Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ざっくりわかるSwift

 ざっくりわかるSwift

Shigure Shimotori

July 19, 2017
Tweet

More Decks by Shigure Shimotori

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͬ͘͟ΓΘ͔ΔSwift
  TokyoTech LT #2 @S_Shimotori

  View Slide

 2. ୭ʁ
  • @S_Shimotori (@S_Shimotori_pub)
  • ৘ऑΤֶܥM2
  • DroidKaigiӡӦελοϑ
  • Swift΍PythonΛॻ͍͓ͯۚΛ໯͏͓࢓ࣄ

  View Slide

 3. DroidKaigi2018
  ։࠵ܾఆʂ
  2018೥2݄8-9೔@ϕϧαʔϧ৽॓άϥϯυ
  https://droidkaigi.github.io/2018/

  View Slide

 4. AndroidͱiOSͷ؀ڥͷҧ͍
  • Android
  • ॳճ͚ͩొ࿥ྉΛ෷͑͹OK
  • ೔ຊAndroidͷձ͕͋Δɺֶੜ෦΋͋Δ
  • ࠓKotlin͕೤͍ʂ
  • iOS
  • ຖ೥͓෍ࢪ͕ඞཁ
  • ͦΜͳձ͚͋ͬͨͬ
  • ·ͨSwift4ʹॻ͖׵͑Δ࡞ۀ͕͸͡·Δ͓…

  View Slide

 5. ϞόΠϧͷ࿩͸Ҏ্ʂ

  View Slide

 6. ຊ୊

  View Slide

 7. ͓඼ॻ͖
  • Swiftͷจ๏ͷ֓ཁ
  • Swift͕࢖͑Δ৔ॴ
  • CϥΠϒϥϦͷݺͼग़͠
  • Swiftʹ͍ͭͯ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͖͸

  View Slide

 8. ͓඼ॻ͖
  • Swiftͷจ๏ͷ֓ཁ
  • Swift͕࢖͑Δ৔ॴ
  • CϥΠϒϥϦͷݺͼग़͠
  • Swiftʹ͍ͭͯ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͖͸

  View Slide

 9. Swiftͷจ๏ͷ֓ཁ

  View Slide

 10. ཁ໿͢Δͱ͜Μͳ͔Μ͡ʂ
  • ϓϩτίϧࢦ޲ / ΦϒδΣΫτࢦ޲ /

  ؔ਺ܕ / ໋ྩܕ / ϒϩοΫߏ଄
  • ڧ͍੩తܕ෇͚ / ܕਪ࿦
  • Objective-C౳͔ΒͷӨڹ͋Γ
  • Swift4Ӷҙ੡࡞த
  • ܕ҆શnull҆શɻૉ੖Β͍͠ɻ
  • LLVMͱ͔ͳΜͱ͔
  https://en.wikipedia.org/wiki/Swift_(programming_language)

  View Slide

 11. ϓϩτίϧࢦ޲ʁ

  View Slide

 12. Swiftyʹॻ্͘Ͱ೺Ѳ͓͖͍ͯͨ͜͠ͱ
  • Swiftʹ͸classͷଞʹstructɺenumɺprotocolΛ࣋ͭ
  • protocol͸”ಛఆͷॲཧͷͨΊͷϝιουͷઃܭਤ”
  • JavaͰ͍͏ͱ͜Ζͷinterface
  • ͭ·Γ࢖Θͳͯ͘΋ಈ͔ͳ͍͜ͱ͸ͳ͍
  • Swift3ඪ४ϥΠϒϥϦͷ201γϯϘϧͷ͏ͪɺ

  struct͸140ݸɺenum͸12ݸɺprotocol͸48ݸɺ

  class͸ͳΜͱ1ݸʂ

  View Slide

 13. Java ComparableͱSwift Comparable
  • Java Comparable
  • Swift Comparable
  μΠϚ http://qiita.com/S_Shimotori/items/83e22d83f5c0096a6d5b
  http://hg.openjdk.java.net/jdk8/jdk8/jdk/file/687fd7c7986d/src/share/classes/java/lang/Comparable.java
  https://github.com/apple/swift/blob/c15c671372620b543e19a662218a247f601628e4/stdlib/public/core/Comparable.swift
  ※ ࣮ࡍ͸Equatableͷ “=” ͱComparableͷ ”<“ Λ࣮૷͢Ε͹଍ΓΔ

  View Slide

 14. OptionalͱCommandLine
  • Optional͸enum Optional
  • .some(Wrapped)ͱ.noneΛྻڍ
  • Nullableͷਖ਼ମ
  • enum CommandLine͸ྻڍͯ͠ͳ͍
  • ྻڍܕࣗ਎͕ΠχγϟϥΠζ͞Εͳ͍ಛੑΛར༻
  https://github.com/apple/swift/blob/master/stdlib/public/core/CommandLine.swift
  https://github.com/apple/swift/blob/master/stdlib/public/core/Optional.swift

  Optionalͷ౶ҥߏจ

  View Slide

 15. ͪͳΈʹ: ԋࢉࢠΛఆٛ͢Δ
  • Swift͸ࣗ෼ͰԋࢉࢠΛఆٛ͢Δ͜ͱ͕Մೳ
  • ओʹؔ਺ܕ͍ͨ͠ਓ͕࡞Δ “>=“
  • ࢖͑Δه߸͸ແ೉ͦ͏ͳ΍ͭ
  • / = - + ! * % < > & | ^ ~ ?ͱ͔ଞ͍Ζ͍Ζ
  • ͑ʁ$͕ͩΊͳͷʹὺ͕࢖͑Δͷʁʁ

  View Slide

 16. ܕਪ࿦΋͋ΔΜͩͶ͐
  ͍͍ͪͪܕΛॻ͔ͳ͍͍ͯ͘Ͷʂ

  View Slide

 17. SwiftͰܕਪ࿦ͱ͍ͬͨΒ……
  • ʮίϯύΠϧ࣌ؒͷେ൒͕ܕਪ࿦͡ΌΜwʯ
  • ʮਪ࿦ʹ͔͔͔࣌ؒͬͨΒίϯύΠϧఘΊ·ͨ͠Τϥʔʯ
  • ղܾࡦ:
  • ৽͍͠όʔδϣϯͷSwift(ͱXcode9)Λ࢖͏
  • એݴ࣌ʹͪΌΜͱܕΛॻ͘
  • ؔ਺ܕͳΜͯͳ͔ͬͨɻ͍͍Ͷʁ

  View Slide

 18. ΤϥʔදݱͲ͏ͳͬͯΜͷʁ

  View Slide

 19. Swiftʹ͓͚ΔΤϥʔදݱ
  • جຊతʹ͸NonNullɺthrow΋ͳ͠
  • ੒ޭ/ࣦഊͷ2஋͸໭Γ஋NullableͰදݱ
  • Optional.some(Wrapped)ͰแΜͰฦ͢
  • Լॲཧ͠ͳ͍ͱแΜͩத਎͸࢖͑ͳ͍ʂ
  • ΑΓৄࡉͳΤϥʔදݱΛ͢ΔͳΒErrorΛ౤͛Δ
  • Τϥʔ͕ى͖ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ͳΒ͹”!”Ͱ௵͢

  View Slide

 20. ͓඼ॻ͖
  • Swiftͷจ๏ͷ֓ཁ
  • Swift͕࢖͑Δ৔ॴ
  • CϥΠϒϥϦͷݺͼग़͠
  • Swiftʹ͍ͭͯ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͖͸

  View Slide

 21. Swift͕࢖͑Δ৔ॴ

  View Slide

 22. ͋ʔ͸͍͸͍iOSͶ
  ڵຯͳ͍ΜͰ✋

  View Slide

 23. DarwinҎ֎Ͱ΋࢖͑Δ͔Βʂ
  ͕͢͞ʹ2.2͸ݹ͍͕

  View Slide

 24. LinuxͰSwift
  • swift.orgͷUbuntu༻όΠφϦ͔dockerΛ࢖͏ͷָ͕
  • Կ͔࡞Δ࣌͸Swift Package ManagerΛ࢖͏ͱྑ͍
  • ґଘؔ܎ղܾͨ͠Γςετͨ͠Γ͢Δ
  • ίϚϯυϥΠϯπʔϧ͕࡞ΕΔ
  • WebϑϨʔϜϫʔΫͰWebΞϓϦ͕࡞ΕΔ
  • Perfectͱ͔Vaporͱ͔ͦͷ΁Μ

  View Slide

 25. ͱ͜ΖͰ

  View Slide

 26. Swift͕Ͱ͖Δ͜ͱɺ୯඼Ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱ
  • Swift಺ଂͷඪ४ϥΠϒϥϦ͕Ͱ͖Δ͜ͱ
  • هड़ʹඞཁͳػೳͷجຊ૚
  • Stringͱ͔printͱ͔ͦ͏͍͏ͷ
  • “import Foundation”ͰͰ͖Δ͜ͱ
  • ΞϓϦͷجຊతͳػೳʹؔΘΔૢ࡞
  • ϑΝΠϧͱ͔ηογϣϯͱ͔ͦ͏͍͏ͷ
  • Darwin༻FoundationͱLinux༻Foundation͸ผ෺
  (௚༁)

  View Slide

 27. swift-corelibs-foundationਐḿঢ়گ(7݄17೔ݱࡏ)
  https://github.com/apple/swift-corelibs-foundation/blob/master/Docs/Status.md
  “Unimplemented”

  View Slide

 28. ͓඼ॻ͖
  • Swiftͷจ๏ͷ֓ཁ
  • Swift͕࢖͑Δ৔ॴ
  • CϥΠϒϥϦͷݺͼग़͠
  • Swiftʹ͍ͭͯ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͖͸

  View Slide

 29. CϥΠϒϥϦͷݺͼग़͠
  (SPMͰͷ)
  iOS/macOS͸΋ͬͱ͔ΜͨΜɻ

  View Slide

 30. SPMͰCϥΠϒϥϦΛ࢖͏
  • ޙൃݴޠΒ͘͠ͲΜͲΜઌഐͷҨ࢈Λ࢖͍ͬͯ͘
  • Foundation͕ΞϨͳͷͰ࢖͍ݹ͞ΕͨϥΠϒϥϦͷ
  ํ͕҆৺
  • SPMͰϥοϓ͠ɺ1ͭͷύοέʔδͱͯ͠ѻ͏
  • ґଘϦετʹ͸Swiftͷ΋ͷ΋Cͷ΋ͷ΋ҰॹʹฒͿ
  • ໊લΛCHogeͱ͢Δ׳ྫ͕͋Δ
  • cURLͳΒCCurlͱ͔

  View Slide

 31. ໰୊͕ൃੜ͢Δ΍Γํ
  ΅͘ͷߟ͍͖͑ͨ͞ΐ͏ͷ41.ύοέʔδ
  ύοέʔδ" ύοέʔδ# ύοέʔδ$
  *#.4XJGU
  $$VSM
  44IJNPUPSJ
  $$VSM
  D63-
  ·Ί͖ͪ͠: IBM͸͕Μ͹ͬͯSwiftͯ͠Δɻ͍͍ͻͱɻ
  ໊લিಥ
  (ґଘݩˠґଘઌ)

  View Slide

 32. ͓඼ॻ͖
  • Swiftͷจ๏ͷ֓ཁ
  • Swift͕࢖͑Δ৔ॴ
  • CϥΠϒϥϦͷݺͼग़͠
  • Swiftʹ͍ͭͯ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͖͸

  View Slide

 33. Swiftʹ͍ͭͯ
  ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͖͸

  View Slide

 34. ͱΓ͋͑ͣॻ͖ͳ͕Β΍ͬͯΈ͍ͨʂ
  • ԦಓXcodeͰߦ͖͍ͨਓ
  • Xcode8ʹ͸ϦϑΝΫλϦϯάػೳ͕ͳ͍(স)
  • playgroundsͰؾܰʹॻ͚Δɺͨͷ͍͠
  • JetBrainsڭͷਓ
  • iOSͱҰॹʹ΍ΔͳΒAppCodeɺpure SwiftͳΒCLion
  • Vimmer
  • ͪΌΜͱߋ৽͕௥͍͍ͭͯΔͷ͸ͳ͍Μ͡Ό…
  • Emacser
  • ͪΌΜͱߋ৽͞ΕͯΔɺͣΔ͍

  View Slide

 35. ͋ͱ͸͜ͷลಡΜͰ͓͘ͱ͍͍Αɻ
  • https://developer.apple.com/library/content/documentation/Swift/
  Conceptual/Swift_Programming_Language/
  • https://developer.apple.com/documentation/swift
  • https://swift.org/

  View Slide

 36. ·ͱΊ

  View Slide

 37. Swiftͷ͕͍͜͜͢͝ʂ
  • ڧ͍੩తܕ෇͚ͰprotocolͰenumͰ͍͢͝ʂ
  • αʔό΋ίϚϯυϥΠϯπʔϧ΋࡞ΕΔʂ
  • ͦΕPythonͰΑ͘ͳ͍ʁ
  • ಈతܕ෇͚͸அͯ͡Noɺઈରʹڐ͞ͳ͍
  • ͦΕGo
  • ͦͷՄೳੑ͸͋Δ
  • ͦΕKotlin
  • ૉͰAWSLambda͍͚ΔΜͩ΋ΜͳʔͣΔ͍Αͳʔ

  View Slide