$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

設定だけでCircleCIの実行時間を短縮できるかもしれない話

 設定だけでCircleCIの実行時間を短縮できるかもしれない話

設定だけでCircleCIの実行時間を短縮できるかもしれない話

書き起こし
https://github.com/operando/Notes/tree/master/note_%E7%A4%BE%E5%86%85LT_2020-06-26

operandoOS

June 26, 2020
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ઃఆ͚ͩͰ

  CircleCIͷ࣮ߦ࣌ؒΛ

  ୹ॖͰ͖Δ͔΋͠Εͳ͍

  note ࣾ಺LT

  View Slide

 2. CIճͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 3. CircleCIͷϓϥϯ
  • PerformanceϓϥϯͰ͢
  • ͬ͘͟Γ͍͏ͱैྔ՝ۚϞσϧ
  • https://circleci.com/ja/pricing/

  View Slide

 4. ࡉ͔͍͜ͱ͸
  ؾʹ͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞

  View Slide

 5. ઃఆ͚ͩͰCircleCIͷ࣮ߦ࣌ؒΛ
  ୹ॖͤ͞Δखஈ
  • resource_class
  • cache
  • parallelism
  • Workflow
  • DLC

  View Slide

 6. • resource_class
  • cache
  • parallelism
  • Workflow
  • DLC
  noteͰ͸ͦΕͧΕΛ͏·͘׆༻͍ͯ͠·͢

  View Slide

 7. ঺հ͢Δͷ͸جຊతʹ
  config.ymlΛ

  มߋ͢Δ͚ͩͰ࢖͑·͢

  View Slide

 8. cache
  • ੒Ռ෺Λcacheͯ͠ɺ࣍ͷϏϧυʹ΋׆༻͢Δతͳ͋Ε
  • มߋ͕ͳ͚Ε͹ಉ݁͡Ռ͕ಘΒΕΔ৔໘Ͱ׆༻Ͱ͖·͢
  • ґଘؔ܎ͷϥΠϒϥϦΩϟογϡͱ͔·͞ʹͦΕ
  • yarnͱ͔Bundlerͱ͔ͦ͏Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 9. resource_class
  • CIΛ࣮ߦ͢ΔϚγϯͷύϫʔΛઃఆ͢Δ΋ͷ
  • σϑΥϧτ mediumʢCPU 2 ϝϞϦ 4Gʣ
  • Ϛγϯύϫʔ্͛ΔͱϏϧυͱ͔ૣ͘ͳΔ؀ڥͰ͸͔ͳΓ
  ໾ཱͭ
  • AndroidͰ͸ xlargeʢCPU 8 ϝϞϦ 16Gʣ࢖༻
  • job͝ͱʹࢦఆͰ͖·͢

  View Slide

 10. resource_class
  • Ϛγϯύϫʔ্͕ΔͷͰɺͦͷ෼ैྔ՝ۚͷ
  ͓஋ஈ΋্͕Γ·͢
  • ૿͠૿͠ʹͯ͠΋CPUͱϝϞϦΛ׆༻͖͠Ε
  ͳ͍৔߹ʹ͸ෆ޲͖

  View Slide

 11. resource_class
  https://circleci.com/docs/ja/2.0/
  configuration-reference/#resource_class

  View Slide

 12. parallelism
  • jobͷ࣮ߦΛෳ਺ͷϚγϯͰ

  ࣮ߦ͍ͤͨ͞৔߹ʹઃఆ
  • ओʹςετͷฒྻ࣮ߦͰ࢖ΘΕΔ
  • noteͷRails͸ݱࡏ parallelism 3

  View Slide

 13. parallelism
  • ͋Δఔ౓·Ͱ͸ฒྻԽ͢Δͱૣ͘ͳΔ
  • ฒྻԽͯ͠΋ଟগͷภΓ͸ى͖Δ
  • AϚγϯͱBϚγϯͰ࣮ߦ࣌ؒʹ͕ࠩग़Δ
  • ࠩΛௐ੔͢Δ࢓૊Έͱͯ͠ɺTiming Data͕ଘࡏ͢Δ
  • ฒྻԽ͗͢͠Δͱ࣌ؒ୹ॖͱैྔ՝ۚͷίετ͕

  ݟ߹Θͳ͘ͳΔ

  View Slide

 14. parallelism
  https://circleci.com/docs/ja/2.0/
  configuration-reference/#parallelism

  View Slide

 15. Running Tests in Parallel
  https://circleci.com/docs/2.0/parallelism-
  faster-jobs/

  View Slide

 16. Workflow
  • jobͷ࣮ߦॱংΛఆٛͯ͠ɺ͍͍ײ͡ʹjobΛ

  ฒྻ࣮ߦͨ͠Γΰχϣΰχϣ͢Δ
  • ͪΐͬͱෳࡶ͚ͩͲ׳Εͯ͘Δͱศར
  • ஞ࣮࣍ߦͯͨ͠΋ͷΛฒྻ࣮ߦͤ͞ΒΕΔΑ͏ʹͳΔͱ
  ޮՌग़ͯ͘Δ
  • ঢ়گʹԠ࣮ͯ͡ߦ͢ΔWorkflowΛม͑ͨΓ͢Δͱศར

  View Slide

 17. • Ϗϧυͯ͠ɺͦͷ݁ՌΛ2ͭͷjobʹڞ௨ͯ͠ɺ
  jobΛฒྻ࣮ߦͯ͠Δ
  • ஞ࣮࣍ߦΑΓ30min͘Β͍ૣ͘ͳΔ
  Workflowྫ

  View Slide

 18. Workflow
  • ΍Γ͗͢஫ҙ

  View Slide

 19. Workflow
  https://circleci.com/docs/ja/2.0/workflows/

  View Slide

 20. ͓ۚͷ࿩
  • ݸਓతʹ͸ؾʹ͠ͳͯ͘΋͍͍ͱࢥͬͯΔ
  • ແବ͸μϝ"
  • ͓ۚΑΓ͕࣌ؒ୹ॖͰ͖Δํ͕࠷ߴ
  • Time is money

  View Slide

 21. ·ͱΊ
  • CI͸ੜ͖෺Ͱ͢ɺҭ੒͠·͠ΐ͏
  • ʮ஗͘Ͷʁʯͱࢥͬͨͦͷ͕࣌ΧΠθϯ࣌ظ
  • ͓ۚΛ͔͚Ε͹ૣ͘ͳΔ…͔΋

  View Slide