Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

自作キーボードにチャレンジしてみた。 ver 2.0

87e6be3b5dcac822e5dfd974ba65045a?s=47 Kinoko
December 04, 2021

自作キーボードにチャレンジしてみた。 ver 2.0

87e6be3b5dcac822e5dfd974ba65045a?s=128

Kinoko

December 04, 2021
Tweet

More Decks by Kinoko

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗ࡞ΩʔϘʔυʹ 
 νϟϨϯδͯ͠Έͨ Abe Asami

 2. ΍Γ͍ͨ͜ͱ • ՈͰ΋֎Ͱ΋ಉ͡ΩʔϘʔυΛ࢖͍͍ͨ • ࣋ͪӡ΂ͨΒɾɾɾ • ෼ׂΩʔϘʔυΛ࢖ͬͯΈ͍ͨ • ݞ͕͜Γʹ͍͘ͱฉ͍ͨ

 3. ࢢൢͷ෼ׂΩʔϘʔυ • ErgoDox(͍ͭ͝)

 4. None
 5. None
 6. ͳΔ΄Ͳࣗ࡞

 7. ͪΐͬͱௐ΂ͯΈΔ͔

 8. Let’s Split (ϨπϓϦ) • ֨ࢠ഑ྻɺࠨӈ෼ׂܕ • ̐ߦ • 40%ΩʔϘʔυ 


  ͍ͬͯ͏Β͍͠
 9. Helix • ֨ࢠ഑ྻɺࠨӈ෼ׂܕ • ̑ߦ͔̐ߦΛબ୒Մ • ബ͍ • ΩοτͰൢച •

  ϨπϓϦΛݩʹ 
 ͨ͠΋ͷΒ͍͠
 10. ͍Ζ͍Ζௐ΂ͨ

 11. ೉ͦ͠͏͚ͩͲ… ※ ͸Μͩ෇͚͢Βͨ͜͠ͱ͋Γ·ͤΜ

 12. ͪΐͬͱָͦ͠͏ͩͳ 🤔

 13. ͪΐͬͱ࡞ͬͯΈΔ͔

 14. Let’s SplitʹνϟϨϯδ 
 ͢Δ͜ͱʹͨ͠ • Helix͕͍͍͚ͲΩοτ࠶ൢ༧ఆ͕ະఆ • ৘ใ͕ଟ͍ (ڈ೥ลΓྲྀߦͬͨΒ͍͠) •

  Ωʔ਺Ͳ͏ߟ͑ͯ΋গͳ͍͚Ͳɺ΋͔ͨ͠͠ Β׳ΕͨΒ͍͚Δ΋Μ͔΋͠Εͳ͍ɾɾɾʁ
 15. Let’s Split (ϨπϓϦ) • ֨ࢠ഑ྻɺࠨӈ෼ׂܕ • ̐ߦ • 40%ΩʔϘʔυ 


  ͍ͬͯ͏Β͍͠ (https://blog.yagi2.com/2018/01/16/build-lets-split.html)
 16. ·ͣ͸ࡐྉूΊ

 17. ϨπϓϦͷࡐྉୡ • ෳ਺(ւ֎ؚΉ)ͷαΠτ͔Βങ͍ूΊͨ • ਖ਼௚͜Ε͕Ұ൪ΊΜͲ͔ͬͨ͘͞

 18. None
 19. έʔε • ങ͏ͱߴͦ͏ͩͬͨͷͰɺϋϯζͰΞΫϦϧ ൘ΛങͬͯϨʔβʔΧολʔΛआΓͯΧοτ

 20. ࣠͸੨࣠ • Α͘Θ͔Βͳ͔ͬͨͷͰద౰

 21. ൓Ԡ͠ͳ͍Ωʔ͸͋Γ·͕͢ 
 ͳΜͱ͔ܗʹͳΓ·ͨ͠ ࡞ۀ࣌ؒ͸7͙࣌ؒΒ͍

 22. ࢖ͬͯΈͯͷײ૝ • ෼ׂɺݞָ͕ • Ωʔ਺͕গͳ͍ͷ͸ҙ֎ͱ͙͢׳Εͨ • ࢦͷҠಈڑ཭͕ݮͬͯΉ͠Ζշద • ֨ࢠܕ͸ͪΐͬͱͬ͘͠Γ͜ͳ͍

 23. ߋʹշదͳ؀ڥΛٻΊͯɺ ̎୆໨Λ૊ΈཱͯΔ͜ͱʹ

 24. Corne Cherry V3 • column staggered഑ ྻɺࠨӈ෼ׂܕ • Ωʔ਺ 42ݸ

  • ϨπϓϦΑΓ6ݸগ ͳ͍
 25. ࠓճ͸ΩοτΛߪೖ • Corne Cherry V3 – ༡ࣷ޻๪ • https://shop.yushakobo.jp/products/ corne-cherry-v3

 26. ࣠͸஡࣠Λબ୒ • ੨࣠ʹෆຬ͕͋ΔΘ͚͡Όͳ͍͚Ͳɺଞ΋ͨ Ίͯ͠Έ͔ͨͬͨɻ • ੨࣠͸ΧνϟΧνϟ͍ͯ͠Δ • ஡࣠͸੨ΑΓ੩͔Ͱείεί͍ͯ͠Δ

 27. ϏϧυΨΠυ͕ஸೡͰָͰͨ͠ • crkbd/buildguide_jp.md at main · foostan/ crkbd https://github.com/foostan/crkbd/ blob/main/corne-cherry/doc/v3/

  buildguide_jp.md
 28. ׬੒ 🎉 https://twitter.com/aa7th/status/ 1453999488650006533/photo/1

 29. ࠓճ͸഑ྻ΋มߋͯ͠Έͨ

 30. ·ͱΊ • ΩʔϘʔυপɺਂ͍