מי רוצה להיות האקר סטנדרטי

34dcfbeb2d49858a9b34c6a93330b969?s=47 Ido Naor
September 23, 2020

מי רוצה להיות האקר סטנדרטי

https://www.facebook.com/events/1960181324113231
הדרך לכל מקצוע כרוכה בהרבה מאוד עבודה קשה. ימים ולילות של מחקר, ולא... לא של וירוסים. מחקר עצמי. מי אני, מה היכולות שלי, האם אני אצלח את המיכשולים. בכור ההיתוך הזה נוצרת דמות. אתם מחליטים מי הדמות הזו תהיה ואלו שסביבכם יתנו לה במה.
הצטרפו אלי להרצאה קצרה על איך הכל התחיל, ואיך גם אתם יכולים להיות ההאקר הסטנדרטי בעולם שלכם.

34dcfbeb2d49858a9b34c6a93330b969?s=128

Ido Naor

September 23, 2020
Tweet

Transcript

 1. רואנ ודיע , כנמ " םילעבו ל Security Joes

 2. 504 לש ורופיס רקאה יטרדנטס

 3. None
 4. הלב ... הלב ... תוטלחה טרילפ ימצע קוויש םידעי םילגעמ

  םייח תורוק
 5. היצביטומ הדובע תועש וגא ילב םירפוס אל תונולשכ הדירי תרטמל

  הילע
 6. םירפוס אל תונולשכ

 7. היצביטומ חצנל םיאב םידחפמ אל דיספהל םישפחמ דומלל תויועטמ םירצוע

  אל החלצהב
 8. וגא ילב תויביסלופמיא סעכ לוכסית

 9. הדובע תועש תועשל ץוחמ דרשמה תועשב דרשמה

 10. הדירי תרטמל הילע רתוי ךומנ רכש תיבהמ קחרמ רטוזל ריכבמ

 11. הדירי תרטמל הילע 10K 8K 12K 16K 24K הרבח סמ

  ' 2 הרבח סמ ' 1 3 םינש 5 םינש ידיימ םייתנש 3 םינש
 12. גולב תואצרה תואמצע תויובדנתה תוארנ

 13. גולב • ירוקמ ןכות • ישיא גולב וא הרבח גולב

  • הצפה https://idonaor.blogspot.com/2014/03/build-your-first-scanning-tool-simple.html
 14. תואצרה • וחב םיסנכ " ל / ץראב • ןיילנוא

  םיסנכ • תוישיא תואצרה ( וז ומכ ) • הדובעה םעטמ תואצרה
 15. תויובדנתה

 16. תוארנ

 17. תואמצע • תפסונ הסנכה • שדח םלוע םע תורכה •

  תוחוקל לוהינ • םיטקיורפ לוהינ • וד " תוח • יסנניפ לוהינ / ייוסימ • ימצע קוויש • ווק סוטטסהמ האיצי
 18. הדובעה קוש תנבה תויצפוא תקידב עדיה קוזיח ימצע קוויש תויונמדזה

  ינא
 19. הצרעהל םילדומ יטרדנטס רקאה

 20. • ןויצל יואר • יתקוסעת ןויסינ • הלכשה • םיטקיורפ

  / תויונייטצה / אבצ • תופש הנבמ • ןויצל יואר • יתקוסעת ןויסינ • הלכשה • םיטקיורפ / תויונייטצה / אבצ • תופש
 21. ןויצל יואר

 22. יתקוסעת ןויסינ

 23. • םידעי בייח דחא לכ • םיקוחר םידעי שיו םיבורק

  םידעי שי • םיבורק םידעי לש ףצר רציימ ינאשכ , ליבוהל םילוכי םה קוחר דעי תמשגהל • םידעי דימת תילאוטפסנוק םיגשומ יתלב ויהי • םידעיב דומעל רתוי הסנאש לככ , םתמשגהל ברקתא ךכ
 24. ףוגה קוזיח עדיה קוזיח 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 יברק תוריש ףוס היזורגב המחול ןומיא ןוחטיבה דרשמ ןוחטיבה דרשמ - הלוחכ הרוגח - - - המוח הרוגח - הרוחש הרוגח - - - בשחמה יעדמ uTest uTest BugSec Cisco McAfee Security Joes Kaspersky Kaspersky Kaspersky Kaspersky Kaspersky Security Joes אבא , םעפ 1 אבא , םעפ 2 אבא , םעפ 3 הצרמ ליבקמב להנמל הללכמב השרומ קסוע כנמ " ל / עב הרבח " מ VirusBay םודיק להנמל רקחמ
 25. העונת ידכ ךות םינוב תורטמ • רחמ לש עדיה תא

  יל ןיא םויה • הלעמל ספטמ ינאש החנה תדוקנמ אצוי דימת ינא • תויונמדזה ספספמ אל ינא , רחובו ןלוכ תא חקול ינא יתוא תרשמ המ • חצנל חרכהב אב אל ינא , דומלל אב חוטב ינא • תויפיצה לדוגכ , תובזכאה לדוג ? המ זא ? !
 26. • קלח םיינשל םייחה תא – ףוג קוזיחו עדי קוזיח

  • אצמ םיכבדנהמ דחא לכב ךמצע תא םדקל תויונמדזה • רשפתת לא םייקה לע , םדקתהל ךיא שי דימת • ךמצעל השרת – תויהל הצור התא ימ בושחתו הארמב לכתסת • השע םידעי תמישר ךמצעל • בוקע המישרה רחא , תוחלצה ןמס , תונולשכ ןייצ
 27. None
 28. None