$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

"Značaj školske higijene" dr med. Branka Mirjačić, specijalsita higijene

Nenad
November 30, 2013
290

"Značaj školske higijene" dr med. Branka Mirjačić, specijalsita higijene

seminar "Zdrava škola" održan 29.11.2013. godine

Nenad

November 30, 2013
Tweet

Transcript

 1. Значај и улога школске хигијене Аутори др мед. Бранка Мирјачић

  специјалиста хигијена дипл биолог Драган Пауновић
 2. Шта је школска хигијена?  Школска хигијена је превентивна медицинска

  дисциплина која проучава санитарно – хигијенске услове у школама и њихов утицај на физичко и психичко здравље ученика. Школска хигијена такође прати и психофизички развој деце и младих.
 3. Циљ школске хигијене Циљ школске хигијене је да на основу

  постојећих хигијенских захтева, стандарда и норматива, негативне утицаје фактора школске средине на здравље деце сведе на најмању меру, односно да стално унапређује услове школске средине, а тиме и здравље ученика. Школска хигијена је у тесној вези са низом сродних научних дисциплина опште хигијене, педијатрије, педагогије, психологије итд. За постизање циља школске хигијене неопходна је њихова стална сарадња, као и сарадња са просветним радницима, родитељима, локалном заједницом итд.
 4. Утицај фактора школске средине  На физичко здравље ученика :

   Локација и начин изградње школе  Санитарно – хигијенски услови у школи  Хигијена школских просторија  Микроклиматски услови  Школски намештај  Учила  Оптерећеност наставним програмом  На психичко здравље ученика :  Педагошке методе  Режим извођења наставе  Оцењивање  Казне и награде  Међусобни односи ученика  Однос ученика и наставника  Оптерећеност наставним програмом
 5. Школска зграда  По централном или павиљонском типу  На

  сувом, равном, порозном земљишту  Осунчаном и заштићеном од ветрова  Оријентација према југу и југоистоку  У центру микрореона – месне заједнице  Даље од фабрика и прометних улица  Материјал за изградњу треба да обезбеди добру топлотну, звучну и хидроизолацију  Снабдевена хигијенски исправном водом  Правилна диспозиција отпада  Загревање – централно  Најмање два улаза  Број ученика од 15 до 1000
 6. Школско двориште  Школско двориште треба да буде ограђено, оплемењено

  зеленилом, са довољно површина за фискултурне терене, као и површине за слободне активности ученика (норма : 25 m² по ученику у смени)
 7. Микроклиматски фактори  Грејање (централно и локално) константна температура, да

  не исушује и загађује ваздух, температура у учионици 20 Cº  Вентилација (природна и вештачка) мења ваздух и регулише топлоту организма  Осветљеност (природна и вештачкa-полудиректно 250 lux) значајна за очување вида  Прашина (неорганска и органска) Неопходно је свакодневно влажно чишћење и дезинфекција подова после сваке смене, као и санитарних просторија више пута дневно
 8. Школске просторије Школске просторије чине :  Учионице  Ходници

   Нужници  Гардеероба (најчешће у ходнику)  Кабинети, радионице, лабораторије  Школска кухиња  Фискултурна сала  Наставничка канцеларија  Школска амбуланта
 9. Учионица Најважнија просторија у школи, правоугаоног облика ( 9 x

  6 m ) са највише 30 ученика  Норма по ученику: 2 m² и 5 m³  Подови равни, да нису клизави и хладни, да се влажно чисте  Зидови светлих, пријатних боја  Осветљеност равномерна, да не блешти и не ствара сенке, светлости коефицијент 1:4 (норма 250 и 300 lux – a)  Проветравање измена ваздуха три пута у току једног сата  Загревање значајно за повољну микроклиму и превенцију респираторних обољења
 10. HOME HAUSE распоред учионица

 11. Учионица отвореног типа  Обзиром да је деци потребан што

  дужи боравак на чистом ваздуху, отворене учионице треба користити кад год то временске прилике дозвољавају
 12. Хигијенска школска клупа  Школска клупа је најважнији део школског

  намештаја. Познато је да деца истог узраста немају исте телесне карактеристике, зато је неопходно да у истој учионици постоје најмање три различите димензије клупа. Столица и сто треба да су одвојени ( слободан тип школске клупе ). Висина седишта треба да одговара дужини подколенице, дубина седишта ⅔ дужине надколенице, а наслон седишта треба да прати анатомску кривину кичменог стуба. Плоча стола треба да је под нагибом од 15%  Код школске клупе значајна је дистанца и диференца
 13. Дистанца и диференца Дистанца школске клупе представља хоризонтално растојање између

  вертикала предњих ивица стола и столице. Дистанца може бити :  Позитивна ( за стајање и одговарање )  Нулта ( за седење и слушање )  Негативна ( за писање и читање ) Диференца школске клупе је вертикално растојање између висине стола и столице и треба да износи 16 до 17 % телесне висине. Када је диференца мала ученик се повија напред и може доћи до деформитета кичменог стуба :  Кифза  Сколиоза  Кифосколиоза
 14. Деформитети локомоторног апарата Свакодневно вишечасовно седење у клупи, кратки одмори,

  смањен број часова физичког васпитања, неудобан школски намештај, претешка школска торба, утичу неповољно на организам који се налази у расту и развоју. У предпубертету и пубертету локомоторни апарат је осетљив, јер брже расте дужина костију од снаге мишића, па се деца брже замарају, неправилно седе и јављају се чешће деформитети кичме, грудног коша, стопала. СКОЛИОЗА ЛОРДОЗА КИФОЗА
 15. Школска торба  Може бити додатни фактор дефомитета кичменог стуба

  код ученика. Треба да буде у облику ранца и не тежа од 10% телесне тежине ученика.  Према истраживању проф. хигијене Неле Ђоновић са Медицинског факултета у Крагујевцу, која је недавно испитивала учесталост сколиозе код ученика од 7 до 18 год и услове рада у школама, учесталост је износила 18,1% и дефинише се као значајан здравствени проблем код ученика у основним и средњим школама.
 16. Школски нужници  Нужници се састоје од предпростора за прање

  руку и умивање и нужничких кабина са нужником (чучавац) на испирање. Кабине су одвојене за дечаке, девојчице и наставнике (норма: 1 кабина на 20 ученица, 1 кабина и 2 писоара на 40 ученика). У нужницима је потребан довољан број корпи за одпадке, довољно тоалет папира, сапуна (течног), топле воде и папирних убруса или феномата за правилно и редовно прање и сусење руку, после употребе нужника.
 17. Школска кухиња  Школска кухиња може бити централна и дистрибутивна

   Допунски школски оброк треба да има свака школа. Он је коректор дефицита породичне исхране и повећава радну способност ученика  Потребно је вршити редовну контролу хигијенског режима школских кухиња као и контролу квалитета и здравствене безбедности хране као и личне хигије и здравственог стања запослених (редовни санитарни прегледи и контрола клицоноштва)
 18. Фискултурна сала  Фискултурна сала се најчешће налази у приземљу

  школске зграде (норма: P=250 m², висина таванице 5m). Прозори као и извори осветљења и грејања треба да буду заштићени жичаним мрежама. Под треба да буде од чврстог и топлог материјала, који се лако одржава. Сала треба да има прописане справе за вежбање (козлић, греде, разбој, вратило, конопац, струњаче, лопте за одбојку, рукомет, кошарку, фудбал итд.) У сколпу сале прописане су свлачионице са гардеробним ормарима, просторија за смештај справа као и санитарни чвор са купатилом (тушевима) за дечаке и девојчице.
 19. Школска амбуланта Пожељно је да школе са већим бројем ученика

  имају своје амбуланте. Основни задаци школске амбуланте су : праћење раста и развоја ученика, систематски прегледи, праћење вакцинације, контрола стања личне хигијене и хигијене школског простора, контрола исхране ученика, потребе за корективном гимнастиком и друге противепидемијске и превентивне мере. Школска амбуланта треба да има : чекаоницу, собу за интервенције, лекарску ординацију, стоматолошку ординацију, санитарни чвор за особље амбуланте као и посебан улаз.
 20. Улога школске медицинске сестре Посебан значај треба посветити сарадњи здравствених

  и просветних радника у планирању и извођењу наставе и здравствено – васпитног рада. Главна личност и стално присутна у школи треба да буде медицинска сестра –техничар. Седамдесетих година прошлог века, на подручју наше Тимочке крајне, у основним школама Зајечара, Кладова и Бора, успешно су радиле школске медицинске сестре и биле спона измећу здравствене службе и просветне струке, као коректор, креатор и координатор у раду на здравственом васпитању ђака, успостављању здравог начина живота у школи и подизању здравствене културе ученика. Ово може бити од значаја у времену када се поново заговара увођење предмета здравственог васпитања у школи.
 21. Хигијенско стање школских објеката Тимочке крајне Према нашој последњој анализи

  хигијенског стања школских објеката Тимочке крајне( 216 објеката ), добру оцену хигијенског стања имало је 13% школа, 55% задовољавајућу, док је ⅓ школа добила лошу оцену. Највећи проценат лоших школа имала је општина Мајданпек, док о хигијени школа најбоље брину у општини Бољевац. У 8 насеља, услед дотрајалости школских зграда, настава се одвија у сеоским домовима, а 4 школске зграде нашег пдручија су типа лепенице – од сламе и блата. Највећи бриј школараца Тимочке крајне пије хигијенски исправну воду (градски водовод). Међутим, 34% анализираних узорака воде је било бактериолошки неисправно, а у 11% узорака бележи се хемијска неисправност воде за пиће (сеоски школски водообјекти). Опремљеност учионица наставним средствима је недовољна, школске клупе не одговарају телесним карактеристикама ученика, скоро ⅓ школа нема школску кухињу. Ђачка ужина не задовољава хигијенске норме квалитета, њу најчешће чини само пециво без млечног напитка или воћа. Многи ученици купују ужину у објектима ,,брзе хране“, који су често без основних хигијенских услова за рад. Фискултурну салу има само 46 (21% школа). Покушај са балон салама које немају грејање, свлачионице и санитарни блок, са хигијенско - санитарног аспекта нису задовољавајуће решење.
 22. Закључак ,,Здрава школа“ је веома значајан изазов садашњег и будућег

  времена : за државу и друштво у коме живимо, као и за сваког појединца и све нас скупа. Нажалост, више од 50 школа нашег подручја има до 10 ученика. Подаци опомињу и упозоравају... Морамо имати више разумевања и снаге за решавање ових озбиљних проблема, јер наша деца то заслужују.
 23. ХВАЛА НА ПАЖЊИ