Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2021年度学習院大学 経営入門演習 (基礎ゼミ) 深見担当のガイダンス資料/AY2021_basic_seminar_orianentation

2021年度学習院大学 経営入門演習 (基礎ゼミ) 深見担当のガイダンス資料/AY2021_basic_seminar_orianentation

2021年度学習院大学経済学部経営学科 経営入門演習 (基礎ゼミ) 深見担当のガイダンス資料です。

Yoshiaki Fukami

April 02, 2021
Tweet

More Decks by Yoshiaki Fukami

Other Decks in Education

Transcript

 1. 2018೥6݄5೔ • MicrosoftʹΑ ΔGitHubങऩ (ग़యɿϚΠΫϩιϑτ News Center Japan : Ϛ

  ΠΫϩιϑτɺGitHub Λ 75 ԯυϧͰങऩ΁ - https://news.microsoft. com/ja- jp/2018/06/05/micros oft-to-acquire-github- for-7-5-billion/) 6
 2. Pull Request • Pull: վมఏҊΛ࠾༻͢Δ͜ͱ • Pull Request: վมͷఏҊ 13

  ग़లɿ੓෎ΦʔϓϯιʔεจԽͷ஍ཧӃͰͷਐ௙ // Speaker Deck https://speakerdeck.com/hfu/zheng-fu-opunsosuwen-hua-falsedi-li-yuan-defalsejin-bu
 3. 1ֶظ • ྠಡ • ͚ͩͲɺίϥϘϨʔγϣϯ • ৄࡉ͸ – https://github.com/icat- lab/icat_lab/blob/master/basic_seminar_undergra

  d/spring_basic_seminar.md – ࣄલʹຖिࢦఆ͞ΕͨจݙͷύʔτΛɺ֤͕ࣗཁ໿͠ ͯϨδϡϝΛ࡞ΓɺΦϯϥΠϯπʔϧͰఏग़ɻθϛͰ ͸ɺ֤िͷ୲౰ऀ͕ͱΓ·ͱΊͨ಺༰ͷใࠂࢿྉΛ࡞ ੒͠ ൃදɻͦͷൃදΛ౿·͑ͨσΟεΧογϣϯΛߦ͏ɻ 2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ 16
 4. 2ֶظ • DXϓϥϯχϯά • ΋ͪΖΜίϥϘϨʔγϣϯΛ௨ͨ͡ϓϥϯχϯά • ৄࡉ͸ – https://github.com/icat- lab/icat_lab/blob/master/basic_seminar_undergrad/a

  utumn_basic_seminar.md – COVID-19ྲྀߦԼʹ͓͚ΔίϥϘϨʔγϣϯख๏Λ࣮ફత ʹֶͼͳ͕Βɺσδλϧٕज़Λ׆༻ͨࣾ͠ձ׆ಈ΍Ϗδω εϞσϧʹ͓͚Δʮ͋ͨΒ͍͠΍Γ͔ͨʯΛߟ͑ɺఏҊ͢ Δͱ͍͏άϧʔϓϫʔΫʹऔΓ૊Έ·͢ɻΦϯϥΠϯίϥ ϘϨʔγϣϯίϥϘϨʔγϣϯπʔϧΛ׆༻͢Δ͜ͱʹΑ Γɺ؀ڥมԽʹରԠͨ͠ڞಉ࡞ۀख๏΍اըཱҊྗΛ਎ʹ ͚͍͖ͭͯ·͢ɻ 2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ 17
 5. ৽͍͠΍Γ͔ͨΛͭ͘ΔɺͷΛָ͠ΊΔ͔ʁ • ౸ୡ໨ඪ – 1ֶظ: ΦϯϥΠϯतۀʹ͓͍ͯ΋ҰॹʹֶΜͰ͍͚Δ஥ؒͮ͘Γɺ ϋΠϒϦουܕतۀ΍ԕִͰͷίϥϘϨʔγϣϯʹऔΓ૊ ΉͨΊʹඞཁͳϦςϥγʔͷ֫ಘɺେֶͰͷֶͼʹඞཁͳ จݙͷಡΈղ͖ํͷशಘɻ –

  2ֶظ: ΦϯϥΠϯतۀʹ͓͍ͯ΋ҰॹʹֶΜͰ͍͚Δ஥ؒͮ͘Γɺ ϋΠϒϦουܕतۀ΍ԕִͰͷίϥϘϨʔγϣϯʹऔΓ૊ ΉͨΊʹඞཁͳϦςϥγʔͷ֫ಘɺٕज़ਐԽΛ౿·͑ͨՁ ஋૑଄ͷͨΊͷൃ૝ྗͷशಘɻ 2020೥౓ֶशӃେֶܦࡁֶ෦ܦӦֶՊ ਂݟՅ໌୲౰तۀࢿྉ 18