$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

App hibernation🥶

operandoOS
February 24, 2022

App hibernation🥶

operandoOS

February 24, 2022
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. App hibernation🥶
  DroidKaigi: ϥϯνλΠϜLTձ Vol.1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Shinobu Okano


  • @operandoOS / shinobu.dart


  • 10X, Inc. / Software Engineer


  • Flutter / Dart / Android / Automation

  View Slide

 3. App hibernationͱ͸ʁ
  • Android 12͔Βೖͬͨ࢓૊Έ


  • ਺ϲ݄ར༻͞Ε͍ͯͳ͍ΞϓϦΛγεςϜ͕hibernation stateʹ

  ͠·͢Αʔͬͯ΍ͭ


  • Android 11Ͱಋೖ͞ΕͨAuto-reset permissionsΛਐԽͤͨ͞΍ͭ

  View Slide

 4. App hibernationͱ͸ʁ
  https://developer.android.com/topic/
  performance/app-hibernation

  View Slide

 5. Android11͔Βಋೖ͞ΕͨAuto-reset
  permissionsΛௐ΂ͯΈͯΘ͔ͬͨ͜ͱ
  https://hack-it-iron.hatenablog.com/entry/
  2020/12/14/081217

  View Slide

 6. hibernation͕ΞϓϦʹ༩͑ΔӨڹ

  View Slide

 7. Making permissions auto-reset available
  to billions more devices
  https://android-
  developers.googleblog.com/2021/09/
  making-permissions-auto-reset-
  available.html

  View Slide

 8. γεςϜ͕ΞϓϦΛ࢖༻͍ͯ͠ΔͱΈͳ͢Ξ
  Ϋγϣϯ͸ͳʹ͔ʁ

  View Slide

 9. γεςϜ͕ΞϓϦΛ࢖༻͍ͯ͠ΔͱΈͳ͢Ξ
  Ϋγϣϯ͸ͳʹ͔ʁ

  View Slide

 10. υΩϡϝϯτΛಡΜͰٙ໰ʹࢥͬͨ͜ͱ
  • ਺ϲ݄ར༻͞Ε͍ͯͳ͍ͬͯ۩ମతͳ਺ࣈ͸ʁ


  • Ͳͷ͘Β͍ͷස౓ͰhibernationͷνΣοΫ͕ߦΘΕΔͷ͔ʁ


  • App usageͬͯͲ͏΍ͬͯΧ΢ϯτͯ͠Δͷ͔ʁ


  • hibernation statusͳΞϓϦͷ࣮ߦ੍ޚΛͲ͏΍ͬͯ΍ͬͯΔͷ
  ͔ʁ

  View Slide

 11. ਺ϲ݄ར༻͞Ε͍ͯͳ͍ͬͯ۩ମతͳ਺ࣈ
  ͸ʁ
  • σϑΥϧτͰ͸90೔ؒ = ໿ࡾϲ݄


  • ݁ߏ௕͍Ͷʂ
  private val DEFAULT_UNUSED_THRESHOLD_MS = TimeUnit.DAYS.toMillis(90)


  View Slide

 12. ਺ϲ݄ར༻͞Ε͍ͯͳ͍ͬͯ۩ମతͳ਺ࣈ
  ͸ʁ
  • ظؒͷ͖͍͠஋Λมߋ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δ
  // ະ࢖༻ظؒͷ͖͍͠஋Λ1෼ʹมߋ


  adb shell device_config put permissions auto_revoke_unused_threshold_millis2 60000


  // ઃఆͰ͖͍ͯΔ͔Λ֬ೝ


  adb shell device_config get permissions auto_revoke_unused_threshold_millis2


  View Slide

 13. Ͳͷ͘Β͍ͷස౓ͰhibernationͷνΣοΫ
  ͕ߦΘΕΔͷ͔ʁ
  • σϑΥϧτͰ͸15೔ִؒ


  • ʢ͋Ε...ʁͦΜͳߴස౓͡Όͳ͍ͷͶ...😂ʣ
  private val DEFAULT_CHECK_FREQUENCY_MS = TimeUnit.DAYS.toMillis(15)


  View Slide

 14. Ͳͷ͘Β͍ͷස౓ͰhibernationͷνΣοΫ
  ͕ߦΘΕΔͷ͔ʁ
  • ͪ͜Β΋ස౓Λมߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  // ࣮ߦपظΛ15෼ʹมߋ


  adb shell device_config put permissions auto_revoke_check_frequency_millis 900000


  // ઃఆͰ͖͍ͯΔ͔Λ֬ೝ


  adb shell device_config get permissions auto_revoke_check_frequency_millis


  View Slide

 15. App usageͬͯͲ͏΍ͬͯΧ΢ϯτͯ͠Δͷ
  ͔ʁ
  • UsageStatsManager͔ΒͷϦεφʔΛड͚औΕΔ࢓૊Έ͕͋
  ΓɺͦΕͰΧ΢ϯτ͍ͯ͠Δ


  • ͪͳΈʹΞϓϦ͕ར༻͞Ε͍ͯΔΠϕϯτ͕ඈΜͰ͖ͨΒɺ͙͢
  ʹhibernation͔Βͷ෮ؼ͕࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 16. App usageͬͯͲ͏΍ͬͯΧ΢ϯτͯ͠Δͷ
  ͔ʁ
  private final UsageEventListener mUsageEventListener = (userId, event) -> {


  if (!isAppHibernationEnabled()) {


  return;


  }


  final int eventType = event.mEventType;


  if (eventType == UsageEvents.Event.USER_INTERACTION


  || eventType == UsageEvents.Event.ACTIVITY_RESUMED


  || eventType == UsageEvents.Event.APP_COMPONENT_USED) {


  final String pkgName = event.mPackage;


  setHibernatingForUser(pkgName, userId, false);


  setHibernatingGlobally(pkgName, false);


  }


  };


  View Slide

 17. hibernation statusͳΞϓϦͷ࣮ߦ੍ޚΛͲ
  ͏΍ͬͯ΍ͬͯΔͷ͔ʁ
  • Θ͔Βͳ͔ͬͨ...🙏

  View Slide

 18. ͦͷଞ ಺෦ߏ଄Λௐ΂ͯΘ͔ͬͨ͜ͱ
  • Android 12Ͱ͸Ancroid 11ͰͷAuto-reset permissionsͷ࣮
  ૷͕HibernationPolicyͱ͔ʹมΘͬͯͦ͏


  • AppHibernationService͸؅ཧ͢Δ໾ׂΛ΍͍ͬͯΔɻ
  HibernationController͸PermissionͳͲͷແޮԽͳͲͷॲཧ
  Λ͍ͯ͠Δɻ؅ཧͱ࣮ߦͰ໾ׂ͕෼͔Ε͍ͯΔͬΆ͍ɻ

  View Slide

 19. ͦͷଞ ಺෦ߏ଄Λௐ΂ͯΘ͔ͬͨ͜ͱ
  • adb shell dumpsys app_hibernation͢Ε͹
  AppHibernationServiceΛdumpͰ͖Δ


  • hibernation͔Β෮ؼ͢ΔͱɺACTION_BOOT_COMPLETED
  ͱACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED͕broadcastͰൃՐ
  ͢Δ

  View Slide

 20. ͦͷଞ ಺෦ߏ଄Λௐ΂ͯΘ͔ͬͨ͜ͱ
  • hibernationͷ৘ใ͸ҎԼΈ͍ͨͳ৔ॴʹอଘ͍ͯ͠Δ


  • /data/system/hibernation/states


  • /data/system_ce/0/hibernation/states

  View Slide

 21. ࢀߟίʔυʢ͋Γ͗͢…😇ʣ
  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:packages/modules/Permission/PermissionController/src/com/android/permissioncontroller/hibernation/


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/core/java/android/apphibernation/AppHibernationManager.java


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:packages/modules/Permission/PermissionController/src/com/android/permissioncontroller/hibernation/HibernationController.kt


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/services/core/java/com/android/server/apphibernation/


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/services/core/java/com/android/server/apphibernation/AppHibernationService.java


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/services/core/java/com/android/server/apphibernation/AppHibernationShellCommand.java


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/services/core/java/com/android/server/apphibernation/GlobalLevelState.java


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/services/core/java/com/android/server/apphibernation/UserLevelState.java


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/services/core/java/com/android/server/apphibernation/HibernationStateDiskStore.java


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:packages/modules/Permission/PermissionController/src/com/android/permissioncontroller/hibernation/HibernationPolicy.kt


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:packages/modules/Permission/PermissionController/src/com/android/permissioncontroller/permission/service/
  AutoRevokePermissions.kt


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:packages/apps/Settings/src/com/android/settings/applications/HibernatedAppsPreferenceController.java


  • https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/core/java/android/apphibernation/AppHibernationManager.java

  View Slide

 22. App hibernationͷ಺෦ߏ଄Ͳ͏ௐ΂͔ͨ
  • DroidKaigi 2021 ʮͰ͖ΔʂAndroid Framework Code Readingʯ


  • https://speakerdeck.com/operando/dekiru-android-framework-
  code-reading


  • https://www.youtube.com/watch?
  v=44ChiZXry1E&list=PLaOdaBFokChxuuWf0eXWaf5H35R1Aroaz


  • ͪ͜ΒΛͥͻࢀߟʹ🙏

  View Slide

 23. Thanks🙏

  View Slide