-generation-dex-compiler-now- in.html
 27. ͔͜͜Β ࢲͷ΍ͬͨ͜ͱৼΓฦΓ

 28. DroidKaigi 2017Ͱൃදͨ͠Ͷʔ • 2ηογϣϯ࿩͠·ͨ͠ • AndroidΞϓϦ։ൃͷମྗͮ͘Γ • ίϚϯυͳ͠Ͱ΅͘͸Android։ൃͰ͖ͳ͍࿩ • https://droidkaigi.github.io/2017/

 29. AndroidΞϓϦ։ൃͷମྗͮ͘Γ • ࢿྉ • https://speakerdeck.com/operando/androidapurikai-fa-falseti-li- dukuri • ࢿྉͷॻ͖ى͜͠ • https://github.com/operando/DroidKaigi/tree/master/2017/

  muscle_android • ͜Εಈը࢒ͬͯͳ͍ͷ࢒೦... • ࿩͠௚ͯ͠YouTubeͰ഑৴͠Α͏͔ͳ
 30. ίϚϯυͳ͠Ͱ΅͘͸Android ։ൃͰ͖ͳ͍࿩ • ࢿྉ • https://speakerdeck.com/operando/ komantonasitehokuhaandroidkai-fa-tekinaihua-1 • ࢿྉͷॻ͖ى͜͠ •

  https://github.com/operando/DroidKaigi/tree/master/2017/ no_command_no_life • ࿥ը • https://academy.realm.io/jp/posts/droidkaigi17-android- development-with-commandline/
 31. ͱ͋ΔΞϓϦΛ࡞Γ·ͨ͠ • ࢿྉ • https://speakerdeck.com/operando/merukari- kaurufalsekai-fa-qi-ninaru-narahua-sou • ࠓ೥΋Ұ͔ΒΞϓϦ࡞ͬͨͷͰ৭ʑֶ΂ͨ • shibuya.apk

  #17 • https://shibuya-apk.connpass.com/event/62499/
 32. OnActivityResult೤ߴ·Δʂʂ • OnActivityResult - ͓·͑Βʂ΋͏onActivityResultͰ
 switchͱifॻ࣌͘୅͸ऴΘΓͩͧʂ • https://speakerdeck.com/operando/onactivityresult-omaera- mouonactivityresultdeswitchtoifshu-kushi-dai-hazhong- waridazo

  • ίϯτϦϏϡʔτ΋ͨ͠ͳ • kyobashi.dex #4 • https://rmp-quipper.connpass.com/event/47555/
 33. ConstraintLayout ͸͡Ί·ͨ͠ • ؤுͬͯ·͢ • ConstraintLayout ͕΋ͨΒ͢ύϑΥʔϚϯεͷϝϦοτΛཧղ͢Δ • https://developers-jp.googleblog.com/2017/09/ understanding-performance-benefits-of.html

  • TechBooster's Playgroundͷୈ1ষ ͸͡ΊͯͷConstraintLayout
 ಡΈͭͭ৮Γ࢝ΊͯΔ • https://techbooster.booth.pm/items/715946
 34. ΞϓϦؒ࿈ܞͷ࢓૊Έ ʹ͍ͭͯ࿩͠·ͨ͠ • ࢿྉ • https://speakerdeck.com/operando/ merukaritosouzouapurifalse-apurijian-lian-xi- falseshi-zu-mi-in-2017-summer • ͱΓ͋͑ͣ஌ݟͷڞ༗׆ಈͰ͢

  • ΞϓϦ͍ͬͺ͍ͩͯ͠࿈ܞ͍ͯ͜͠͏ͳʂ
 35. VectorDrawable ΊͬͪΌ࢖ͬͨ • ৽͍͠ΞϓϦͷը૾͸΄ͱΜͲVectorDrawable ʹͨ͠ • https://developer.android.com/guide/topics/ graphics/vector-drawable-resources.html

 36. Retrofit ͪΌΜͱ࢖ͬͨ • Making Retrofit Work For You • https://speakerdeck.com/jakewharton/

  making-retrofit-work-for-you-ohio- devfest-2016 • ConverterΛ࡞Δͷʹࢀߟʹͳͬͨ
 37. RxJava 2.0ʹҠߦͨ͠ • What's different in 2.0 • https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/ What%27s-different-in-2.0

  • RxJava 1.x → 2.x ҠߦΨΠυ • http://in.fablic.co.jp/entry/2017/04/27/110000 • ͦ͜·Ͱେม͡Όͳ͔͔ͬͨͳʔWikiͱ͔ಡΊ͹
 38. Danger ಋೖͨ͠ • http://danger.systems/ruby/ • ࡶʹ͍͏ͱɺPull RequestͷνΣοΫΛࣗಈԽ͢Δ΋ͷ • Lintͱ͔΋ؚΊ •

  Android Danger Sample • https://github.com/operando/AndroidDangerSample • ͜͜Ͱࢼ͠ʹ৭ʑ΍ͬͯ·͢
 39. Mobile Vision ࢖ͬͨ • ओʹScan Barcodes࢖ͬͨ • https://developers.google.com/vision/ • ΊͬͪΌศར

  • Camera APIΛ಺෦Ͱϥοϓͯͯ͠ɺΧϝϥͷ ϋϯυϦϯά͕೉͍͠
 40. AsyncLayoutInflater ͷ࿩ͨ͠ͳʔ • ࢿྉͳ͠Ͱ࿩ͨ͠ͷͰࢿྉ͸࢒ͬͯͳ͍ • ඇಉظͰϨΠΞ΢τͷinflate͕Ͱ͖Δ΍ͭ • ୹࣌ؒͰ๲େͳViewΛ࡞Δ࣌ʹ͸ศརͦ͏ • AsyncLayoutInflater

  Sample • https://github.com/operando/AsyncLayoutInflater- Sample
 41. React Nativeͪΐͬͱ৮ͬͯΈͨ • Androider͔ΒݟΔReact Native • https://speakerdeck.com/operando/androiderkarajian- rureact-native • ΋͏Ұ౓

  ৮ͬͯΈΑ͏͔ͳ • React.js meetup × React Native meetup • https://react-native-meetup.connpass.com/event/ 49024/
 42. ٕज़ॻయ 3Ͱຊॻ͖·ͨ͠ɻ
 ͪΐͬͱͶɻ • Debug Menu͸͡Ί·ͨ͠ɻ • https://techbookfest.org/event/tbf03 • (ଓ)

  Debug Menu͸͡Ί·ͨ͠ɻ • https://speakerdeck.com/operando/sok-debug-menuhasimemasita • ॻ͍ͨ಺༰ + ͓·͚ͷ࿩ͨ͠ • shibuya.apk #19 • https://shibuya-apk.connpass.com/event/68094/
 43. AndroidͷຊͰಡΜͩ΋ͷ • AndroidΛࢧ͑Δٕज़ʪⅠʫᴷᴷ60fpsΛୡ੒͢ΔϞμϯͳGUIγεςϜ • http://gihyo.jp/book/2017/978-4-7741-8759-4 • AndroidΛࢧ͑Δٕज़ʪⅡʫᴷᴷਅͷϚϧνλεΫʹ௅ΜͩϞόΠϧ OSͷ৺ଁ෦ • http://gihyo.jp/book/2017/978-4-7741-8861-4

  • ಺༰͸؆୯Ͱ͸ͳ͍͚Ͳɺ໘ന͍͠ɺAndroid΍্͍ͬͯ͘Ͱ஌ͬͯ ΔͱΑ͍
 44. ͋ΜͲΖ͍Ͳ ϥϯν ͸͡Ί·ͨ͠ • Androidͷ࿩͠ͳ͕Βϥϯν͠Α͏ͷձ • https://android-lunch.connpass.com/ • 9݄͔Β͸͡Ίͯࠓ೥5ճ΋Ͱ͖ͨ •

  དྷ೥΋΍͍ͬͯͧ͘ʂ
 45. Android΋͘΋͘΍Ζ͏ͥձ ͸͡Ί·ͨ͠ • ৭ΜͳΤϯδχΞ͞Μͱަྲྀ͍ͨͧ͠ʂͬͯ ײ͡Ͱ͸͡Ίͨ • https://mercari-android- mokumoku.connpass.com/ • དྷ೥΋΅ͪ΅ͪ΍͍͖ͬͯ·͢

 46. gummi ࡞ͬͨ • JSON-RPC 2.0 Client Library • https://github.com/operando/gummi •

  ࣗ࡞ͯࣾ͠಺ΞϓϦʹ૊ΈࠐΜͰͨ΍ͭΛ
 OSSԽͨ͠ • ΊͬͪΌ࢖ͬΔ
 47. OpenDroid ࡞ͬͨ • ࠓ։͍ͯΔAndroidͷOpenGrokͷผόʔδϣϯΛ
 ͬ͘͞ͱ։͘Chrome֦ு࡞ͬͨ • http://hack-it-iron.hatenablog.com/entry/ 2017/09/19/111520 • https://github.com/operando/OpenDroid

  • ΘΓͱࣗ෼Ͱͦͦ͜͜࢖ͬͯΔ
 48. ͍͞͝·Ͱ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ