Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ARAI Journey

8935282d0e079b1d408b74dfc88e2b99?s=47 papanda
February 25, 2020
150

ARAI Journey

新井さん、卒業と新たな出発のジャーニーLT

8935282d0e079b1d408b74dfc88e2b99?s=128

papanda

February 25, 2020
Tweet

Transcript

 1. ৽Ҫ͞Μͷӈ͸ΦϨ δϟʔχʔ

 2. σϒαϛͰ΋

 3. ۭߓͰ΋

 4. ΠϕϯτͰ΋

 5. ࢓ࣄؼΓͰ΋

 6. "TL5IF4QFBLFSͰ΋

 7. αΠϯձ͚ͩٯʂ

 8. αΠϯձ͸ࠨ

 9. Ͱ΋΍ͬͺΓϕτφϜͰ΋

 10. ϕτφϜճߦͬͯ΋ʂ

 11. ຊ୊

 12. ೥͔Βͷ ͓͖͍ͭ͋

 13. ࢲʹͱͬͯͷ ৽Ҫ͞Μ

 14. ʮ͏ͪͷձࣾͷϝϯόʔ ΋ͦ͏Ͱ͚͢ͲɺࢲΈͨ ͍ʹ೰ΜͰ͍Δਓɺੈͷ தʹ͍ʔʔͬͺ͍͍Δͱ ࢥ͍·͢Αʂʯ ΧΠθϯɾδϟʔχʔʮΤϐϩʔάʯΑΓ

 15. খொ͞Μ

 16. ̏ͭͷ͋Γ͕ͱ͏

 17. %FW-07&ɺ͋Γ͕ͱ͏

 18. ΧΠθϯɾδϟʔχʔɺ ͋Γ͕ͱ͏

 19. ΤφδϟΠϧɺ ͋Γ͕ͱ͏ ͜Ε͔Β΋ΑΖ͓͘͠Ͷ͕͍͠·͢ʂ

 20. ࢲ͕৽Ҫ͞Μ͔Β ײͨ͜͡ͱ

 21. ਓ͸ɺԿͷͨΊʹΘ͟Θ͟ ਓͱਓͱͷؒͰؔ܎ੑΛ ࣋ͱ͏ͱ౒ྗ͢Δͷ͔

 22. ਓͷຊ࣭ͱ͸ɺਓΛ ΤφδϟΠζ͢Δ͜ͱ ͳͷͰ͸ͳ͍͔ʁ

 23. ৽Ҫ͞Μͱ͸ ͦΕΛମݱ ͍ͯ͠Δਓ

 24. None
 25. ਓྨͷر๬

 26. ଔۀΤϯτϦʔ͕ ެ։͞Εͨ͋Δ೔ͷձ࿩

 27. ʢ৽Ҫ͞Μͷଔۀɺͦͯ͠৽ͨͳδϟʔχʔΛ౿·͑ͯʣ

 28. ਓΛΤφδϟΠζ͢Δ δϟʔχʔΛ͸͡ΊΑ͏ɻ