$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

自作キーボードにチャレンジしてみた。 ver 2.0

Kinoko
December 04, 2021

自作キーボードにチャレンジしてみた。 ver 2.0

Kinoko

December 04, 2021
Tweet

More Decks by Kinoko

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗ࡞ΩʔϘʔυʹ

  νϟϨϯδͯ͠Έͨ
  Abe Asami

  View Slide

 2. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • ՈͰ΋֎Ͱ΋ಉ͡ΩʔϘʔυΛ࢖͍͍ͨ


  • ࣋ͪӡ΂ͨΒɾɾɾ


  • ෼ׂΩʔϘʔυΛ࢖ͬͯΈ͍ͨ


  • ݞ͕͜Γʹ͍͘ͱฉ͍ͨ

  View Slide

 3. ࢢൢͷ෼ׂΩʔϘʔυ
  • ErgoDox(͍ͭ͝)

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ͳΔ΄Ͳࣗ࡞

  View Slide

 7. ͪΐͬͱௐ΂ͯΈΔ͔

  View Slide

 8. Let’s Split (ϨπϓϦ)
  • ֨ࢠ഑ྻɺࠨӈ෼ׂܕ


  • ̐ߦ


  • 40%ΩʔϘʔυ

  ͍ͬͯ͏Β͍͠

  View Slide

 9. Helix
  • ֨ࢠ഑ྻɺࠨӈ෼ׂܕ


  • ̑ߦ͔̐ߦΛબ୒Մ


  • ബ͍


  • ΩοτͰൢച


  • ϨπϓϦΛݩʹ

  ͨ͠΋ͷΒ͍͠

  View Slide

 10. ͍Ζ͍Ζௐ΂ͨ

  View Slide

 11. ೉ͦ͠͏͚ͩͲ…
  ※ ͸Μͩ෇͚͢Βͨ͜͠ͱ͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 12. ͪΐͬͱָͦ͠͏ͩͳ 🤔

  View Slide

 13. ͪΐͬͱ࡞ͬͯΈΔ͔

  View Slide

 14. Let’s SplitʹνϟϨϯδ

  ͢Δ͜ͱʹͨ͠
  • Helix͕͍͍͚ͲΩοτ࠶ൢ༧ఆ͕ະఆ


  • ৘ใ͕ଟ͍ (ڈ೥ลΓྲྀߦͬͨΒ͍͠)


  • Ωʔ਺Ͳ͏ߟ͑ͯ΋গͳ͍͚Ͳɺ΋͔ͨ͠͠
  Β׳ΕͨΒ͍͚Δ΋Μ͔΋͠Εͳ͍ɾɾɾʁ

  View Slide

 15. Let’s Split (ϨπϓϦ)
  • ֨ࢠ഑ྻɺࠨӈ෼ׂܕ


  • ̐ߦ


  • 40%ΩʔϘʔυ

  ͍ͬͯ͏Β͍͠
  (https://blog.yagi2.com/2018/01/16/build-lets-split.html)

  View Slide

 16. ·ͣ͸ࡐྉूΊ

  View Slide

 17. ϨπϓϦͷࡐྉୡ
  • ෳ਺(ւ֎ؚΉ)ͷαΠτ͔Βങ͍ूΊͨ


  • ਖ਼௚͜Ε͕Ұ൪ΊΜͲ͔ͬͨ͘͞

  View Slide

 18. View Slide

 19. έʔε
  • ങ͏ͱߴͦ͏ͩͬͨͷͰɺϋϯζͰΞΫϦϧ
  ൘ΛങͬͯϨʔβʔΧολʔΛआΓͯΧοτ

  View Slide

 20. ࣠͸੨࣠
  • Α͘Θ͔Βͳ͔ͬͨͷͰద౰

  View Slide

 21. ൓Ԡ͠ͳ͍Ωʔ͸͋Γ·͕͢

  ͳΜͱ͔ܗʹͳΓ·ͨ͠
  ࡞ۀ࣌ؒ͸7͙࣌ؒΒ͍

  View Slide

 22. ࢖ͬͯΈͯͷײ૝
  • ෼ׂɺݞָ͕


  • Ωʔ਺͕গͳ͍ͷ͸ҙ֎ͱ͙͢׳Εͨ


  • ࢦͷҠಈڑ཭͕ݮͬͯΉ͠Ζշద


  • ֨ࢠܕ͸ͪΐͬͱͬ͘͠Γ͜ͳ͍

  View Slide

 23. ߋʹշదͳ؀ڥΛٻΊͯɺ


  ̎୆໨Λ૊ΈཱͯΔ͜ͱʹ

  View Slide

 24. Corne Cherry V3
  • column staggered഑
  ྻɺࠨӈ෼ׂܕ


  • Ωʔ਺ 42ݸ


  • ϨπϓϦΑΓ6ݸগ
  ͳ͍

  View Slide

 25. ࠓճ͸ΩοτΛߪೖ
  • Corne Cherry V3 – ༡ࣷ޻๪


  • https://shop.yushakobo.jp/products/
  corne-cherry-v3

  View Slide

 26. ࣠͸஡࣠Λબ୒
  • ੨࣠ʹෆຬ͕͋ΔΘ͚͡Όͳ͍͚Ͳɺଞ΋ͨ
  Ίͯ͠Έ͔ͨͬͨɻ


  • ੨࣠͸ΧνϟΧνϟ͍ͯ͠Δ


  • ஡࣠͸੨ΑΓ੩͔Ͱείεί͍ͯ͠Δ

  View Slide

 27. ϏϧυΨΠυ͕ஸೡͰָͰͨ͠
  • crkbd/buildguide_jp.md at main · foostan/
  crkbd https://github.com/foostan/crkbd/
  blob/main/corne-cherry/doc/v3/
  buildguide_jp.md

  View Slide

 28. ׬੒ 🎉
  https://twitter.com/aa7th/status/
  1453999488650006533/photo/1

  View Slide

 29. ࠓճ͸഑ྻ΋มߋͯ͠Έͨ

  View Slide

 30. ·ͱΊ
  • ΩʔϘʔυপɺਂ͍

  View Slide