Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Getting step count on iOS

028088964f255d677d471558da865b72?s=47 sato-shin
March 27, 2019

Getting step count on iOS

iOSで正しく歩数を取得する方法を説明します。

028088964f255d677d471558da865b72?s=128

sato-shin

March 27, 2019
Tweet

More Decks by sato-shin

Other Decks in Programming

Transcript

 1. J04Ͱਖ਼͘͠า਺Λऔಘ͢Δ TBUPTIJO!8*5$P-UE

 2. ৯ࣄه࿥ΞϓϦʮ͚͋͢Μʯ ࣌఺ 
 ໿ສਓ͕ར༻͢Δ ৯ࣄه࿥ʹಛԽͨ͠
 lϔϧεέΞzΞϓϦ

 3. ৯ࣄه࿥ΞϓϦʮ͚͋͢Μʯ ࣌఺ 
 ໿ສਓ͕ར༻͢Δ ৯ࣄه࿥ʹಛԽͨ͠
 lϔϧεέΞzΞϓϦ า਺͸ॏཁͳࢦඪͷҰͭ

 4. า਺ʹର͢Δಈػ෇͚ ! ফඅΧϩϦʔͷՄࢹԽ ϙΠϯτ ϙέϞϯ ͓ۚ

 5. J04ʹ͓͚Δา਺ͷऔಘํ๏ w$.1FEPNFUFSΛར༻ w)FBMUI,JUΛར༻

 6. J04ʹ͓͚Δา਺ͷऔಘํ๏ w$.1FEPNFUFSΛར༻ w)FBMUI,JUΛར༻

 7. $.1FEPNFUFSΛར༻͢Δ w TUBSUdFOE·ͰͷؒͰ୺຤Ͱݕ஌ͨ͠า਺Λऔಘ ‣ "QQMF8BUDIͷ৘ใऔಘ͸8BUDI"QQͰ࣮૷ w औಘͰ͖Δͷ͸աڈ೔෼ let pedometer =

  CMPedometer() pedometer.queryPedometerData(from: start, to: end) { (data, error) in print(data?.numberOfSteps) }
 8. J04ʹ͓͚Δา਺ͷऔಘํ๏ .FUIPEPGHFUUJOHTUFQDPVOUPOJ04 w$.1FEPNFUFSΛར༻ w)FBMUI,JUΛར༻

 9. ʮ͍ͭʯɺʮԿาʯ͕֨ೲ )FBMUI,JUΛར༻͢Δ b)FBMUI`BQQา਺͢΂ͯͷσʔλΛදࣔ೔෇

 10. let store = HKHealthStore() let type = HKSampleType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)! let

  predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let query = HKSampleQuery(sampleType: type, predicate: predicate, limit: HKObjectQueryNoLimit, sortDescriptors: nil) { (query, result, error) in let result = result as! [HKQuantitySample] let sum = result(0) { $0 + $1.quantity.doubleValue(for: .count()) } print(sum) } store.execute(query) )FBMUI,JUΛར༻͢Δ
 11. let store = HKHealthStore() let type = HKSampleType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)! let

  predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let query = HKSampleQuery(sampleType: type, predicate: predicate, limit: HKObjectQueryNoLimit, sortDescriptors: nil) { (query, result, error) in let result = result as! [HKQuantitySample] let sum = result(0) { $0 + $1.quantity.doubleValue(for: .count()) } print(sum) } store.execute(query) )FBMUI,JUΛར༻͢Δ า਺Λ ظؒͰ શͯऔಘ ΫΤϦ࣮ߦ DPNQMFUJPOIBOEMFS
 12. let store = HKHealthStore() let type = HKSampleType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)! let

  predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let query = HKSampleQuery(sampleType: type, predicate: predicate, limit: HKObjectQueryNoLimit, sortDescriptors: nil) { (query, result, error) in let result = result as! [HKQuantitySample] let sum = result(0) { $0 + $1.quantity.doubleValue(for: .count()) } print(sum) } store.execute(query) )FBMUI,JUΛར༻͢Δ
 13. J1IPOF͔Βͷσʔλ "QQMF8BUDI͔Βͷσʔλ )FBMUI,JUΛར༻͢Δ ⚠ॏෳͯ͠Χ΢ϯτ͞ΕΔ J1IPOF͚ͩͰςετ͢Δͱɺ ্ख͍ͬͯͦ͘͏ʹݟ͑ΔͷͰ஫ҙ

 14. let store = HKHealthStore() let type = HKSampleType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)! let

  predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let query = HKSampleQuery(sampleType: type, predicate: predicate, limit: HKObjectQueryNoLimit, sortDescriptors: nil) { (query, result, error) in let result = result as! [HKQuantitySample] let sum = result(0) { $0 + $1.quantity.doubleValue(for: .count()) } print(sum) } store.execute(query) )FBMUI,JUΛར༻͢Δ
 15. let store = HKHealthStore() let type = HKSampleType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)! let

  predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let query = HKSampleQuery(sampleType: type, predicate: predicate, limit: HKObjectQueryNoLimit, sortDescriptors: nil) { (query, result, error) in let result = result as! [HKQuantitySample] let sum = result(0) { $0 + $1.quantity.doubleValue(for: .count()) } print(sum) } store.execute(query) )FBMUI,JUΛར༻͢Δ HKSampleQuery ɹ৚݅ʹϚον͢Δ ɹݸʑͷ஋Λऔಘ͢Δ
 16. let store = HKHealthStore() let type = HKSampleType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)! let

  predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let query = HKSampleQuery(sampleType: type, predicate: predicate, limit: HKObjectQueryNoLimit, sortDescriptors: nil) { (query, result, error) in let result = result as! [HKQuantitySample] let sum = result(0) { $0 + $1.quantity.doubleValue(for: .count()) } print(sum) } store.execute(query) )FBMUI,JUΛར༻͢Δ HKSampleQuery ɹ৚݅ʹϚον͢Δ ɹݸʑͷ஋Λऔಘ͢Δ ɹݸʑͷ஋Ͱ͸ͳ͘ɺ ɹσʔλͷಛ௃͕஌Γ͍ͨ
 17. ݸʑͷ஋Λऔಘ͍ͨ͠ HKSampleQuery άϧʔϓͷಛ௃Λऔಘ͍ͨ͠(sum,ave,min,max,latest)
 ɹ HKStatisticsQuery / HKStatisticsCollectionQuery )FBMUI,JUΛར༻͢Δ

 18. let store = HKHealthStore() let type = HKSampleType.quantityType(forIdentifier: .stepCount)! let

  predicate = HKQuery.predicateForSamples(withStart: start, end: end) let query = HKStatisticsQuery(quantityType: type, quantitySamplePredicate: predicate, options: .cumulativeSum) { (query, statistics, error) in print(statistics?.sumQuantity()) } store.execute(query) )FBMUI,JUΛར༻͢Δ ྦྷੵ࿨ ॏෳʹର͍͍ͯ͠ײ͡ʹܭࢉͯ͘͠ΕΔ☺
 19. ෆਖ਼ରࡦ )FBMUI,JUΛར༻͢Δ J1IPOFͱ"QQMF8BUDIͷา਺ܭσʔλͷΈΛൈ͖ग़͢ !

 20. )FBMUI,JUΛར༻͢Δ

 21. )FBMUI,JUΛར༻͢Δ खಈͰ௥ՃͰ͖Δ

 22. )FBMUI,JUΛར༻͢Δ )FBMUI"QQDPNBQQMF)FBMUI J1IPOFDPNBQQMFIFBMUI<66*%> ֤߲໨͸ॻ͖ࠐΜͩΞϓϦͷ #VOEMF*EFOUJpFSͷ৘ใΛ࣋ͭ IBT1SFpY lDPNBQQMFIFBMUIz ͰϑΟϧλʔ͢Ε͹0, "QQMF8BUDIDPNBQQMFIFBMUI<66*%>

 23. 4BNQMFDPEF https://github.com/sato-shin/ios-steps

 24. None