$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

できる!Android Framework Code Reading

operandoOS
October 21, 2021

できる!Android Framework Code Reading

operandoOS

October 21, 2021
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ͱ͖Δʂ

  Android Framework

  Code Reading
  DroidKaigi 2021 Day 3

  View Slide

 2. • Shinobu Okano


  • @operandoOS / shinobu.dart


  • 10X, Inc. / Software Engineer


  • Flutter / Dart / Android / Automation
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. 10X, Inc. - Stailer
  https://stailer.jp/

  View Slide

 4. We are waiting for YOU!
  https://jobs.10x.co.jp/

  View Slide

 5. ͜ͷηογϣϯͷΰʔϧ
  • Android Frameworkͷίʔυ͕ͳΜͱͳ͘ಡΊΔΑ͏ʹͳΔ


  • πʔϧΛར༻ͯ͠ಡΈ͍ͨίʔυΛݟ͚ͭΒΕΔΑ͏ʹͳΔ


  • Android Frameworkͷίʔυ͕ಡΈͨ͘ͳΔʂ

  View Slide

 6. Android Framework

  ͬͯͳʹʁ

  View Slide

 7. Android software stack
  • ͬ͘͟ΓݴͬͯAndroid OSΛߏ੒͍ͯ͠Δ΋ͷ


  • ͍͔ͭ͘ͷLayerͰ෼͔Ε͍ͯΔ


  • Android system architectureͱදݱ͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δ


  • ͱʹ͔͘޿͍ɾͰ͔͍ɾਂ͍ɾ΍͹͍

  View Slide

 8. https://source.android.com/index.html https://source.android.com/setup/intro
  Android software stack

  View Slide

 9. • શLayerͷιʔείʔυ͕΄΅OSSͱͯ͠ެ։͞Ε͍ͯΔͷͰಡΊΔ


  • Kotlin/JavaͰΞϓϦ։ൃ͍ͯ͠Δਓ͕ؾܰʹಡΊΔͷ͸ Android
  Framework Layer


  • Android Framework Layer͸͓͓͔ͨJavaͰॻ͔Ε͍ͯΔ


  • ͦΕΑΓԼͷLayer͸C/C++ɺRustͳͲͰॻ͔Ε͍ͯΔ
  Android software stack

  View Slide

 10. ຊࢿྉʹ͓͚ΔAndroid Framework
  • Android Framework = Android software stack ͱ͍͏

  Ґஔ͚ͮͰॻ͍͍ͯ·͢


  • ͨͩ͠ຊࢿྉͰ঺հ͢Δ͜ͱ͸্ҐϨΠϠʔ޲͚ͷ

  Code ReadingΛϝΠϯλʔήοτͱ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 11. Android FrameworkͷίʔυΛಡΉཧ༝
  • ಡΉ͜ͱͰ಺෦ͷ࢓૊ΈΛཧղ͠ɺΞϓϦ։ൃ౳ʹ໾ཱͯΔ


  • ͳΜͱͳ͘಺෦ͷ࢓૊Έ஌Γ͍ͨͳʔͱ͍͏ڵຯ͕༙͍ͯ

  ͠·͏͔Β


  • ָ͍͔͠Β☺

  View Slide

 12. Android Framework

  Code ReadingΛ͢Δ্Ͱ

  ศརͳαΠτɾπʔϧͷ঺հ

  View Slide

 13. Android Code Search
  “Code Search with Cross References for the
  Android Open Source Project”
  https://android-developers.googleblog.com/2019/12/code-
  search-with-cross-references-for-aosp.html

  View Slide

 14. Android Code Search
  https://cs.android.com/

  View Slide

 15. Android Code Search(ACS)
  • ϒϥ΢β্ͰAndroid FrameworkͷίʔυΛݕࡧɾӾཡ

  Ͱ͖ΔαΠτ


  • ίʔυྔ͕๲େͳAndroid FrameworkͷίʔυΛಡΉ্Ͱ
  ඞਢπʔϧ


  • Google͕ӡӦΛ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 16. Android Code Searchͷ͍͢͝ͱ͜Ζ
  • ݕࡧͷϑΟϧλʔ͕๛෋


  • ߦ਺͕ଟ͍ίʔυͰ΋αΫαΫදࣔ͞ΕΔ


  • ϒϥϯνͷ੾Γସ͕͑Ͱ͖Δ


  • ૬ޓࢀরͷϦϯΫ͕షΒΕ͍ͯΔ


  • ϝιουͷ֊૚ݺͼग़͠ɺࢀর͕Θ͔Δ


  • Ξ΢τϥΠϯΊͪΌศརʂ

  View Slide

 17. ݕࡧͷϑΟϧλʔ͕๛෋
  • ໨తͷίʔυΛ୳ͨ͢Ίʹ໾ཱͭϑΟϧλʔ͕͍ͬͺ͍


  • ݕࡧ૭ͰϑΟϧλʔͷSyntaxΛิ׬ͯ͘͠ΕΔ


  • Syntax reference


  • https://developers.google.com/code-search/reference

  View Slide

 18. ߦ਺͕ଟ͍ίʔυͰ΋αΫαΫදࣔ͞ΕΔ
  • 1ສߦ͘Β͍ͷίʔυͳΒಡΈࠐΈ΋දࣔ΋αΫαΫ


  • ࢼ͠ʹIntent.javaΛ։͍ͯΈͯʂ


  • https://cs.android.com/android/platform/
  superproject/+/master:frameworks/base/core/java/
  android/content/Intent.java

  View Slide

 19. ϒϥϯνͷ੾Γସ͕͑Ͱ͖Δ
  • ಛఆOSόʔδϣϯͷಈ࡞Λௐ΂͍ͨ࣌ʹศར


  • ݹ͍OSόʔδϣϯͷϒϥϯν΋͋Δ


  • ίʔυΛ։͍ͨ··ϒϥϯν੾Γସ͑Ͱɺ੾Γସ͑ઌͷ

  όʔδϣϯͷίʔυʹมΘΔ


  • ͦͷ͏ͪAndroid 12ͷϒϥϯν΋ग़Δ͸ͣ

  View Slide

 20. ϒϥϯνͷ੾Γସ͕͑Ͱ͖Δ

  View Slide

 21. ૬ޓࢀরͷϦϯΫ͕షΒΕ͍ͯΔ
  • ϝιουɾΫϥεͳͲ΁ͷδϟϯϓ͕Ͱ͖Δ


  • ίʔυʹϦϯΫ͕షΒΕ͍ͯΔͷͰͦΕΛΫϦοΫ͢Δ͚ͩ


  • ͢΂ͯͷίʔυʹ૬ޓࢀরͷϦϯΫ͕͋ΔΘ͚͡Όͳ͍

  ͷͰ஫ҙ

  View Slide

 22. ૬ޓࢀরͷϦϯΫ͕షΒΕ͍ͯΔ
  https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/android-11.0.0_r40:frameworks/base/core/java/android/app/
  Activity.java;l=5070

  View Slide

 23. ૬ޓࢀরͷϦϯΫ͕షΒΕ͍ͯΔ
  https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/android-11.0.0_r40:frameworks/base/core/java/android/app/
  Activity.java;drc=55d98d2ba142d6c35894b1092397e2b5a70bc2e8;l=3440

  View Slide

 24. ϝιουͷ֊૚ݺͼग़͠ɺࢀর͕Θ͔Δ
  https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/android-11.0.0_r40:frameworks/base/core/java/android/database/
  sqlite/SQLiteDatabase.java;l=830;bpv=1;bpt=1

  View Slide

 25. ఆ਺΋ࢀর͞Ε͍ͯΔՕॴ͕Θ͔Δ
  https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/android-11.0.0_r40:frameworks/base/core/java/android/database/
  sqlite/SQLiteGlobal.java;l=46;bpv=1;bpt=0

  View Slide

 26. • Ϋϥεʹఆٛͯ͋͠Δ

  ఆ਺ɺϝιουͳͲ͕

  ҰཡͰݟΕΔ
  Ξ΢τϥΠϯΊͪΌศརʂ

  View Slide

 27. • ϑΟϧλʔ΋Ͱ͖Δʂ
  Ξ΢τϥΠϯΊͪΌศརʂ

  View Slide

 28. • ΩʔϘʔυૢ࡞͚ͩͰ΋
  ͋Δఔ౓࢖͑ΔΑ͏ʹ

  ߟྀ͞Εͯͦ͏
  ΩʔϘʔυγϣʔτΧοτ

  View Slide

 29. • ৭ʑม͑ΒΕΔ


  • ݕࡧ݁Ռ݅਺૿΍͢ͷ

  ͓͢͢Ί


  • ࣗ෼ʹ߹ͬͨίʔυͷ

  ϑΥϯταΠζʹมߋ͢Δ
  Android Code Searchͷઃఆ

  View Slide

 30. Android Code Search ૢ࡞σϞ
  • ࣮ࡍʹૢ࡞ͯ͠Δͱ͜ΖΛσϞ͠·͢


  • ͥͻΈͳ͞Μ΋͓ࢼ͍ͩ͘͠͞ʂʂ


  • https://cs.android.com/

  View Slide

 31. “Code Search for Google open source projects”
  https://opensource.googleblog.com/2020/04/code-search-for-
  google-open-source.html
  Code Search͸Android͚ͩ͡Όͳ͍ʂ

  View Slide

 32. ͜Μͳʹ͍ͬͺ͍ʂʂ
  https://cs.opensource.google/

  View Slide

 33. Chromium΋͋Δ
  https://source.chromium.org/chromium

  View Slide

 34. AOSP WebαΠτ
  • AOSP(Android Open Source Project)


  • https://source.android.com/index.html


  • Androidͷ৭Μͳ͜ͱ͕υΩϡϝϯτͰ·ͱ·ͬͯΔ


  • ڵຯ͋ΔςʔϚΛݟ͚ͭͯಡΜͰΈΔͷ͕͓͢͢Ί

  View Slide

 35. adb(Android Debug Bridge)
  • ৭ʑศརͳadbίϚϯυ


  • ୺຤ͷঢ়ଶΛ೺Ѳɾૢ࡞͢Δ্Ͱඞਢͳπʔϧ


  • ࠓճ͸Code Reading͢Δࡍʹɺݸਓతʹར༻ස౓͕

  ߴ͍ίϚϯυͷΈ঺հ

  View Slide

 36. adb(Android Debug Bridge)
  • adbͷৄࡉ΍ઃఆͳͲ͸ҎԼͷϦϯΫΛݟ͍ͯͩ͘͞


  • https://developer.android.com/studio/command-line/
  adb

  View Slide

 37. Logcat
  • AndroidγεςϜ͕ॻ͖ग़ͨ͠ϩάΛग़ྗ͢Δπʔϧ


  • ϩά͸Code Readingʹ໾ཱͭૉࡐͷҰͭ

  View Slide

 38. “Android Logging System”
  https://elinux.org/Android_Logging_System
  Logcat

  View Slide

 39. • جຊ͜ΕɻΦϓγϣϯ͸ඞཁʹͳͬͨΒ࢖͏ɻ
  Α͘࢖ͬͯΔLogcatίϚϯυྫ
  > ~ adb logcat -v time

  View Slide

 40. • mainҎ֎ͷϩά͕ݟ͍ͨ৔߹ʹ͸ -b
  Α͘࢖ͬͯΔLogcatίϚϯυྫ
  > ~ adb logcat -v time -b system

  View Slide

 41. LogcatΛදࣔͭͭ͠ϑΝΠϧʹॻ͖ࠐΉ
  • ϩάΛޙʑ·ͨݟ͍ͨ৔߹ʹศར


  • aliasʹ͓ͯ͘͠ͱ͍͍
  > ~ adb logcat -v time | tee logcat_main_$
  (date +"%Y%m%d-%H%M%S").log

  View Slide

 42. “Logcat command-line tool”
  https://developer.android.com/studio/command-line/logcat
  LogcatͷΦϓγϣϯʹ͍ͭͯৄ͘͠

  View Slide

 43. • ϩάόοϑΝͷαΠζΛ

  େ͖͘͢Δ


  • ϩά͕ྲྀΕͯফ͑ͯ͠·͏
  ͷΛܰݮͰ͖Δ


  • ։ൃऀ޲͚Φϓγϣϯ͔Β
  มߋͰ͖Δ
  Logcatͷ͓͢͢Ίઃఆ

  View Slide

 44. Logcatͷ࣮૷
  • ͜͜


  • https://cs.android.com/android/platform/
  superproject/+/master:system/logging/logcat/

  View Slide

 45. dumpsys
  • γεςϜαʔϏεͷঢ়ଶΛग़ྗ͢Δπʔϧ


  • γεςϜαʔϏεؔ࿈ͷCode ReadingΛ͢Δࡍʹศར


  • ΞϓϦ։ൃ࣌ʹ΋໾ཱͭ


  • https://developer.android.com/studio/command-line/
  dumpsys

  View Slide

 46. dumpsys
  • جຊతʹग़ྗ͍ͨ͠γεςϜαʔϏεΛࢦఆ͢Δ
  > ~ adb shell dumpsys

  View Slide

 47. “pecoΛ࢖ͬͯಛఆͷγεςϜαʔϏεͷ


  dumpsysΛ؆୯ʹ͢Δ”
  https://qiita.com/operandoOS/items/
  15bc6d1053d3ab31b300
  dumpsys

  View Slide

 48. bugreport
  • ৭Μͳϩά͔ΒCode ReadingͷώϯτΛಘΔ৔߹ʹศར


  • औಘͰ͖Δϩάͷ਺͸ΊͬͪΌଟ͍
  > ~ adb bugreport

  View Slide

 49. “Reading Bug Reports”
  https://source.android.google.cn/setup/contribute/read-bug-
  reports
  bugreport

  View Slide

 50. • DroidKaigi 2017Ͱͻͨ͢
  Βadbʹ͍ͭͯ࿩ͨ͠ͷͰ
  ڵຯ͋Δํ͸ͥͻʂ


  • https://speakerdeck.com/
  operando/
  komantonasitehokuhaan
  droidkai-fa-tekinaihua-1
  ͦͷଞͷadbίϚϯυʹ͍ͭͯ

  View Slide

 51. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹ

  ͨͲΓணٕ͘ज़

  View Slide

 52. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹͨͲΓணٕ͘ज़
  • Android Framework͸ίʔυྔ͕๲େͳͷͰద౰ʹ୳ͯ͠
  ΋ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹͨͲΓண͚ͳ͍😭


  • ͖͞΄Ͳ঺հͨ͠αΠτ΍πʔϧΛར༻ͯ͠

  ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹͨͲΓண͘ํ๏ͷྫΛ঺հ

  View Slide

 53. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹͨͲΓணٕ͘ज़
  • Android Code SearchͷݕࡧΛ࢖͏


  • LogcatͳͲγεςϜ͕ग़ྗ͢ΔϩάΛ࢖͏


  • ΞϓϦ্ʹදࣔ͞ΕΔจࣈྻΛ࢖͏

  View Slide

 54. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹͨͲΓணٕ͘ज़
  • Android Code SearchͷݕࡧΛ࢖͏


  • LogcatͳͲγεςϜ͕ग़ྗ͢ΔϩάΛ࢖͏


  • ΞϓϦ্ʹදࣔ͞ΕΔจࣈྻΛ࢖͏

  View Slide

 55. Android Code SearchͷݕࡧΛ࢖͏
  • ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹؔ࿈ͦ͠͏ͳϫʔυͰݕࡧ͢Δ


  • ͳΜͱͳ͘໨తͷίʔυͷ໨੕͕෇͍ͯΔ৔߹͸

  ͜Ε͕Ұ൪ૣ͍͔΋


  • ݕࡧ݁Ռ͕ଟ͗͢Δ৔߹͸ɺݕࡧϑΟϧλʔΛ׆༻ͯ͠

  ݅਺Λߜ͍ͬͯ͘

  View Slide

 56. • ͖͞΄Ͳ঺հͨ͠Logcat
  ͷϩάόοϑΝαΠζΛ

  ม͑Δ࣮૷Λ୳ͨ͠ྫ


  • languageϑΟϧλʔ͸

  ͓͢͢Ί
  ݕࡧϑΟϧλʔΛ׆༻ͯ݅͠਺ΛߜΔ

  View Slide

 57. “Rust in the Android platform”
  https://security.googleblog.com/2021/04/rust-in-android-
  platform.html
  AndroidͷRustͬͯͲ͜Ͱ࢖ΘΕͯΔͷʁ

  View Slide

 58. AndroidͷRustͬͯͲ͜Ͱ࢖ΘΕͯΔͷʁ

  View Slide

 59. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹͨͲΓணٕ͘ज़
  • Android Code SearchͷݕࡧΛ࢖͏


  • LogcatͳͲγεςϜ͕ग़ྗ͢ΔϩάΛ࢖͏


  • ΞϓϦ্ʹදࣔ͞ΕΔจࣈྻΛ࢖͏

  View Slide

 60. LogcatͳͲγεςϜ͕ग़ྗ͢ΔϩάΛ࢖͏
  • खࠒͳͷ͸Logcatͷग़ྗΛ࢖͏΍Γํ


  • γεςϜ͕ग़ྗ͢Δϩά = ϩάग़ྗͷίʔυ͕ଘࡏ͢Δ


  • ग़ྗ͍ͯ͠ΔίʔυʹͨͲΓண͖ɺͦͷपลͷίʔυ͔Β
  ໨తͷίʔυ΁ͨͲΓண͚Δ͔୳͢

  View Slide

 61. ͜ΜͳखॱͰϩάΛ࢖ͬͯίʔυΛ୳͢
  1. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹؔ࿈͢Δૢ࡞Λߦ͏


  2. ૢ࡞1ʹΑΓग़ྗ͞ΕͨLogcat͔ΒಡΈ͍ͨίʔυʹ

  ؔ࿈͢ΔϩάΛ୳͢


  3. ݟ͚ͭͨϩά͔ΒݻఆจࣈྻΛ୳͢


  4. ݟ͚ͭͨจࣈྻΛAndroid Code Search(ACS)Ͱݕࡧ͢Δ

  View Slide

 62. ͜ΜͳखॱͰϩάΛ࢖ͬͯίʔυΛ୳͢
  • ʮΞϓϦ͕ΞϯΠϯετʔϧ͞ΕΔ࣌ʹߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱʯ
  ΛಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυͱͯ͠ɺ۩ମతʹखॱΛઆ໌


  • ࢿྉΛݟͳ͕ΒΈͳ͞ΜͷखݩͰ࣮ࡍʹ΍ͬͯΈΔ͜ͱΛ

  ͓͢͢Ί͠·͢

  View Slide

 63. 1. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹؔ࿈͢Δૢ࡞Λߦ͏
  • ૢ࡞࣌ͷϩά͕ݟ͍ͨͷͰɺLogcatίϚϯυΛ࣮ߦ͓ͯ͘͠
  > ~ adb logcat -v time

  View Slide

 64. • ʮΞϓϦ͕ΞϯΠϯετʔϧ͞
  ΕΔ࣌ʹߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱʯΛ
  ஌Γ͍ͨͷͰɺ୺຤͔Βద౰ʹ
  ΞϓϦΛΞϯΠϯετʔϧ͢Δ


  • ͜Ε͕ʮಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυ
  ʹؔ࿈͢Δૢ࡞ʯͰ͢
  1. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹؔ࿈͢Δૢ࡞Λߦ͏

  View Slide

 65. 2. ಡΈ͍ͨίʔυʹؔ࿈͢ΔϩάΛ୳͢
  • ૢ࡞1ʹΑΓग़ྗ͞ΕͨLogcat͔ΒಡΈ͍ͨίʔυʹ

  ؔ࿈͢ΔϩάΛ୳͢


  • ஍ຯʹ໨grepྗ͕໰ΘΕΔ


  • ϩάग़ྗͷྔ͕ଟ͍ૢ࡞ͷ৔߹͸ϑΝΠϧʹॻ͖ग़্ͨ͠Ͱ
  ୳͢ํ͕͍͍

  View Slide

 66. • ؔ࿈ͦ͠͏ͳϩάൃݟ
  2. ಡΈ͍ͨίʔυʹؔ࿈͢ΔϩάΛ୳͢

  View Slide

 67. UninstallerActivity(19960):Uninstallingextras=Bundle[{com.an
  droid.packageinstaller.extra.APP_LABEL=DroidKaigi2021,com.
  android.packageinstaller.applicationInfo=ApplicationInfo{5f5c
  cecio.github.droidkaigi.feeder.debug},android.intent.extra.UN
  INSTALL_ALL_USERS=false,
  com.android.packageinstaller.extra.UNINSTALL_ID=-2147483
  643}]

  I/ActivityManager( 1424): Force stopping
  io.github.droidkaigi.feeder.debug appid=10666 user=0:
  deletePackageX


  I/ActivityManager( 1424): Killing
  23256:io.github.droidkaigi.feeder.debug/u0a666 (adj 940):
  stop io.github.droidkaigi.feeder.debug due to deletePackageX
  • ԫ৭෦෼͸ݻఆจࣈྻͬΆ͍
  งғؾ


  • tagʢUninstallerActivityͷ
  ෦෼ʣ͸ݻఆจࣈྻͰίʔυ
  ্ʹఆٛ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ
  ͍ͷͰݕࡧʹ࢖͍΍͍͢
  3. ݟ͚ͭͨϩά͔ΒݻఆจࣈྻΛ୳͢

  View Slide

 68. • ظ଴Ͳ͓Γ͍͍ײ͡ʹݕࡧ
  ʹҾ͔͔ͬΓ·ͨ͠


  • ݕࡧʹώοτͨ͠ίʔυΛ
  ى఺ʹಡΈ͍ͨ໨తͷ

  ίʔυΛ஍ಓʹ୳͢
  4. ݟ͚ͭͨจࣈྻΛACSͰݕࡧ͢Δ

  View Slide

 69. γεςϜ͕ग़ྗ͢ΔϩάͰ࢖͑ͦ͏ͳ΋ͷ
  • γεςϜαʔϏεͷίʔυΛಡΉͳΒdumpsysͷϩάΛ

  ࢖͏ͷ͕͓͢͢Ί


  • ৭Μͳϩά͔Β୳͢ͳΒbugreportΛ࢖͏ͷ͕͓͢͢Ί


  • ಡΈ͍ͨίʔυʹΑͬͯ࢖͑Δϩά͸ଞʹ΋৭ʑ͋Δ

  View Slide

 70. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹͨͲΓணٕ͘ज़
  • Android Code SearchͷݕࡧΛ࢖͏


  • LogcatͳͲγεςϜ͕ग़ྗ͢ΔϩάΛ࢖͏


  • ΞϓϦ্ʹදࣔ͞ΕΔจࣈྻΛ࢖͏

  View Slide

 71. ΞϓϦ্ʹදࣔ͞ΕΔจࣈྻΛ࢖͏
  1. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹؔ࿈͢ΔΞϓϦΛ୳͢


  2. ૢ࡞1Ͱݟ͚ͭͨΞϓϦͰಡΈ͍ͨίʔυʹ

  ɹؔ࿈͢Δը໘Λ୳͢


  3. ݟ͚ͭͨը໘͔ΒݻఆจࣈྻΛ୳͢


  4. ݟ͚ͭͨจࣈྻΛAndroid Code Search(ACS)Ͱݕࡧ͢Δ

  View Slide

 72. • ʮΞϓϦ͕ڧ੍ఀࢭ͞ΕΔ࣌ʹߦΘΕΔ͜ͱʯ

  ΛಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυͱͯ͠ɺ۩ମతͳखॱΛઆ໌


  • ࢿྉΛݟͳ͕ΒΈͳ͞ΜͷखݩͰ࣮ࡍʹ΍ͬͯΈΔ͜ͱΛ

  ͓͢͢Ί͠·͢
  ΞϓϦ্ʹදࣔ͞ΕΔจࣈྻΛ࢖͏

  View Slide

 73. • ʮΞϓϦ͕ڧ੍ఀࢭ͞ΕΔ࣌ʹߦΘΕΔ͜ͱʯ͕஌Γ͍ͨͷ
  ͰɺઃఆΞϓϦ͕ྑͦ͞͏
  1. ಡΈ͍ͨ໨తͷίʔυʹؔ࿈͢ΔΞϓϦΛ୳͢

  View Slide

 74. • ʮΞϓϦ͕ڧ੍ఀࢭ͞ΕΔ
  ࣌ʹߦΘΕΔ͜ͱʯ͕஌Γ
  ͍ͨͷͰɺઃఆΞϓϦͷ

  ͜ͷը໘͕ྑͦ͞͏
  2. ಡΈ͍ͨίʔυʹؔ࿈͢Δը໘Λ୳͢

  View Slide

 75. • ʮڧ੍ఀࢭ͠·͔͢ʁʯ͸
  ݻఆจࣈྻͬΆ͍ͷͰ

  ݕࡧͷૉࡐʹ͠·͠ΐ͏
  3. ݟ͚ͭͨը໘͔ΒݻఆจࣈྻΛ୳͢

  View Slide

 76. • ݕࡧͯ͠ແࣄώοτ͠·ͨ͠


  • ACS೔ຊޠͷݕࡧ΋໰୊ͳ͘ಈ͘ͷΑ͍ʂ
  4. ݟ͚ͭͨจࣈྻΛACSͰݕࡧ͢Δ

  View Slide

 77. • ΞϓϦจݴ͸ݕࡧ͢Δͱߴ֬཰Ͱstrings.xml͕ώοτ͢Δ


  • ώοτͨ͠stringͷnameͰ͞Βʹݕࡧ͢Δ


  • nameͰݕࡧ͢Δͱදࣔͯ͠Δ࣮૷ʹͨͲΓண͘


  • ͔ͦ͜ΒपลͷίʔυΛಡΜͰ͍͘
  4. ݟ͚ͭͨจࣈྻΛACSͰݕࡧ͢Δ

  View Slide

 78. • ͍͍ײ͡ʹݕࡧʹώοτͨ͠


  • language:javaΛ͚ͭͯ
  stirngs.xml͕ݕࡧ݁Ռʹ

  Ҿ͔͔ͬΒͳ͍Α͏ʹͯ͠Δ


  • ݕࡧʹώοτͨ͠ίʔυΛى఺
  ʹಡΈ͍ͨ໨తͷ

  ίʔυΛ஍ಓʹ୳͢
  4. ݟ͚ͭͨจࣈྻΛACSͰݕࡧ͢Δ

  View Slide

 79. Android FrameworkͰ

  ΞϓϦ։ൃऀ͕खܰʹ

  ಡΊͦ͏ͳίʔυͷ঺հ

  View Slide

 80. frameworks/
  • Android Framework Layerશൠͷίʔυ


  • https://cs.android.com/android/platform/
  superproject/+/master:frameworks/

  View Slide

 81. frameworks/base/services/core/
  • γεςϜαʔϏεͷίʔυ


  • https://cs.android.com/android/platform/
  superproject/+/master:frameworks/base/services/
  core/

  View Slide

 82. frameworks/base/core/java/
  • Android SDKશൠͷίʔυ


  • https://cs.android.com/android/platform/
  superproject/+/master:frameworks/base/core/java/

  View Slide

 83. packages/apps/
  • γεςϜΞϓϦશൠͷίʔυ


  • https://cs.android.com/android/platform/
  superproject/+/master:packages/apps/

  View Slide

 84. ΞϓϦ։ൃऀ͕खܰʹಡΊͦ͏ͳίʔυ
  • Android Framework Layer͸C/C++ͷίʔυ΋Ұ෦͋Γ
  ·͕͢ɺJavaͷίʔυ΋ΊͬͪΌ͋ΔͷͰಡΈ๞͖Δ͜ͱ
  ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ʂ

  View Slide

 85. Code Readingͷ݁ՌΛ

  ·ͱΊΔ

  View Slide

 86. Code Readingͷ݁ՌΛ·ͱΊΔ
  • ·ͱΊͨ݁Ռ͸͖ͬͱ୭͔ͷ໾ʹཱͪ·͢☺


  • ·ͱΊ͓ͯ͘ͱࣗ෼͕ݟฦ࣌͢ʹศར👍


  • ·ͱΊͯͲ͔͜ʹެ։͓ͯ͘͠ͷ͕͓͢͢ΊͰ͢✨

  View Slide

 87. Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔
  • Code Readingͨ͠ର৅ͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ


  • Code Readingͨ͠ཧ༝ͱΘ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λهࡌ͢Δ


  • ॏཁͳ࣮૷෦෼͸ίʔυ෇͖ͰϝϞΔ + ίʔυͷϦϯΫΛ͚ͭΔ


  • ࢀߟʹͳΔυΩϡϝϯτͷϦϯΫΛషΔ


  • Code Reading࠷தϝϞΛ࢒͠ɺͦΕ΋ͬ͟ͱهࡌ͢Δ

  View Slide

 88. Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔
  • ͦΕͧΕͷ޻ఔʹ͍ͭͯɺࢲ͕ҎલCode Readingͯ͠

  ݁ՌΛ·ͱΊͨهࣄΛྫʹઆ໌͠·͢


  • ·ͱΊΔࡍͷࢀߟʹͳΕ͹ͱ✨

  View Slide

 89. “Android11͔Βಋೖ͞ΕͨAuto-reset
  permissionsΛௐ΂ͯΈͯΘ͔ͬͨ͜ͱ”
  https://hack-it-iron.hatenablog.com/entry/
  2020/12/14/081217
  Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔

  View Slide

 90. Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔
  • Code Readingͨ͠ର৅ͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ


  • Code Readingͨ͠ཧ༝ͱΘ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λهࡌ͢Δ


  • ॏཁͳ෦෼͸ίʔυͱίʔυ΁ͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • ࢀߟʹͳΔυΩϡϝϯτͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • Code Reading࠷தϝϞΛ࢒͠ɺͦΕ΋ͬ͟ͱهࡌ͢Δ

  View Slide

 91. • ର৅͕ಛఆͷػೳͰ͋Ε͹

  ͦͷػೳͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ


  • ֓ཁ͕ॻ͍ͯ͋ΔͱCode
  Readingͨ݁͠Ռͷ·ͱΊ
  ΋ཧղ͠΍͘͢ͳΔ
  Code Readingͨ͠ର৅ͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ

  View Slide

 92. Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔
  • Code Readingͨ͠ର৅ͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ


  • Code Readingͨ͠ཧ༝ͱΘ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λهࡌ͢Δ


  • ॏཁͳ෦෼͸ίʔυͱίʔυ΁ͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • ࢀߟʹͳΔυΩϡϝϯτͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • Code Reading࠷தϝϞΛ࢒͠ɺͦΕ΋ͬ͟ͱهࡌ͢Δ

  View Slide

 93. • ཧ༝Λॻ͘ͱ໨తʹ͋ͬͨ

  ίʔυΛಡΉ͜ͱʹ

  ूதͰ͖Δ


  • Θ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λ

  ॻ͘ͱ·ͱΊΛಡΈฦ͢

  ࡍʹศར
  ཧ༝ͱΘ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λهࡌ͢Δ

  View Slide

 94. Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔
  • Code Readingͨ͠ର৅ͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ


  • Code Readingͨ͠ཧ༝ͱΘ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λهࡌ͢Δ


  • ॏཁͳ෦෼͸ίʔυͱίʔυ΁ͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • ࢀߟʹͳΔυΩϡϝϯτͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • Code Reading࠷தϝϞΛ࢒͠ɺͦΕ΋ͬ͟ͱهࡌ͢Δ

  View Slide

 95. • Code Readingͷ·ͱΊจ
  ষ͚ͩͰ఻͑Δͷ͸೉͍͠


  • ࣮૷෦෼ͷίʔυ΋ަ͑ͯ
  ·ͱΊΔͷ͕͓͢͢Ί


  • ίʔυ΁ͷϦϯΫ΋Ұॹʹ
  ͋Δͱͳ͓Α͍👍
  ίʔυͱίʔυ΁ͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ

  View Slide

 96. Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔
  • Code Readingͨ͠ର৅ͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ


  • Code Readingͨ͠ཧ༝ͱΘ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λهࡌ͢Δ


  • ॏཁͳ෦෼͸ίʔυͱίʔυ΁ͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • ࢀߟʹͳΔυΩϡϝϯτͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • Code Reading࠷தϝϞΛ࢒͠ɺͦΕ΋ͬ͟ͱهࡌ͢Δ

  View Slide

 97. • Code Reading͍ͯ͠Δத
  ͰࢀߟʹͳΓͦ͏ͳυΩϡ
  ϝϯτ͋Ε͹ɺඞཁͳͱ͜
  ΖͰهࡌ͢Δ


  • ࢀߟϦϯΫूΈ͍ͨͳܗͰ
  ࠷ޙͷํʹ·ͱΊͯهࡌ

  ͢Δͷ΋͋Γ
  ࢀߟʹͳΔυΩϡϝϯτͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ

  View Slide

 98. Code Readingͷ݁ՌΛͲ͏·ͱΊΔ͔
  • Code Readingͨ͠ର৅ͷ֓ཁΛهࡌ͢Δ


  • Code Readingͨ͠ཧ༝ͱΘ͔ͬͨ͜ͱͷཁ໿Λهࡌ͢Δ


  • ॏཁͳ෦෼͸ίʔυͱίʔυ΁ͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • ࢀߟʹͳΔυΩϡϝϯτͷϦϯΫΛهࡌ͢Δ


  • Code ReadingதϝϞΛ࢒͠ɺͦΕ΋ͬ͟ͱهࡌ͢Δ

  View Slide

 99. • Code Reading͢Δ্Ͱ

  ϝϞ͸େࣄ


  • ͪΐͬͱͨ͠ϝϞͰ΋ফͣ͞
  ʹ࢒͓ͯ͘͠


  • ·ͱΊͷ࠷ޙͷํʹϝϞΛ

  ͦͷ··ࡶʹॻ͍͓͚ͯͩ͘
  Ͱ΋Ձ஋͸͋Δ
  ϝϞΛ࢒͠ɺͦΕ΋ͬ͟ͱهࡌ͢Δ
  https://github.com/operando/JobScheduler-Code-Reading

  View Slide

 100. ·ͱΊ

  View Slide

 101. ·ͱΊ
  • Android Frameworkͷίʔυ͸ಡΉςΫχοΫΛ਎ʹ

  ͚ͭΕ͹ɺΘΓͱ͢ΜͳΓಡΊΔΑ͏ʹͳΓ·͢💪


  • ͨͩίʔυྔ͕๲େͳͷͰࠜؾڧ͞͸ඞཁͰ͢😅


  • ಡΜͩΒ·ͱΊΛॻ͍ͯ஌ݟΛڞ༗͠·͠ΐ͏👍

  View Slide

 102. Thank you!

  View Slide

 103. ͜ΕҎ߱͸ొஃ࣌ؒͷ౎߹Ͱ
  ࡟ͬͨεϥΠυू


  ʢ͓·͚ʣ

  View Slide

 104. Android Framework Code Readingͷ

  ώϯτʹͳΔॻ੶
  • AndroidΛࢧ͑Δٕज़ʪⅠʫ,ʪⅡʫ


  • Androidͷͳ͔Έ InsideAndroid

  View Slide

 105. Android FrameworkͷίʔυΛμ΢ϯϩʔυ͢Δ
  • Repoͱ͍͏πʔϧΛ࢖͏͜ͱͰμ΢ϯϩʔυͰ͖Δ


  • Android OSΛ։ൃ͢Δ্Ͱ͸ඞਢͳπʔϧ


  • ৭ʑେมͳͷͰຊฤͰͷ঺հΛආ͚ͨ😂


  • https://source.android.google.cn/setup/build/
  downloading

  View Slide

 106. adb-peco
  • ෳ਺AndroidσόΠε͕PCʹ઀ଓ͞Ε͍ͯΔ࣌ʹ

  σόΠεબ୒Λࢧԉͯ͘͠ΕΔπʔϧ


  • https://github.com/tomorrowkey/adb-peco

  View Slide

 107. AIDEGen
  • Android Frameworkͷ։ൃΛIDEͰߦ͏ͨΊʹ৭ʑ΍ͬͯ
  ͘ΕΔπʔϧͬΆ͍


  • https://android.googlesource.com/platform/tools/
  asuite/+/refs/heads/master/aidegen/README.md


  • ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍͚ͲɺࢿྉΛ࡞ͬͯΔաఔͰݟ͚ͭͨ

  View Slide

 108. AIDEGen
  https://codechacha.com/ja/android-aidegen/
  “AIDEGenʹIDEͰAndroid Framework։ൃ”

  View Slide

 109. Session Buddy
  • Chrome Extension


  • https://sessionbuddy.com/


  • ։͍ͯΔλϒΛλϒɾ΢Οϯυ΢ͷঢ়ଶΛอଘͰ͖Δ


  • Code Readingͯ͠ΔͱΊͬͪΌλϒ։͖·͘Δ


  • ಡΜͰΔঢ়ଶΛҰ୴อଘ͓͖͍ͯͨ͠৔߹ʹศར

  View Slide

 110. πϦʔܕλϒ
  • Firefox Add-ons


  • https://addons.mozilla.org/ja/
  fi
  refox/addon/tree-
  style-tab/


  • ಡΜͰ͍Δίʔυͷϝιουݺͼग़͠ͷ֊૚ͱ͔ΛπϦʔ
  ܕͷλϒͰ؅ཧ͢Δͷʹศར

  View Slide

 111. ͪΐͬͱੲ࿩ͱײँͷؾ࣋ͪ
  • ACS͕ެ։͞ΕΔલ͸༗ࢤʹΑΔӡӦͰɺOpenGrokͱ͍
  ͏ιϑτ΢ΣΞΛ࢖ͬͯࣅͨ΋ͷ͕ߏங͞Ε͍ͯͨ


  • https://sites.google.com/site/devcollaboration/
  codesearch


  • ͱͯ΋͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠🙏͘͢͝ײँ͍ͯ͠·͢ʂ

  View Slide

 112. ·ͬͨΓAndroid Framework Code Reading
  • AndroidͷιʔείʔυΛಡΜͰɺ։ൃ౳ʹ໾ཱͯΔษڧձΛ

  ਺೥લ ࢲ͕ओ࠵ऀͰ΍͍ͬͯͨ


  • ࢀՃऀͷΈͳ͞Μ͕ಡΜͩίʔυΛ·ͱΊͨͷ͕GitHubʹ·ͱ·ͬͯΔ


  • Կ͔ͷࢀߟʹͳΕ͹ͱʂ


  • https://github.com/AndroidFrameworkCodeReading/
  CodeReadingHistory

  View Slide