Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Нарисувай ми овца

Нарисувай ми овца

За клиентите, дизайнерите и опитомяването

Petya Raykovska

April 12, 2014
Tweet

More Decks by Petya Raykovska

Other Decks in Design

Transcript

 1. ÍНàаðрèиñсóуâвàаéй ìмèи îоâвöцàа ÒТàаçзèи åе òтåеæжêкîо áбîоëлíнàа, íнàаðрèиñсóуâвàаéй äдðрóуãгàа! ÀАìмàа

  òтîоâвàа íнåе åе îоâвöцàа, àа îоâвåеíн, èиìмàа ðрîоãгàа… ÌМíнîоãгîо åе ñсòтàаðрàа, òтðрÿяáбâвàа äдàа æжèиâвåеåе äдúъëлãгîо.
 2. ÌМíнîоãгîо åе ìмàаëлêкàа, íнàаïпðрàаâвèи ÿя ïпîо- ãгîоëлÿяìмàа… ïпðрèиìмåеðрíнîо 20% ÍНåеùщîо

  íнåе ìмèи õхàаðрåеñсâвàа êкàаêк åе çзàаñсòтàаíнàаëлàа òтàаÿя îоâвöцàа.
 3. Clients from hell ÊКëлèиåеíнòтèиòтåе íнåе çзíнàаÿяòт êкàаêкâвîо èиñсêкàаòт, íнîо âвèиíнàаãгèи

  èиñсêкàаòт íнåеùщîо ðрàаçзëлèи÷чíнîо îоòт òтîоâвàа, êкîоåеòтîо èиìм ïпîоêкàаçзâвàаòтåе.
 4. Clients from hell ÊКëлèиåеíнòтèиòтåе íнÿяìмàаòт ïпîоíнÿяòтèиåе îоòт äдèиçзàаéйíн, íнîо âвèи

  êкàаçзâвàаòт êкàаêк äдàа ñсèи âвúъðрøшèиòтåе ðрàаáбîоòтàаòтàа.
 5. Designers from hell? ÍНåе çзíнàаÿяòт êкàаêк ñсåе ïпðрàаâвèи. ÍНåе èиìм

  åе ðрàаáбîоòтàа äдàа çзíнàаÿяòт. ÒТîоâвàа íнåе åе òтåеõхíнèиÿяòт çзàаíнàаÿяòт.
 6. ÎОïпèиòтîоìмÿяâвàаíнåеòтîо — ÊКàаêкâвîо òтðрÿяáбâвàа äдàа íнàаïпðрàаâвÿя? ! — ÒТðрÿяáбâвàа äдàа

  áбúъäдåеøш ìмíнîоãгîо òтúъðрïпåеëлèиâв. ÎОòтíнàа÷чàаëлîо ùщåе ñсåеäдíнåеøш ìмàаëлêкîо ïпîо-äдàаëлåе÷чêкîо îоòт ìмåеíнåе, åеéй òтàаêкàа, âв òтðрåеâвàаòтàа. [] ÍНîо âвñсåеêкèи íнîоâв ïпúъòт òтèи ùщåе ìмîоæжåеøш äдàа ñсÿяäдàаøш ìмàаëлêкîо ïпîо-áбëлèиçзêкîо…