Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vueコンポーネントを複数リポ で共通化するためにやったこと

RyotaKodaira
January 24, 2018

Vueコンポーネントを複数リポ で共通化するためにやったこと

RyotaKodaira

January 24, 2018
Tweet

More Decks by RyotaKodaira

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 7VFίϯϙʔωϯτΛෳ਺Ϧϙ
  Ͱڞ௨Խ͢ΔͨΊʹ΍ͬͨ͜ͱ

  4$065&3 *OD
  !SZPUBLPEBJSB

  View Slide


 2. ࣗݾ঺հ
  גࣜձࣾ4$065&3
  XFCΤϯδχΞ
  ਓ໨ͷΤϯδχΞ
  μʔπ͕޷͖
  ਓͰ໧ʑͱ࿅शͯ͠·͢
  !SZPUBLPEBJSB

  View Slide


 3. 4$065&3Λ஌ͬͯΔਓ

  View Slide


 4. $UP#ਓࡐ঺հαʔϏε
  స৬ر๬ͷ஌ਓ༑ਓΛ
  اۀʹ঺հ͠ใुΛಘΒΕΔ

  View Slide


 5. ༗ྉ৬ۀ঺հ
  ਓࡐ঺հձࣾ
  ϔουϋϯλʔ
  ࠾༻اۀ
  ٻ৬ऀ
  ঺հͯ͠ใुΛಘΔʹ͸໔ڐ͕ඞཁ
  ʹ

  View Slide


 6. εΧ΢λʔ
  ొ࿥ऀ
  ࠾༻اۀ
  ٻ৬ऀ
  ݸਓ͕঺հͯ͠ใुΛड͚औΕΔ
  ʹ

  View Slide


 7. αʔϏεߏ੒
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ӡӦ
  ࠾༻اۀ

  View Slide


 8. αʔϏεߏ੒
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ӡӦ
  ࠾༻اۀ
  ࢖༻ٕज़͸౷Ұ͞Ε͍ͯΔ
  -BSBWFM? ?
  7VFY

  View Slide

 9. αʔϏεߏ੒
  ӡӦ
  ࠾༻اۀ

  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ

  View Slide

 10. αʔϏεߏ੒
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ӡӦ

  ࠾༻اۀ

  View Slide

 11. αʔϏεߏ੒
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ

  ӡӦ

  View Slide

 12. ࠓճ͸αʔϏε಺Ͱ࢖༻
  ͞ΕΔʮٻਓථʯʹ͍ͭͯ

  View Slide

 13. ػೳ഑ஔ
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ

  ӡӦ
  ٻਓථͷ࡞੒ɾฤू
  ٻਓථͷӾཡ
  ٻਓථͷݕࡧ
  ٻਓථͷӾཡ
  ٻਓථͷ࡞੒ɾฤू
  ٻਓථͷݕࡧ
  ٻਓථͷӾཡ

  View Slide

 14. ػೳ഑ஔ
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ

  ӡӦ
  ٻਓථͷ࡞੒ɾฤू
  ٻਓථͷӾཡ
  ٻਓථͷݕࡧ
  ٻਓථͷӾཡ
  ٻਓථͷ࡞੒ɾฤू
  ٻਓථͷݕࡧ
  ٻਓථͷӾཡ
  ઌʹݴ͓ͬͯ͘ͱɺɺɺ
  ػೳ͸ಉ͕ͩ͡ίʔυ͸ผʑ

  View Slide


 15. ɹʮٻਓථͷ߲໨Λ௥Ճ͍ͨ͠ʂʯ
  ɹʮ0,ʂͰ΋ͪΐͬͱ࣌ؒΛ໯͏Ͷʯ

  View Slide


 16. ɹʮٻਓථͷ߲໨Λ௥Ճ͍ͨ͠ʂʯ
  ɹʮ0,ʂͰ΋ͪΐͬͱ࣌ؒΛ໯͏Ͷʯ
  ιʔε͕ڞ௨Խ͞Ε͍ͯͳͷͰؔ܎
  ͢ΔશͯͷαʔϏεΛมߋ͠ͳ͍ͱ
  ͍͚ͳ͍
  ຊ൪%#ʹରͯ͠ϚΠάϨʔγϣϯ΋
  ࣮ߦ͠ͳ͖Ό

  View Slide

 17. σʔλߏ଄

  KPCTςʔϒϧ
  JE
  [email protected]
  UJUMF
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  σʔλΛԣ࣋ͪͰ
  อଘ͍ͯ͠ΔͨΊ
  ΧϥϜΛ௥Ճ͢Δ
  ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 18. σʔλߏ଄

  KPCTςʔϒϧ
  JE
  [email protected]
  UJUMF
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  σʔλΛॎ࣋ͪͰ
  อଘ͍ͯ͠ΔͨΊ
  ΧϥϜΛ௥Ճ͢Δ
  ඞཁ͕͋Δ
  ϚΠάϨʔγϣϯ

  View Slide


 19. σʔλΛॎ࣋ͪʹͯ͠؅ཧը໘͔Β߲໨
  ͷ௥ՃΛͰ͖ͨ΄͏͕ྑͦ͞͏ʂʂ

  View Slide

 20. σʔλߏ଄

  *E [email protected] LFZ WBMVF
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  *E [email protected] UJUMF
  4$065&3Λ։ൃ͢ΔΤϯδχΞͷืू
  KPCT
  [email protected]

  View Slide

 21. σʔλߏ଄
  *E [email protected] UJUMF
  4$065&3Λ։ൃ͢ΔΤϯδχΞͷืू
  KPCT

  *E [email protected] LFZ WBMVF
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected]
  [email protected]ͷछྨΛ૿΍͢
  ٻਓථͷ߲໨Λ૿΍͢
  %#ߏ଄Λҙࣝ͢Δ͜ͱͳ͘มߋ͕ग़དྷΔΑ͏ʹ

  View Slide

 22. σʔλߏ଄

  *E [email protected] ,FZ 7BMVF
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  [email protected] ʮ[email protected]ʯͷ಺༰
  *E [email protected] UJUMF
  4$065&3Λ։ൃ͢ΔΤϯδχΞͷืू
  KPCT
  [email protected]
  KPCTςʔϒϧͷ߲໨͸࠷খݶʹͯ͠
  ٻਓථͷίϯςϯπ͸
  ผͷςʔϒϧʹอଘ͢Δ

  View Slide


 23. ͜ΕͰσʔλߏ଄͸มߋʹରԠ͠΍͘͢
  ͳͬͨ
  ࣍͸ίʔυଆͷ͓࿩
  ϑϩϯτΤϯυʹয఺Λ౰͓ͯͯ࿩͠·͢

  View Slide

 24. ϑϩϯτߏ੒
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ

  ӡӦ
  ٻਓථ
  ύοέʔδ
  ελΠϧΨΠυ
  ίϯϙʔωϯτू

  View Slide


 25. ϑϩϯτߏ੒
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ
  ӡӦ
  ٻਓථ
  ύοέʔδ
  ελΠϧΨΠυ
  ίϯϙʔωϯτू
  ࣾ಺Ͱࣗ࡞͍ͯ͠Δ
  7VFίϯϙʔωϯτू

  View Slide


 26. View Slide


 27. Α͘࢖ΘΕΔίϯϙʔωϯτΛ
  ࣄલʹ༻ҙ͓͖ͯ͠ɺ
  TUPSZCPPLͰ֬ೝग़དྷΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 28. TUPSZCPPLͱ͸

  View Slide

 29. TUPSZCPPLͱ͸

  ίϯϙʔωϯτ୯ҐͰ࣮ߦ͢Δ͜ͱͷ
  Ͱ͖ΔαϯυϘοΫε؀ڥ
  ͲΜͳίϯϙʔωϯτ͕ϓϩδΣΫτʹ
  ଘࡏ͍ͯ͠Δͷ͔Λ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide


 30. View Slide


 31. ϑϩϯτߏ੒
  ελΠϧΨΠυ
  ίϯϙʔωϯτू
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ
  ӡӦ
  ٻਓථ
  ύοέʔδ
  ֤ϓϩδΣΫτͰ
  ZBSOBEE

  View Slide


 32. ٻਓථύοέʔδͷ४උ
  7VFϓϩδΣΫτΛ༻ҙ͢Δ
  AWVFDMJAͰ࡞੒͍ͯ͠Βͳ͍΋ͷΛফ͢ͷ͕͓͢͢Ί
  TUPSZCPPLͷಋೖ
  TUPSZCPPLͰ։ൃ͢Δ͜ͱʹΑͬͯΞϓϦέʔγϣϯଆͰ
  ஞҰڍಈΛ֬ೝ͠ͳͯ͘΋ྑ͍ͨΊ։ൃޮ཰61
  ޙʑଞͷΤϯδχΞ͕ίϯϙʔωϯτΛར༻͢Δͱ͖ͷͨ
  Ίʹίϯϙʔωϯτͷ࢓༷Λ࢒͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide


 33. QBDLBHFKTPO
  ࠷ॳʹݺ͹ΕΔ
  εΫϦϓτΛࢦఆ

  View Slide


 34. JOEFYKT
  ίϯϙʔωϯτΛ
  ొ࿥͢Δ

  View Slide


 35. ΞϓϦέʔγϣϯଆ
  ٻਓύοέʔδΛ
  ZBSOBEE

  View Slide


 36. ΞϓϦέʔγϣϯଆ
  ٻਓύοέʔδΛ
  Πϯϙʔτ
  Πϯϙʔτͨ͠
  ίϯϙʔωϯτΛొ࿥

  View Slide


 37. ΞϓϦέʔγϣϯଆ
  ίϯϙʔωϯτΛ
  ݺͼग़͢

  View Slide


 38. ϑϩϯτߏ੒
  ελΠϧΨΠυ
  ίϯϙʔωϯτू
  εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ
  ӡӦ
  ٻਓථ
  ύοέʔδ

  View Slide

 39. εΧ΢λʔ
  స৬ऀ
  ࠾༻اۀ
  ӡӦ
  ٻਓථ
  ύοέʔδ

  ϑϩϯτߏ੒
  ελΠϧΨΠυ
  ίϯϙʔωϯτू
  ϓϩδΣΫτຖʹҧ͏஋Λઃఆ͍ͨ͠

  View Slide

 40. ΞϓϦέʔγϣϯଆ
  ୈҾ਺ʹΦϒδΣΫτΛ
  ೖΕͯઃఆ஋Λྲྀ͢

  View Slide


 41. ύοέʔδJOEFYKT
  ୈҾ਺ʹΞϓϦέʔγϣϯଆͰ
  ઃఆͨ͠஋͕ೖͬͯ͘Δ

  View Slide


 42. ·ͱΊ
  7VFϓϩδΣΫτͰTUPSZCPPLΛ࢖͏͜ͱͰίϯϙʔωϯτ
  ୯ҐͰͷ։ൃ͕͍ͩͿޮ཰తʹͳΔ
  ઃఆϑΝΠϧͳͲΛ༻ҙͯ͠΍ΔͱΞϓϦέʔγϣϯಛ༗ͷ
  ઃఆΛಡΈࠐΉ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  ͜ΕͰมߋ͕͋ͬͯ΋جຊతʹ͸͜ͷύοέʔδͷΈΛมߋ
  ͢Ε͹ྑ͍

  View Slide


 43. ͍͞͝ʹ
  7VFKTΛ࢖ͬͯ։ൃΛ͍ͨ͠
  ϑϩϯτΤϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢ʂ

  View Slide