Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2021年度学習院大学 経営入門演習 (基礎ゼミ) 深見担当のガイダンス資料/AY2021_basic_seminar_orianentation

2021年度学習院大学 経営入門演習 (基礎ゼミ) 深見担当のガイダンス資料/AY2021_basic_seminar_orianentation

2021年度学習院大学経済学部経営学科 経営入門演習 (基礎ゼミ) 深見担当のガイダンス資料です。

Yoshiaki Fukami

April 02, 2021
Tweet

More Decks by Yoshiaki Fukami

Other Decks in Education

Transcript

 1. ܦӦೖ໳ԋश
  ਂݟՅ໌୲౰

  ΨΠμϯε
  2021೥౓ΦϯϥΠϯઆ໌ࢿྉ
  ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ
  ਂݟՅ໌
  [email protected]
  @icat_lab

  View Slide

 2. ਂݟ୲౰جૅθϛͷಛ௃
  • with ίϩφͱ͍͏લఏͰɺ
  ΦϯϥΠϯʹ͓͚Δ
  ίϥϘϨʔγϣϯ
  ͷख๏Λମݧ͠ͳ͕Βֶͼͭͭɺ
  ٸ଎ʹมԽ͢Δࣾձ؀ڥͷߏ଄Λ
  ཧղ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦ͢ɻ
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  1

  View Slide

 3. ର໘Ͱ࣮ࢪՄೳͳঢ়گͰ͋ͬͯ΋
  • ͞·͟·ͳίϥϘϨʔγϣϯπʔϧ
  Λ࢖༻͢Δ͜ͱ͕લఏͰ͢ɻ
  –GitHub
  –Slack
  –Zoom/ Around
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  2

  View Slide

 4. Git GitHub
  3

  View Slide

 5. Պ໨ͷ΢ΣϒαΠτ
  • https://github.com
  /icat-
  lab/icat_lab/blob/
  master/basic_semi
  nar_undergrad/bas
  ic_seminar.md

  View Slide

 6. Github
  5
  https://github.com/

  View Slide

 7. 2018೥6݄5೔
  • MicrosoftʹΑ
  ΔGitHubങऩ
  (ग़యɿϚΠΫϩιϑτ
  News Center Japan : Ϛ
  ΠΫϩιϑτɺGitHub Λ
  75 ԯυϧͰങऩ΁ -
  https://news.microsoft.
  com/ja-
  jp/2018/06/05/micros
  oft-to-acquire-github-
  for-7-5-billion/)
  6

  View Slide

 8. GitHub
  • ෳ਺ਓͰιϑτ΢ΣΞΛ։ൃ͢ΔͨΊͷ
  πʔϧ
  • όʔδϣϯ؅ཧ
  –վม͝ͱͷόʔδϣϯΛอଘɺ
  աڈͷ΋ͷ΋શͯμ΢ϯϩʔυͰ͖Δɻ
  –վมʹΑͬͯੜͨࠩ͡෼Λදࣔ
  7

  View Slide

 9. View Slide

 10. 2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  9

  View Slide

 11. 2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  10

  View Slide

 12. 2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  11
  Merge

  View Slide

 13. 2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  12

  View Slide

 14. Pull Request
  • Pull: վมఏҊΛ࠾༻͢Δ͜ͱ
  • Pull Request: վมͷఏҊ
  13
  ग़లɿ੓෎ΦʔϓϯιʔεจԽͷ஍ཧӃͰͷਐ௙ // Speaker Deck
  https://speakerdeck.com/hfu/zheng-fu-opunsosuwen-hua-falsedi-li-yuan-defalsejin-bu

  View Slide

 15. ϓϩάϥϚͷͨΊͷπʔϧ?
  • ࠩ෼؅ཧ͸͢΂ͯͷڞಉ࡞ۀͰ༗ޮ!
  • ߦ੓ɾඪ४ԽஂମɾγϏοΫςοΫίϛϡχςΟ
  ͳͲ༷ʑͳ৔໘ͰɺඇιʔείʔυͷͨΊʹ׆༻
  ͞Ε͍ͯΔɻ
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  14

  View Slide

 16. ͜ͷθϛͰ࠷΋େࣄʹ͢Δ͜ͱ
  • ΦϯϥΠϯίϛϡχέʔγϣϯͰ͸ͳ͘ɺ
  ΦϯϥΠϯίϥϘϨʔγϣϯΛମݧ͢Δɻ
  – ίϥϘϨʔγϣϯʹ͓͚ΔצॴΛ͔ͭΉɻ
  – ੒ՌͰ͸ͳ͘ɺϓϩηε͕ॏཁɻ
  – ୯ҰͷπʔϧΛशख़͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ৽ͨͳπʔϧΛ
  ׆༻ͯ͠ɺ΍Γ͔ͨΛৗʹΞοϓσʔτ͠Α͏ͱ͢Δ
  ࢟੎Λཆ͏ɻ
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  15

  View Slide

 17. 1ֶظ
  • ྠಡ
  • ͚ͩͲɺίϥϘϨʔγϣϯ
  • ৄࡉ͸
  – https://github.com/icat-
  lab/icat_lab/blob/master/basic_seminar_undergra
  d/spring_basic_seminar.md
  – ࣄલʹຖिࢦఆ͞ΕͨจݙͷύʔτΛɺ֤͕ࣗཁ໿͠
  ͯϨδϡϝΛ࡞ΓɺΦϯϥΠϯπʔϧͰఏग़ɻθϛͰ
  ͸ɺ֤िͷ୲౰ऀ͕ͱΓ·ͱΊͨ಺༰ͷใࠂࢿྉΛ࡞
  ੒͠
  ൃදɻͦͷൃදΛ౿·͑ͨσΟεΧογϣϯΛߦ͏ɻ
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  16

  View Slide

 18. 2ֶظ
  • DXϓϥϯχϯά
  • ΋ͪΖΜίϥϘϨʔγϣϯΛ௨ͨ͡ϓϥϯχϯά
  • ৄࡉ͸
  – https://github.com/icat-
  lab/icat_lab/blob/master/basic_seminar_undergrad/a
  utumn_basic_seminar.md
  – COVID-19ྲྀߦԼʹ͓͚ΔίϥϘϨʔγϣϯख๏Λ࣮ફత
  ʹֶͼͳ͕Βɺσδλϧٕज़Λ׆༻ͨࣾ͠ձ׆ಈ΍Ϗδω
  εϞσϧʹ͓͚Δʮ͋ͨΒ͍͠΍Γ͔ͨʯΛߟ͑ɺఏҊ͢
  Δͱ͍͏άϧʔϓϫʔΫʹऔΓ૊Έ·͢ɻΦϯϥΠϯίϥ
  ϘϨʔγϣϯίϥϘϨʔγϣϯπʔϧΛ׆༻͢Δ͜ͱʹΑ
  Γɺ؀ڥมԽʹରԠͨ͠ڞಉ࡞ۀख๏΍اըཱҊྗΛ਎ʹ
  ͚͍͖ͭͯ·͢ɻ
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  17

  View Slide

 19. ৽͍͠΍Γ͔ͨΛͭ͘ΔɺͷΛָ͠ΊΔ͔ʁ
  • ౸ୡ໨ඪ
  – 1ֶظ:
  ΦϯϥΠϯतۀʹ͓͍ͯ΋ҰॹʹֶΜͰ͍͚Δ஥ؒͮ͘Γɺ
  ϋΠϒϦουܕतۀ΍ԕִͰͷίϥϘϨʔγϣϯʹऔΓ૊
  ΉͨΊʹඞཁͳϦςϥγʔͷ֫ಘɺେֶͰͷֶͼʹඞཁͳ
  จݙͷಡΈղ͖ํͷशಘɻ
  – 2ֶظ:
  ΦϯϥΠϯतۀʹ͓͍ͯ΋ҰॹʹֶΜͰ͍͚Δ஥ؒͮ͘Γɺ
  ϋΠϒϦουܕतۀ΍ԕִͰͷίϥϘϨʔγϣϯʹऔΓ૊
  ΉͨΊʹඞཁͳϦςϥγʔͷ֫ಘɺٕज़ਐԽΛ౿·͑ͨՁ
  ஋૑଄ͷͨΊͷൃ૝ྗͷशಘɻ
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  18

  View Slide

 20. ৄࡉ͸
  • ΢Σϒϖʔδ(GitHub)Λࢀর͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  https://github.com/icat-
  lab/icat_lab/blob/master/basic_seminar_und
  ergrad/basic_seminar.md
  • ࣭໰͸ͪ͜Β·Ͱɻ
  [email protected]
  2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ
  19

  View Slide