Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

BAD_REQUEST = 400 をめぐる問い。マジックナンバーは可読性を下げるのか? / bad request is 400

qsona
August 03, 2019

BAD_REQUEST = 400 をめぐる問い。マジックナンバーは可読性を下げるのか? / bad request is 400

すえなみチャンス暑気払い

qsona

August 03, 2019
Tweet

More Decks by qsona

Other Decks in Technology

Transcript

 1. BAD_REQUEST = 400 ΛΊ͙Δ໰͍ɻ
  ϚδοΫφϯόʔ͸ՄಡੑΛ

  Լ͛Δͷ͔?
  @qsona (FiNC Technologies)

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • BAD_REQUEST = 400 ͷྫ͔Β

  ϚδοΫφϯόʔͷੋඇͳͲʹ๲Β·ͤͯٞ࿦͢Δ
  • ͦͷաఔͰɺʮઃܭͷݴޠԽʯͷॏཁ͞Λ

  ͋ΒͨΊͯڧௐ͍ͨ͠

  View Slide

 7. ࠓ೔ͷείʔϓ֎
  • ͦ΋ͦ΋εςʔλείʔυ

  Λ࢖͍෼͚Δ΂͖͔
  • ྫ: validation error ͷͱ͖ʹ

  400 BAD REQUEST

  Λฦ͢΂͖͔Ͳ͏͔
  • ͜Ε͸͜ΕͰਂ͍࿩

  View Slide

 8. ૝૾ͯͨ͠΍ͭ

  View Slide

 9. ͳΜͱͳ͍͘΍ͳίʔυ

  View Slide

 10. ࡶͳࢦఠ
  • BAD REQUEST ͕ 400ͱ͔

  ͩΕͰ΋஌ͬͯΔΑͶ?
  • ࡶͳݴޠԽ

  View Slide

 11. ॏཁͳࢦఠ

  View Slide

 12. ΫΠζ
  • HTTPεςʔλείʔυ 409

  View Slide

 13. ΫΠζ
  • HTTPεςʔλείʔυ 409 ͸ҎԼͷ͏ͪͲΕ
  • PERMANENT REDIRECT
  • INSUFFICIENT STORAGE
  • CONFLICT
  • PROCESSING

  View Slide

 14. ΫΠζ
  • HTTPεςʔλείʔυ 409 ͸ҎԼͷ͏ͪͲΕ
  • 308 PERMANENT REDIRECT
  • 507 INSUFFICIENT STORAGE
  • 409 CONFLICT
  • 102 PROCESSING

  View Slide

 15. ྑ͍ࢦఠ

  View Slide

 16. վળҊ

  View Slide

 17. ࿦఺
  • ϚδοΫφϯόʔͷੋඇ
  • HTTPεςʔλείʔυΛ਺஋Ͱϕλॻ͖͢Δ͜ͱͷੋඇ

  View Slide

 18. ϚδοΫφϯόʔΛΊ͙Δ࿦఺
  • "Մಡੑ͕ѱ͍" (not readable)
  • ࡶͳݴޠԽ

  View Slide

 19. ϚδοΫφϯόʔͷՄಡੑ͕௿͍ͱ͸
  • Կʹର͢Δ਺஋͔͕ͩΘ͔Βͳ͍Α
  • ਺஋ࣗମͷࠜڌ(ଥ౰ੑ)͕Θ͔Βͳ͍Α
  • ڞ௨Խ͞Εͯͳ͍Α
  • ϚδοΫφϯόʔ͸ѱɺ໰౴ແ༻

  View Slide

 20. Կʹର͢Δ਺஋͔͕ͩΘ͔Βͳ͍Α
  • price * 1.08
  • ͦ΋ͦ΋ 1.08 ͕͜͜ʹग़͖͍ͯͯΔཧ༝͕Θ͔Βͳ͍
  • ਺஋ԋࢉͯ͠Δͱ͖ʹى͖͕ͪ

  View Slide

 21. Կʹର͢Δ਺஋͔͕ͩΘ͔Βͳ͍Α
  • ؔ਺(ϝιου)ݺͼग़͠ʹ਺஋Λ౉͢ͱ͖͸ɺ

  ͜ͷ໰୊͸ى͜Βͳ͍
  • ϝιουఆٛΛݟΕ͹Θ͔ΔͷͰ
  • લͷྫͰ͸ TAX_RATE ఆ਺Λఆٛ͢ΔΑΓ΋ɺ(ྫ͑͹)

  price_included_tax(base_price) ϝιουΛఆٛͨ͠΄͏͕͍͍

  View Slide

 22. ਺஋ࣗମͷࠜڌ(ଥ౰ੑ)͕Θ͔Βͳ͍Α
  • 409 ͕εςʔλείʔυΛදͯ͠Δͷ͸Θ͔Δ͕ɺ

  ͳͥ 409 ͳͷ͔͕Θ͔Βͳ͍
  • ׂͱϚΠφʔͳ໰୊ͳؾ͕ͯ͠Δɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸ޙड़

  View Slide

 23. ڞ௨Խ͞Εͯͳ͍Α
  • ڞ௨Խ͢΂͖ͳΒͯ͘͠Ε
  • Ͳ͏͍͏࣌ʹڞ௨Խ͢΂͖͔͸Θ͔Δͳ?

  View Slide

 24. const LIMIT = 10; ໰୊

  View Slide

 25. const LIMIT = 10; ໰୊
  • Լͷ͏ͪ1ͭ΋ղܾ͍ͯ͠ͳ͍
  • Կʹର͢Δ਺஋͔͕ͩ

  Θ͔Βͳ͍Α
  • ਺஋ࣗମͷࠜڌ(ଥ౰ੑ)͕

  Θ͔Βͳ͍Α
  • ڞ௨Խ͞Εͯͳ͍Α

  View Slide

 26. Ξϯέʔτ

  View Slide

 27. ๻ͷதͰͷਖ਼ղ

  View Slide

 28. View Slide

 29. ֮͑Δඞཁ͸ͳ͍
  • 409 => conflict ͸άάΕ͹ҰॠͰग़ͯ͘Δ
  • ඞཁʹͳΔස౓ͷ໰୊
  • ස౓͕ଟ͍ͳΒ͔֬ʹ໰୊͚ͩͲɺ

  ͦΜͳʹ͠ΐͬͪΎ͏͋Δ...?

  View Slide

 30. ͲͪΒͷ৘ใྔ͕େࣄ͔?
  • 409
  • ࢓༷ɺΠϯλʔϑΣΠε
  • conflict
  • ҙຯɺ࣮૷ʹ͍ۙ

  View Slide

 31. View Slide

 32. ΠϯλʔϑΣΠεͷॏཁੑ
  • ྫ͑͹ OpenAPI 3
  • Web API ͷ࢓༷ͷ

  υΩϡϝϯτ
  • ͜͜ʹ͸ `409` ͱ਺஋Ͱ
  ॻ͘

  View Slide

 33. 4xx = Client Error
  • 409 ͩͬͨΒͱΓ͋͑ͣ Client Errorͩͱ͍͏ͱ͜Ζ·Ͱ͸

  Θ͔Δ
  • Conflict ͬͯݴΘΕͯ΋Α͘Θ͔Βͳ͘ͳ͍...?

  View Slide

 34. ·ͱΊ
  • ؒҧ͍ͳ͘࢒೦ͳίʔυ͸ݴ͍ա͗ͩͬͨɺ͢·Μ
  • ϚδοΫφϯόʔ͸࠷ߴ
  • ઃܭ͸ݴޠԽΛ͍ͯ͜͠͏
  • ͑͢ͳΈνϟϯε͸ࣗΒͷखͰ௫Ή΋ͷ

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide